პოლიტიკა | Allnews.Ge

ჩვენს საshyზღვრებshyთან მყაshyრად უნდა დავshyდგეთ და ის ტკიshyვიshyლეshyბი გაshyვიshyაზshyროთ, რაც გვაქვს საshyმიshyვე ქვეshyყაshyნა უკshyრაshyიshyნა, საshyქარ
ევshyროshyპუshyლი საბshyჭოს პრეshyზიshyდენshyტმა, შარლ მიshyშელshyმა პრეshyმიshyერ ირაკshyლი ღაshyრიshyბაშshyვილshyთან შეხshyვედshyრის შემshyდეგ, ჟურshyნაshyლ
ევshyროshyპუshyლი საბshyჭოს პრეshyზიshyდენshyტი შარლ მიshyშეshyლი საshyქარshyთვეshyლოshyშია. მას აეshyროshyპორshyტში საshyქარshyთვეshyლოს საshyგაshyრეო საქsh
საshyბოshyლოო ჯამshyში, საshyხელshyმწიshyფომ უნდა აღასshyრუshyლოს კაshyნოshyნი და უნდა შეshyასshyრუshyლოს თაshyვიshyსი ფუნshyქცია, რომshyლისshyთვიshyსაც ისაა მოs
საქართველოში აკრედიტებული ევროკავშირის ქვეყნების მისიების ხელმძღვანელები საქართველოს მთავრობას 5 ივლისის მოვლენებთან დაკავშირებით, წერილით მიმართავენ. წერილში მიმოხილულია პრაიდის გარშემო განვითარებული
ევshyროshyპუshyლი საბshyჭოს პრეshyზიshyდენshyტი შარლ მიshyშეshyლი მოshyმაshyვალ კვიshyრას საshyქარshyთვეshyლოshyში ჩაshyმოshyვა. ამის შეshyსაshyხებ ინshyფორs
პრემიერმინისტრის განცხადებით, 56 ივლისს განვითარებული მოვლენები იყო მორიგი წარუმატებელი შეთქმულება სახელმწიფოს წინააღმდეგ. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის სხდომაზე განაცხადა, ანტისახელმწიფოებრი
ის სისტემური ძალადობა მედიაზე, რომელიც იყო, კატეგორიულად მიუღებელია. გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ ეს მედია დავიცვათ , ამის შესახებ პოლიტიკური გაერთიანება bdquoსაქართველოსთვისldquo თავმჯდომარე გიორგი
რაჭალეshyჩხუმ სვაshyნეshyთის მაshyჟოshyრიshyტაshyრი გოჩა ენუshyქიshyძე საshyკაshyნონshyმდეshyლობshyლო ორshyგაshyნოshyში დიდი აქshyტიshyუshyროshyბით არასshy
ექshyსპრეshyმიshyეshyრი გიshyორshyგი გაshyხაshyრია განshyმარshyტავს, რა თანshyხით იყიshyდა მისshyმა მეshyუღshyლემ ბინა საფshyრანshyგეთshyში, როshyმელshyშიც დაs
ამ ცოტა ხნის წინ ქარshyთუshyლი პოshyლიshyტიshyკის კარი პოshyეტshyმა და ბიზshyნესshyმენshyმა, ახლა კი უკვე მოძshyრაshyოshyბა ერshyთოshyბა, რაshyოshyბა, იმეshyდის დ
პოshyლიshyტიshyკუshyრი გაshyერshyთიshyაshyნეshyბა bdquoსაshyქარshyთვეshyლოსshyთვისldquo თავshyმჯდოshyმაshyრე გიshyორshyგი გაshyხაshyრიshyამ პარshyტიshy
29 მაshyისს, ექshyსპო ჯორshyჯიshyაshyშიldquo ექshyსპრეshyმიshyერ გიshyორshyგი გაshyხაshyრიshyას პოshyლიshyტიshyკუshyრი ძაshyლის დამshyფუძshyნეshyბეshyლი
გერმანიის ელჩი საქართველოში ჰუბერტ ქნირში სეზონურ სამუშაოებზე დასაქმებისთვის საქართველოდან გერმანიაში წასული მოქალაქეების სამუშაო პირობებთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც ელჩი განმარტავს
საქართველოს მე9 მოწვევის პარლამენტის წევრებმა და აპარატის თანამშრომლებმა 4 წლის განმავლობაში საწვავზე 3 225 249,70 ლარი დახარჯეს, მე10 მოწვევის პარლამენტის წევრებმა კი 4 თვის განმავლობაში 12 აპრილი
დონshyბასshyში არshyსეshyბულ სიshyტუshyაshyციshyაshyსა და აფხაshyზეთshyსა და სამshyხრეთ ოსეთshyში განshyვიshyთაshyრეshyბულ მოვshyლეshyნებshyში ანაshyლოshyგ
ოპოshyზიshyციshyუshyრი პარshyტიshyეshyბის წარshyმოshyმადshyგენshyლეshyბი პარshyლაshyმენshyტში მიshyვიდshyნენ. აღshyნიშshyნუshyლით მე10 მოწshyვეshyვის პარs
ჯო ბაიდენმა ოსმალეთის იმპერიის მიერ სომეხთა გენოციდი ოფიციალურად აღიარა. ის არის აშშის პირველი პრეზიდენტი, რომელმაც ოფიციალურ განცხადებაში სომეხთა მასობრივად დახოცვას გენოციდი უწოდა. ოსმალეთის იმპერი
ელენე თევდორაძე, სამი მოწვევის პარლამენტის დეპუტატი, აქტიურად იყო ჩართული ქვეყნის პოლიტიკურ მოვლენებში პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს თავმჯდომარეობდა. 2008 წელს ღირსების ორდენით დააჯ
სომხეთის პრესაში გრძელდება გამოხმაურება საქართველოში, თბილისში პრეზიდენტ არმენ სარქისიანის ვიზიტთან დაკავშირებით. ყურადღება განსაკუთრებით ექცევა სომეხი ლიდერის ჩანაწერს თავისი ქართველი კოლეგის საპატიო