კულტურა | Allnews.Ge

ვოდაბე Wodaabe პატარა აფრიკული ტომია, რომელიც ფულანის ეთნიკურ ჯგუფს მიეკუთვნება. მათი რაოდენობა 100 000ს არ აღემატება და ძირითადად ნიგერიის, ნიგერის, კამერუნის, ჩადისა და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლ
ამეshyრიshyკაshyში მოღshyვაshyწე, აღიshyაshyრეshyბუshyლი მხატshyვრის ეთერ ჭკაshyდუshyას Eter Chkadua შეshyმოქshyმეshyდეshyბას კარshyგად იცshyნობს ქარshyთუshyლ
თბილისიდან 60 კილომეტრში, საგარეჯოს სოფელ გომბორში საუკუნეზე მეტია ცხოვრობს უნიკალური ხალხი, რომლებიც თავს ლაიჯებს უწოდებენ. ენათმეცნიერთა ვიწრო წრის გარდა საქართველოში თათურლაიჯური ეთნიკური ჯგუფის ა
ვიკინგების ხანა დიდი ხანია დავიწყებაშია ჩაძირული, მაგრამ მას კვლავ დიდი ყურადღება ექცევა მედია კულტურაში. და დროთა განმავლობაში მეზღვაური მეომრების ისტორია სულ უფრო და უფრო იფარება მითებით, რომელთა გა
საქართველოს ტერიტორიაზე ბევრი საკმაოდ ცნობილი ისტორიული ობიექტი, ხუროთმოძღვრების ძეგლი, დაცული ტერიტორია მდებარეობს, რომელსაც ყოველწლიურად ათასობით ადამიანი სტუმრობს. თუმცა არის ისეთებიც, რომლებიც საზ
ისოტორიის სახელმძღვანელოებში ხშირად იწერება ეგვიპტური, შუმერული თუ ბერძნული ცივილიზაციების შესახებ. დღეს ერთ ნაკლებად ცნობილ, თუმცა საკმაოდ გავითარებულ ცივილიზაციაზე გიამბობთ, რომლის შესახებაც ნაკლება
საshyქარshyთვეshyლოს კულshyტუshyრის, სპორshyტიshyსა და ახალshyგაზshyრდოshyბის საshyმიshyნისshyტრო სოshyციshyაshyლუshyრი ქსეshyლის ერთერთი მომshyხმაshyრებshyლ
შეეცადეთ და გაიხსენეთ სახლი, რომელშიც ბავშვობაში ცხოვრობდით. გაიხსენეთ დიდი ალბათობით პირველი, რაც გაგახსენდებათ კედლის ხედია, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ხალიჩით იყო გაფორმებული. იმ პერიოდში სახლში ხალ
ახალshyხან საshyქარshyთვეshyლოshyში სრულshyმეტshyრაshyჟიshyაshyნი ანიshyმაshyციshyუshyრი ფილshyმის ვეshyხshyფისshyტყაshyოსshyნისldquo პრეshyმიshyეshyრა
საქართველოში ებრაელი ხალხის ისტორია ათასწლეულებს ითვლის. bdquoქართლის ცხოვრების ცნობით, ებრაელთა პირველი მიგრაცია და მათი მცხეთაში დამკვიდრება ძვ. წ. VI საუკუნით თარიღდება. აღსანიშნავია, რომ ებრაელ
ამ სახლს 400წლოვანი ისტორია აქვს და სწორედ ოთხი საუკუნეა დგას ჭიათურის რაიონის სოფელ ზოდში. სახლის ფოტოები სოციალურ ქსელში ჯგუფში ჩვენი სოფლის სახლები გამოჩნდა და დიდი მოწონება დაიმსახურა. ჩვენც და
...ბურshyმაshyსიshyგი ბურshyმაshyხეshyვი ასე გაshyმოshyიshyყუshyრეshyბა უკვე ნაshyსოფshyლაshyრად ქცეshyუshyლი დაshyსახshyლეshyბა ყაზshyბეshyგის მუshyნი
საქართველოს ტერიტორიაზე ბევრი საკმაოდ ცნობილი ისტორიული ობიექტი, ხუროთმოძღვრების ძეგლი, დაცული ტერიტორია მდებარეობს, რომელსაც ყოველწლიურად ათასობით ადამიანი სტუმრობს. თუმცა არის ისეთებიც, რომლებიც საზ
შოთა იმერshyლიშshyვილshyმა ამეshyრიshyკის საshyხეshyლოვshyნეshyბო დაshyჯილshyდოshyეshyბაshyზე American Art Award მოshyნაshyწიshyლეshyოshyბა 2019 წელს მიshyიs
გურჯაანში ღვინის მეოთხე ფესტივალი გაიმართა მიზანი ღვინის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ღვინის კულტურისა და ქართული ტრადიციების გაცნობაა როგორც უცხოელებისთვის, ისე ქართველი საზოგადოებისთვის. მეღვ
საქართველოს ტერიტორიაზე ბევრი საკმაოდ ცნობილი ისტორიული ობიექტი, ხუროთმოძღვრების ძეგლი, დაცული ტერიტორია მდებარეობს, რომელსაც ყოველწლიურად ათასობით ადამიანი სტუმრობს. თუმცა არის ისეთებიც, რომლებიც საზ
სულ ახshyლაshyხან რაshyჭაshyში იმshyყოshyფეshyბოshyდა ცნოshyბიshyლი ფოshyტოგshyრაshyფი გიshyორshyგი ნიshyკოshyლაshyვა... მან თაshyვის ოფიshyციshyაshyლურ გვე
მეshyგოshyნა სერshyვიshyზი გაshyმოshyიshyტაshyნა ანshyტიკshyვაshyრიshyაshyტის ჯგუფshyში ვინshyმემ, ეს ხომ ფოshyტოა,ldquo ვეshyრაფshyრით ვიshyჯეshyრებ თუ ეს
ჩვეshyნი დროshyის ყვეshyლაshyზე წარshyმაshyტეshyბუshyლი ქარshyთვეshyლი მოshyდეshyლის, მაshyტილshyდა გვარshyლიshyაshyნის ფოტო Vogueს ნიshyდერshyლანshyდუshyრი
შეshyმოდshyგოshyმის ფეshyრაshyდი თუshyშეshyთი თოვლმა უფრო შთამshyბეჭshyდაshyვი, სრულshyყოshyფიshyლი გაshyხაshyდა. რაც უფრო ფეshyრადshyდეshyბა აქაshyუshyროshy
myquiz