საზოგადოება | Allnews.Ge

ნათია 2 წლის შვილის ფოტოებს სოციალურ ქსელში მას შემდეგ აღარ აქვეყნებს, რაც ერთერთმა გვერდმა მათი გავრცელება ნებართვის გარეშე დაიწყო. ნათიას თქმით, ამით მისი შვილის უსაფრთხოება ირღვეოდა, რადგან გარანტ
საshyქარshyთვეshyლოს ყოshyფიshyლი პრეshyზიshyდენshyტი მიshyხეshyილ საshyაshyკაშshyვიshyლი ნიუიორshyკიshyდან ოჯაshyხურ ფოshyტოს აქshyვეყshyნებს. გიshyუshy
ნენე 2 წლისაა. ის თანამედროვე მოწყობილობებთან მეგობრობს. კარგად იცის, როგორ გამოიყენოს სმარტფონი ან პლანშეტი. იცის, როგორ დარეკოს, როგორ ჩართოს Youtubeი და აირჩიოს სასურველი სიმღერა თუ ანიმაცია, რო
მსაshyხიshyობ ლია გუshyდაshyძეს შიshyნაshyარshyსიshyაshyნი, ლაღი, სისshyხლსავshyსე ცხოვshyრეshyბა ჰქონshyდა. საshyოshyცაshyრი სიshyლაshyმაshyზის ქალი ერshyთნა
სომხეთში, რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნებში ნიკოლ ფაშინიანის მმართველი პარტია ლიდერობს. სომხური მედიის ინფორმაციით, ხმების 86.4ის დათვლის შემდეგ, ფაშინიანის პარტიამ, bdquoსამოქალაქო შეთანხმებაldq
ზაshyფხუshyლის პირshyვეshyლი თვე ისე წაshyვიshyდა, სიshyცხე დიshyდად არ გვიგshyრძნია, თუმshyცა სიshyნოპshyტიshyკოshyსეshyბი ჰაshyეshyრის მაshyღაshyლი ტემshyპეs
ავshyსტრიshyაshyში მოshyმუshyშაshyვე ქარshyთვეshyლი ექიshyმი ირმა კვიshyცაshyრიshyძე გიshyორshyგი ღოshyღოshyბეshyრიshyძის გარshyშეshyმო აგოshyრეshyბულ სკან
პოshyპუshyლაshyრულ სეshyრიshyალshyში ამshyჯეshyრად მკაცshyრი, საქshyმეshyზე ორიshyენshyტიshyრეshyბუshyლი და ზედshyმეshyტად წესshyრიshyგის მოყshyვაshyრუshy
ბავშვის ცხოვრებაში მშობელს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მას სჭირდება როგორც დედა, ასევე მამა. ჩვენს რესპონდენტს უამრავი ადამიანი იცნობს, როგორც ძალიან კარგ დერმატოვენეროლოგს. Mshoblebi.geს მკითხვ
თამარა ნინიძე და ალექსანდრე დემეტრაშვილი ახალგაზრდა წყვილია, რომლებიც ქიზიყში, სოფელ ვაქირში აგროტურისტულ მეურნეობას უძღვებიან. როგორც თამარა ამბობს, მისი ოჯახი მოსკოვში ცხოვრობდა, თუმცა არ დაუკარგავ
რუshyსეshyთის ფეshyდეshyრაshyციshyამ მიshyიshyტაshyცა აფხაshyზეshyთის, კერshyძოდ გაგshyრის რაshyიshyოshyნის სოshyფეshyლი აიshyბღა. ოკუshyპანshyტმა საshyხელ
იმეshyდის გაshyდაshyცეshyმა პრაshyიმ შოshyუshyში ექიshyმეshyბის ნინო ნაshyდიshyრაshyძიshyსა და გიshyორshyგი ღოshyღოshyბეshyრიshyძის დაshyპირshyპიshyრეs
შვრია, წიწიბურა, ხორბალი, სიმინდი, ბრინჯი ბურღულეული მაღალი კვებითი და ბიოლოგიური ღირებულებით გამოირჩევა, მდიდარია ვიტამინებითა და მინერალებით. თუმცა, იმისთვის რომ ბურღულეული სწორად შეარჩიოთ და მისგ
წიწამურში იყიდება სახლი, რომლის ღირებულება 6 033 000 ლარს 1 900 000 აშშ დოლარი შეადგენს. როგორც Ss.geზე გამოქვეყნებულ განცხადებაშია აღნიშნული, სახლის ფართობი 600 კვ.მია, ხოლო ეზოსი 1500 კვ.მ.
ევროკავშირის მედიკამენტების მარეგულირებელმა ორგანომ ასტრაზენეკას ვაქცინით აცრის მსურველთათვის ახალი მითითება გამოსცა თუ ადამიანს აქვს კაპილარული გაჟონვის სინდრომი, იგივე კლარქსონის დაავადება, მან ასტ
მკვლეshyვარshyთა თქმით, თაshyვის ტკიshyვიshyლი, ყეshyლის ტკიshyვიshyლი და ცხვიshyრიshyდან სისshyვეshyლე კოshyროshyნაshyვირუshyსის დელshyტა ვაshyრიshyანshyტის, ე
მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოში პლასტიკური ქირურგიის ფუძემდებელი ივა კუზანოვი მეხუთე წელია საგურამოში გადასახლდა, სადაც საკუთარი გემოვნებით სახლიც ააშენა და ბაღვენახიც გააშენა
დაshyნიshyეshyლი ფეხshyბურshyთეshyლი, კრისshyტიshyან ერიქshyსეshyნი, დაshyნიაფიshyნეshyთის მატshyჩის დროს მოshyეshyდანshyზე ცუshyდად გახshyდოshyმის შემshyდეგ
სხვაshyდასshyხვა საshyმუshyშაshyოს გამო 15 ივshyნისს ელექტროshyმოshyმაshyრაshyგეshyბა დროshyეshyბით შეshyიshyზღუshyდეshyბა. ამის შეshyსაshyხებ ინshyფორმshyცი
ბავშვის ქცევაზე, ხასიათზე, ცხოვრებაზე ოჯახის წევრების გავლენა და მათი როლი ჯერ კიდევ მუცლადყოფნის პერიოდში იწყება. ადამიანის ხასიათის ძირითადი შტრიხები, რომელიც მას მთელი ცხოვრება მიჰყვება, 4 წლამდე ა