Allnews.Ge

საზოგადოება ეკონომიკა მსოფლიო განათლება HI-Tech კულტურა მოგზაურობა საინტერესო პოლიტიკა ქვიზები
მეორე მსოფლიო ომის დასრულებიდან 78 წელი გავიდა, თუმცა იმ წლებში მეომარი მხარეების სპეცსამსახურების მიერ განხორციელებული ოპერაციების ანალიზი კვლავ საინტერესოა. დღეს გერმანიის სპეცსამსახურების ანალიტიკუ
Edison Research დღეს რომ საshyპარshyლაshyმენshyტო არshyჩევshyნეshyბი ტარshyდეshyბოshyდეს გაshyმოshyკიshyთხულshyთა 37 ქარshyთუshyლი ოცshyნეshyბასldquo მისshy
გოshyრის მუshyნიshyციshyპაshyლიshyტეshyტის სოshyფელ ქორდში მომshyხდაshyრი მკვლეshyლოshyბის ფაქshyტზე ახაshyლი დეshyტაshyლეshyბი ხდეshyბა ცნოshyბიshyლი. როshy
მთიანი ყარაბაღიდან სომხეთის რესპუბლიკაში, ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით, 84 770 მოქალაქე ჩავიდა, ინფორმაციას სომხეთის მთავრობა ავრცელებს. სომხეთის მთავრობაში აცხადებენ, რომ ყარაბაღის მოსახლეობა
bdquoსაერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსrdquo კვლევის თანახმად, მიმდინარე წლის იანვარივნისში საქართველოში შემოსული ვიზიტორებიდან ყოველი მე5 რუსეთის მოქალაქეა. ამასთან, კვლევაში მოყვანილი
საshyქარshyთვეshyლოს ყოshyფიshyლი პრეshyზიshyდენshyტი მიshyხეshyილ საshyაshyკაშshyვიshyლი სოshyციshyაshyლურ ქსელshyში პოსტს აქshyვეყshyნებს და ყოshyფილ მეshy
თუ ლიფტის კაბინა, რომელშიც თქვენ მგზავრობდით, ასვლის ნაცვლად გაჩერდა ან ვარდნა დაიწყო, უნდა დაიცვათ რამდენიმე წესი. ეს დაგეხმარებათ ლიფტიდან უსაფრთხოდ გამოსვლაში. უპირველეს ყოვლისა, ნუ გააკეთებთ ნაჩქა
ვანგას ნათელმხილველობის შესახებ მთელი მსოფლიოსათვისაა ცნობილი, თუმცა ყველამ არ იცის მისი წარმომავლობა და ხდება თუ არა მისი წინა საუკუნეში ნაწინასწარმეტყველევი რეალურად. ვანგა, იგივე ევანგელია პანდევა
სხვადასხვა ქვეყნების კულტურის ადამიანების გემოვნება ერთმანეთისგან განსხვავდება, ამიტომ გასაოცარი არაა, რომ ერთ მხარეში რომელიღაც პროდუქტი უფრო მეტად პოპულარულია, ხოლო მეორეში მომხმარებელთა ნულოვანი მო
ციფshyრუshyლი სამshyყაshyრო, სოshyციshyაshyლუshyრი ქსეshyლეshyბი, თაshyვიshyსი უარshyყოshyფიshyთი და დაshyდეshyბიshyთი მხაshyრეshyეshyბით, ჩვეshyნი ყოshyვ
იტაshyლიshyის ქაshyლაქ ნეshyაshyპოლshyში 29 წლის მაshyმაshyკაცshyი გაუჩინარდა, როshyმეshyლიც მეshyხუshyთე დღეა, რაც იძებshyნეshyბა. ვაshyნიshyკო ღაshyრიshyბაშshy
ბრიტანელი როკ ვარსკვლავი ორ კონტინენტზე ცხოვრობს წლის უმეტეს დროს სამშობლოში ატარებს, დანარჩენ დროს აშშში, სადაც ტელევიზიაში თავისი შოუ აქვს. ასე რომ, ამერიკელ როკფოლკქანთრის ვარსკვლავს ამერიკა
მოსკოვი მზადაა უკრაინის საკითხზე მოლაპარაკებისთვის, მაგრამ ადგილზე არსებული რეალობის და რუსეთის უსაფრთხოების ინტერესების გათვალისწინებით, ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, სერგეი ლავრო
1 ცხოვრების უმოძრაო წესი ბოლოს და ბოლოს, ადამიანებმა გაიგეს, რომ ოფისში 8 საათი ჯდომა არაფრით სჯობს ქარხანაში ცვლაზე დგომას, ყოველ შემთხვევაში, როდესაც საქმე ეხება ჯანმრთელობაზე მოქმედების გავლენის
სასაუბრო ენაში ხშირად გამოყენებული ტერმინი bdquoტრადიციული სექსუალური ორიენტაციაldquo დიდი ხანია აღარ გამოიყენება სექსოლოგიაში. მე20 საუკუნის დასაწყისში ამერიკელმა ბიოლოგმა და სექსოლოგმა ალფრედ კ
