კულტურა | Allnews.Ge

ცნობილი ფრანგი მხატვარი კლოდ მონე მხოლოდ მისი საოცარი პეიზაჟებით როდია ცნობილი თანამედროვეობისთვის. განსაკუთრებული სანახაობაა მისი ბაღი, რომელსაც რუდუნებით უვლიდა და მისი გარდაცვალების შემდეგ საოცარ პ
1892 MIRZA RIZA KHAN ასეთ წარწერას საქართველოში მხოლოდ ორი ძველი სახლის გარე ფასადზე ნახავთ. ერთერთი ცნობილი სანატორიუმი bdquoფირუზააldquo, რომელიც ბორჯომში მდებარეობს და გამვლელგამომვლელს თავ
ფინანსისტმა ელენე ნემსაძემ მინიატიურული სახლების, მინიატურული კულინარიული ნაწარმის, ყვავილებისა და სხვა ნივთების კეთება პანდემიის დროს დაიწყო. მისი მინიატიურული სამყარო შთამბეჭდავი და მომაჯადოებელია.
კემshyბრიshyჯის ჰერshyცოshyგიshyნია, ქეით მიდლტოshyნი 40 წლის გახshyდა და ამასshyთან დაshyკავshyშიshyრეshyბით, ახაshyლი ფოshyტოshyეshyბი გაshyმოshyაქshyვეყshyნა
თაshyმაshyრა ნიshyნიshyძე გაshyნათshyლეshyბით საქshyმეshyთა მარshyთვის სპეshyციshyაshyლისshyტი და საshyერshyთაshyშოshyრიshyსო საshyმარshyთლის მაshyგისshyტ
ამბობენ, თბილისში, ერთ დილას, იმ სასტუმროს წინ, სადაც მსახიობი, მოცეკვავე და მომღერალი მარგარიტა დე სევრი იმყოფებოდა, ურმების გრძელი ქარავანი გამოჩნდა... ისინი უთვალავი ახლადმოჭრილი წითელი ვარდით იყ
საshyხელshyმწიshyფო უსაფრshyთხოshyეshyბის სამshyსაshyხუshyრის ანshyტიshyკოshyრუფshyციshyუshyლი საshyაshyგენshyტოს თაshyნამshyშრომshyლეshyბის მიერ, უნეshyბ
Coldplayს სოshyლისshyტი, კრის მარshyტიshyნი ამshyბობს, რომ შეshyსაძshyლოა, ჯგუshyფი 2025 წლიshyდან პენshyსიshyაshyზე გაshyვიshyდეს და მსმეshyნელს ახაshyლი სიმshyღე
საshyგანshyძუshyრი, როshyმეshyლიც 2014 წელს შოტshyლანshyდიshyის სამshyხრეთდაshyსავshyლეთ ნაshyწილshyში აღshyმოshyაshyჩიshyნეს, მთლიshyაshyნად გაshyსუფshyთავ
ნიshyჭის აფეთshyქეshyბა ასე აფაshyსეshyბენ სამshyხრეთ აფshyრიshyკაshyში მცხოვshyრეshyბი ქარshyთვეshyლი ბავshyშვის მაshyრიshyამ ჯაshyნეshyლიshyძის შეshyმოქs
კლიshyფორდ შოshyრერს მეshyგობshyრის პენshyსიshyაshyზე გასshyვლის აღshyსაshyნიშshyნავ წვეshyუshyლეshyბაshyზე რომ არ დაshyეგshyვიshyაshyნა, ალshyბათ 500 წლიshy
დრო გადის, თაობები მიდიან და მოდიან... ადამიანები იბადებიან, იზრდებიან, კვდებიან... ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა... ისტორია და სიკვდილი ხარკს ერთნაირად ითხოვს და იღებენ კიდეც. ხშირად მიფიქრია, რამდე უცნობ
მის სამshyყაshyრო 2021ის გაshyმარshyჯვეshyბუshyლი მის ინshyდოshyეshyთი ჰარshyნაshyაზ სანდჰუ გახshyდა. ის ფიshyნალshyში მის პაshyრაგshyვაshyის და მის სამshy
ულაshyმაshyზეshyსი იყო შარshyშან საshyაshyხალshyწლოდ ორshyბეshyლიshyაshyნის მოshyეshyდაshyნი, ათოshyნეshyლის ქუჩა, საshyდაც ადაshyმიshyაshyნეshyბი სპეshyცი
უკვე რამდენიმე წელია, რაც მოსახლეობა ყოველწლიურად სოციალურ ქსელში აქტიურად განიხილავს საახალწლოდ მორთულ თბილისს და ქვეყნის მთავარ ნაძვის ხეს. დედაქალაქის მერის, კახა კალაძის ინფორმაციით, მთავარი საახ
ჩვენ დრომდე შემონახულ უძველეს, უნიკალურ არქიტექტურულ ნაგებობებს თავიანთი არსებობის ორი პერიოდი გააჩნიათ ეს არის დრო, როცა ისინი ყველაზე კარგად გამოიყურებოდნენ პირველი როცა ისინი ააშენესრა თქმა უნ
აშშში ოკლაჰომასითიში ოსტეოლოგიის მუზეუმის კოლექციაში მრავალ საინტერესო არტეფაქტთან ერთად ერთი საკმაოდ უჩვეულო თავის ქალა ინახება, რომელსაც ლითონის იმპლანტი აქვს მეცნიერები ჯერ კიდევ ვერ ხსნიან თუ რ
ქერა თმითა და სავიზიტო წითელი ტუჩსაცხით მერლინ მონრო, ყველა დროის ერთერთი ყველაზე მისაბაძი ცნობილი სახე იყო. თუმცა, ძალიან ცოტა ადამიანმა თუ იცის როგორი იყო მისი ცხოვრება სანამ წარმატებული გახდებოდა.
ამეshyრიshyკის შეshyერshyთეshyბუshyლი შტაshyტეshyბის პირshyველshyმა ლეshyდიმ, ჯილ ბაshyიshyდენshyმა საshyშოshyბაshyოდ თეთshyრი სახshyლი უკვე მორshyთო. ეს პირsh
მსოფლიოში ყველაზე მაღალი, ქალაქ ულმის 161,5 მეტრი სიმაღლის ლუთერანული ეკლესია ბადენვიურტემბერგის მხარეში მდებარეობს. ტაძარში 143 მეტრის სიმაღლეზე შპილის სამზერია, საიდანაც ულამაზესი ხედი იშლება. იქ მ