კულტურა | Allnews.Ge

ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ეკონომისტი ლალი მჭედლიშვილია. იტაცებს ხელსაქმე, კერავს, ქსოვს, ქარგავს და რაც მთავარია, იმდენად საოცარ მინიატურებს ქმნის, რომ ნებისმიერი მნახვნელის აღფრთოვანებას იწვევს. ჩვენი
სახელწოდება შაოლინი ფართოდ არის ცნობილი მათ შორისაც კი, ვისაც ნაკლებად აინტერესებს აღმოსავლური საბრძოლო ხელოვნება. წარმოგიდგენთ საინტერესო ფაქტებს შაოლინის, ბუდისტური მონასტრის შესახებ, რომელიც მდებ
ძველ ეგვიპტეში ადამიანთა ქმედებები განიხილებოდა მორალური და რელიგიური კანონებით. ასამართლებდნენ არა მხოლოდ ცოცხლებს, არამედ მკვდრებსაც. ეგვიპტელებს ჰყავდათ ღვთაებები ცხოვრების ყოველი შემთხვევისთვის და
ბევshyრი ტერshyმიshyნი, როshyმელshyსაც მეshyტყვეshyლეshyბაshyში ვიshyყეshyნებთ, არც კი ვიshyცით ქარshyთულ ენაshyში როshyდიshyდან არshyსეshyბობს და ვის მიshyეshy
ვიკინგების ხანა დიდი ხანია დავიწყებაშია ჩაძირული, მაგრამ მას კვლავ დიდი ყურადღება ექცევა მედია კულტურაში. და დროთა განმავლობაში მეზღვაური მეომრების ისტორია სულ უფრო და უფრო იფარება მითებით, რომელთა გა
ქართველი ჯარისკაცი გიორგი ბაციკაძე მისიის ფარგლებში წყნარი ოკეანის კუნძულზე, ახალ კალედონიაში, იმყოფება. კუნძულზე ცხოვრების ერთი თვის განმავლობაში გიორგიმ ბევრი საინტერესო რამ ნახა, როგორც იქაური კულტ
ინshyდოshyეთshyში მკვლევshyრებshyმა ქიshyლის მსგავshyსი, უზარshyმაshyზაshyრი ქვის ფიshyგუshyრეshyბი აღshyმოshyაshyჩიshyნეს,რომshyლეshyბიც საshyვაshyრაshyუs
ხატshyვაshyრი თეა ალაshyვერshyდაშshyვიshyლი ხეshyლოshyვაshyნეshyბის ოჯახshyში დაshyიshyბაshyდა, რაshyმაც მასshyზე დიდი გავshyლეshyნა მოshyახshyდიshyნა. თეას ც
უკshyრაshyიshyნაshyში რუshyსეshyთის სამshyხედshyრო აგshyრეshyსია არაshyერთ ტაshyძარს მისshyწვდა და დაshyაshyზიshyაshyნა. ამ ქვეshyყაshyნაshyში 80 წლის წინ, მეs
ყველასთვის ცნობილია მე17, 18 საუკუნეების არისტოკრატის სახე წინდები, მაქმანებიანი ჟაბო, ბალთებიანი ფეხსაცმელი, ოქროს ძაფებით გაწყობილი კამზოლი და...შეპუდრული მაღალი პარიკი. ბოლო დეტალი ყოველთვის წარმ
სხვადასხვა ეპოქაში, ბავშვის აღზრდის მეთოდები განსხვავებული იყო. განსხვავდებოდა ასევე მთისა და ბარის ტრადიციებიც. საქართველოში იშვიათი არ იყო აკვანში მწოლარე ბავშვების დანიშვნა, რაც იმაზე მიუთითებს, რო
მე რომ უკshyრაshyიshyნეshyლი არ ვიყო, ვიshyსურshyვებshyდი, ქარshyთვეshyლი ვყოshyფიshyლიshyყაshyვი ამ სიshyტყვეshyბის ავshyტორს 25 თეshyბერshyვალს 151 წელი შეsh
ცრურწმენები ყველა ქვეყანაში და ეროვნებაშია, იაპონელებიც არ არიან გამონაკლისები რა თქმა უნდა. წარმოგიდგენთ 7 აბსურდულ ცრურწმენას, რომლისაც ზოგიერთ იაპონელს დღემდე სჯერა. 1. კატები იაპონიაში შავი კა
დისნეი რასისტული შინაარსის გამო ძველ მულტფილმებს ბლოკავს. სტრიმინგის სერვისმა დისნეი დაბლოკა რამდენიმე ძველი მულტფილმი 7 წლამდე ბავშვებისათვის, რის შესახებაც პირველმა გამოცემა დეილი მეილმა გა
დღეს 81 წლის ასაკshyში მსაshyხიshyოshyბი გუჯა ბურshyდუshyლი გარshyდაshyიცshyვაshyლა. მსაshyხიshyოshyბის გარshyდაცshyვაshyლეshyბა საshyზოshyგაshyდოshyეshyბას
ბავshyშვოshyბაshyში ოცshyნეshyბობshyდა თაshyვიshyსი პაshyტაshyრა, ლაshyმაshyზი, ზღაპshyრუshyლი სახshyლი ჰქოshyნოshyდა და ცოტა ხნის წინ აიხshyდიshyნა, ოღონდ ამისs
მოდის ტენდენციები ძალიან სწრაფად იცვლება და, მასთან ერთად, ვითარდება სილამაზის სტანდარტებიც. თუკი ადრე ჟურნალების ყდებზე მხოლოდ სტანდარტული გარეგნობის მოდელებს ვხედავდით, ახლა უპირატესობა ინდივიდუალიზ
თბილისში, კერძოდ სოლოლაკში იყიდება კერძო სახლი, რომლის ღირებულება 5 101 000 ლარს 1 700 000 აშშ დოლარი შეადგენს. SS.geზე გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით, სახლის ფართობი 344 კვ.მია, ხოლო ეზოსი
ამ მხატვარს ქართული მულტიპლიკაციის განვითარებაში დიდი წვლილი მიუძღვის. შეიძლება საზოგადოების დიდი ნაწილისათვის მისი გვარსახელი ცნობილი არ იყოს, მაგრამ საკმარისია ჩამოვთვალოთ ანა ნანიკო შალიკაშვილის
30 წლის წინ თბიshyლიshyსელshyმა ცოლქმარshyმა დეshyდაshyქაshyლაshyქის შეshyმოshyგაshyრეshyნი გულshyდაshyგულ შეshyმოshyიshyაshyრა ადshyგილს ეძებshyდნენ, რომ და