საზოგადოება | Allnews.Ge

ახალshyგოshyრის რაshyიshyონს, ასეshyვე ცხინshyვაshyლის რეshyგიshyონს კოshyვიდვირუshyსი უტევს. ადshyგიshyლობshyრიshyვეshyბის თქმით, ყოshyველshyდღიshyუshyრად, ინ
მარshyთაshyლია, ლაshyთიshyნო ამეshyრიshyკუshyლი ტეshyლეshyნოshyვეshyლეshyბი ქარshyთულ ტეshyლეshyსივshyრცეshyში თურshyქულshyმა სეshyრიshyაshyლებshyმა ჩაsh
საქართველოს დიდ ქალაქებში კატასტროფული მდგომარეობაა, ხალხი დენთის კასრზე ცხოვრობს, დროის ამბავია ვინ როდის აფეთქდება, ამბობს მენაშენეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ირაკლი როსტომაშვილი და დასძენს, რომ
ოshyქაshyლაshyქეshyებს შეshyუძshyლიshyათ გრიshyპის და კოshyროshyნაshyვირუshyსის საshyწიshyნაshyაღshyმდეshyგო ვაქshyციshyნა ერთ დღეს გაshyიshyკეshyთონ. როs
ალერshyგოshyლოგიმუshyნოshyლოshyგი, ბიshyძიshyნა კუshyლუმshyბეshyგოshyვი კოshyროshyნაshyვირუshyსის საshyწიshyნაshyაღshyმდეshyგო სიshyნოshyვაshyკიshyსა დ
უკshyრაshyიshyნის რაshyდას დეshyპუshyტაshyტი და საshyქარshyთვეshyლოს ექshyსპრეshyზიshyდენshyტის, მიshyხეshyილ საshyაshyკაშshyვიshyლის საყshyვაshyრეshyლი ქ
საshyქარshyთვეshyლოshyში ამინshyდის გაshyუshyაshyრეshyსეshyბაა მოshyსაshyლოდshyნეshyლი. გაshyრეshyმოს ეროვshyნუshyლი საshyაshyგენshyტოს ცნოshyბით, 17 ოქshy
ქარshyთველshyმა ჩოგshyბურshyთელshyმა ნიshyკოshyლოზ ბაshyსიshyლაშshyვილshyმა ინshyდიshyან ველს მასshyტერshyსის 14 ფიshyნალshyში ბერshyძეshyნი ჩოგshyბურshyთე
Stopcov.geზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, ინტენსიური ტესტირების ფარგლებში, ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა 62 994 კვლევა ტესტით, მათ შორის 41 001 კვლევა ანტიგენის ტესტით და 21 993 PC
მიshyხეshyილ საshyაshyკაშshyვილს რაshyსაც ვერ წაshyარshyთმევ, ისაა, რომ აქვს დიდი უნაshyრი მისshyდაshyმი საshyინshyფორshyმაshyციო ინshyტეshyრეshyსის საshyბაshyბ
დოიჩე ველემ სათაურით მიხეილ სააკაშვილის უკრაინაში დაბრუნება კიევისათვის ღირსების საკითხია, გამოაქვეყნა ინტერვიუ უკრაინის ვერხოვნა რადას დეპუტატთან ელიზავეტა იასკოსთან, რომელსაც საქართველოს ექს
bdquoდღეს ჩვენ მსოფლიოში მე13 ადგილზე ვართ ჯამური გარდაცვლილებით, გადათვლილი მილიონ მოსახლეზე, წინ სულ რამდენიმე ქვეყანაა, სამწუხაროდ, წლის ბოლომდე ათეულშიც გადავინაცვლებთldquo ამის შესახებ ჯანდ
თავისუფლების მოედანზე, საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით გამართული აქცია დასრულდა. აქციის დასასრულს გიორგი უშიკიშვილთან, სოფო ბათილაშვილთან, ლელა წურწუმიასთან
თავისუფლების მოედანზე საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია დაიწყო. აქციის მონაწილეებმა ბათუმში, 26 მაისის ქუჩაზე მომხდარი ტრაგედიის დროს დაღუპულთ
მიshyხეshyილ საshyაshyკაშshyვიshyლი ექიმ ნიshyკოshyლოზ საshyაshyკაშshyვიshyლის პირshyვეshyლი შვიshyლია, როshyმეshyლიც მას გიshyუshyლი ალაshyსაshyნიshyასshy
დაshyდეshyბიshyთოshyბის მაჩshyვეshyნებshyლით საshyქარshyთვეshyლოს მასshyშტაshyბით კაshyხეshyთია რეshyგიshyოshyნი პირshyველ ადshyგილshyზეა. კოshyროshyნაshy
bdquoნაციონალური მოძრაობისldquo ორგანიზებით, საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით თბილისში აქცია გაიმართება. ორგანიზატორების ინფორმაციით, აქცია თავისუფლების
თბილისში, კერძოდ, ორთაჭალაში იყიდება პენტჰაუსი, რომლის ღირებულება 4 073 000 ლარს 1 300 000 აშშ დოლარი შეადგენს. როგორც SS.geზე გამოქვეყნებულ განცხადებაშია აღნიშნული, ბინის ფართობი 584 კვ.მია. ამა
ეპიდემიური თვალსაზრისით როგორი იქნება ჩვენი ხვალინდელი დღე, რას ველით და რა პროგნოზი კეთდება კვირის პალიტრას ესაუბრება დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე პაატა იმნაძე. ახლახან
ბოლო 4 წლის განshyმავshyლოshyბაshyში, 365 ავაshyრიshyუshyლი შეshyნოshyბა გაshyვაshyმაგshyრეთ, ახლა მიshyდის დაshyმაshyტეshyბით 62 შეshyნოshyბის გაshyმაგshyრეsh