პოლიტიკა | Allnews.Ge

აუდიტის სამსახურის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, 2 აგვისტოდან 22 აგვისტოს ჩათვლით პერიოდში, პარტიებიდან რეკლამაში ყველაზე მეტი გიორგი გახარიას პარტიამ საქართველოსთვის დახარჯა. ხ
ნეshyბისshyმიshyეshyრი ინshyსიshyნუshyაshyციshyის თაshyვიshyდან აციshyლეshyბის მიზshyნით, გაshyდაshyწყვეshyტიshyლი გვაქვს, თავი შეshyვიshyკაshyვოთ ევshyრო
ldquoგანვითარებულ ქვეყნებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერება უკიდურეს შემთხვევაში, მხოლოდ სრული ლოკდაუნის დროს განიხილება. ჩვენი ხელისუფლების პირველივე ნაბიჯი კი სწორედ ეს იყო, რაც, სხვა თუ არაფე
პარტიამ bdquoერთიანი ნაციონალური მოძრაობაldquo 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე რეგიონებში მერობის კანდიდატები წარადგინა. კანდიდატები პარტიის თავმჯდომარე ნიკა მელიამ დაასახელა.
აშშის საshyელshyჩის ოფიshyციshyაshyლურ გვრედshyზე გაshyმოქshyვეყshyნდა განshyცხაshyდეshyბა, რომshyლიshyთაც ქარshyთუshyლი ოცshyნეshyბის გაshyდაshyწყვეshyტი
bdquoქართული ოცნებაldquo 19 აპრილის შეთანხმებას ანულირებულად აცხადებს. შესაბამისი განცხადება პარტიის ლიდერებთან ერთად, ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა.
ჩვენს საshyზღვრებshyთან მყაshyრად უნდა დავshyდგეთ და ის ტკიshyვიshyლეshyბი გაshyვიshyაზshyროთ, რაც გვაქვს საshyმიshyვე ქვეshyყაshyნა უკshyრაshyიshyნა, საshyქარ
ევshyროshyპუshyლი საბshyჭოს პრეshyზიshyდენshyტმა, შარლ მიshyშელshyმა პრეshyმიshyერ ირაკshyლი ღაshyრიshyბაშshyვილshyთან შეხshyვედshyრის შემshyდეგ, ჟურshyნაshyლ
ევshyროshyპუshyლი საბshyჭოს პრეshyზიshyდენshyტი შარლ მიshyშეshyლი საshyქარshyთვეshyლოshyშია. მას აეshyროshyპორshyტში საshyქარshyთვეshyლოს საshyგაshyრეო საქsh
საshyბოshyლოო ჯამshyში, საshyხელshyმწიshyფომ უნდა აღასshyრუshyლოს კაshyნოshyნი და უნდა შეshyასshyრუshyლოს თაshyვიshyსი ფუნshyქცია, რომshyლისshyთვიshyსაც ისაა მოs
საქართველოში აკრედიტებული ევროკავშირის ქვეყნების მისიების ხელმძღვანელები საქართველოს მთავრობას 5 ივლისის მოვლენებთან დაკავშირებით, წერილით მიმართავენ. წერილში მიმოხილულია პრაიდის გარშემო განვითარებული
ევshyროshyპუshyლი საბshyჭოს პრეshyზიshyდენshyტი შარლ მიshyშეshyლი მოshyმაshyვალ კვიshyრას საshyქარshyთვეshyლოshyში ჩაshyმოshyვა. ამის შეshyსაshyხებ ინshyფორs
პრემიერმინისტრის განცხადებით, 56 ივლისს განვითარებული მოვლენები იყო მორიგი წარუმატებელი შეთქმულება სახელმწიფოს წინააღმდეგ. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის სხდომაზე განაცხადა, ანტისახელმწიფოებრი
ის სისტემური ძალადობა მედიაზე, რომელიც იყო, კატეგორიულად მიუღებელია. გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ ეს მედია დავიცვათ , ამის შესახებ პოლიტიკური გაერთიანება bdquoსაქართველოსთვისldquo თავმჯდომარე გიორგი
რაჭალეshyჩხუმ სვაshyნეshyთის მაshyჟოshyრიshyტაshyრი გოჩა ენუshyქიshyძე საshyკაshyნონshyმდეshyლობshyლო ორshyგაshyნოshyში დიდი აქshyტიshyუshyროshyბით არასshy
ექshyსპრეshyმიshyეshyრი გიshyორshyგი გაshyხაshyრია განshyმარshyტავს, რა თანshyხით იყიshyდა მისshyმა მეshyუღshyლემ ბინა საფshyრანshyგეთshyში, როshyმელshyშიც დაs
ამ ცოტა ხნის წინ ქარshyთუshyლი პოshyლიshyტიshyკის კარი პოshyეტshyმა და ბიზshyნესshyმენshyმა, ახლა კი უკვე მოძshyრაshyოshyბა ერshyთოshyბა, რაshyოshyბა, იმეshyდის დ
პოshyლიshyტიshyკუshyრი გაshyერshyთიshyაshyნეshyბა bdquoსაshyქარshyთვეshyლოსshyთვისldquo თავshyმჯდოshyმაshyრე გიshyორshyგი გაshyხაshyრიshyამ პარshyტიshy
29 მაshyისს, ექshyსპო ჯორshyჯიshyაshyშიldquo ექshyსპრეshyმიshyერ გიshyორshyგი გაshyხაshyრიshyას პოshyლიshyტიshyკუshyრი ძაshyლის დამshyფუძshyნეshyბეshyლი
გერმანიის ელჩი საქართველოში ჰუბერტ ქნირში სეზონურ სამუშაოებზე დასაქმებისთვის საქართველოდან გერმანიაში წასული მოქალაქეების სამუშაო პირობებთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც ელჩი განმარტავს