კულტურა | Allnews.Ge

სულ ახshyლაshyხან რაshyჭაshyში იმshyყოshyფეshyბოshyდა ცნოshyბიshyლი ფოshyტოგshyრაshyფი გიshyორshyგი ნიshyკოshyლაshyვა... მან თაshyვის ოფიshyციshyაshyლურ გვე
მეshyგოshyნა სერshyვიshyზი გაshyმოshyიshyტაshyნა ანshyტიკshyვაshyრიshyაshyტის ჯგუფshyში ვინshyმემ, ეს ხომ ფოshyტოა,ldquo ვეshyრაფshyრით ვიshyჯეshyრებ თუ ეს
ჩვეshyნი დროshyის ყვეshyლაshyზე წარshyმაshyტეshyბუshyლი ქარshyთვეshyლი მოshyდეshyლის, მაshyტილshyდა გვარshyლიshyაshyნის ფოტო Vogueს ნიshyდერshyლანshyდუshyრი
შეshyმოდshyგოshyმის ფეshyრაshyდი თუshyშეshyთი თოვლმა უფრო შთამshyბეჭshyდაshyვი, სრულshyყოshyფიshyლი გაshyხაshyდა. რაც უფრო ფეshyრადshyდეshyბა აქაshyუshyროshy
ნენე ახობაძე ქართველი სტუდენტია ჩინეთში. მისი ისტორია საკმაოდ მძიმეა, თუმცა თუ მისი ამბის გაზიარებას დღევანდელი დღით დავიწყებთ, ამ სიმძიმეს ნაკლებად ვიგრძნობთ, რადგან პირადი ტრაგედიებით გამოწვეული სირ
მაshyრიshyამ ინაshyბა უკვე ათ წელshyზე მეshyტია იაshyპოshyნიshyაshyში ცხოვshyრობს... ერთი ჩვეshyუshyლებshyრიshyვი ქარshyთვეshyლი, იაshyპოshyნუshyრი მიshyთეshy
სხვადასხვა ეპოქაში, ბავშვის აღზრდის მეთოდები განსხვავებული იყო. განსხვავდებოდა ასევე მთისა და ბარის ტრადიციებიც. საქართველოში იშვიათი არ იყო აკვანში მწოლარე ბავშვების დანიშვნა, რაც იმაზე მიუთითებს, რო
1131 25092022 ირანshyში საპshyროshyტესshyტო აქshyციshyეshyბის ტალshyღა არ წყდეshyბა, მიshyუshyხეshyდაshyვად იმიshyსა, რომ ხეshyლიshyსუფshyლეshyბა დეshyმონsh
მოshyქანshyდაshyკე მეshyრაბ ფიshyრაshyნიშshyვილს მის სამshyფლოshyბეshyლოshyში ღია ცის ქვეშ მუshyზეshyუმshyში შევshyხვდი. სტეshyფანshyწმინshyდის ულაshyმაshyზეს
ცოტა ხნის წინ ცნოshyბიshyლი გახshyდა, რომ თუshyშეshyთის ერთერთი ულაshyმაshyზეshyსი სოshyფეshyლი დოჭუ მძიshyმე მდგოshyმაshyრეshyოshyბაshyშია და გაshyდაshyსარshyჩე
ეს ფერადი და ლამაზი სახლი თამარ ასათიანს წინაპრებისგან ერგო. დიასახლისს სახლთან ბევრი ტკბილი მოგონება აკავშირებს და განსაკუთრებით ძვირფასია მისთვის. ქალბატონი თამარი ყოველ ზაფხულს ამ ულამაზეს ადგილას
10 წლის იყო როცა, მისი სახshyლი ზვავshyმა მოshyიshyყოshyლა. ოჯაshyხის სამი წევshyრი სტიshyქიshyამ იმshyსხვერshyპლა. თვიshyთოshyნაც თოვshyლიshyდან ამოshyიყshyვაshyნ
ყოველდღე დედამიწის თითოეულ კუთხეში ადამიანი აკეთებს იმას, რითაც თავს ირჩენს და შემოსავლის წყაროდ აქვს ქცეული. ზოგჯერ მათი საქმიანობის სფერო უჩვეულოა. ზოგიერთ პროფესიას ასწლეულების განმავლობაში ცვლილებ
მხატვარ ეკა რუხაძის სახელი როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაშია ცნობილი. თვითნასწავლ მხატვარს იტალიაში აქვს მიღებული ლეონარდო და ვინჩის პრემია და 49 საუკეთესო მხატვარს შორის მოხვდა. ამა
ეთნოგრაფიული მუზეუმი bdquoბორჯღალოldquo ბათუმში მდებარეობს. მუზეუმის სულისჩამდგმელი და დამაარსებელი ქედას მკვიდრი, ბატონი ქემალ თურმანიძეა. ოჯახის თანადგომით და ხელშეწყობით დღეს მუზეუმში 3800მდე
ესაა ჩემი, სუshyლაshyკაshyუshyრეshyბის სახshyლი თუshyშეთshyში. ასე ლაshyმაshyზად მოshyხაshyტა ჩემshyმა ბიჭshyმა, ჰოდა, მოshyმაshyვალ წელს მე ვარ ნათე თუშ ხაshyტის
ისshyტოshyრია ინაshyხავს გეshyნიshyაshyლუshyრი მხატshyვრეshyბის და მათი შეshyმოქshyმეshyდეshyბის შეshyსაshyხებ ცნოshyბებს, მაგshyრამ სამshyწუshyხაshyროდ, ხშიsh
bdquoბავშვობიდან ყოველთვის მაინტერესებდა ირანული კულტურა და ამ ქვეყნის მონახულება ჩემი დიდი ხნის ოცნება იყო. ირანში არსებული უძველესი ნაგებობებისა და კულტურული ობიექტების გარდა ყოველთვის ძალიან მინდ
ისლამში მოქმედებს შარიათის ნორმები, რომელიც ითვალისწინებს სპეციალურ დრესკოდს, რომელიც ქალების ჩაცმის სტილს არეგულირებს. ამასთან, სხვადასხვა ქვეყნებში ამ დრესკოდს სხვადასხვა ფორმით ასრულებენ. რიგ ქ
ამბობენ, თბილისში, ერთ დილას, იმ სასტუმროს წინ, სადაც მსახიობი, მოცეკვავე და მომღერალი მარგარიტა დე სევრი იმყოფებოდა, ურმების გრძელი ქარავანი გამოჩნდა... ისინი უთვალავი ახლადმოჭრილი წითელი ვარდით იყ
myquiz