საზოგადოება | Allnews.Ge

1ელი თეshyბერshyვლიshyდან თბიshyლისshyში 1000 ერshyთეshyუshyლი ახაshyლი მიკshyროshyავshyტოshyბუshyსი იმოძshyრაshyვებს. როshyგორც ინshyტერპრესshyნიshyუshyსი
მსახიობმა ლაშა გურგენიძემ გადაცემაში სიცრუის დეტექტორი მძიმე ბავშვობა გაიხსენა და თქვა, რომ 6 წლის ასაკში ბავშვთა სახლში მოხვდა. მძიმე პერიოდი იყო, კუპონები, 90იანი წლები... დედაჩემი ექიმი იყო, ფ
ჯაshyრისshyკაshyცის წეshyრიshyლი, როshyმეshyლიც მეshyოshyრე მსოფshyლიო ომის დროს დეshyდას მისshyწეshyრა, მიshyთიshyთეshyბულ მიshyსაshyმარshyთზე 76 წლის დაგshyვი
აღshyმოჩshyნდა, რომ როshyდეshyსაც 60 წელს ზეshyმოთ ადაshyმიshyაshyნეshyბის ვაქshyციshyნაshyციshyაshyზე ფიshyნანshyსუshyრი წაshyხაshyლიshyსეshyბა გაshyმოshy
დერმატოლოგი ზაზა თელია გადაცემას bdquoუნდა ვიცოდეთldquo სტუმრობდა, სადაც მან კანის მოვლისა და მასთან დაკავშირებული პროცედურების შესახებ ისაუბრა. ზაზა თელიამ განმარტა, რომელია ყველაზე ალერგიული პრო
ნაძვის ხე ახალი წლის ერთერთი ყველაზე გავრცელებული ატრიბუტია. სანამ კონკრეტულად ნაძვს დაეკისრებოდა მაგიური ფუნქცია, მანამდე ხალხი ნებისმიერ ხეს რთავდა, რადგან სჯეროდათ, რომ ყოველ ხეში სული ცხოვრობდა,
პარshyტია აყshyვაshyვეshyბუshyლი სომshyხეshyთის ლიshyდეshyრის, ბიზshyნესshyმენ გაshyგიკ წაshyრუshyკიshyაshyნის ინიshyციshyაshyტიshyვით, სომshyხეთshyში იეს
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების სამმართველოს უფროსი, სვეტლანა ნიორაძე უახლოესი დღეების ამინდის პროგნოზის შესახებ გვესაუბრება 19 იანვარს შავი ზღვის ჩრდილოდასავლეთიდან ცივ
ჯანshyდაცshyვის საshyკიshyთხეshyბის ექshyსპერshyტი, ზაზა წეshyრეshyთეshyლი სოshyციshyაshyლურ ქსელshyში სტენshyფორshyდიshyსა და იეshyლის უნიshyვერshyსიshyტეsh
მარიამ მაჩალაძე პროფესიით მუსიკოსია, თუმცა მისი ცხოვრება და საქმიანობა სრულიად განსხვავებული გზით წარიმართა. წლების განმავლობაში ემიგრაციაში იმყოფებოდა, სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ მეურნეობაში ჩაება.
ინshyფექshyციshyუshyრი საshyაshyვადshyმყოshyფოს დიshyრექshyტოshyრი თენshyგიზ ცერshyცვაshyძე განshyმარshyტავს, რაshyტომ არის რემshyდეshyსიshyვიshyრიldquo და
მთავრობა მოსახლეობის ნაწილს ელექტროენერგიის გადასახადს ისევ დაუსუბსიდირებს. ამის შესახებ პრემიერმინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის სხდომის დაწყებისას განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, სუბსიდირების
სკოლა უნდა გაიხსნა პირველი და უნდა დაიხუროს ბოლო სკოლა და სასწავლო პროცესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რეგულაციები არსებობდა არდადეგებამდეც და ამ რეგულაციებით უნდა გაგრძელდეს სასწავლო პროცესი. ბავშვე
ალერshyგოshyლოგიმუshyნოshyლოshyგი ბიshyძიshyნა კუshyლუმshyბეshyგოshyვი კოshyროshyნაshyვირუshyსის ომიკshyროshyნის შტაshyმის სიმპტოshyმებshyზე წერს და განshyმა
ნოვაკ ჯოკოვიჩმა ფედერალურ სასამართლოში აპელაციის შემდეგ სასამართლო დავა წააგო. ინფორმაციას CNN ავრცელებს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ჯოკოვიჩის სარჩელი ავსტრალიის იმიგრაციის მინისტრის გადაწყვეტილები
15 იანვრის მონაცემებით, საქართველოში სულ ჩატარებულია 2 603 603 აცრა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, სულ მცირე 1 დოზით ვაქცინირებულია 1 306 788 ადამიანი, მოზრდილი მოსახლეობის მოსა
სიshyნოპshyტიshyკოსshyთა თქმით, 17 იანshyვრის ჩათshyვლთ საshyქარshyთვეshyლოshyში ამინshyდის მკვეთshyრად გაshyუshyაshyრეshyსეshyბაა მოshyსაshyლოდshyნეshyლი. სა
დაshyაshyვაshyდეshyბაshyთა კონshyტროshyლის ეროვshyნუshyლი ცენshyტრის თაshyნამshyშროshyმეshyლი გიგა გვეshyტაshyძე პიshyსიshyარ ტესshyტებshyთან დაshyკავshyშ
თუ ადამიანს კორონავირუსის ინფექცია გადატანილი აქვს bdquoალფა, bdquoბეტა თუ bdquoდელტაldquo ვარიანტით, შეიძლება დაავადების დასრულებიდან მეორე დღეს 50 ჰქონდეს რისკი იმისა, რომ შეხვდეს bdquo
თქვენ ისეshyთიshyვე საshyსაshyმარshyთლო ხართ, როshyგორც მე ვარ ასshyტროshyნავshyტი, ასე მიshyმარshyთა საshyქარshyთვეshyლოს მეshyსაshyმე პრეshyზიshyდენshyტმა მიs