მსოფლიო | Allnews.Ge

უკshyრაshyიshyნის უმshyდიდshyრეshyსი ადაshyმიshyაshyნი, რიshyნატ ახshyმეshyტოshyვი აპიshyრებს, უჩივshyლოს რუshyსეთს 17დან 20 მიshyლიshyარდ დოshyლაshyრამshyდე
უკshyრაshyიshyნის სამshyხრეთაღshyმოshyსავshyლეshyთით კვლავ ურshyთუshyლეshyსი მდგოshyმაshyრეshyოshyბაა, საshyდაც რუსი ოკუshyპანshyტეshyბი მთეshyლი ძაshyლეshy
რუსეთი გეგმავს ახალი კანონი მიიღოს, რომლითაც მას საშუალება ექნება იმ დასავლური კომპანიების ადგილობრივ ბიზნსებს აქტივები ჩამოართვას, რომლებიც რუსეთის დატოვებას უკრაინაში შეჭრის გამო გადაწყვეტენ. ინფორ
ეს არ არის პროგshyრეshyსუshyლი თურshyქეshyთის, ათაshyთურshyქის გზა, როshyმეshyლიც კეshyთილshyდღეshyოshyბას მოგshyვიshyტანს.. ასე ეხshyმაshyუshyრეshyბიshyან
გაეროს გენერალური მდივნის, ანტონიო გუტერეშის განცხადებით, ბირთვული კონფლიქტის საფრთხე კვლავ რეალური გახდა, თუმცა მრავალი წლის განმავლობაში ეს წარმოუდგენლად ითვლებოდა. bdquoუკრაინის კონფლიქტის შედე
უკრაინის პრეზიდენტის, ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, მზად არის რუსეთის პრეზიდენტს, ვლადიმერ პუტინთან მოლაპარაკებებისთვის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ მოლაპარაკებების დროს განხილული იქნება რუსეთის მი
მხოლოდ უკრაინას აქვს უფლება საკუთარი მომავალი გადაწყვიტოს. აღნიშნული განცხადება პოლონეთის პრეზიდენტმა ანდჟეი დუდამ კიევში, უკრაინის პარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა. bdquoშემაშფოთებელი ხმები დადის
რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო საგულდაგულოდ მალავს ცოცხალი ძალის დანაკარგის შესახებ ინფორმაციას, რომელიც უკანასკნელად თითქმის ორი თვის წინ გამოქვეყნდა. 25 მარტის ოფიციალური მონაცემებით, ბრძოლის ველზე და
პროპაგანდისტული რუსული ტელეარხის bdquoრაშა თუდეისldquo ხელმძღვანელი, მარგარიტა სიმონიანი ამჯერად სომხეთზე, როგორც სახელმწიფოზე საუბრობს, რომელიც პროპაგანდისტის მტკიცებით, რუსეთის ნაწილია bdquo
აზოვსტაshyლი, როshyგორც დაshyუshyმარshyცხეshyბეshyლი უკshyრაshyიshyნის სიმshyბოshyლო, იყო თემა, რომshyლის გარshyშეshyმოც მსოფshyლიო საshyზოshyგაshyდოshyეshy
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ საგანგებო შეხვედრა გამართა, სადაც ვირუსულ ინფექცია bdquoმაიმუნის ყვავილზეldquo იმსჯელეს, ინფორმაციას Reutersი ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, ევროპაში დაავადების 10
მსოფshyლიshyოს რამshyდეshyნიshyმე ქვეshyყაshyნაshyში ინshyფექshyციshyუshyრი დაshyაshyვაshyდეshyბა, მაshyიshyმუshyნის ყვაshyვიshyლი გაshyმოვshyლინshyდა.
აზოshyვისrdquo პოლshyკის მეshyთაshyუshyრის მოshyადshyგიshyლე, სვიshyაshyტოსshyლავ პაshyლაshyმაshyრი აცხაshyდებს, რომ პოლshyკის მეshyთაshyუshyრეshyბი მაshyრი
რუshyსეshyთის საshyგაshyრეო საქshyმეshyთა საshyმიshyნისshyტროს ინshyფორshyმაshyციshyით, 900ზე მეტი უკshyრაshyიshyნეshyლი ჯაshyრისshyკაshyცი, რომshyლეshyბიც
უკshyრაshyიshyნის ქაshyლაქ მაshyრიshyუshyპოლshyში მდეshyბაshyრე აზოვსტაshyლის ქარshyხნიshyდან უკshyრაshyიshyნეshyლი მებshyრძოshyლეshyბის ევაshyკუshyაshy
საshyაshyგენshyტო Reutersიავshyრცეshyლებს ინshyფორshyმაshyციshyას, რომ რუსი სამshyხედshyროshyეshyბის კონshyტროshyლის ქვეშ უკshyრაshyიshyნეshyლი მებshyრძოshyლ
უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ საფრანგეთში, კანის 75ე კინოფესტივალის გახსნისას აუდიტორიას მოულოდნელად სიტყვით მიმართა. bdquoჩვენ მოვიგებთ ამ ომსldquo, განაცხადა უკრაინის პირველმა პირ
ბოლო დღეshyეshyბია, რაც მთეshyლი მსოფshyლიshyოს მასshyშტაshyბით, სხვაshyდასshyხვა ქვეყshyნის მეshyდიshyკოshyსეshyბი ბავshyშვებshyში გაshyურshyკვეshyვეshyლი წარ
მაshyრიshyუshyპოshyლის მეshyტაshyლურshyგიshyუshyლი გიshyგანshyტის, კომshyბიshyნატ აზოვსტაshyლის ტეshyრიshyტოshyრიshyაshyზე, როshyმელshyსაც ორ თვეshyზე მე
უკshyრაshyიshyნის შეshyიshyაshyრაshyღეshyბუshyლი ძაshyლეshyბის გეshyნეshyრაshyლუshyრი შტაshyბი ფრონshyტის ხაზshyზე არshyსეshyბუshyლი ვიshyთაshyრეshyბის