Allnews.Ge

საზოგადოება ეკონომიკა მსოფლიო განათლება HI-Tech კულტურა მოგზაურობა საინტერესო პოლიტიკა
პლატფორმა Worldpopulationreview იმ ქვეყნების სიას აქვეყნებს სადაც ყველაზე მეტს მუშაობენ. სტატისტიკაში ასახული მონაცემები გვაჩვენებს, თუ რამდენ საათს მუშაობენ კვირაში ამა თუ იმ ქვეყნის წარმომადგენლები.
გთავაზობთ კონდიციონერის გარეშე სახლის გაგრილების რამდენიმე საშუალებასდაბნელება პირველ რიგში წინაღობა უნდა შევუქმნათ მზის სხივებს, რადგანაც მზის სინათლე აცხელებს სახლს. სწორედ ფანჯრები ატარებს ბინაში
11 ივნისს 100 წლის იუბილე აღნიშნა აშშს მაცხოვრებელმა და გაამხილა საკუთარი დღეგრძელობის საიდუმლო. ჯინ მაგნესი ჩვეულებრივ საუზმობს არაქისის კარაქის ტოსტით და ნაღებიანი ყავით. დღეგრძელი არ იცავს განსაკ
თბიshyლიshyსის ინshyფექshyციshyუshyრი საshyაshyვადshyმყოshyფოს გეshyნეshyრაshyლუshyრი დიshyრექshyტოshyრის, თენshyგიზ ცერshyცვაshyძის განshyცხაshyდეshyბით,
ბიზshyნესshyმენ ლეshyვან ფხაshyკაshyძის ქაshyლიშshyვიshyლი ანი ფხაshyკაshyძე წლეshyბია რაც უცხოshyეთshyში ცხოვshyრობს და სწავshyლობს. გარshyდა იმიshyსა, რომ ანი უკვე
ჩვენს ჯგუფს ჯერshyჯეshyროshyბით არ უმსჯეshyლია ადაshyმიshyაshyნეshyბის დაshyსანshyქციshyრეshyბაshyზე სხვა ქვეყshyნეshyბიshyდან, მაგshyრამ ახლა სწოshyრედ ამ საshyკ
ჩვენ ძალიან ბევრი ისტორია ვიცით უკაცრიელ კუნძულზე გადარჩენილების შესახებ როგორც სამხრეთით, ისე ჩრდილოეთით, მაგრამ ისტორია, რომელიც მე18 საუკუნეში ინდონეზიასთან, ოკეანეში, ტრომელინის კუნძულზე მოხდა, გ
ეს უჩვეულო შენობები 1737 წლიდან ამშვენებს უნგრეთის ჩრდილოაღმოსავლეთით მდებარე ერთერთ ბორცვს. თანამედროვე ტურისტები მაშინვე ამოიცნობენ ხოლმე ჰობიტების სახლებს, უცნაურია, რომ ეს სახლები და თავად სოფელ
თბილისიდან სულ რაღაც 29 კილომეტრში ძველი გერმანული დასახლებაა. ახლა იქ გერმანელები აღარ ცხოვრობენ. თუმცა, გერმანული სტილის სახლები, გერმანელი ოჯახების უძველესი ნივთები, მარანი, აბანო და ლუთერანული ეკ
The New York Timesი მკიshyთხველს აჭაshyრუshyლი ხაshyჭაshyპუshyრის რეshyცეპტს უზიshyაshyრებს. გაshyმოshyცეshyმა წერს, რომ საshyქარshyთვეshyლოshyში ბევshyრი სხვაshyდ
გაshyგიshyგიshyათ 19 კმ სიგshyრძის ხიshyდის ისე შეshyნიღბვაldquo, რომ მოshyწიshyნაshyაღshyმდეshyგემ ვეshyღარ შეshyამshyჩნიshyოსldquo და ამshyხეshyლა მონshyსტ
თბიshyლიshyსის ინshyფექshyციshyუshyრი საshyაshyვადshyმყოshyფოს დიshyრექshyტოshyრი, თენshyგიზ ცერshyცვაshyძე აცხაshyდებს, რომ კოshyროshyნაshyვირუshyსის შემshy
დღეshyიshyსათshyვის ქაshyლებshyმა თითshyქმის უკვე მიshyაღshyწიshyეს თაshyნასshyწოshyრუფshyლეshyბიshyაshyნოshyბას მაshyმაshyკაshyცებshyთან. თუმshyცა ადრე ქა
ილიshyნოshyიshyსის შტატshyში, აშშის დაshyმოshyუshyკიshyდებshyლოshyბის დღის აღshyლუმshyზე მაshyსობshyრივ სროshyლას 6 ადაshyმიshyაshyნის სიshyცოshyცხლე ემსხვერs
წლის დასაწყისიდან დღემდე, ლარი 6,89ით გამყარდა. bdquoთიბისი კაპიტალისldquo პროგნოზით, ეროვნული ვალუტის გამყარება უახლოეს თვეებში გაგრძელდება, ამის მიზეზად კი, 3 ფაქტორი სახელდება. როგორც თიბის
