კულტურა | Allnews.Ge

სხვადასხვა ეპოქაში, ბავშვის აღზრდის მეთოდები განსხვავებული იყო. განსხვავდებოდა ასევე მთისა და ბარის ტრადიციებიც. საქართველოში იშვიათი არ იყო აკვანში მწოლარე ბავშვების დანიშვნა, რაც იმაზე მიუთითებს, რო
1131 25092022 ირანshyში საპshyროshyტესshyტო აქshyციshyეshyბის ტალshyღა არ წყდეshyბა, მიshyუshyხეshyდაshyვად იმიshyსა, რომ ხეshyლიshyსუფshyლეshyბა დეshyმონsh
მოshyქანshyდაshyკე მეshyრაბ ფიshyრაshyნიშshyვილს მის სამshyფლოshyბეshyლოshyში ღია ცის ქვეშ მუshyზეshyუმshyში შევshyხვდი. სტეshyფანshyწმინshyდის ულაshyმაshyზეს
ცოტა ხნის წინ ცნოshyბიshyლი გახshyდა, რომ თუshyშეshyთის ერთერთი ულაshyმაshyზეshyსი სოshyფეshyლი დოჭუ მძიshyმე მდგოshyმაshyრეshyოshyბაshyშია და გაshyდაshyსარshyჩე
ეს ფერადი და ლამაზი სახლი თამარ ასათიანს წინაპრებისგან ერგო. დიასახლისს სახლთან ბევრი ტკბილი მოგონება აკავშირებს და განსაკუთრებით ძვირფასია მისთვის. ქალბატონი თამარი ყოველ ზაფხულს ამ ულამაზეს ადგილას
10 წლის იყო როცა, მისი სახshyლი ზვავshyმა მოshyიshyყოshyლა. ოჯაshyხის სამი წევshyრი სტიshyქიshyამ იმshyსხვერshyპლა. თვიshyთოshyნაც თოვshyლიshyდან ამოshyიყshyვაshyნ
ყოველდღე დედამიწის თითოეულ კუთხეში ადამიანი აკეთებს იმას, რითაც თავს ირჩენს და შემოსავლის წყაროდ აქვს ქცეული. ზოგჯერ მათი საქმიანობის სფერო უჩვეულოა. ზოგიერთ პროფესიას ასწლეულების განმავლობაში ცვლილებ
მხატვარ ეკა რუხაძის სახელი როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაშია ცნობილი. თვითნასწავლ მხატვარს იტალიაში აქვს მიღებული ლეონარდო და ვინჩის პრემია და 49 საუკეთესო მხატვარს შორის მოხვდა. ამა
ეთნოგრაფიული მუზეუმი bdquoბორჯღალოldquo ბათუმში მდებარეობს. მუზეუმის სულისჩამდგმელი და დამაარსებელი ქედას მკვიდრი, ბატონი ქემალ თურმანიძეა. ოჯახის თანადგომით და ხელშეწყობით დღეს მუზეუმში 3800მდე
ესაა ჩემი, სუshyლაshyკაshyუshyრეshyბის სახshyლი თუshyშეთshyში. ასე ლაshyმაshyზად მოshyხაshyტა ჩემshyმა ბიჭshyმა, ჰოდა, მოshyმაshyვალ წელს მე ვარ ნათე თუშ ხაshyტის
ისshyტოshyრია ინაshyხავს გეshyნიshyაshyლუshyრი მხატshyვრეshyბის და მათი შეshyმოქshyმეshyდეshyბის შეshyსაshyხებ ცნოshyბებს, მაგshyრამ სამshyწუshyხაshyროდ, ხშიsh
bdquoბავშვობიდან ყოველთვის მაინტერესებდა ირანული კულტურა და ამ ქვეყნის მონახულება ჩემი დიდი ხნის ოცნება იყო. ირანში არსებული უძველესი ნაგებობებისა და კულტურული ობიექტების გარდა ყოველთვის ძალიან მინდ
ისლამში მოქმედებს შარიათის ნორმები, რომელიც ითვალისწინებს სპეციალურ დრესკოდს, რომელიც ქალების ჩაცმის სტილს არეგულირებს. ამასთან, სხვადასხვა ქვეყნებში ამ დრესკოდს სხვადასხვა ფორმით ასრულებენ. რიგ ქ
ამბობენ, თბილისში, ერთ დილას, იმ სასტუმროს წინ, სადაც მსახიობი, მოცეკვავე და მომღერალი მარგარიტა დე სევრი იმყოფებოდა, ურმების გრძელი ქარავანი გამოჩნდა... ისინი უთვალავი ახლადმოჭრილი წითელი ვარდით იყ
თბილისიდან 60 კილომეტრში, საგარეჯოს სოფელ გომბორში საუკუნეზე მეტია ცხოვრობს უნიკალური ხალხი, რომლებიც თავს ლაიჯებს უწოდებენ. ენათმეცნიერთა ვიწრო წრის გარდა საქართველოში თათურლაიჯური ეთნიკური ჯგუფის ა
ულაshyმაshyზეshyსი, ახალshyგაზshyრდა წყვიshyლი გიshyორshyგი ჭინshyჭაshyრაshyუshyლი და მარshyგაshyრეტ დაshyიshyაshyუshyრი წლეshyბის წინ მშობshyლიshyურ მხაshy
ფიროსმანის თანამედროვე, თვითნასწავლი თბილისელი მხატვარისა და მწერალის, კარაპეტ გრიგორიანცის წიგნში ndash bdquoძველი თბილისის იშვიათი ამბებიldquo დეტალურად და საკმაოდ საინტერესოდ არის აღწერილი მე
პროshyფეshyსიshyით კოსshyტიshyუshyმის მხატshyვრის სოფო ვაshyრაshyზის შეshyმოქshyმეshyდეshyბა მრაshyვაshyლი ადაshyმიshyაshyნის აღshyფრთოshyვაshyნეshyბას იწs
არshyქეshyოshyლოshyგებshyმა ორshyშაshyბათს გაshyნაshyცხაshyდეს, რომ მათ, კაshyიshyროს მახshyლობshyლად მდეshyბაshyრე საshyკაshyრას ნეკshyროshyპოshyლისshyში,
ჩამონგრეული კედლები, ჩამოშლილი ღობეები, გახუნებული ფასადი, ასფალტის გარეშე დარჩენილი გზები და ასფალტის ფუნქციის შემსრულებლად დანიშნული ქვაღორღი მიდამოს დაკვირვებით, უფრო სწორად, დაჟინებით მოვავლე თ