Allnews.Ge

საზოგადოება ეკონომიკა მსოფლიო განათლება HI-Tech კულტურა მოგზაურობა საინტერესო პოლიტიკა ქვიზები
დაshyსავshyლუshyრი მეshyდიshyის ინshyფორshyმაshyციshyით, აშშში ქარshyთველshyმა ქარshyთვეshyლი მოკshyლა. პოshyლიshyციshyის ცნოshyბით, ორი კვიshyრის წინ. 43 წლის მ
ზოგს იაპონიაში ბავშვების დამოუკიდებლობა შეიძლება უცნაურად და არც თუ ისე უსაფრთხოდ მოეჩვენოს, სხვები ამ წესს მხარს უჭერენ, რადგან მასში გაცილებით მეტ უპირატესობას ხედავენ, ვიდრე ნაკლოვანებას. იაპონია
ბიshyანshyკა ცენshyსოshyრი ბოლო დროს ყვიshyთეshyლი პრეshyსისshyთვის გაshyმორshyჩეshyუshyლად საshyინshyტეshyრეshyსო პერshyსოshyნაა. რამshyდეshyნიshyმე თვის წინ
ყარაბაღის რეგიონიდან სომხეთის ტერიტორიაზე უკვე 13 500ზე მეტი ადამიანი შევიდა, ინფორმაციას სომხეთის მთავრობა ავრცელებს. bdquo26 სექტემბერს 800 საათის მდგომარეობით, სომხეთის რესპუბლიკაში მთიანი ყ
დღევანდელ ქვიზში შეამოწმებთ რამდენად კარგად გახსოვთ საქართველოს ისტორიის მნიშვნელოვანი თარიღები. დაიწყეთ ქვიზი myquiz გააკეთეთ სხვა ქვიზებიც ტესტი ჩააბარებდი თუ ვერა ისტორიის გამოცდას ხვალ
მომshyღეshyრალ თიკა ჯამshyბუshyრია ჯერ კიshyდევ წლეshyბის წინ გახshyდა პოshyპუshyლაshyრუshyლი. პაshyტაshyრა გოshyგოshyნას შესshyრუshyლეshyბულshyმა ჯეshyიshyრა
ჩეჩshyნეshyთის ლიshyდეshyრიshyსა და აკაshyდეshyმიshyკოshyსის, რამshyზან კაshyდიshyროshyვის შვიshyლი, 15 წლის ადამ კაshyდიshyროshyვი სკანshyდალshyში გაshyეხsh
გერმანიაში დააკავეს 3 პირი, რომელმაც ქართველ ცოლქმარზე არასრულწლოვანი შვილების თვალწინ იძალადა, ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს და წერს, რომ შემთხვევა ივნისში, ბერლინის ერთერთ პარკში მოხდა
ყოshyფიshyლი მთაshyვაshyრი პროshyკუshyროshyრის ოთარ ფარshyცხაshyლაshyძის გარshyშეshyმო სკანshyდაshyლი გრძელshyდეshyბა. მოshyგეხshyსეshyნეshyბათ, ამეshyრიshy
ჩვეულებრივ, ტესტოსტერონის დონე მერყეობს 300დან 1000 ნგდლმდე და იცვლება ასაკის, წონის, ცხოვრების სტილისა და სხვა პარამეტრების მიხედვით.ტესტოსტერონის მაღალი დონე ხელს უწყობს ნორმალური წონის შენარჩუნე
ან ცეკshyვავ ისე, როshyგორც მოshyვიshyთხოვ, ან საshyერshyთოდ არ ცეკshyვავ, მიshyდიshyხარ ჩემshyგანhellipldquo, ამ სიshyტყვებს ქარshyთუshyლი ნაshyციshyოshyნაshy
საიდუმლო არ არის, რომ მსოფლიოს ვარსკვლავები სხვადასხვა სფეროში, სხეულის ნაწილებს იზღვევენ. მათი მრავალმილიონიანი ღიმილი ან ფეხები მილიონობით დოლარად არის დაზღვეული და ზოგჯერ ეს თანხა ნამდვილად საოცარ
რუსეთიდან საწვავის ექსპორტის აკრძალვამ მთელ რიგ ქვეყნებს შესაძლოა, საკმაოდ დიდი პრობლემები შეუქმნას. ამის შესახებ რუსული მედია წერს და პრობლემური ქვეყნების რეიტინგში საქართველოს, თურქეთსა და ბრაზილიას
სინოპტიკოსების ცნობით, 25 სექტემბერს გვიან ღამემდე საქართველოს ცალკეულ რაიონში შენარჩუნებული იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, აღმოსავლეთ საქართველოში კი, ზოგან შესაძლოა, სეტყვაც. მათივე განმარტებით, შე
