მსოფლიო | Allnews.Ge

ამერიკული კორპორაცია Facebookი, რომელიც ფლობს ამავე სახელის მქონე სოციალურ ქსელს, ასევე Instagramს და მესინჯერს WhatsApp, უკვე მომავალი კვირიდან აპირებს შეიცვალოს სახელი. კომპანიის ჩანაფიქრით ახალმა
რეshyპერ ქაshyნიე უესshyტიshyსა და ბაshyლენshyსიshyაshyგასldquo სიყshyვაshyრუshyლის ამshyბაshyვიldquo გრძელshyდეshyბა. უჩshyვეshyუshyლოდ გაshyმოshyწყოshy
შეshyერshyთეshyბუshyლი შტაshyტეshyბის თავshyდაცshyვის მდიshyვაshyნი ლოიდ ოსshyტიshyნი საshyქარshyთვეshyლოshyში 18 ოქshyტომshyბერს, გამshyთეshyნიshyიshyსას ჩ
ამერიკა 2020 წელს დაწყებული პანდემიის მაჩვენებლებით კვლავ მსოფლიოს ლიდერია. ინფიცირებულთა რაოდენობა 40 მილიონს აჭარბებს, კოვიდ19ის გართულებების გამო სიკვდილობის მაჩვენებელი კი თითქმის 630 000 კაცს
ათიათასობით ქართველმა დედაქალაქ თბილისში პატიმრობაში მყოფი ექსპრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართა, ინფორმაციას bdquoფრანსპრესიldquo ავრცელებს. bd
ნატოს საshyპარshyლაshyმენshyტო ასამshyბლეა გმობს რუshyსეshyთის მიერ საshyქარshyთვეshyლოს, უკshyრაshyიshyნიshyსა და მოლshyდოshyვას რესshyპუბshyლიshyკის ტეshyრი
ავshyღაshyნეთshyში, წლეshyბის განshyმავshyლოshyბაshyში მიმshyდიshyნაshyრე პროshyცეshyსეshyბი და ახლა თაshyლიshyბეshyბის მიერ მმარshyთვეshyლოshyბის საshyდაshy
ათოshyბით მსოფshyლიო ლიshyდეshyრის, პოshyლიshyტიshyკოshyსეshyბიshyსა და მიshyლიshyარshyდეshyრეshyბის საshyიshyდუმshyლო გაshyრიshyგეshyბეshyბი და უცხო თვაsh
მსოფshyლიshyოს წამshyყვაshyნი სპეshyციshyაshyლისshyტეshyბი პანshyდეshyმიshyის დასshyრუshyლეshyბის მოshyახshyლოshyეshyბაshyზე ალაshyპაshyრაკshyდნენ. კოshy
შაბათს ანჯელინა ჯოლი სანტამონიკაში, Giorgio Baldiში, კანადელ მომღერალ აბელ მაკონენ ტესფაიესთან, იგივე ვიქენდთან ერთად რომანტიკულ ვახშამზე გაემგზავრა. 46 წლის ჯოლი და 31 წლის მომღერალი პაპარაცე
საპროგნოზო მონაცემების თანახმად, გერმანიის საპარლამენტო არჩევნებში ხმების 25.8 ით მემარცხენეცენტრისტული bdquoსოციალდემოკრატებიldquo ლიდერობენ, მეორე ადგილზეა მემარჯვენეცენტრისტული ქრისტიანდ
ჩიshyნეთshyში, როshyგორც ჩანს, არ ჩერshyდეshyბა ცვლიshyლეshyბაshyთა ახაshyლი ტალshyღა, როshyმელshyსაც საshyთაshyვეshyში სი ძინshyპიshyნი და კოshyმუshyნისshyტუs
ჩრდილოეთ კორეის მოქალაქეების საცხოვრებელი პირობები, რომელსაც 1948 წლიდან ავტორიტარული კომუნისტური რეჟიმი მართავს, დამთრგუნველია. მოსახლეობის დაახლოებით 70 ს არ აქვს საკმარისი საკვები და ბევრი დამოკი
ჯანshyდაცshyვის მსოფshyლიო ორshyგაshyნიshyზაshyციshyის განshyცხაshyდეshyბით, ჰაshyეshyრის დაshyბინshyძუshyრეshyბა ერთერთი უდიshyდეს საფრshyთხეს წარshyმოshyად
ანshyჯეshyლიshyნა ჯოshyლიshyსა და ბრედ პიshyტის ვარshyსკვლაshyვუshyრი წყვიshyლი ჰოshyლიshyვუდshyში ყვეshyლაshyზე ლაshyმაზ, მომshyხიბshyვლელ და ჯაshyდოსshyნურ წყ
ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა ქვეყნის ჩრდილოეთით, აზერბაიჯანის სამხრეთ საზღვართან ტანკებისა და საარტილერიო დანადგარების გადასროლა განახორციელა, რასაც თეირანში სამხედრო სწავლების დაწყებით
ჩეჩshyნეshyთის ავshyტოshyნოshyმიshyუshyრი რესshyპუბshyლიshyკის მოქshyმედshyმა ხელshyმძღვაshyნელshyმა რამshyზან კაshyდიshyროვshyმა არshyჩევshyნებshyში 99.7
ბრიshyტაshyნეshyთის მოshyქაshyლაshyქეshyოshyბაshyჩაshyმორshyთმეshyუshyლი ჯიshyჰაshyდისshyტის ცოლიldquo შაshyმიshyმა ბეshyგუshyმი ქვეყshyნის ხეshyლიshyს
ამეshyრიshyკის შეshyერshyთეshyბუshyლი შტაshyტეshyბის მთაshyვაshyრი ინshyფექshyციshyოshyნისshyტის ენტოshyნი ფაshyუshyჩის განshyცხაshyდეshyბით, იმეshyდია პან
საფრანგეთმა აშშდან და ავსტრალიიდან ელჩები კონსულტაციისთვის გაიწვია, რისი მიზეზიც ავსტრალიას, აშშსა და გაერთიანებულ სამეფოს შორის უსაფრთხოების საგანგები პაქტის მიღება გახდა. BBCის ინფორმაციით, საფრ