საზოგადოება | Allnews.Ge

მეცნიერებმა დაადგინეს, რამდენი უნდა მივირთვათ პური, რომ მან ჯანმრთელობას კი არ ავნოს, პირიქით, სასარგებლო იყოს. ხორბლეულის მიღება ამცირებს გულსისხლძარღვთა დაავადებების გაჩენის, ასევე სიმსივნის, დიაბეტ
თაshyვიshyსუფshyლეshyბის მოshyეshyდანshyზე, დაshyმოshyუshyკიshyდებshyლოshyბის დღის აღshyსაshyნიშshyნაshyვად სამshyზაshyდიshyსი მიმshyდიshyნაshyრეshyობს.
საshyპატshyრიshyარshyქო სოshyციshyაshyლურ ქსელshyში გავshyრცეshyლეshyბულ ვიshyდეshyოshyკადshyრებshyთან დაshyკავshyშიshyრეshyბით, საshyდაც ერთერთი საshyსუs
დაshyაshyვაshyდეshyბაshyთა კონshyტროshyლის ეროვshyნუshyლი ცენshyტრის ხელshyმძღვაshyნეshyლის, ამიshyრან გამshyყრეshyლიshyძის განshyცხაshyდეshyბით, მაshyიshy
26 მაshyიshyსიshyდან საshyქარshyთვეshyლოshyში გაshyმოshyიshyდაshyრებს და დათshyბეshyბა. 2627 მაshyისს ჰაshyეshyრის ტემshyპეshyრაshyტუshyრა დაბshyლობshyსა დ
საქართველოს საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარზე სამშენებლო კომპანიების დიდი არჩევანია. ყოველწლიურად ქვეყანაში ბარდება ათეულობით ათასი აპარტამენტი, რომელიც მაღალშემოსავლიან ბიზნესად იქცა. რაც შეეხება
ყავა ადამიანების სრული უმრავლესობის დილის რუტინის განუყოფელი ნაწილია, ზოგიერთები კი კოფეინის შემცველ სითხეს განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით იღებენ. პირველ რიგში, აუცილებელია აღინიშნოს რომ ყავის მიღება ა
თაshyნაshyმედshyროshyვე პიshyროshyბებshyში ყვაshyვიshyლის გაshyჩეshyრეshyბა არ არის ძაshyლიshyან ძნეshyლი, იმიshyტომ რომ ისეshyთი გაshyდამshyდეshyბი არ არის, რო
სამსუნგის ყველაზე მოთხოვნადი სმარტფონების, Galaxy A სერიის 2022 წლის მოდელების გაყიდვა საქართველოში უკვე დაიწყო. მათი შეძენა სამსუნგის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიათა ქსელებსა და მათი ვებგვერდების
ძვირადღირებული ბრენდის, Balenciagaს ფეხსაცმელი, რომელსაც ძველის, დახეულისა და ჭუჭყიანის ეფექტი აქვს, სულ უფრო პოპულარული ხდება. ბაshyლენshyსიshyაshyგამldquo ახაshyლი სპორshyტუshyლი
ინshyფექshyციshyოshyნისshyტი მაია ბუshyწაშshyვიshyლი სოshyციshyაshyლურ ქსელshyში ახაshyლი ეპიshyდეshyმიshyის, მაshyიshyმუshyნის ყვაshyვიshyლის შეshyსაshy
არსებობს აპლიკაცია, რომლითაც ადამიანებს შეუძლიათ სიარულით ფული გამოიმუშაონ. stepnის აპლიკაციას ეკონომიკის ლექტორი, პროფესორი ოთო აბესაძე ეხმაურება. bdquoბევრმა მკითხა აზრი ე.წ bdquoბოტასითldquo
მაshyრიshyაshyნა ვიshyშეshyმირსკაshyია ქალი მაshyრიshyუshyპოshyლიshyდან, რომshyლის ფოshyტოც მთელshyმა მსოფshyლიshyომ ნახა და როshyმეshyლიც უკshyრაshyიshyნა
23 მაshyისს დღის მეshyოshyრე ნაshyხევshyრიshyდან 25 მაshyიshyსის დღის პირshyველ ნაshyხევshyრამshyდე საshyქარshyთვეshyლოshyში მოshyსაshyლოდshyნეshyლია დროshyგა
ბოლო კვიshyრეshyბია, რაც მეshyდიshyკოshyსეshyბი მსოფshyლიshyოს მასshyშტაshyბით მაshyიshyმუshyნის ყვაshyვიshyლის შემshyთხვეshyვეshyბის გაshyმოვshyლეshyნის შე
რამshyდეshyნიshyმე დღის წინ, 5 წლის ლუკა ვერც კი იფიქshyრებshyდა, რომ მთეshyლი საshyქარshyთვეshyლო გაshyიცshyნობshyდა და შეshyიყshyვაshyრებshyდა. ყვეshyლაshyფეshy
1. პირველი ცვლილება 20 წუთის შემდეგ დგება mdash უმჯობესდება სისხლის მიმოქცევა და ხელის და ფეხის თითებში მგრძნობელობა იზრდება. 2. 8 საათის შემდეგ, სისხლში ნახშირბადის მონოქსიდის რაოდენობა მცირდება.
გავshyრცეshyლეshyბუshyლი ინshyფორshyმაshyციshyით, ბავshyშვებshyში რაshyღაც ახაshyლი ტიshyპის ვირუshyსია გავshyრცეshyლეshyბუshyლი და ამის შეshyდეshyგად კლიshyნ
რუshyსეshyთის პრეshyზიshyდენshyტი ვლაshyდიshyმერ პუshyტიshyნი იმ ადაshyმიshyაshyნებს, ვინც დაshyსავshyლეshyთისshyკენ იყუshyრეshyბა, ქვეყshyნის მოshyღაshyლაsh
ვცდილობ რეაგირება არ მოვახდინო ქართველი პოლიტიკოსების უგემოვნო და უსაფუძვლო თავდასხმებზე, მაგრამ ახლა არჩევანი აღარ დამიტოვეს , ამის შესახებ ევროპარლამენტარმა ვიოლა ფონ კრამონმა bdquoტვიტერისldqu