კულტურა | Allnews.Ge

მნიშვნელობა არ აქვს, როგორი აივანი გაქვთ დიდი თუ პატარა, მთავარია გაამწვანოთ, გაალამაზოთ ის და ამით ოჯახის წევრებსაც გაუხალისოთ ცხოვრება და საკუთარ თავსაც. სწორედ ასე მოიქცა თამუნა ნასყიდაშვილი, რომ
უხსოვარი დროიდან, კაბები და ქვედაბოლოები, ქალის სამოსად ითვლება. ყოველ შემთხვევაში, უმეტესობა ასე ფიქრობს. მაგრამ, როგორც გაირკვა, შოტლანდიის გარდა, არის კიდევ რიგი ქვეყნები, სადაც ქვედაბოლო ან კაბა,
გელა კაshyპაshyნაshyძის საshyოshyცაshyრი ნაshyმუshyშევshyრეshyბი ხეshyლოვshyნეshyბის ნიshyმუshyშად ქცეshyუshyლი ძვეshyლი თბიshyლიshyსის ხეshyდეshyბია.. მას
Black Sea Arena საქართველოში მასშტაბურ კამპანიას, Starring Georgiaს იწყებს. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს მთავრობა ავრცელებს. ახალი კამპანიის ფარგლებში, Black Sea Arenaს სცენის გარდა, კონცერ
ნეshyტფshyლიქshyსისldquo პოshyპუshyლაshyრუshyლი ფილshyმის, Extractionის მეshyოshyრე ნაshyწიshyლი Extraction 2 მალე ტეshyლეshyეკshyრანshyზე გაshyმოshyვა. ცნოshy
თბიshyლიshyსის ფოshyტოგshyრაshyფიshyიshyსა და მულshyტიshyმეshyდიshyის მუshyზეshyუმshyმა ფოshyტოshyკონshyკურshyსის ოჯაshyხუshyრი კავshyშიshyრეshyბიldquo
რძის პროshyდუქshyტეshyბი, ცხიshyმით გაshyჯეshyრეshyბუshyლი, ნოყიshyეshyრი კერshyძეshyბი, თევshyზისshyგან მომshyზაshyდეshyბუshyლი კერshyძეshyბი და კიshyდევ არა
მსოფshyლიო გეshyნიshyად აღიshyაshyრეshyბუshyლი ვახshyტანგ ჭაshyბუshyკიshyაshyნის შთაshyმოshyმაshyვაshyლი თაshyმარ რუshyხაshyძე სოshyციshyაshyლურ ქსელshyში
მიუხედავად იმისა, რომ ბორჯომის პარკს ყოველდღიურად არაერთი ადამიანი სტუმრობს ცოტამ თუ იცის, რომ თავის დროზე 189899 წწ. აქ რუსეთის იმპერიაში, პეტერბურგისა და ახალი ათონის ჰიდროელექტროსადგურების შემდე
დადიანების სასახლე ის ადგილია, რომელიც სამეგრელოში, კერძოდ ზუგდიდში სტუმრად ყოფნისას, აუცილებლად სანახავ ადგილთა რიგში უნდა მოინიშნო. შენობისა და ეზოს ტერიტორიაზე სკამზე ევროპულად გამოწყობილი კაცი ჩ
გუshyრუshyლი სისshyხარshyტე, ენაკshyვიshyმაshyტოshyბა, გაshyრეshyმო, კლიshyმაshyტი, უნდა ითshyქვას, რომ მათ კუshyლიshyნაshyრიshyაshyში ნამshyდვიshyლად მოshyნ
ნაshyქაshyლაshyქაshyრი ძაshyლიshyსი თაshyრიღshyდეshyბა ძვ. წ. II ახ. წ. VIII საshyუshyკუshyნეshyეshyბით. მოshyსახshyლეshyოshyბა პირshyვეshyლად მდიshyნაshy
ულაshyმაshyზეshyსი ქარshyთვეshyლი მსაshyხიshyოshyბი მეგი წუshyლუshyკიshyძე, როshyმელshyმაც ქარshyთულ კიshyნოshyში ლაshyმაshyზი ქარshyთვეshyლი ქაshyლეshyბის
ნასshyკას ხაshyზეshyბი არის გიshyგანshyტუshyრი გეshyოგshyლიshyფეshyბის კოshyლექshyცია, როshyმეshyლიც პეshyრუს დეshyდაshyქაshyლაქ ლიshyმაshyდან სამshyხრეshyთ
გსმენიათ რობაის ქოხზე მას სხვანაირად პოეტის ქოხი ჰქვია და მართლაც ზღაპრულ ადგილას, ტყის პირას შეკიდულა... როგორ გავთავისუფლდეთ მუდმივი შფოთვისა და დაძაბულობისგან, რომელიც ლამის უკურნებელ სენად გვექცა
ეროვshyნულ გაshyლეshyრეshyაshyში, 4 თეshyბერshyვალს გაshyმოshyფეshyნა ავshyტოshyპორshyტრეshyტი სარshyკესshyთანldquo მოshyნაshyწიshyლემ, მხატshyვარshyმა სან
სოციალურ ქსელში მომხმარებელი Mais Kirakozovი აქვეყნებს მეცხრამეტემეოცე საუკუნის დასაწყისის გაფერადებულ ციფრულ ფოტოებს, რომელსაც ახლა ქვემოთ შემოგთავაზებთ. მიხაილოვის ხიდი ყოფილი, ვორონცოვის, ყოფილ
ვოდაბე Wodaabe პატარა აფრიკული ტომია, რომელიც ფულანის ეთნიკურ ჯგუფს მიეკუთვნება. მათი რაოდენობა 100 000ს არ აღემატება და ძირითადად ნიგერიის, ნიგერის, კამერუნის, ჩადისა და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლ
ამეshyრიshyკაshyში მოღshyვაshyწე, აღიshyაshyრეshyბუshyლი მხატshyვრის ეთერ ჭკაshyდუshyას Eter Chkadua შეshyმოქshyმეshyდეshyბას კარshyგად იცshyნობს ქარshyთუshyლ
თბილისიდან 60 კილომეტრში, საგარეჯოს სოფელ გომბორში საუკუნეზე მეტია ცხოვრობს უნიკალური ხალხი, რომლებიც თავს ლაიჯებს უწოდებენ. ენათმეცნიერთა ვიწრო წრის გარდა საქართველოში თათურლაიჯური ეთნიკური ჯგუფის ა
myquiz