საshyქარshyთვეshyლოს ყოshyფიshyლი პირshyვეshyლი ლედი სანshyდრა რუshyლოვshyსი სოshyციshyაshyლურ ქსელshyში წერს, რომ მიshyხეshyილ საshyაshyკაშshyვიshyლი მოshyი
ქუshyთაshyისshyში ავshyტოshyსაგshyზაო შემshyთხვეshyვას რამshyდეshyნიshyმე ადაshyმიshyაshyნი ემსხვერshyპლა. თვითმხილshyვეshyლეshyბის ინshyფორshyმაshyციshyით,
კიბერთაღლითებმაც დრო იპოვეს და მომხმარებლების ანგარიშებს შეუტიეს ამის შესახებ სოციალურ ქსელში საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელი, გიორგი კეპულაძე წერს. მისი თქმით, მომხმარებელს კიბერთაღლითები ძირ
კვლევის თანახმად, საქართველოში, არასრულწლოვნებში ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების დონე ევროპულს 2ჯერ აღემატება. აღნიშნულის შესახებ bdquoინტერპრესნიუსთანldquo ინტერვიუში bdquoსოციალური სამართ
დაshyსავshyლუshyრი მეshyდიshyის ინshyფორshyმაshyციshyით, აშშში ქარshyთველshyმა ქარshyთვეshyლი მოკshyლა. პოshyლიshyციshyის ცნოshyბით, ორი კვიshyრის წინ. 43 წლის მ
ზოგს იაპონიაში ბავშვების დამოუკიდებლობა შეიძლება უცნაურად და არც თუ ისე უსაფრთხოდ მოეჩვენოს, სხვები ამ წესს მხარს უჭერენ, რადგან მასში გაცილებით მეტ უპირატესობას ხედავენ, ვიდრე ნაკლოვანებას. იაპონია
ბიshyანshyკა ცენshyსოshyრი ბოლო დროს ყვიshyთეshyლი პრეshyსისshyთვის გაshyმორshyჩეshyუshyლად საshyინshyტეshyრეshyსო პერshyსოshyნაა. რამshyდეshyნიshyმე თვის წინ
ყარაბაღის რეგიონიდან სომხეთის ტერიტორიაზე უკვე 13 500ზე მეტი ადამიანი შევიდა, ინფორმაციას სომხეთის მთავრობა ავრცელებს. bdquo26 სექტემბერს 800 საათის მდგომარეობით, სომხეთის რესპუბლიკაში მთიანი ყ
დღევანდელ ქვიზში შეამოწმებთ რამდენად კარგად გახსოვთ საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვანი თარიღები. დაიწყეთ ქვიზი myquiz გააკეთეთ სხვა ქვიზებიც ტესტი ჩააბარებდი თუ ვერა ისტორიის გამოცდას ხვალ
მომshyღეshyრალ თიკა ჯამshyბუshyრია ჯერ კიshyდევ წლეshyბის წინ გახshyდა პოshyპუshyლაshyრუshyლი. პაshyტაshyრა გოshyგოshyნას შესshyრუshyლეshyბულshyმა ჯეshyიshyრა
ჩეჩshyნეshyთის ლიshyდეshyრიshyსა და აკაshyდეshyმიshyკოshyსის, რამshyზან კაshyდიshyროshyვის შვიshyლი, 15 წლის ადამ კაshyდიshyროshyვი სკანshyდალshyში გაshyეხsh
გერმანიაში დააკავეს 3 პირი, რომელმაც ქართველ ცოლქმარზე არასრულწლოვანი შვილების თვალწინ იძალადა, ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს და წერს, რომ შემთხვევა ივნისში, ბერლინის ერთერთ პარკში მოხდა
ყოshyფიshyლი მთაshyვაshyრი პროshyკუshyროshyრის ოთარ ფარshyცხაshyლაshyძის გარshyშეshyმო სკანshyდაshyლი გრძელshyდეshyბა. მოshyგეხshyსეshyნეshyბათ, ამეshyრიshy
ჩვეულებრივ, ტესტოსტერონის დონე მერყეობს 300დან 1000 ნგდლმდე და იცვლება ასაკის, წონის, ცხოვრების სტილისა და სხვა პარამეტრების მიხედვით.ტესტოსტერონის მაღალი დონე ხელს უწყობს ნორმალური წონის შენარჩუნე
ან ცეკshyვავ ისე, როshyგორც მოshyვიshyთხოვ, ან საshyერshyთოდ არ ცეკshyვავ, მიshyდიshyხარ ჩემshyგანhellipldquo, ამ სიshyტყვებს ქარshyთუshyლი ნაshyციshyოshyნაshy
myquiz