პოლიტიკა | Allnews.Ge

მსოფლიოს ყურადღება რამდენიმე დღეა, ნატორუსეთის მოლაპარაკებებისკენაა მიმართული, სადაც აშშის წარმომადგენლები რუს მაღალჩინოსნებს ხვდებიან. ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე აშშის წარმომადგენელმა დი
რამshyდეshyნიshyმე დღეა მსოფshyლიო ინshyტეshyრეshyსით ადევshyნებს თვალს ყაshyზაshyხეთshyში მიმshyდიshyნაshyრე მოვshyლეshyნებს. განshyსაshyკუთshyრეshyბით მას შემ
გაshyსულ კვიshyრას მმარshyთველshyმა პარshyტიshyამ ძირი გაshyმოshyუshyთხაshyრა მთავshyროshyბის ანshyგაshyრიშshyვალshyდეshyბუshyლეshyბას, საshyხელshyმწიshyფო
2022 წელს დაგეგმილი გვაქვს მინუმუმ 6იანი ეკონომიკური ზრდა, ხოლო ეკონომიკის მთლიანი მოცულობა 65 მილიარდი ლარი იქნება, რაც ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის გადაანგარიშების მიხედვით ისტორიულ მა
ჩვენ არავის დავუხრით თავს, მაგრამ არც არავის ვუყურებთ ზემოდან, საქართველო სუვერენული სახელმწიფოა, რომელიც ჩვენს ამაყ და თავისუფლების მოყვარულ ხალხს ეკუთვნის და ამას ყველამ სათანადო პატივი უნდა სცეს,
ბრიუსელში დღეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი გაიმართება, რომელსაც საქართველოს პრემიერმინისტრი დაესწრება. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, სამიტზე საქართველოს პრემიერმინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ევრ
არაshyნაshyიshyრი გეგshyმეshyბი პოshyლიshyტიshyკაshyში დაბshyრუshyნეshyბის არ არის მთავshyროshyბის მეshyთაshyუshyრი იყო აღარ არის, მეც ვიshyყაshyვი პარshyლ
შეერთებული შტატები, ჩინეთში ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო, პეკინის ზამთრის ოლიმპიადას დიპლომატიურ ბოიკოტს უცხადებს და ოლიმპიადაზე მთავრობის წარმომადგენლებს არ გაგზავნის. თეთრი სახლის პრესმდივნის
როshyგორც ბრიshyტაshyნულ გაshyზეთ გარshyდიshyანshyშიldquo The Guardian გაshyმოქshyვეყshyნეshyბულ სტაshyტიshyაshyშია ნათshyქვაshyმი საshyთაshyუshyრით უკsh
რუshyსეshyთის ფეshyდეshyრაshyცია, საshyკუshyთაshyრი ინshyტეshyრეshyსეshyბის გაshyსაshyტაshyრებshyლად, სხვაshyდასshyხვა ქვეყshyნებshyში, სულ უფრო ეფექshyტიshy
საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, მიხეილ სააკაშვილი bdquoვარდების რევოლუციიდანldquo 18 წლისთავთან დაკავშირებით გორის სამხედრო ჰოსპიტლიდან ღია წერილს ავრცელებს. როგორც სააკაშვილი აღნიშნავს, საქართველ
ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი საქართველოში, იან კელი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს, ყოფილი პრეზიდენტი, მიხეილ სააკაშვილი სამოქალაქო კლინიკაში გადაიყვანონ. bdquoბოლოს და ბოლოს, უბრალ
ისეshyდაც პოshyლაshyრიshyზეshyბუshyლი გაshyრეshyმო საshyქარshyთვეshyლოshyში ექshyსპრეshyზიshyდენტ საshyაshyკაშshyვიshyლის დაბshyრუshyნეshyბიshyსა და მის გ
წაshyლენshyჯიshyხა ერshyთაshyდერshyთი ქაshyლაshyქია, საshyდაც ცენshyტრაshyლუshyრი საshyარshyჩევshyნო კოshyმიshyსიshyის წიshyნასshyწაshyრი მოshyნაshyცეshy
ქარshyთუshyლი ოცshyნეshyბისldquo წიshyნაshyსაshyარshyჩევshyნო მასshyშტაshyბუshyრი შეკshyრეshyბა თაshyვიshyსუფshyლეshyბის მოshyეshyდანshyზე 5 საshyათshy
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ყოფილი მოადგილე, მეთიუ ბრაიზა bdquoინტერპრესნიუსთანldquo ექსკლუზიურ ინტერვიუში ბოლო დროს საქართველოში განვითარებულ მოვლენებზე საუბრობს. ბრაიზა პასუხ
ბოლო ხანს, გახshyშირshyდა ლაshyპაshyრაshyკი ე.წ. 33 ფორshyმაshyტის შეshyსაshyხებ, როshyმეshyლიც თურshyქეshyთის პრეshyზიshyდენshyტის, რეshyჯეფ თაიფ ერshyდოshyღაs
72 სხვაshyდასshyხვა ქვეყshyნის პოshyლიshyტიshyკოshyსი, მათ შოshyრის ევshyროshyპარshyლაshyმენshyტაshyრეshyბი, ექshyსპრეshyზიshyდენტ მიshyხეshyილ საshyაshyკაშ
როshyდეshyსაც ადაshyმიshyაshyნი აცხაshyდებს, რომ შიმshyშიshyლობს, ნაshyხეshyვარ კილო თაფლს არ უნდა ჭამshyდეს, ამის შეshyსაshyხებ საshyქარshyთვეshyლოს პრეshyმიshyე
არჩევნების მეორე ტურში გამარჯვება აბსოლუტურად აუცილებელია როგორც ქვეყნისთვის, ასევე ჩემი გათავისუფლებისთვის, ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართვაშია აღნიშნული, რომ