კულტურა | Allnews.Ge

ყველამ იცის, რომ ქართულში სამი ანბანია ასომთავრული, ნუსხახუცური და მხედრული. თუცმა, სინამდვილეში არსებობს კიდევ ერთი ქართული ანბანი, რომელიც არსებული ანბანების მოდიფიკაციას წარმოადგენს და მისი არსებ
მხატshyვროshyბა ჩემshyთან ადshyრეshyულ ასაკshyში მოshyვიshyდა. რაც ჩემი ცნოshyბიshyეshyრი ცხოვshyრეshyბა მახshyსოვს, ის ჩემshyთან ყოshyველshyთვის იყო. შემshyდეგ დრ
Tasteatlasის მსოფლიოს 100 საუკეთესო კერძში ხინკალი, აჭარული ხაჭაპური, მწვადი და შემწვარი წიწილა მოხვდა. რეიტინგში ხინკალი 29ე, აჭარული ხაჭაპური 55ე, მწვადი 66ე, ხოლო წიწილა 92ე ადგილზეა. bdquo
როგორც თავად იხსენებს მრავალი წლის წინ, 13 წლის ასაკში ქალბატონ მერის ქარგვა უცხოელმა ქალბატონმა ასწავლა. ხელსაქმის დიდი სიყვარულის მიუხედავად სწავლისა და მოგვიანებით სამსახურის გამო წლების განმავლობ
უხსოვარი დროიდან, კაბები და ქვედაბოლოები, ქალის სამოსად ითვლება. ყოველ შემთხვევაში, უმეტესობა ასე ფიქრობს. მაგრამ, როგორც გაირკვა, შოტლანდიის გარდა, არის კიდევ რიგი ქვეყნები, სადაც ქვედაბოლო ან კაბა,
1970იან წლებში ბულგარეთში არქეოლოგებმა ძვ.წ. V ათასწლეულის სამარხს მიაკვლიეს, რომელიც სპილენძის ხანას განეკუთვნებოდა. საფლავში მკვლევარებმა ათობით ოქროს სამკაული იპოვეს, რომლებიც ამ დროისთვის აღმოჩენ
დღეს ქარshyთვეshyლი მეshyთოshyჯიshyნე ქეshyთეshyვან ოთაshyრაშshyვიshyლი უნდა გაshyგაცshyნოთ. ყვეshyლა ახაshyლი თოshyჯიshyნა წიshyნაshyზე მეshyტად მიყshyვარს
ეს ქალბატონი აუდიტორიას კულინარიულ რეცეპტებს უზიარებს, ცეცხლზე მომზადებულ სხვადასხვა კერძს სთავაზობ, გადმოსცემს სოფლის ატმოსფეროს და ყველაზე ცუდი გურმანების ყურადღებასაც კი იპყრობს. ამ დროისთვის მის ვ
თბიshyლიshyსის მეshyრია ნაshyრიshyყაshyლას ციshyხის რეshyაshyბიshyლიshyტაshyციshyას იწყებს. თბიshyლიshyსის განshyვიshyთაshyრეshyბის ფონდმა აღshyნიშshyნულshy
31 დეshyკემshyბეshyრი, საshyეკshyლეshyსიო კაshyლენshyდრის მიshyხედshyვით, ქრისshyტეს შოshyბის დღეshyსასshyწაshyუshyლის წარshyგზავshyნაა. ამიshyტომ ტყუshyიshyლ
აფshyრიshyკის ქვეყshyნებshyში მოshyპოshyვეshyბულshyმა და საshyერshyთაshyშოshyრიshyსო ბაზshyრებshyზე გაshyთეთshyრეshyბულshyმა ოქshyრომ რუshyსეshyთის საshyხ
4 დეკემბერი, ქართული რომანტიზმის ფუძემდებლის და მწვერვალის, ევროპეიზმის შემომტანის ქართულ პოეზიაში, ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადების დღეა. დღეს მის გენიალურ პოეზიაზე არ გვექნება საუბარი, არამედ მის სავა
ცოტამ თუ იცის, რომ კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინარეხში საქართველოში შემორჩენილი ერთერთი უძველესი აფთიაქის ხილვაა შესაძლებელი. ნაგებობა, რომლის მსგავსსაც იშვიათად შეხვდებით, ორიგინალური არქიტექტური
ნუშუ ჩიshyნუshyრი დამshyწერshyლოshyბის 400 წლის წინ შექshyმნიshyლი ერთერთი საshyხეshyოshyბაა, როshyმელshyსაც მხოshyლოდ ქაshyლეshyბის დამshyწერshyლოshyბაshyსაც
ისshyტოshyრია ინაshyხავს გეshyნიshyაshyლუshyრი მხატshyვრეshyბის და მათი შეshyმოქshyმეshyდეshyბის შეshyსაshyხებ ცნოshyბებს, მაგshyრამ სამshyწუshyხაshyროდ, ხშიsh
თბილისის განვითარების ფონდი ნარიყალას ციხის რეაბილიტაციის მეორე ეტაპით გათვალისწინებულ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს იწყებს. როგორც თბილისი მერმა კახა კალაძემ დღეს დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე განაცხად
არუნ ხათshyრი აიshyურshyვეshyდას ხალshyხუshyრი მეshyდიshyციshyნა ინshyდოshyეთshyში ექshyსპერshyტია და ქარshyთვეshyლებს ასshyწავshyლის, როshyგორ არ უნდა დაshyბ
მაshyმუshyკა ბეshyრაshyძე სეshyნაკshyში ცხოვshyრობს, მციshyრე მეshyურshyნეshyოshyბას ეწეshyვა, თაshyვიshyსუshyფალ დროს კი ხატshyვას უთshyმობს და ისეთ შეshyდევshy
2023 წლის საბავშვო ევროვიზია მოახლოვდა. მასშტაბურ მუსიკალურ ფესტივალზე საქართველოს წელს ანასტასია ვასაძე, ნიკოლოზ ხარატი და ოთო ბაზერაშვილი წარადგენენ. საკონკურსო სიმღერის პრემიერა სულ ცოტა ხნის წინ შ
საshyქარshyთვეshyლოს მარshyთლმაshyდიshyდეshyბეshyლი ეკshyლეshyსია 14 ოქshyტომshyბერს სვეshyტიshyცხოვshyლოshyბის დღეshyსასshyწაshyულს აღshyნიშshyნავს. სვეshy
myquiz