საზოგადოება | Allnews.Ge

საshyქარshyთვეshyლოshyში ქუshyჩის ცხოshyვეshyლეshyბის პრობshyლეshyმა ყოshyველshyთვის აქshyტუshyაshyლუshyრი იყო. დეshyდაshyქაshyლაქshyში ამ მხრივ ბევshyრად უკე
ჯანshyდაცshyვის მიshyნისshyტრის მოshyადshyგიshyლის, თაshyმარ გაshyბუshyნიshyას განshyცხაshyდეshyბით, ფაshyიshyზერshyზეldquo რეshyგისshyტრაshyცია პირshyვეs
მაღალი ხარისხის განათლების მისაღებად ქართველ ახალგაზრდებს უცხოეთში წასვლა აღარ მოუწევთ. 2022 წელს ვებსტერის უნივერსიტეტის საქართველოს კამპუსი პირველ სტუდენტებს მიიღებს. კამპუსის რემონტი უკვე დასრულებუ
სამოქალაქო თავდაცვა სახელმწიფოს თავდაცვითი სისტემის შემადგენელი ნაწილია, რომლის მიზანი უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა. ის საგანგებო სიტუაციის შესახებ მოსახლეობისთვის შეტყობინების გაგზავნას, მათთვის თავშეს
2015 წლის 13 ივshyნიshyსის ტრაshyგეshyდიshyის მიshyუshyხეshyდაshyვად, ვეshyრეს ხეshyოshyბაshyში მშეshyნებshyლოshyბეshyბი გაგshyრძელshyდა, იმის მიshyუshyხეshy
დიდი გაshyმოხshyმაshyუshyრეshyბა მოჰshyყვა თბიshyლიshyსის მეshyროshyბის კანshyდიshyდაshyტად კახა კაshyლაshyძის მოshyრიshyგი წარshyდგეshyნიshyსას, მისი დიshyზა
მსოფshyლიო 2020 წლის 11 მარshyტიshyდან კოshyროshyნაshyვირუshyსის პანshyდეshyმიshyას ებshyრძვის. ამ დროshyის განshyმავshyლოshyბაshyში ვირუსshyმა არაshyერshyთი მუs
აყინული ხორცის გასალღობად ბევრი მეთოდი არსებობს, თუმცა ყველა მათგანი როდია უსაფრთხო. სურსათის უვნებლობის სპეციალისტი ირაკლი არაბული გვიზიარებს საჭირო რჩევებს ხორცის გასალღობად. 1. მაცივარი ე. წ. ტე
სკანshyდაshyლუshyრი მეshyუshyფე, როshyმეshyლიც საshyზოshyგაshyდოshyეshyბისshyთვის შოshyკისshyმომshyგვრეshyლი განshyცხაshyდეshyბეshyბით გაshyმოshyირshyჩე
ჯანshyდაცshyვის მიshyნისshyტრის მოshyადshyგიshyლის თაshyმარ გაshyბუshyნიshyას განshyცხაshyდეshyბით, მოshyქაshyლაshyქეshyეshyბი კოshyროshyნაshyვირუshyსის გ
საქართველოში რესტორნებსა თუ კვების სხვა დაწესებულებებში მორჩენილი საკვების დიდი ნაწილი ფაქტობრივად იყრება, რადგან ქვეყანაში ამ ტიპის საკვების საქველმოქმედო მიზნებისთვის გამოყენების პრაქტიკა არ არსებობ
დაshyაshyვაshyდეshyბაshyთა კონshyტროshyლიshyსა და საshyზოshyგაshyდოshyებshyრიshyვი ჯანshyმრთეshyლოshyბის ეროვshyნუshyლი ცენshyტრის ხელshyმძღვაshyნეshyლის
ხვაshyლიshyდან 24 ივshyლიshyსამshyდე საshyქარshyთვეshyლოshyში წვიshyმა და ელshyჭეshyქია მოshyსაshyლოდshyნეshyლი. ამის შეshyსაshyხებ ინshyფორshyმაshyციshyას
MercedesBenz Fashion Week Tbilisiს დამფუძნებელი და ორგანიზატორი, კოკაკოლა ბოთლერს ჯორჯიას სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი სოფო ჭყონია იხსენებს ბავშვობის იმ ეპიზოდს, როცა მამამ, თემურ ჭყონიამ თურქეთში
თუ ჩვენ დღეში არ ავედით 20 000 30 000 აცრაზე, ამ პროცესის მართვა ძალიან გაგვიჭირდება, ამის შესახებ პრემიერმინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის სხდომის დაწყებამდე, ეპიდსიტუაციაზე საუბრისას განაც
90იანი წლეshyბის ყვეshyლაshyზე პოshyპუshyლაshyრუshyლი ტეshyლეshyწამshyყვაshyნი თეა გვაshyსაshyლია ქალshyბაshyტოshyნეshyბის იმ ნაshyწილს მიshyმარshyთავს, რომsh
საshyინshyგიshyლოshyში ისshyტოshyრიshyუshyლი ჰეshyრეshyთი, ზაshyქაshyთაshyლის რაshyიshyოshyნის დაბა ალიshyაshyბაshyდის ელიshyსეshyნი სკოshyლეshyბიshy
უკრაინის პრეზიდენტი ვლადიმერ ზელენსკი საოკუპაციო ხაზთან მივიდა. ზელენსკი ენგურის ხიდზე პირდაპირ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან გაემგზავრა. უკრაინის პრეზიდენტი საქართველოში დაახლოებით ერთი საათის წ
საshyქარshyთვეshyლოს დღეს უკshyრაshyიshyნიshyსა და მოლshyდოshyვის პრეshyზიshyდენshyტეshyბი, ვლაshyდიshyმირ ზეshyლენshyსკი და მაია სანshyდუ ეწshyვეshyვიshyან.
ბავშვობაში, ალბათ, ყველას გვქონია შემთხვევა, როდესაც უფროსები არ გვისმენდნენ და ჩვენი სურვილებით არ ინტერესდებოდნენ, ან რაიმეზე უარის თქმისას მიზეზს არ გვისხნიდნენ და ამით, თითქოს, ჩვენ მიმართ პატივის