განათლება | Allnews.Ge

საუკეთესო კოლეჯსა თუ უნივერსიტეტში მოხვედრა ყველა მშობლისა და აბიტურიენტის ოცნებაა. ნაწილი მიზანს აღწევს და მსოფლიოში ცნობილ, პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში აგრძელებენ სწავლას. თუმცა, ეს ყველაფერი ნამდვილა
სკოლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო, თუმცა 4 ოქტომბრამდე სწავლა დისტანციურ რეჟიმში წარიმართება. სწავლის ონლაინ რეჟიმში განახლების გადაწყვეტილება უწყებათაშორისმა საკოორდინაციო საბჭომ 31 აგვისტოს გამოა
ქარshyთვეshyლი მასshyწავshyლებshyლის კიshyდევ ერთი საshyერshyთაshyშოshyრიshyსო აღიshyაshyრეshyბა თბიshyლიshyსის სერshyვანshyტეshyსის საshyხეshyლოshyბის გი
გაshyნათshyლეshyბის საshyმიshyნისshyტრო საshyჯაshyრო და კერshyძო სკოshyლეshyბი დასshyწრეshyბუshyლი სწავshyლის დაshyწყეshyბასshyთან დაshyკავshyშიshyრეshyბით
გერshyმაshyნულshyმა რაshyდიshyოshyსადshyგურshyმა დოshyიshyჩე ვეshyლემldquo Deutsche Welle გაshyმოshyაქshyვეყshyნა სტაshyტია მსოფshyლიshyოს ქვეყshyნეshyბის
ჯერshyჯეshyროshyბით, დღეshyვანshyდეshyლი ეპიshyდეshyმიshyოshyლოshyგიshyუshyრი მდგოshyმაshyრეshyოshyბა იმshyდეshyნად მძიshyმეა, ახლა სასshyწავshyლო პროshyც
ამბობენ, უცხო ენის სწავლას რაც უფრო პატარა ასაკიდან დაიწყებს ბავშვი, მით უფრო მარტივად და კარგად ისწავლისო. დროის ცვლასთან ერთად უცხო ენების პრიორიტეტულობაც იცვლება, ამ ეტაპზე ყველაზე მოთხოვნად და საე
ყველა ქვეყანა ამაყობს თავისი კულტურითა და განათლების კერებით, რომელთაც განვითარებისთვის ნიადაგი მოამზადეს. სამწუხაროდ, საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესახებ ავთენტური წყაროები, არ მოგვეპ
17 წლის ნიკოლოზ კოტია კიდევ ერთი წარმატებული ქართველი მოსწავლეა, რომელიც მალე სწავლას აშშში გააგრძელებს ის სამხრეთ ფლორიდის უნივერსიტეტში ჩაირიცხა და კომპიუტერულ მეცნიერებებს ისწავლის. ნიკა ყველაზ
ქარshyთუshyლი ლიshyტეshyრაshyტუshyრის კლაshyსიshyკოshyსის, გეshyნიshyოshyსი პოshyეshyტის, მწერshyლის, პუბshyლიshyცისshyტიshyსა და მოshyაზshyროვshyნის, ვაჟა
შეshyფაshyსეshyბის და გაshyმოცshyდეshyბის ეროვshyნუshyლი ცენshyტრის ხელshyმძღვაshyნეshyლის, სოshyფიო გორshyგოshyძის ინshyფორshyმაshyციshyით, 20მდე აბიshyტუshy
საქსტატის მონაცემებით, 2021 წლის 1ელ კვარტალში საშუალო თვიური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 4.4 პროცენტით გაიზარდა და 1 256 ლარს შეადგენს. უწყებამ გამოითვალა, რომ ყველაზე მაღალი ხ
ქართველი მოსწავლეებისა თუ სტუდენტების ნაწილი ბოლო დროს ხშირად გამოირჩევა საინტერესო და სხვადასხვა სფეროში გამოსადეგი გამოგონებებითა და ინოვაციებით, ახალგაზრდები სხვადასხვა კონკურსში მონაწილეობენ და ხშ
21ე საუკუნეში, თავისუფალი სამყაროს სიმბოლოდ ქცეულ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ლიტერატურის შეზღუდვა თუ აკრძალვა უცხო არ არის. სხვადასხვა შტატში აკრძალული წიგნების ჩამონათვალში, ისეთი სახელგანთქმული ა
16 წლის ხობელმა დიანა ლომაიამ მსოფლიო ჭადრაკის ფედერაციის ფიდე ოსტატის წოდება მოიპოვა. დიანა ჭადრაკს 5 წლის ასაკიდან თამაშობს, ხობში ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლობს და საჭადრაკო ხელოვნებას ფოთში, კლუბ ნ
ხაshyრაshyგაshyუshyლის მუshyნიshyციshyპაshyლიshyტეshyტის სოshyფელ ლაshyშის საshyჯაshyრო სკოshyლაshyში ბოლო ზარი დღეს მხოshyლოდ ერთი მოსshyწავshyლისshyთვის, სალო
ონიshyსე წუshyლაshyია პირshyვეshyლი ქარshyთვეshyლია, როshyმელshyმაც ვინც ჰაshyუshyზეshyრის გრანshyტი მოshyიshyპოshyვა და ldquoნიუიორshyკის უნიshyვერshyსიshyტ
ქვეshyყაshyნაshyში არshyსეshyბუshyლი ეპიshyდეshyმიshyოshyლოshyგიshyუshyრი ვიshyთაshyრეshyბის გათshyვაshyლისshyწიshyნეshyბით, სკოshyლებshyში bdquoბოლო ზა
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის ჩარიცხვისა და მოსწავლის სტატუსის შეჩერების წესის დამტკიცების შესახებ ბრძანებაში ცვლილებებია.ახალი ბრძანების მიხედვით, სკოლა ვალდებულია დაწყებითი, საბაზო
მთავრობამ 411 მაისი საქართველოს მასშტაბით უქმე დღეებად გამოაცხადა.  მანამდე კი აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით, 30 აპრილი და 3 მაისი ისედაც დასვენების დღედ იყო გამოცხადებული. ასევე 12 მაისი, რომე