საზოგადოება | Allnews.Ge

საქართველო ჩეხეთი მატჩი ფრედ, 11 დასრულდა. საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელმა, გიორგი მიქაუტაძემ გოლი პირველი ტაიმის 45ე წუთზე 11მეტრიანით გაიტანა . შეხვედრა ჰამბურგში, bdquoვოლკსპარკშტადიონზე
საshyქარshyთვეshyლოს საshyფეხshyბურshyთო ნაკshyრეshyბი ევshyროshyპის ჩემshyპიshyოshyნატshyზე დღეს ჩეshyხეshyთის ნაკshyრებს უპიshyრისshyპირshyდეshyბა. მატshy
ჰამshyბურshyგის ქუshyჩეshyბი ქარshyთვეshyლი ქოshyმაshyგეshyბით არის გაshyდავshyსეshyბუshyლი. ეროვshyნუshyლი ნაკshyრეshyბის მატshyჩამshyდე საshyაshyთეshyბია
სალომე და ირაკლი ლანჩხუთის რაიონის სოფელ ნიგოეთში უკვე ერთი წელია ცხოვრობენ და ამბობენ, რომ ეს მათი ყველაზე რთული, რადიკალური და სასიამოვნო გადაწყვეტილებაა. პანდემიის დროს ჩავიდნენ პირველად ერთი თვით
გუshyშინ ცნოshyბიshyლი გახshyდა, რომ ვარshyკეshyთილshyში, ფიshyზიshyკუshyრი ანshyგაshyრიშსshyწოshyრეshyბიshyსას დაshyშაshyვეshyბუshyლი 19 წლის ახალshyგაზshy
22 ივshyნისს საshyქარshyთვეshyლოს ნაკshyრეshyბი ევshyროshyპის ჩემshyპიshyოshyნატshyზე მეshyოshyრე მატჩს გაshyმარshyთავს, როshyმელshyშიც ჩეshyხეთს დაshyუshyპი
საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე დღეს ჩეხეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. მატჩი ჰამბურგში თბილისის დროით 1700 საათზე დაიწყება. 26 ივნისს, საქართველოს ნაკრები გელზენკირხენში, პორტუგალი
საქართველოში მკვთრადაა მომატებული ყივანა ხველის შემთხვევები. გასულ წელს თუ ყივანახველას სულ 117 შემთხვევა გვქონდა, წელს 5 თვეში უკვე 687 შემთხვევაა დაფიქსირებული. ინფექციის მატების ერთერთ მიზეზად ჩავ
მოshyქაshyლაshyქის, როshyმეshyლიც მეტshyროshyსადshyგურ ვაჟაფშაshyვეshyლაshyზე ლიshyანshyდაshyგებshyში ჩაshyვარshyდა, ჯანshyმრთეshyლოshyბის მდგოshyმაshyრეs
ფეხshyბურshyთის ქარshyთველshyმა გულshyშეshyმატshyკიshyვარshyმა გიshyორshyგი მიshyქაshyუshyტაshyძის საshyხეshyლი უკვე კარshyგად იცის. 23 წლის მიshyქაshyუshyტა
მეტროსადგურ ვაჟაფშაველაზე ლიანდაგებში მგზავრი გადავარდა. როგორც bdquoინტერპრესნიუსსldquo bdquoთბილისის სატრანსპორტო კომპანიაშიldquo განუცხადეს, ამ დროისთვის, საბურთალოს ხაზზე მოძრაობა მთლიანა
მეshyსაshyმე დღეა დორshyტმუნდში თურshyქეთსაshyქარshyთვეshyლოს მატshyჩის მიshyმართ ინshyტეshyრეshyსი არ წყდეshyბა. ჩვენ იმ დღეს მომshyხდარ მოვshyლეshyნებshyზე ყოshy
გაshyრეshyმოს ეროვshyნუshyლი საshyაshyგენshyტოს ინshyფორshyმაshyციshyით, საshyქარshyთვეshyლოshyში მომshyდევshyნო დღეshyებshyში შეshyსაძshyლოა, ამინshyდი გა
სწორად შერჩეული საკვები არ დააზარალებს თქვენს ჯანმრთელობას. ძილის წინ შეგიძლიათ წაიხემსოთ ეს ასტაბილურებს სისხლში შაქრის დონეს და ავსებს ენერგიის რეზერვებს მეორე დღეს. თუმცა, მნიშვნელოვანია სწო
გერshyმაshyნიshyაshyში ევshyროshyპის ჩემshyპიshyოshyნატshyზე გაshyმარshyთუshyლი ისshyტოshyრიshyუshyლი მატshyჩი და ქარshyთვეshyლი ფეხshyბურshyთეshyლეshyბ
2024 წლის 1 ივლისიდან უქმდება 2011 წლის 28 ივლისამდე გაცემული არაელექტრონული ლამინირებული პირადობის მოწმობები. ამის შესახებ ინფორმაციას სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო აქვეყნებს. 15 მარ
სოფელ წიწამურთან წყალმომარაგების მაგისტრალური ქსელის აღდგენითი სამუშაოები 6 დღეში დასრულდება. ამის შესახებ ინფორმაციას bdquoჯორჯიან უაოთერ ენდ ფაუერიldquo ავრცელებს. კომპანიის ინფორმაციით, სოფელ
კონshyცეპshyტუshyაshyლურshyმა საshyწარshyმომ Designa Individualმა თბიshyლიshyსის მეshyრის, კახა კაshyლაshyძისshyთვის Rolex Daytonaს ექshyსკლუshyზიshyუshyრი მოshyდ
საქართველოს გადასაწყვეტია ის, თუ ვინ არის მეგობარი და ვინ მტერი, ამის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა, პაველ ჰერჩინკსიმ განაცხადა. მისი თქმით, ევროკავშირს სურს,რომ საქართველო იყოს ძალიან წა
myquiz