ჩეჩshyნეshyთის ლიshyდეshyრი რამshyზან კაshyდიshyროshyვი ტეshyლეგshyრაshyმის არხზე უკshyრაshyიshyნის პრეshyზიshyდენshyტის, ვოshyლოshyდიshyმირ ზეshyლენshyსკ
საქართველოდან რუსეთში ცქრიალა ღვინის ექსპორტი რეკორდულად გაიზარდა. საქსტატის მონაცემებით, მიმდინარე წლის იანვარმაისში რუსეთში 299,4 ათასი დოლარის ღირებულების ქართული ცქრიალა ღვინის ექსპორტი განხორციე
27 ივნისიდან 3 ივლისის ჩათვლით საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 2 570 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, გარდაიცვალა კიდევ 3 პაციენტი, ამის შესახებ ინფორმაციას დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ა
ექshyსიshyკის პაshyტაshyრა ქაshyლაshyქის მერshyმა, ტრაshyდიshyციshyის თაshyნახshyმად, ალიshyგაshyტორshyზე იქორshyწიshyნა. ფეshyრაshyდი ცეshyრეshyმოshyნია ტრ
კლიმატური ცვლილებების შედეგად გამოწვეულ საფრთხეებზე მეცნიერები ბევრს საუბრობენ. ძლიერი ქარი, კატასტროფული შედეგების მომტანი წყალდიდობები და გვალვები სულ უფრო საშიშ სახეს იღებს. როგორც Business Inside
გაshyრეshyმოს ეროვshyნუshyლი საshyაshyგენshyტოს ცნოshyბით, 8 ივshyლიshyსამshyდე საshyქარshyთვეshyლოshyში თბიshyლი და უნაshyლეshyქო ამინshyდია მოshyსაshyლოდsh
მიუხედავად არაერთი სანქციისა თუ დასავლეთის მიერ იმპორტის შეზღუდვისა, რუსეთმა უკრაინაში შეჭრიდან 100 დღეში 97.7 მილიარდი აშშ დოლარის შემოსავალი მიიღო წიაღისეული საწვავის ექსპორტით, 1 დღეში საშუალო შემო
აუცილებელია კოორდინაცია მოხდეს ხალხის პროტესტს, სამოქალაქო აქტივისტებსა და ოპოზიციონერებს შორის. ეს არის სასწრაფოდ გასაკეთებელი და უნდა იყოს სინქრონიზებული საპარლამენტო, ქუჩის თუ სხვა ელემენტების გამო
ლაშაგიshyორshyგი კუshyჭაშshyვიshyლი 16 წლის არის, თუმshyცა უკვე 4 წეshyლია, საshyმეshyურshyნეო საქshyმიshyაshyნოshyბაshyში აქshyტიshyუshyრაshyდაა ჩარshyთუshy
საshyქარshyთვეshyლოს მთავshyროshyბის ადshyმიshyნისshyტრაshyციshyასshyთან, საshyდაც საshyმოshyქაshyლაshyქო მოძshyრაshyოshyბა bdquoშინ ევshyროshyპისshyკენl
ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. დღეს აბიტურიენტები ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდას აბარებენ. სულ ქვეყნის მასშტაბით 22 საგამოცდო ცენტრია გახსნილი. გამოცდაზე რეგისტრაცია 0800 საათზე ყველა საგა
საshyქარshyთვეshyლოshyში კოshyროshyნაshyვირუshyსით ინshyფიshyციshyრეshyბულshyთა ყოshyველshyდღიshyუshyრი რაshyოshyდეshyნოshyბა იზshyრდეshyბა, რაც ომიკshy
საshyქარshyთვეshyლოს პარshyლაshyმენshyტის შეshyნოshyბასshyთან საshyმოshyქაshyლაshyქო საshyზოshyგაshyდოshyეshyბის ორshyგაshyნიshyზეshyბით აქshyცია წინ ე
ცოტა ვინმე თუ წარმოიდგენს რა ჰიგიენური პრობლემები იმალებოდა როკოკოს ეპოქის ხავერდოვანი კაბებისა და რომანტიული გარეგნობის ქალბატონების უკან. სულ რაღაც 150200 წლის წინ ოფლის სუნთან გამკლავება არც ისე
ორი ათასი ამერიკელის მონაწილოებით ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ დიეტის დაცვის შემდეგ, ადამიანები უბრუნდებიან თავიანთ კვებით ჩვევებს. ყოველი ხუთი რესპონდენტიდან სამი, ცხოვრების განმავლობაში ცდილობდა