მსოფლიო | Allnews.Ge

ბრიshyტაshyნეshyთის მოshyქაshyლაshyქეshyოshyბაshyჩაshyმორshyთმეshyუshyლი ჯიshyჰაshyდისshyტის ცოლიldquo შაshyმიshyმა ბეshyგუshyმი ქვეყshyნის ხეshyლიshyს
ამეshyრიshyკის შეshyერshyთეshyბუshyლი შტაshyტეshyბის მთაshyვაshyრი ინshyფექshyციshyოshyნისshyტის ენტოshyნი ფაshyუshyჩის განshyცხაshyდეshyბით, იმეshyდია პან
საფრანგეთმა აშშდან და ავსტრალიიდან ელჩები კონსულტაციისთვის გაიწვია, რისი მიზეზიც ავსტრალიას, აშშსა და გაერთიანებულ სამეფოს შორის უსაფრთხოების საგანგები პაქტის მიღება გახდა. BBCის ინფორმაციით, საფრ
რუსეთის საპარლამენტო არჩევნებში სამდღიანი ხმის მიცემის პროცესი დაიწყო. პირველი საარჩევნო უბნები კამჩატკასა და ჩუკოტკაში გაიხსნა. არჩევნები რუსეთში სამი დღის განმავლობაში 17 დან 19 სექტემბრამდე გაიმ
ზღვის ძუshyძუმshyწოვshyრებshyზე ნაshyდიshyროshyბა ფარshyეshyრის კუნshyძუshyლებshyზე გავshyრცეshyლეshyბუshyლი პრაქshyტიshyკა და უფრო მეshyტიც, ტრაshyდიshyციsh
პოპshyვარshyსკვლაshyვის, ბრიტshyნი სპირshyსის ცხოვshyრეshyბაshyში საshyსიshyაshyმოვshyნო სიshyახshyლეshyეshyბი გრძელshyდეshyბა. მან ჯერ საshyწაshyდელს მიshyაღ
თურshyქეთshyში, ქაshyლაქ სტამshyბოლshyში ახაshyლი კოshyვიდრეshyგუshyლაshyციshyეshyბი ასოshyბით ადაshyმიshyანshyმა გაshyაპshyროshyტესshyტა. ახshyლად დაshyწე
26 წლის რეshyპეshyრი, Lil Uzi ამshyბობს, რომ ივshyლისshyში მას ძაshyლიshyან მძიshyმე ინshyციshyდენshyტი შეshyემshyთხვა. მისი თქმით, ფაshyნეshyბის ბრბოshyში მოხshyვდა,
ჩიshyნეshyთის მაshyრეshyგუshyლიshyრეshyბეshyლი ორshyგაshyნოshyეshyბის თქმით, გაshyსარshyთობ შოshyუshyებshyში ldquoფეshyმიshyნუshyრიldquo გაshyრეგshyნოs
ჩეჩshyნეshyთი არასshyდროს ყოshyფიshyლა დაshyმოshyუshyკიshyდეshyბეshyლი, საshyხალshyხო გმიshyრეshyბი კი ცდიshyლობshyდნენ, ის ისეshyთი გამshyხდაshyრიshyყო, რო
ჩრდიshyლოshyეთ კოshyრეshyის ლიshyდერshyმა კიმ ჩენ ინმა მმარshyთვეshyლი პარshyტიshyის პოshyლიტshyბიshyუshyროshyში სიshyტყვით გაshyმოსshyვლიshyსას ქვეყshyნის ოფი
ინდოეთის უტარ პრადეშის შტატში ამოუცნობი ცხელებისგან 50 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის უმრავლესობა ბავშვია, ინფორმაციას BBCი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ასობით ადამიანი საავადმყოფოებშია გადაყვანილი.
სამხრეთ აფრიკელი მეცნიერები აცხადებენ, რომ კორონავირუსის ახალი ვარიანტი აღმოაჩინეს, რომელსაც მუტაციის შემაშფოთებელი რაოდენობა აქვს, ინფორმაციას გამოიცემა Bloombergი ავრცელებს. მეცნიერები თავიანთ კ
ექსპერტ სანდრო თვალჭრელიძის თქმით, თალიბანის გაძლიერების შემდეგ ისევე როგორც მსოფლიოში, ასევე საქართველოშიც ტერორიზმის საფრთხე შესაძლოა გაიზარდოს. ფაქტია, რომ თალიბანის დაბრუნების შემდეგ სხვა ტე
ამეshyრიshyკეshyლი აქტვიshyსიshyტი კაshyლებ უოshyლიshyსი, როshyმეshyლიც პირshyბაshyდის ტაshyრეshyბიshyსა და ვაქshyციshyნაshyციshyის საshyწიshyნაshyაღshyმდ
1975 წელს, ვიეტნამის ომის დასასრულს, აშშს მთავრობამ უპრეცედენტო ოპერაცია დაგეგმა დაობლებული ათასობით ვიეტნამელი ბავშვი ამერიკაში უნდა გადაეყვანათ. ოპერაცია ჩვილების გადაყვანა უშუალოდ პრეზიდენტ ჯე
ისრაელი ldquoფაიზერისldquo კოვიდ 19ის საწინააღმდეგო ვაქცინის ე.წ. bdquoბუსტერldquo დოზას 12 წლის ასაკის ზემოთ ყველა ვაქცინირებულ პირს სთავაზობს. ქვეყნის ჯანდაცვის სფეროს ოფიციალურმა პირებმა
ავshyღაshyნუshyრი საshyინshyფორshyმაshyციო საshyაshyგენshyტო Pajhwokის ცნოshyბით, bdquoთაshyლიshyბანshyმაldquo ყანshyდაshyაshyრის პროshyვინshyციshyაshyში
26 აგshyვისshyტოს, ქაshyბუshyლის აეshyროshyპორshyტში ძლიshyეshyრი აფეთshyქეshyბის ხმა ორshyჯერ გაshyისshyმა. ბოლო ინshyფორshyმაshyციshyით დაshyღუshyპუshyლია 9
შვეshyდეთshyში მცხოვshyრეshyბი ქარshyთვეshyლი ზაალ კოshyკაshyია ფეshyისshyბუshyქის პიshyრად გვერshyდზე შვეshyდეთshyში კოshyროshyნაshyვირუshyსუshyლი პანshyდე