პოლიტიკა | Allnews.Ge

ბოლო ხანს, გახshyშირshyდა ლაshyპაshyრაshyკი ე.წ. 33 ფორshyმაshyტის შეshyსაshyხებ, როshyმეshyლიც თურshyქეshyთის პრეshyზიshyდენshyტის, რეshyჯეფ თაიფ ერshyდოshyღაs
72 სხვაshyდასshyხვა ქვეყshyნის პოshyლიshyტიshyკოshyსი, მათ შოshyრის ევshyროshyპარshyლაshyმენshyტაshyრეshyბი, ექshyსპრეshyზიshyდენტ მიshyხეshyილ საshyაshyკაშ
როshyდეshyსაც ადაshyმიshyაshyნი აცხაshyდებს, რომ შიმshyშიshyლობს, ნაshyხეshyვარ კილო თაფლს არ უნდა ჭამshyდეს, ამის შეshyსაshyხებ საshyქარshyთვეshyლოს პრეshyმიshyე
არჩევნების მეორე ტურში გამარჯვება აბსოლუტურად აუცილებელია როგორც ქვეყნისთვის, ასევე ჩემი გათავისუფლებისთვის, ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართვაშია აღნიშნული, რომ
Ipsosის მიერ, ტელეკომპანია bdquoმთავარისldquo დაკვეთით ჩატარებული ეგზიტპოლის შედეგების მიხედვით, თვითმმართველობის არჩევნებში bdquoქართულ ოცნებასldquo ხმას ამომრჩეველთა 38, 6 აძლევს. მეორე ა
საshyხელshyმწიshyფო უსაფრshyთხოshyეshyბის სამshyსაshyხუshyრის უფshyროshyსის გრიshyგოლ ლიshyლუshyაშshyვიshyლის თქმით, მათ მიshyხეshyილ საshyაshyკაშshyვიshyლი
მოსახლეობას ვეტყვი ის ფაქტი, რომ ჩვენმა სამართალდამცავებმა მიხეილ სააკაშვილის სამალავი ბინის კარი გააღეს გასაღებით, ვფიქრობ, ბევრ რამეზე მეტყველებს. ვინ არის ჩამოშლილი და სრულად გაკოტრებული, მგონი,
აუდიტის სამსახურის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, 2 აგვისტოდან 22 აგვისტოს ჩათვლით პერიოდში, პარტიებიდან რეკლამაში ყველაზე მეტი გიორგი გახარიას პარტიამ საქართველოსთვის დახარჯა. ხ
ნეshyბისshyმიshyეshyრი ინshyსიshyნუshyაshyციshyის თაshyვიshyდან აციshyლეshyბის მიზshyნით, გაshyდაshyწყვეshyტიshyლი გვაქვს, თავი შეshyვიshyკაshyვოთ ევshyრო
ldquoგანვითარებულ ქვეყნებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერება უკიდურეს შემთხვევაში, მხოლოდ სრული ლოკდაუნის დროს განიხილება. ჩვენი ხელისუფლების პირველივე ნაბიჯი კი სწორედ ეს იყო, რაც, სხვა თუ არაფე
პარტიამ bdquoერთიანი ნაციონალური მოძრაობაldquo 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე რეგიონებში მერობის კანდიდატები წარადგინა. კანდიდატები პარტიის თავმჯდომარე ნიკა მელიამ დაასახელა.
აშშის საshyელshyჩის ოფიshyციshyაshyლურ გვრედshyზე გაshyმოქshyვეყshyნდა განshyცხაshyდეshyბა, რომshyლიshyთაც ქარshyთუshyლი ოცshyნეshyბის გაshyდაshyწყვეshyტი
bdquoქართული ოცნებაldquo 19 აპრილის შეთანხმებას ანულირებულად აცხადებს. შესაბამისი განცხადება პარტიის ლიდერებთან ერთად, ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა.
ჩვენს საshyზღვრებshyთან მყაshyრად უნდა დავshyდგეთ და ის ტკიshyვიshyლეshyბი გაshyვიshyაზshyროთ, რაც გვაქვს საshyმიshyვე ქვეshyყაshyნა უკshyრაshyიshyნა, საshyქარ
ევshyროshyპუshyლი საბshyჭოს პრეshyზიshyდენshyტმა, შარლ მიshyშელshyმა პრეshyმიshyერ ირაკshyლი ღაshyრიshyბაშshyვილshyთან შეხshyვედshyრის შემshyდეგ, ჟურshyნაshyლ
ევshyროshyპუshyლი საბshyჭოს პრეshyზიshyდენshyტი შარლ მიshyშეshyლი საshyქარshyთვეshyლოshyშია. მას აეshyროshyპორshyტში საshyქარshyთვეshyლოს საshyგაshyრეო საქsh
საshyბოshyლოო ჯამshyში, საshyხელshyმწიshyფომ უნდა აღასshyრუshyლოს კაshyნოshyნი და უნდა შეshyასshyრუshyლოს თაshyვიshyსი ფუნshyქცია, რომshyლისshyთვიshyსაც ისაა მოs
საქართველოში აკრედიტებული ევროკავშირის ქვეყნების მისიების ხელმძღვანელები საქართველოს მთავრობას 5 ივლისის მოვლენებთან დაკავშირებით, წერილით მიმართავენ. წერილში მიმოხილულია პრაიდის გარშემო განვითარებული
ევshyროshyპუshyლი საბshyჭოს პრეshyზიshyდენshyტი შარლ მიshyშეshyლი მოshyმაshyვალ კვიshyრას საshyქარshyთვეshyლოshyში ჩაshyმოshyვა. ამის შეshyსაshyხებ ინshyფორs
პრემიერმინისტრის განცხადებით, 56 ივლისს განვითარებული მოვლენები იყო მორიგი წარუმატებელი შეთქმულება სახელმწიფოს წინააღმდეგ. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის სხდომაზე განაცხადა, ანტისახელმწიფოებრი