საინტერესო | Allnews.Ge

ნინო თოდაშვილი პროფესიით საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტია. უყვარს მოგზაურობა, უცხო ქვეყნების ტრადიციებისა და სამზარეულოს გაცნობა. ბოლო დროს გაიტაცა ბაღის დიზაინმა და ავეჯის რკინა, ხე, ქვა მოხ
პრინცესად ყოფნა ხომ ასეთი რთულია, ხანდახან გავლენასაც კი ახდენს ჯანმრთელობასა და ფსიქიკაზე. ამ გმირებმა, ძმები გრიმების ან ჰანს კრისტიან ანდერსონის წიგნებიდან სერიოზული ცვლილებები განიცადეს მულტფილმებ
მსოფshyლიო ისshyტოshyრიshyაshyში არის შემshyთხვეshyვეshyბი, როცა ადაshyმიshyაshyნეshyბი ყვეshyლაshyსათshyვის უცshyნაshyურ და საshyიshyდუმshyლო ვიshyთაshyრე
ფოshyტოგshyრაshyფი სეფ ლოshyუshyლეshyსი ამეshyრიshyკის მასshyშტაshyბით მოგshyზაshyუshyრობს და მიshyტოshyვეshyბულ სახshyლებს იღებს, როshyმელshyთაც შეshyმაძshyრ
დიდგორის ბრძოლა თავისი მნიშვნელობით, ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, გამორჩეულია საქართველოს ისტორიაში. მიუხედავად ამისა, დღემდე არ წყდება კამათი, სად მოხდა ბრძოლა და როგორ წარიმართა იგი. ჩვენი ქვეყნი
ჯანმრთელი და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვის დროსაც კი, დროთა განმავლობაში გვიჩნდება იმის შეგრძნება, რომ მუცელი კოსმოსური სისწრაფით იზრდება. პირველ რიგში, ეს მეტეორიზმთან არის დაკავშირებული, ხოლო მეორე
UFCს ცნობილი ირლანდიელი მოკრივე კონორ მაკგრეგორი მსოფლიოს ერთერთი ყველაზე წარმატებული და მაღალანაზღაურებადი სპორტსმენი გახლავთ. 32 წლის სპორტის საბრძოლო სახეობების მეფედ აღიარებული მოკრივე დღეს
ადshyრიshyაshyნა ლიმა, ქენshyდის სვეshyინshyპოshyუshyლი, ალეshyსანshyდრა ამshyბროshyსიო, მიshyრანshyდა კერი, როუზ ჰანshyთინგთონ უაshyითshyლი და სხვეshyბი ის ქაshy
სარეცხის გასაფენი თოკების არქონის, წვიმიანი და ცივი ამინდისა თუ სხვა ფაქტორების გავლენის გამო ხშირია შემთხვევები, როდესაც დიასახლისები პირდაპირ სახლში, ე.წ. საშრობი მოწყობილობის მეშვეობით, ან თუნდაც გ
შუა საუკუნეებში იმისთვის, რომ რომის პაპი გამხდარიყავით, არ იყო აუცილებელი არჩევანისა და კურთხევის რთული პროცედურის გავლა რამდენიმე მონასტრის გაძარცვა, მოპოვებული ოქროს გაიყიდვა და შემდეგ ეპისკოპოსის
კეტო დიshyეshyტა, ციshyლეshyბის დიshyეshyტა, დუshyკაshyნის დიshyეshyტა ეს იმ პოshyპუshyლაshyრუshyლი კვეshyბის რეshyჟიshyმეshyბის მციshyრე ჩაshyმოshyნათshy
ჯამი ჰერცი, მერიქეით და ეშლი ოლსენები, ჯესიკა ალბა ეს იმ ქალი მსახიობების მცირე ჩამონათვალია, რომლებიც 2021 წლის მონაცემებით, მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ვარსკვლავები არიან. ამასთან, 2021 წელს გულშე
ცხეshyლი ამინshyდი ბევshyრს პრობshyლეshyმებს უქshyმნის, სიshyცხე განshyსაshyკუთshyრეshyბით საshyშიshyშია ბავshyშვეshyბიshyსათshyვის, მოshyხუshyცეshyბიshyსა და
საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში რუსეთის იმპერია ფლობდა ალასკას და მის მიმდებარე კუნძულებს, 153 წლის წინ ალექსანდრე II მ, 7, 2 მილიონ დოლარად გადასცა ეს მიწები შეერთებულ შტატებს 1867 წლის 30 მარტს
ინshyტერshyნეტshyსივshyრცეshyში ჩემი ყუshyრაshyდღეshyბა ფოshyტოshyებshyმა მიshyიქshyცია ამიshyკო გაshyჩეshyჩიshyლაshyძე მცეshyნაshyრეshyებshyთან ერshyთა
ევshyროshyპის ჩემshyპიshyოshyნაshyტის მოshyნაshyწიshyლე გუნshyდებს შეshyსაძshyლოა, ჯაshyრიshyმეshyბი დაshyუshyწესshyდეთ, თუკი მათი მოshyთაshyმაshyშეshyეshy
ბოშები ერთერთ ყველაზე საინტერესო ტრადიციებისა და კულტურის მქონე ერია. თითქმის ყველა ქვეყანაში, სადაც ისინი არიან მიმოფანტული, თავისებური, დროთა განმავლობაში შეცვლილშერბილებული ათადები აქვთ, თუმცა ბ
მსოფლიოს მრავალი ლიდერი არა მხოლოდ უზარმაზარ პოლიტიკურ ძალაუფლებას ფლობს, არამედ ისინი ძალიან მდიდრებიც არიან. ფინანსური მდგომარეობა მსოფლიო პოლიტიკაში ძალიან ხშირად დომინანტობის საშუალებასაც იძლევა.
ქორწინებაში მყოფი მამაკაცი უფრო ბედნიერია, ვიდრე ქალი. ეს სტერეოტიპია. თუმცა კვლევებიც ანალოგიურ შედეგს აჩვენებს. ამასთან, ქორწინებაში მყოფი ქალი არ ფიქრობს, რომ დაქორწინებული ხალხი უფრო ბედნიერია, ვი
2020 წლის 9 თეshyბერshyვალს, როshyდეshyსაც ldquoკულshyტუshyრუshyლი მემshyკვიდshyრეshyოshyბის დაცshyვიshyსა და კვლეshyვის ცენshyტრისrdquo ექshyსპეshyდიshyცია სა