საზოგადოება | Allnews.Ge

ლონდონში დაბადებული მაიკლ ბლეიკი მხოლოდ 19 წლის იყო, როდესაც პროდიუსერად მუშაობა დაიწყო. ბერლინში, Hansa Studiosში, რეზიდენტი პროდიუსერი პარალელურად ცნობილი მომღერლებისთვის ტრეკების ამზადებდა, რამაც
26 ნოshyემshyბერს, ბეshyლაshyრუshyსის საshyგაshyრეო საქshyმეshyთა მიshyნისshyტრი, 64 წლის ვლაshyდიshyმირ მაshyკეი უეცshyრად გარshyდაshyიცshyვაshyლა. ადshyგიshy
პარshyტია გირshyჩი მეტი თაshyვიshyსუფshyლეshyბა ეხshyმიshyაshyნეshyბა საshyპატshyრიshyარshyქოს საshyზოshyგაshyდოshyეshyბასshyთან ურshyთიshyერshyთოshy
ქარshyთულ პოshyლიshyტიshyკას მიshyლიshyოshyნეshyრი დეshyპუshyტაshyტეshyბის ნაკshyლეshyბოshyბა არ აქვს. პიshyრიshyქით, ვინც ქვეshyყაshyნაshyში ერთი მიshyლიshy
ბოლო პეshyრიshyოდshyში როshyგორც ხეshyლიshyსუფshyლეshyბა, ასეshyვე ოპოshyზიshyცია სულ უფრო ხშიshyრად ახshyსეshyნეshyბენ თავshyდაცshyვის ყოshyფილ მიshyნისshyტრ დ
ორიოდე დღის წინ გლოვოს კურიერი, ახალგაზრდა ბიჭი დაიღუპა ავარიაში. ამ სამწუხარო ფაქტს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა, განსაკუთრებით იმის გამო, თუ როგორი რისკის ფასად უწევთ ახალგაზრდებს ფულის შოვნა. ჩვენმა
ადამიანისთვის ბევრი რამ შესაძლოა სტრესული აღმოჩნდეს, მაგალითად, სამსახურის დაძაბული რეჟიმი, გადაღლა, სხვადასხვა ქრონიკული დაავადება.გრძელვადიანი, ქრონიკული სტრესი კი მნიშვნელოვნად აზიანებს ადამიანის ჯ
თბიshyლიshyსის ინshyფექshyციshyუshyრი საshyაshyვადshyმყოshyფოს დიshyრექshyტოshyრის, თენshyგიზ ცერshyცვაshyძის განshyცხაshyდეshyბით, გრიshyპი და გრიshyპისshy
ხაშურის მუნიციპალიტეტში, ცხრამუხის დედათა მონასტერში მომხდარი ყაჩაღობისა და გაუპატიურების ფაქტზე სამართალდამცავებმა ორი პირი დააკავეს, ამის შესახებ ,,ინტერპრესნიუსს შსსში განუცხადეს. გამოძიება სი
ჯანshyდაცshyვის ექshyსპერshyტი გიshyორshyგი ფხაshyკაshyძე წერს, რომ ქუshyჩაshyში თავს დაshyესხნენ. მისი თქმით, შემshyთხვეshyვა 12 ივshyლისს მოხshyდა და მოshyძაshyლაs
ანესshyთეshyზიshyოshyლოგრეshyაshyნიshyმაshyტოshyლოshyგი არshyჩილ მარshyშაshyნია სოshyციshyაshyლურ ქსელshyში ვიshyდეshyოს აქshyვეყshyნებს, საshyდაც საshyუ
26 ნოshyემshyბრიshyდან ქვეყshyნის მთელ ტეshyრიshyტოshyრიshyაshyზე ამინshyდის გაshyუshyაshyრეshyსეshyბაა მოshyსაshyლოდshyნეshyლი. გაshyრეshyმოს ეროვshyნუshy
გუshyშინ, თბიshyლისshyში, 12 წლის მოshyზარshyდმა ბავshyშვი გაshyაshyჩიshyნა. გოshyგოshyნა კაshyტასshyტროshyფის ბრიshyგაshyდამ კლიshyნიshyკაshyში რუსshyთაshyვი
ირაკshyლი იმshyნაshyიშshyვიshyლი რუსshyთაshyვი 2ის აღshyმასshyრუshyლეshyბეshyლი დიshyრექshyტოshyრის თაshyნამshyდეshyბოshyბას ტოshyვებს. ამის შეshyსაshyხე
კვირის პალიტრის დღევანდელ რესპონდენტს ბევრი იცნობს, არა მხოლოდ მთელი საქართველო, არამედ მის საზღვრებს გარეთაც. მისი შემოქმედებითი ცხოვრება ქართული მუსიკალური პროექტებით დაიწყო, შემდეგ უკრაინულ ld
მუცლის ცხიმის მოსაშორებლად საჭიროა ნაკლები ნერვიულობა და ალკოჰოლის მოხმარების შემცირება, ამბობს ექიმი მაიკ ბოლი.მან ჩამოთვალა წონის დაკლების ხუთი მარტივი გზა. ბოლმა განმარტა, რომ არსებობს სხეულის ცხი
კიshyნოshyლოshyგი ზვიshyად ჩიხshyლაshyძე მიshyიჩshyნევს, რომ პიტshyბუshyლის ჯიshyშის ძაღshyლი ყვეshyლა ადაshyმიshyაshyნისshyთვის ხელshyმიshyსაწshyვდოshyმი არ
2022 წლის მსოფshyლიო ჩემshyპიshyოshyნაshyტის მეshyსაshyმე დღეს არshyგენshyტიshyნის ეროვshyნუshyლი ნაკshyრეshyბი, როshyმეshyლიც ტურshyნიshyრის ერთერთ ფაshyვოshy
მეტროსადგურების bdquoახმეტელის თეატრიldquo, bdquoდიდუბეldquo, bdquoდელისიldquo, bdquoტექნიკური უნივერსიტეტიldquo ტერიტორიაზე დამატებითი ამოსასვლელები მოეწყობა. გარდა ამისა, როგორც თ
ანასshyტაshyსია ბენshyდუshyქიshyძე ბოლო პეshyრიshyოდshyში საshyტეshyლეshyვიshyზიო შოუ bdquoსამshyზაshyრეshyუshyლოს ომებshyშიldquo გაshyმოჩshyნდა და საshyზო
myquiz