პოლიტიკა | Allnews.Ge

რუshyსეshyთის ფეshyდეshyრაshyცია, საshyკუshyთაshyრი ინshyტეshyრეshyსეshyბის გაshyსაshyტაshyრებshyლად, სხვაshyდასshyხვა ქვეყshyნებshyში, სულ უფრო ეფექshyტიshy
საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, მიხეილ სააკაშვილი bdquoვარდების რევოლუციიდანldquo 18 წლისთავთან დაკავშირებით გორის სამხედრო ჰოსპიტლიდან ღია წერილს ავრცელებს. როგორც სააკაშვილი აღნიშნავს, საქართველ
ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი საქართველოში, იან კელი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს, ყოფილი პრეზიდენტი, მიხეილ სააკაშვილი სამოქალაქო კლინიკაში გადაიყვანონ. bdquoბოლოს და ბოლოს, უბრალ
ისეshyდაც პოshyლაshyრიshyზეshyბუshyლი გაshyრეshyმო საshyქარshyთვეshyლოshyში ექshyსპრეshyზიshyდენტ საshyაshyკაშshyვიshyლის დაბshyრუshyნეshyბიshyსა და მის გ
წაshyლენshyჯიshyხა ერshyთაshyდერshyთი ქაshyლაshyქია, საshyდაც ცენshyტრაshyლუshyრი საshyარshyჩევshyნო კოshyმიshyსიshyის წიshyნასshyწაshyრი მოshyნაshyცეshy
ქარshyთუshyლი ოცshyნეshyბისldquo წიshyნაshyსაshyარshyჩევshyნო მასshyშტაshyბუshyრი შეკshyრეshyბა თაshyვიshyსუფshyლეshyბის მოshyეshyდანshyზე 5 საshyათshy
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ყოფილი მოადგილე, მეთიუ ბრაიზა bdquoინტერპრესნიუსთანldquo ექსკლუზიურ ინტერვიუში ბოლო დროს საქართველოში განვითარებულ მოვლენებზე საუბრობს. ბრაიზა პასუხ
ბოლო ხანს, გახshyშირshyდა ლაshyპაshyრაshyკი ე.წ. 33 ფორshyმაshyტის შეshyსაshyხებ, როshyმეshyლიც თურshyქეshyთის პრეshyზიshyდენshyტის, რეshyჯეფ თაიფ ერshyდოshyღაs
72 სხვაshyდასshyხვა ქვეყshyნის პოshyლიshyტიshyკოshyსი, მათ შოshyრის ევshyროshyპარshyლაshyმენshyტაshyრეshyბი, ექshyსპრეshyზიshyდენტ მიshyხეshyილ საshyაshyკაშ
როshyდეshyსაც ადაshyმიshyაshyნი აცხაshyდებს, რომ შიმshyშიshyლობს, ნაshyხეshyვარ კილო თაფლს არ უნდა ჭამshyდეს, ამის შეshyსაshyხებ საshyქარshyთვეshyლოს პრეshyმიshyე
არჩევნების მეორე ტურში გამარჯვება აბსოლუტურად აუცილებელია როგორც ქვეყნისთვის, ასევე ჩემი გათავისუფლებისთვის, ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართვაშია აღნიშნული, რომ
Ipsosის მიერ, ტელეკომპანია bdquoმთავარისldquo დაკვეთით ჩატარებული ეგზიტპოლის შედეგების მიხედვით, თვითმმართველობის არჩევნებში bdquoქართულ ოცნებასldquo ხმას ამომრჩეველთა 38, 6 აძლევს. მეორე ა
საshyხელshyმწიshyფო უსაფრshyთხოshyეshyბის სამshyსაshyხუshyრის უფshyროshyსის გრიshyგოლ ლიshyლუshyაშshyვიshyლის თქმით, მათ მიshyხეshyილ საshyაshyკაშshyვიshyლი
მოსახლეობას ვეტყვი ის ფაქტი, რომ ჩვენმა სამართალდამცავებმა მიხეილ სააკაშვილის სამალავი ბინის კარი გააღეს გასაღებით, ვფიქრობ, ბევრ რამეზე მეტყველებს. ვინ არის ჩამოშლილი და სრულად გაკოტრებული, მგონი,
აუდიტის სამსახურის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, 2 აგვისტოდან 22 აგვისტოს ჩათვლით პერიოდში, პარტიებიდან რეკლამაში ყველაზე მეტი გიორგი გახარიას პარტიამ საქართველოსთვის დახარჯა. ხ
ნეshyბისshyმიshyეshyრი ინshyსიshyნუshyაshyციshyის თაshyვიshyდან აციshyლეshyბის მიზshyნით, გაshyდაshyწყვეshyტიshyლი გვაქვს, თავი შეshyვიshyკაshyვოთ ევshyრო
ldquoგანვითარებულ ქვეყნებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერება უკიდურეს შემთხვევაში, მხოლოდ სრული ლოკდაუნის დროს განიხილება. ჩვენი ხელისუფლების პირველივე ნაბიჯი კი სწორედ ეს იყო, რაც, სხვა თუ არაფე
პარტიამ bdquoერთიანი ნაციონალური მოძრაობაldquo 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე რეგიონებში მერობის კანდიდატები წარადგინა. კანდიდატები პარტიის თავმჯდომარე ნიკა მელიამ დაასახელა.
აშშის საshyელshyჩის ოფიshyციshyაshyლურ გვრედshyზე გაshyმოქshyვეყshyნდა განshyცხაshyდეshyბა, რომshyლიshyთაც ქარshyთუshyლი ოცshyნეshyბის გაshyდაshyწყვეshyტი
bdquoქართული ოცნებაldquo 19 აპრილის შეთანხმებას ანულირებულად აცხადებს. შესაბამისი განცხადება პარტიის ლიდერებთან ერთად, ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა.