საინტერესო | Allnews.Ge

ევshyროshyპუshyლი საბshyჭოს პრეshyზიshyდენshyტი, შარლ მიshyშეshyლი ოფიshyციshyაshyლუshyრად დაshyქორshyწინshyდა. ამის შეshyსაshyხებ პოshyლიshyტიshyკო წერს. მ
მეshyდიshyკაshyმენshyტი, როshyმელshyსაც შეshyუძshyლია კლიshyნიshyკებshyში პაshyციshyენshyტეshyბის მოხshyვედshyრის საshyჭიshyროshyეshyბა შეshyამshyციshyრ
Squid Game ქართულად bdquoკალმარის თამაშიldquo bdquoნეტფლიქსისldquo სერიალია, რომელმაც გამოსვლისთანავე მთელი მსოფლიოს ყურადღება მიიპყრო. სერიალს 25 დღის განმავლობაში 111 მლნზე მეტმა მომხმა
ყავის სამშობლოდ ეთიოპიის სამხრეთდასავლეთი მხარე ითვლება. ადგილობრივმა მწყემსებმა შემთხვევით აღმოაჩინეს, რომ თხები, რომლებიც ყავის მარცვლებს ჭამდნენ უფრო მხნედ იყვნენ და სწორედ ამ დაკვირვების შედეგად
თემურლენგი 13361405 წწ., ჩინგიზყაენის ერთndashერთი შვილთაშვილი იყო და მას სამშობლოში თემირს თურქულად, laquoრკინაraquo ეძახდნენ. მან უდიდესი როლი შეასრულა შუა საუკუნეების ისტორიაში. თემურლე
75 წლის ასაკshyში გარshyდაshyიცshyვაshyლა მსოფshyლიshyოს ყვეshyლა დროshyის ერთ ერთი საshyუshyკეshyთეshyსო ფორshyვარshyდი, ლეshyგენshyდაshyრუshyლი გერshyმაshy
მაshyიკshyროshyსოფshyტის დამshyფუძshyნებshyლის, მსოფshyლიshyოს ერთერთი ყვეshyლაshyზე მდიshyდაshyრი ადაshyმიshyაshyნის, ბილ გეshyითshyსის ქაshyლიშshyვიshyლი
მეორე მსოფლიო ომი კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური და სისხლიანი კონფლიქტი იყო, რომელიც 193945 წლებში მიმდინარეობდა და საერთო ჯამში, 60 მილიონამდე ადამიანი ემსხვერპლა. საომარ მოქმედებებში მონ
ჯორჯ ორუელი მე20 საუკუნს ერთერთი ყველაზე გამორჩეული ინგლისელი მწერალი იყო. მისი ნამდვილი სახელი და გვარი ერიკ ართურ ბლერია. ორუელი ინდოეთში 1903 წელს დაიბადა. 1904 წლიდან კი ინგლისში მშობლებთან ერთ
მოგეხსენებათ, თევზი ძალიან სასარგებლო პროდუქტია. თუმცა, აუცილებელია ვიცოდეთ, რა ასაკიდან შეიძლება ბავშვისთვის მიცემა და რომელი თევზია მდიდარი პატარის განვითარებისათვის საჭირო ნივთიერებებით. ამის გასა
თანამედროვე ცხოვრების წარმოდგენა ბევრი ნივთის გარეშე, უბრალოდ, შეუძლებელია. და გვგონია, რომ ყველაფერი, რაც ჩვენი კომფორტისთვის არის შექმნილი, ცოტა ხნის წინ გამოიგონეს. მაგრამ, რეალურად, საგნები, რომლი
საshyქარshyთვეshyლოshyში სვეshyტიshyცხოვshyლოshyბის დღეshyსასshyწაshyუshyლი აღიshyნიშshyნეshyბა. საshyპატshyრიshyარshyქოს ინshyფორshyმაshyციshyით, სვეshy
უკვე რამდენიმე კვირაა, რაც Netflixის კორეულმა სერიალმა კალმარის თამაში მსოფლიოს მასშტაბით მილიონობით ადამიანის ყურადღება დაიმსახურა. სერიალს გამოსვლიდან 28 დღეში 111 მილიონზე მეტმა ადამიანმა უყურა,
ყარსის ხელშეკრულება ხშირად საზოგადოების ფართოდ განხილვის საგანია, რომლის შესახებაც უამრავი მითი არსებობს. ხელშეკრულების შესახებ ცრუ ინფორმაციის გასაქარწყლებლად საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო
ტრანსფორshyმეshyრეshyბისldquo ვარshyსკვლაshyვი, მეshyგან ფოქshyსი GQსთან ინshyტერshyვიshyუshyში გაshyმოshyტყდა, რომ უკshyმაshyყოshyფიshyლოა თაshyვიshyსი სხეs
სულ უფრო მეტი ადაshyმიshyაshyნი ტოshyვებს ქაshyლაქს და საshyცხოვshyრებshyლად სოფshyლად მიshyდის, იქshyმნის სრუshyლიshyად ახალ გაshyრეshyმოს და მიshyწაshyზე შროshyმი
რამshyდეshyნიshyმე დღის წინ სომshyხუshyრი გაshyმოshyცეshyმა ლრაshyგიshyრიldquo laquoԼրագիրraquo ირაკshyლი ღაshyრიshyბაშshyვიshyლის ერეshyვანshyში ვიshyზიტს
თბიshyლიshyსის ტეshyრიshyტოshyრიshyის უბshyნეshyბად და დაshyსახshyლეshyბეshyბად დაshyყოshyფა საshyუshyკუshyნეshyეshyბის წინ, თანshyდაshyთან დაshyიshyწყო.
ვანგას ნათელმხილველობის შესახებ მთელი მსოფლიოსათვისაა ცნობილი, თუმცა ყველამ არ იცის მისი წარმომავლობა და ხდება თუ არა მისი წინა საუკუნეში ნაწინასწარმეტყველევი რეალურად. ვანგა, იგივე ევანგელია პანდევა
ველური ვაორანის ტომის ცხოვრების წესი თანამედროვე ადამიანს შოკს მოჰგვრის. ინდიელთა ეს ტომი ამაზონის ტყეებში მომთაბარეობს, ტომი დაკავებულია შემგროვებლობითა და ნადირობით. ვაორანის პირველყოფილი ტომის წევრ