კულტურა | Allnews.Ge

ამეshyრიshyკის შეshyერshyთეshyბუshyლი შტაshyტეshyბის პირshyველshyმა ლეshyდიმ, ჯილ ბაshyიshyდენshyმა საshyშოshyბაshyოდ თეთshyრი სახshyლი უკვე მორshyთო. ეს პირsh
მსოფლიოში ყველაზე მაღალი, ქალაქ ულმის 161,5 მეტრი სიმაღლის ლუთერანული ეკლესია ბადენვიურტემბერგის მხარეში მდებარეობს. ტაძარში 143 მეტრის სიმაღლეზე შპილის სამზერია, საიდანაც ულამაზესი ხედი იშლება. იქ მ
დღევანდელ სტატიაში დავით მოზაიძეს გაგაცნობთ, რომელიც ომალოს მკვიდრია და დაუღალავად შრომობს იმისათვის, რომ მოიზიდოს უცხოელი ტურისტები, მოაწონოს საკუთარი კუთხე, სოფელი, მოხიბლოს მშობლიური ეზოთი, თუშური
ახალshyგაზshyრდა, ქარshyთვეshyლი პეshyდაshyგოshyგი ლელა მოshyწყოshyბიshyლი მეshyსაshyმე წეshyლია ჩიshyნეთshyში მოღshyვაshyწეshyობს... იგი ჩიshyნეshyთიshyდან გ
ქალი დურshyგაshyლი საshyმეგshyრეshyლოshyდან თავს ასე გაცshyნობს და ძაshyლიshyან მოსshyწონს, რომ მისი იდენshyტიshyფიshyციshyრეshyბა სწოshyრედ ასე ხდეshyბა. კი, დურ
უძshyვეshyლეshyსი ქარshyთუshyლი ხელshyნაshyწეshyრეshyბის საshyფუძshyველshyზე ანshyბაshyნის სამი საshyხეshyოshyბის შრიფshyტი ndash ანshyბანshyდიshyდიldquo
ნოshyბეshyლის პრეshyმიshyის ლაshyუshyრეshyაshyტი თურshyქი მწერshyლის, ორshyჰან ფაshyმუshyქის წიshyნაshyაღshyმდეგ გაshyმოshyძიshyეshyბა მიმshyდიshyნაshyრე
ჟურნალმა Forbesმა წლის ყველაზე შემოსავლიანი თურქული სერიალების რეიტინგი გამოაქვეყნა. სიის სათავეშია bdquoჩუკურიldquo Ccedilukur, 58,2 მილიონი თურქული ლირის 5 821 313 დოლარის შემოსავლით. მას
ის არაshyერshyთი საshyრეკshyლაshyმო თუ მუshyსიshyკაshyლუshyრი რგოshyლის, ფილshyმის, ავshyტოshyრია. ბევრ ცნოshyბილ ბრენდთან თუ კომshyპაshyნიshyასshyთან უთაshyნამs
ქარshyთვეshyლი მსაshyხიshyოshyბი გიshyორshyგი დარshyჩიshyაშshyვიshyლი ამეshyრიshyკაshyში ცხოვshyრობს და მოღshyვაshyწეshyობს. იგი 13 ქარshyთულ და საshyერshyთა
ე.წ. იტალიური ეზო თბილისის ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო, თუმცა როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ეს არა იტალიური ეზო, არამედ თბილისური ეზო იყო. კულტუროლოგის ცირა ელისაშვილის თქმით, ტერმინი იტ
დეshyდაshyქაshyლაshyქის მერshyმა კახა კაshyლაshyძემ გუshyდიshyაშshyვიshyლის რეshyაshyბიshyლიshyტიshyრეshyბუshyლი მოshyეshyდაshyნი გახshyსნა. ღოshyნისshy
საბჭოთა კავშირის პერიოდში საქართველოში არაერთი საინტერესო და გამორჩეული შენობა აშენდა. არქიტექტორები განსაკუთრებით გამოყოფენ ე.წ. სტალინურ პერიოდს, რომელიც პომპეზურობით გამოირჩევა. საინტერესოა, რომ ა
კალshyმაshyრის თაshyმაshyშეshyბიldquo ასე ჰქვია Netflixის კოshyრეshyულ პროshyდუქტს, სეshyრიshyალს, როshyმეshyლიც სენshyსაshyციshyად იქცა და წარshyმოshyუდshyგე
ძველი თბილისის უბნებში არაერთი ისტორიული ნაგებობაა, რომელმაც წლების განმავლობაში შეიცვალა პირველადი სახე და დანიშნულებაც. მათ გარშემო ლეგენდა და სინამდვილე ერთმანეთს ენაცვლება. ჩვენამდე გადმოცემით მოს
ბაshyთუმshyში, 26 მაshyიshyსის ქუshyჩაshyზე კორshyპუshyსის ჩაshyმონshyგრეshyვის შეshyდეshyგად გარshyდაცshyვლილ 9 ადაshyმიshyანს შოshyრის სამი არასshyრულshyწლოs
მოდის ტენდენციები ძალიან სწრაფად იცვლება და, მასთან ერთად, ვითარდება სილამაზის სტანდარტებიც. თუკი ადრე ჟურნალების ყდებზე მხოლოდ სტანდარტული გარეგნობის მოდელებს ვხედავდით, ახლა უპირატესობა ინდივიდუალიზ
ეხნატონი mdash იგივე ამენჰოტეპ IV, მეათე ფარაონი XVIII დინასტიიდან, ამენჰოტეპ IIIისა და დედოფალი ტიიას მეორე ვაჟი გამოჩენილი პოლიტიკოსი და ცნობილი რელიგიური რეფორმატორი იყო, რომლის მმართველების პერ
ხეshyლოვshyნეshyბის პეshyდაshyგოshyგი, მეshyთოshyჯიshyნე ირმა ფრანshyგიშshyვიshyლი ფარshyთო საshyზოshyგაshyდოshyეshyბამ მაshyშინ გაshyიცshyნო, როshyდეshy
ბრიტანული გამოცემა The Independent სკოლის მოსწავლეებს 10 წიგნს სთავაზობს, რომელიც მათ აუცილებლად უნდა წაიკითხონ სკოლის დამთავრებამდე. საკითხავი ლიტერატურის ჩამონათვალი 500 მასწავლების მიერ არის არჩეულ