საზოგადოება | Allnews.Ge

ლოსანshyჯეshyლესshyში Emmy 2021ის გაshyმარshyჯვეshyბუshyლეshyბის დაshyჯილshyდოshyეshyბის ცეshyრეshyმოshyნია გაshyიshyმარshyთა. გაshyსუshyლი წლისshyგან განs
ინshyტერshyნეტshyსივshyრცეshyში მოshyრიshyგი ფაshyრუshyლი ჩაshyნაshyწეshyრეshyბის გავshyრცეshyლეshyბას ჩვენshyში ტრაshyდიshyციshyუshyლად დიდი რეshyზოshyნა
ელიshyტა ასე ჰქვია Netflixის გახshyმაshyუshyრეshyბულ და პოshyპუshyლაshyრულ ესshyპაshyნურ სეshyრიshyალს, როshyმელshyსაც მთეshyლი მსოფshyლიshyოს მასshyშტაshyბი
კითხვაზე ldquoკოვიდის გადატანის შემდეგ საჭიროა თუ არა ვაქცინაციაldquo პასუხად, ალერგოლოგიმუნოლოგ ბიძინა კულუმბეგოვს ჰარვარდის სამედიცინო სკოლის, ინფექციურ დაავადებათა კლინიკის დირექტორის პოზიც
19 სექტემბრის მონაცემებით საქართველოში სულ 1 646 441 აცრაა ჩატარებული. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემების თანახმად, სულ მცირე 1 დოზით ვაქცინირებულია 945 291 ადამიანი მოზრდილი მოსახლ
ცნობილია, რომ ქოლესტერინი მნიშვენლოვანია პლაზმური მემბრანის შენარჩუნების, სტეროიდული სასქესო ჰორმონების და კორტიკოსტეროიდების ბიოსინთეზისათვის, წარმოადგენს ნაღვლის მჟავების და ვიტამინის D სეკრეციის მნ
მეshyრია არაshyფერ შუshyაshyშია, მეshyრიshyას არაshyნაshyიshyრი უფshyლეshyბა არ აქვს ბაshyნეshyრის ჩაshyმოხshyსნი, ან დაshyკიshyდეshyბის, რეshyაshyგიshyრეshy
რუshyსულ ნეshyზაshyვიshyსიshyმაshyია გაshyზეshyტაshyში Независимаягазета გაshyმოქshyვეყshyნეshyბუshyლია სტაshyტია საshyთაshyუshyრით ბიზshyნესshyმეshyნი,
ანესshyთეshyზიshyოshyლოგრეshyაshyნიshyმაshyტოshyლოshyგი არshyჩილ მარshyშაshyნია სოshyციshyაshyლურ ქსელshyში ეხshyმაshyუshyრეshyბა ინshyფორshyმაshyციsh
საshyქარshyთვეshyლოს პროshyკუshyრაshyტუshyრა მეshyგის ქარshyდაshyვას საქshyმეshyზე განshyცხაshyდეshyბას ავshyრცეshyლებს. პროshyკუshyრაshyტუshyრის განshyცხა
სოshyციshyაshyლურ ქსეshyლებshyში გაჩshyნდა ინshyფორshyმაshyციshyეshyბი, რომ ზოshyგიshyერshyთმა ადაshyმიshyანshyმა საshyქარshyთვეshyლოshyში უკვე გაshyიshyკ
თბიshyლიshyსის საshyზღვრებshyში მტკვრის შეshyნაshyკაshyდებს პეshyრიshyოshyდუshyლად წყალshyმოshyვარshyდნეshyბი ახაshyსიshyაshyთებს, რაshyსაც არაshyერshyთხელ მო
მას შემshyდეგ, რაც თაshyლიshyბანshyმა ავshyღაshyნეshyთის მარshyთვა დაshyიshyწყო, პირshyველ რიგshyში, მკაცshyრი წეshyსეshyბი ქაshyლებს დაshyუshyწეshyსა და თაshy
საshyხელshyმწიshyფო უსაფრshyთხოshyეshyბის სამshyსაshyხურshyთან პარshyტია bdquoგირshyჩი მეტი თაshyვიshyსუფshyლეshyბისldquo წევshyრეshyბი, შეshyთანshyხმეshy
მიუldquo შტამს აქვს ის მახასიათებლები, რამაც ის შესაძლოა შემაშფოთებელი გახადოს, მაგრამ ჯერ არ გამხდარა ასე, რომ დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას, წინასწარ ნუ წავიყრით ნაცარს თავზე, ამის შესახებ
ტეshyლეshyკომshyპაshyნია მთაshyვაshyრისldquo ოპეshyრაshyტოshyრი, როshyმეshyლიც ქაshyრელshyში ქარshyთუshyლი ოცshyნეshyბის შტაბshyში მომshyხდაshyრი ინshyცი
1617 სექshyტემshyბერს საshyქარshyთვეshyლოshyში მოshyსაshyლოდshyნეshyლია დროshyგაshyმოშshyვეshyბით წვიshyმა ელshyჭეshyქით, ზოshyგან ძლიshyეshyრი, შეshyსაძshy
რუსshyთაshyვი 2ის აღshyმასshyრუshyლეshyბეshyლი დიshyრექshyტოshyრი, ირაკshyლი იმshyნაshyიშshyვიshyლი ტეshyლეshyკომshyპაshyნია რუსshyთაshyვი 2ზე, გაshyდ
ალერshyგოshyლოგიმუshyნოshyლოshyგი ბიshyძიshyნა კუshyლუმshyბეshyგოshyვი შვეshyბუshyლეshyბას ლოსანshyჯეshyლესshyში კაshyლიshyფორshyნიshyის შტაshyტი ატაsh
ოკუshyპიshyრეshyბუshyლი გაshyლის რაshyიshyოshyნის სკოshyლებshyში, საshyდაც ქარshyთუshyლი ენა ერთ საგshyნად, უცხო ენის სტაshyტუshyსით ისshyწავshyლეshyბოshyდა, სრ