მსოფლიო | Allnews.Ge

აშშის წარshyმოshyმადshyგეshyნელshyთა პაshyლაshyტამ უკshyრაshyიshyნისshyთვის 61 მიshyლიshyარshyდი დოshyლაshyრის დახshyმაshyრეshyბის პაshyკეshyტის გაshyდაsh
სოფლიო მოდა მუდმივად იცვლება, ხოლო ის სამოსი რომელიც რამდენიმე წლის წინ ტრენდული იყო, დღეს უკვე სრულ უგემოვნებად ითვლება. სტილისტური შეცდომების თავიდან ასაცილებლად წარმოგიდგენთ 5 ტრენდს, რომლის არსებო
დიდ ბრიshyტაshyნეთshyში, როshyმეო და ჯუshyლიshyეshyტას ახაshyლი სპექshyტაკshyლის ირshyგვლივ სკანshyდაshyლია. პრეshyმიshyეshyრა მაshyისshyშია დაshyგეგshyმიshyლ
ნიუიორკის სასამართლოსთან, სადაც დონალდ ტრამპის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს, მამაკაცმა თავი დაიწვა. ამის შესახებ ინფორმაციას სააგენტო Reutersი ავრცელებს. ნიუიორკის პოლიციის დეპარტამენტმა განაც
ირაshyნის მიერ 1314 აპshyრიshyლის ღაshyმეს ისshyრაshyეshyლის მიshyმარshyთუshyლეshyბით განshyხორshyციshyეshyლეshyბუshyლი კომshyბიshyნიshyრეshyბუshyლი საshy
ღრმად იმედგაცრუებულები ვართ საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილებით, წინ წაწიოს კრემლის მიერ შთაგონებული ldquoუცხოური გავლენისrdquo კანონმდებლობა. ამის შესახებ განცხადებას აშშის სახელმწიფო დეპარტ
ატლანტას გარეუბანი ბაკჰედი ბოჰემურ ადგილად ითვლება. აქ ბევრი სამხატვრო გალერეა და მოდური რესტორანია, კრეატიული ადამიანები კი ამ ადგლის მაცხოვრებლები ხდებიან. ცნობილმა მომღერალმა, პოპვარსკვლავმა, რომე
საქართველოს მთავრობას მოვუწოდებთ, ყურადღება მიაქციონ გაფრთხილებებს, რომ ეს კანონპროექტი არ შეესაბამება ევროკავშირის ნორმებსა და ღირებულებებს, და, რა თქმა უნდა, უარყოფითად იმოქმედებს ევროკავშირისკენ გზ
UFCის ქარshyთვეshyლი ჩემshyპიshyოshyნი, ილია თოshyფუshyრია და ჯორshyჯიshyნა უზკაshyტეshyგუი ოფიshyციshyაshyლუshyრად დაshyქორshyწინshyდნენ, უკვე ოფიshyციshyა
კრემshyლის მთაshyვაshyრი იდეshyოshyლოshyგი, ალექshyსანshyდრე დუshyგიshyნი ეხshyმიshyაshyნეshyბა ldquoუცხოshyუshyრი გავshyლეshyნის გამჭვირshyვაshyლოshyბის შე
13 აპshyრილს, ავshyსტრაshyლიshyაshyში, სიდshyნეshyიshyში, დაshyნით შეshyიshyაshyრაshyღეshyბულshyმა მაshyმაshyკაცshyმა საshyვაჭshyრო ცენshyტრში 5 ადაshyმიsh
გვიshyან, ღაshyმით, ირანshyმა ისshyრაshyეshyლის მიshyმარshyთუshyლეshyბით ათოshyბით უპიshyლოshyტო საფshyრეshyნი აპაshyრაshyტი გაshyუშshyვა. ისshyრაshyეshyლის
თურქეთში, ანტალიის პროვინციაში საბაგიროს კაბინა ბოძს შეეჯახა, რასაც ერთი ადამიანი ემსხვერპლა, 10 კი დაშავდა. თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, სამაშველო ოპერაციაში 7 ვერტმფრენი და 500
კარshyმეshyნი და ლუshyპიshyტა სიshyაshyმის ტყუshyპეshyბი არიshyან. გოshyგოshyნეshyბი აშშში ცხოვshyროshyბენ და სოshyციshyაshyლურ ქსეshyლებshyში დიდი პოshyპუshy
ისრაელი შესაძლოა უახლოეს მომავალში ირანის სამიზნე გახდეს. შეერთებულ შტატებსა და მის მოკავშირეებს მიაჩნიათ, რომ ირანის ან მისი მარიონეტების მიერ ისრაელის სამხედრო და სამთავრობო ობიექტებზე სარაკეტო ან
იეshyრედ ლიshyკოshyნას სრულshyყოshyფიshyლი სხეshyუshyლის მიshyღეshyბის ოცshyნეshyბა ნამshyდვილ კოშshyმაshyრად იქცა მექshyსიshyკეshyლი ქაshyლის განshyცხაshyდ
მდინარე ურალის წყლის დონის რეკორდული მატების გამო, რუსეთის ქალაქ ორენბურგში წყალმა მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებამდე მიაღწია. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ორენბურგის ცენტრში ხიდის ნა
თანამედროვე სამყაროში მაღაზიებში, ფაქტობრივად, ყველაფერია ხელმისაწვდომი და ყველა საჭირო ნივთის პოვნა, როგორც წესი, უპრობლემოდ შეიძლება. მათ შორისაა, ჰიგიენური საფენები, რომლებიც ქალებისთვის ერთერთ აუ
ლეshyგენshyდაshyრუshyლი ჯეკი ჩანი 7 აპshyრილს 70 წლის გახshyდა. მსაshyხიshyობshyმა ორshyჯერ დაshyამshyყაshyრა გიshyნეshyსის რეshyკორshyდი, ასshyრუshyლებshyდა სა
დღეს, 8 აპshyრილს, როცა აღshyმოshyსავshyლეთ ნაshyხეshyვარსფეshyროshyში უკვე საshyღაshyმო დადshyგეshyბა, ჩრდიshyლოshyეთ ამეshyრიshyკაshyში მზის სრუshyლი დაბshyნეs
myquiz