კულტურა | Allnews.Ge

4 დეკემბერი, ქართული რომანტიზმის ფუძემდებლის და მწვერვალის, ევროპეიზმის შემომტანის ქართულ პოეზიაში, ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადების დღეა. დღეს მის გენიალურ პოეზიაზე არ გვექნება საუბარი, არამედ მის სავა
ცოტამ თუ იცის, რომ კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინარეხში საქართველოში შემორჩენილი ერთერთი უძველესი აფთიაქის ხილვაა შესაძლებელი. ნაგებობა, რომლის მსგავსსაც იშვიათად შეხვდებით, ორიგინალური არქიტექტური
ნუშუ ჩიshyნუshyრი დამshyწერshyლოshyბის 400 წლის წინ შექshyმნიshyლი ერთერთი საshyხეshyოshyბაა, როshyმელshyსაც მხოshyლოდ ქაshyლეshyბის დამshyწერshyლოshyბაshyსაც
ისshyტოshyრია ინაshyხავს გეshyნიshyაshyლუshyრი მხატshyვრეshyბის და მათი შეshyმოქshyმეshyდეshyბის შეshyსაshyხებ ცნოshyბებს, მაგshyრამ სამshyწუshyხაshyროდ, ხშიsh
თბილისის განვითარების ფონდი ნარიყალას ციხის რეაბილიტაციის მეორე ეტაპით გათვალისწინებულ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს იწყებს. როგორც თბილისი მერმა კახა კალაძემ დღეს დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე განაცხად
არუნ ხათshyრი აიshyურshyვეshyდას ხალshyხუshyრი მეshyდიshyციshyნა ინshyდოshyეთshyში ექshyსპერshyტია და ქარshyთვეshyლებს ასshyწავshyლის, როshyგორ არ უნდა დაshyბ
მაshyმუshyკა ბეshyრაshyძე სეshyნაკshyში ცხოვshyრობს, მციshyრე მეshyურshyნეshyოshyბას ეწეshyვა, თაshyვიshyსუshyფალ დროს კი ხატshyვას უთshyმობს და ისეთ შეshyდევshy
2023 წლის საბავშვო ევროვიზია მოახლოვდა. მასშტაბურ მუსიკალურ ფესტივალზე საქართველოს წელს ანასტასია ვასაძე, ნიკოლოზ ხარატი და ოთო ბაზერაშვილი წარადგენენ. საკონკურსო სიმღერის პრემიერა სულ ცოტა ხნის წინ შ
საshyქარshyთვეshyლოს მარshyთლმაshyდიshyდეshyბეshyლი ეკshyლეshyსია 14 ოქshyტომshyბერს სვეshyტიshyცხოვshyლოshyბის დღეshyსასshyწაshyულს აღshyნიშshyნავს. სვეshy
ქართული ტანსაცმლის ნაირსახეობათა შესახებ ცნობებს გვაწვდის ზეპირსიტყვიერი და წერილობითი წყაროები, მოგზაურთა ჩანაწერები... საქართველოს ტერიტორიაზე მოპოვებული არქეოლოგიური მასალა ადასტურებს, რომ სამოსელი
ყველამ იცის, რომ ქართულში სამი ანბანია ასომთავრული, ნუსხახუცური და მხედრული. თუცმა, სინამდვილეში არსებობს კიდევ ერთი ქართული ანბანი, რომელიც არსებული ანბანების მოდიფიკაციას წარმოადგენს და მისი არსებ
ქარshyთუshyლი იქს ფაქshyტოshyრის მოshyნაshyწიshyლე, ნინი ბრეგshyვაshyძე, როshyმეshyლიც ბოლო წლეshyბია, აშშში ცხოვshyრობს, ამეshyრიshyკუshyლი ვოshyიshyსის მოsh
მკვლევარების თქმით, 15 000 წლის წინ ევროპის სხვადასხვა ნაწილში კანიბალიზმი, როგორც ერთგვარი სამგლოვიარო პრაქტიკის ნაწილი გავრცელებული იყო. ეს მეცნიერებმა არქეოლოგიური და გენეტიკური მასალის ანალიზის გზ
პაshyრიზshyში გაshyმარshyთულ Balenciagaს ჩვეshyნეshyბას დემshyნა გვაshyსაshyლიshyას ძმა, გუshyრამ გვაshyსაshyლია სოshyციshyაshyლურ ქსელshyში გაshyმოshyეხshyმა
ან ცეკshyვავ ისე, როshyგორც მოshyვიshyთხოვ, ან საshyერshyთოდ არ ცეკshyვავ, მიshyდიshyხარ ჩემshyგანhellipldquo, ამ სიshyტყვებს ქარshyთუshyლი ნაshyციshyოshyნაshy
ხატshyვა ადshyრეshyულ ასაკshyში დაshyვიshyწყე, მთეshyლი ცხოვshyრეshyბა ხეshyლოვshyნეshyბა ჩემshyთაshyნაა და მე ხეshyლოვshyნეshyბასshyთან ამshyბობს მხატshyვა
ისshyრაshyელshyში არshyქეshyოshyლოshyგიshyუshyრი გაshyთხრეshyბიshyსას აღshyმოshyაshyჩიshyნეს ბიბshyლიshyუshyრი ადshyგიshyლი, საshyდაც, როshyგორც ამshyბო
თვითshyნასshyწავლმა მხატshyვარshyმა გიshyორshyგი ღამshyბაshyრაშshyვილshyმა პანshyდეshyმიshyის დროს, სიshyცხიshyანshyმა ტილო ქლიshyაshyვეshyბიldquo შექshyმნა,
...ხეshyლოshyსანს ვკიshyთხეთ, რა იქshyნეshyბა აქ რეshyმონshyტის შემshyდეგთქო და გვიshyპაshyსუshyხა, რესshyტოshyრაshyნიო... ჩვენ თვიshyთონ არ ვიshyცით გაფრshyთხიsh
მხედველობაში თუ არ მივიღებთ იდუმალ ცივილიზაციებს და მხოლოდ იმ ცივილიზაციებზე ვისაუბრებთ, რომლის არსებობა არტეფაქტებით დასტურდება, გამოვა რომ, ჩვენს პლანეტაზე, დაახლოებით, 910 ათასი წლის წინ, 4 ცივილი
myquiz