მსოფლიო | Allnews.Ge

ფილიპინების პრეზიდენტი როდრიგო დუტერტე აცხადებს, რომ იმ ადამიანებს, რომლებიც კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქციანციაზე უარს იტყვიან, პატიმრობა ემუქრებათ, ინფორმაციას Reutersი ავრცელებს. bdquoირჩე
ერთერთი ყვეshyლაshyზე ჩაshyკეshyტიshyლი ქვეყshyნის, ჩრდიshyლოshyეთ კოshyრეshyიshyსა და მისი ლიshyდეshyრის, კიმ ჩენ ინის შეshyსაshyხებ დაshyნარshyჩენ მსოფshyლიshy
აშშის პრეshyზიshyდენshyტის ჯო ბაshyიshyდეshyნის განshyცხაshyდეshyბით, მან რუს კოshyლეshyგას ვლაshyდიshyმერ პუshyტინს შეხshyვედshyრაshyზე უთხრა, რომ ადაshyმიshyა
ევshyროshyპის ჩემshyპიshyოshyნატshyზე გუshyშინ საფshyრანshyგეshyთიshyსა და გერshyმაshyნიshyის ეროვshyნულ საshyფეხshyბურshyთო გუნshyდებს შოshyრის მატshyჩი შედ
ისshyრაshyელshyში ბეshyნიshyაshyმინ ნაshyთაshyნიshyაჰუს 12წლიshyაshyნი მმარshyთვეshyლოshyბის ეპოshyქა დასshyრულshyდა და ის პრეshyმიshyერმიshyნისshyტრის პოსტ
ავღანეთიდან ქართული, თითქმის 900კაციანი სამხედრო კონტინგენტის გამოყვანა დაწყებულია. მაზარიშარიფი უკვე დატოვა საქართველოს თავდაცვის ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის ნაკრებმა ასეულმა, რომელიც სწრაფი რეა
დიდ ბრიshyტაshyნეთshyში, კორshyნოshyულshyში bdquoდიდი შვიshyდეshyუshyლისldquo საshyმიshyტი მიმshyდიshyნაshyრეshyობს. საფshyრანshyგეshyთის, დიდი ბრიshyტაshyნ
მეshyდია, სოshyციshyაshyლუshyრი ქსეshyლეshyბი მოshyიცshyვა ვიshyდეshyომ, საshyდაც ჩანს, თუ როshyგორ გაshyაწshyნა სილა ერთერshyთმა მოshyქაshyლაshyქემ საფshyრან
საქართველოს COVID19ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროგრამისთვის 34.5 მლნ. აშშ დოლარის დაფინანსება გამოეყო. გადაწყვეტილება bdquoმსოფლიო ბანკისldquo აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ 7 ივნისს მიიღო. რ
აშშის მთავრობის ეროვნული ლაბორატორიის მიერ კოვიდ 19ის წარმოშობის შესახებ მომზადებული ანგარიშის თანახმად, ჰიპოთეზა, რომელიც ამტკიცებს, რომ ვირუსმა უხანის ჩინეთის ლაბორატორიიდან გაჟონა, სარწმუნოა და შ
ჩრდილოეთ კორეამ შემოიღო ახალი კანონი, რომლის მიზანი ნებისმიერი სახის უცხოური გავლენის აღმოფხვრაა, კერძოდ, კანონი ითვალისწინებს სასტიკ სასჯელს იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც უცხოურ ფილმს ნახავენ, უცხოურ
პრინshyცი ჰარი და მეshyგან მარshyკლი მეshyოshyრე შვიshyლის მშობshyლეshyბი გახshyდნენ. გოshyგოshyნას ლიshyლიshyბეტ დაshyიshyაshyნა ჰქვია. მისი სრუshyლი საshyხეshyლ
პარასკევს დანიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ხელოვნური კუნძულის პროექტს, რომლის მშენებლობაც 2 მლრდ კრონი 3,3 მლრდ დოლარი დაჯდება. ინფორმაციას Associated Press ავრცელებს. სამუშაოები 2035 წელს დაიწყება
სალshyვაshyდოshyრის ყოshyფიshyლი პირshyვეshyლი ლედი, ანა ლიshyგია დე საკა საshyსაshyმარshyთლომ უკაshyნოshyნოდ გამshyდიდshyრეshyბაshyში დამshyნაshyშაshyვედ ცნო დ
ისshyრაshyელshyში ბეshyნიshyაshyმინ ნაshyთაshyნიshyაჰუს 12წლიshyაshyნი მმარshyთვეshyლოshyბის ეპოshyქა სრულshyდეshyბა და მალე მას პრეshyმიshyერმიshyნისshyტრი
ვიshyეტshyნამshyში გაshyმოshyავshyლიshyნეს კოshyროshyნაshyვირუshyსის ახაshyლი ვაshyრიshyანshyტი, როshyმეshyლიც Covid19ის ე.წ. ინshyდუshyრი და ბრიshyტაshyნუ
ჩინეთის ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ ქვეყანაში, თითოეულ წყვილს ორის ნაცვლად სამი შვილის ყოლის ნებას დართავენ, ამ ინფორმაციას Reutersი ადგილობრივ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, გ
ქვეყანაში ობოლი ბავშვები მაღაროებსა და ფერმებში მოხალისეებად, საკუთარი სურვილით მუშაობენ ამ ინფორმაციას კორეის ახალი ამბების ცენტრალური სააგენტო KCNA ავრცელებს. მედიის თქმით, ასობით ბავშვი bdquo
სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული 2022 ფისკალური წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით, საქართველოსთვის 88 მილიონი აშშ დოლარის გამოყოფა იგეგმება. აშშის დახმარება ხელს შეუწყობს საქართველოს დემო
ინshyდოshyეთshyში, ინshyდუshyიზshyმის ერთერთ ტაshyძარshyში, ყოshyველ დღე კოshyროshyნაshyვირუshyსის ორ ქალღმერshyთზე ლოshyცუshyლოshyბენ და პანshyდეshyმიshyის შე