ფსიქოლოგიური ექსპერიმენტების ეთიკა ყოველთვის არსებობდა და დღესაც არსებობს. დღეს მათში მხოლოდ მოხალისეები იღებენ მონაწილეობას და კარგ თანხასაც იღებენ. დღეს რაიმე საფრთხის გამოვლენის შემთხვევაში, პროცეს
ხატshyვა ადshyრეshyულ ასაკshyში დაshyვიshyწყე, მთეshyლი ცხოვshyრეshyბა ხეshyლოვshyნეshyბა ჩემshyთაshyნაა და მე ხეshyლოვshyნეshyბასshyთან ამshyბობს მხატshyვა
ან ცეკshyვავ ისე, როshyგორც მოshyვიshyთხოვ, ან საshyერshyთოდ არ ცეკshyვავ, მიshyდიshyხარ ჩემshyგანhellipldquo ამ სიshyტყვებს ქარshyთუshyლი ნაshyციshyოshyნაshyლ
საshyქარshyთვეshyლოshyში მიshyწისძვრა მოხshyდა. დეshyდაshyმიshyწის შემshyსწავshyლელ მეცshyნიshyეshyრეshyბაshyთა ინshyსტიshyტუshyტიshyსა და სეshyისshyმუshy
1996 წელს ნეოლითური პერიოდის ნაშთები აღმოაჩინეს ევროპის კონცხთან გიბრალტარის ნახევარკუნძულის სამხრეთ უკიდურეს ნაწილში. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით არა მხოლოდ დეტალურად შეისწავლეს აღმოჩენები,
მარხვა ეს არის ფიზიკური და სულიერი განწმენდის პერიოდი. მარხვის დროს საჭიროა უარი თქვათ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებზე და უპირატესობა მიანიჭოთ მცენარეულ საკვებს. მარხვის დაცვა ითვლება საკმაოდ ძლიერ გ
ძილის დარღვევამ, კვება, და ფსიქიკურმა ჯანმრთელობამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს ძილის ხარისხზეძილის ხარისხი, ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც რაოდენობა. ხშირად, როცა დაღლილი იღვიძებთ, მაშინაც კი, როცა სა
ხმაshyუshyრი და არეshyუshyლოshyბა გრძელshyდეshyბა გლshyდანshyში, საshyდაც თბიshyლიshyსის საკshyრეshyბუshyლოს ნაshyციshyოshyნალ დეshyპუshyტატshyზე თავshyდა
მე წარshyმოshyვადshyგენ საshyქარshyთვეshyლოს ძლიshyერ ერს, როshyმეshyლიც აფაshyსებს თაshyვიshyსუფshyლეshyბას, ეთაყshyვაshyნეshyბა თაshyვის მდიshyდარ მემshyკვი
ხელისუფლებაში მყოფი ქალბატონების პირადი ცხოვრება საზოგადოების მხრიდან ყოველთვის იქცევს განსაკუთრებულ ყურადღებას. რა სისუსტეები ეხმარებოდათ ან უშლიდათ ხელს რუსეთის იმპერატრიცებს ქვეყნის მართვაში დღევა
პრეზიდენტის იმპიჩმენტის თაობაზე კონსტიტუციური წარდგინება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო. კერძოდ, კონსტიტუციური წარდგინება ეხება საქართველოს პარლამენტის წევრების ირაკლი კობახი
ბევრ მშობელს რჩება განცდა, რომ სასკოლო პროგრამების შედგენისას არავინ ითვალისწინებს, რა დატვირთვის ატანა შეუძლია ბავშვს. დღეში 67 გაკვეთილის შემდეგ შინ მოსულ მოსწავლეს უამრავი საშინაო დავალება აქვს შე
ინshyდოshyეshyთის სამshyხრეთ შტატ კეshyრაshyლაshyში იშshyვიshyაshyთი, მაგshyრამ პოshyტენshyციshyუshyრად საshyშიshyში ვირუshyსი ნიპა გავshyრცელshyდა. ადshyგი
ნიshyდერshyლანshyდეshyბის პოshyლიshyცია 28 წლის თორshyნიshyკე მანshyვეshyლიshyძეს ეძებს. ქარshyთვეshyლი ახალshyგაზshyრდა თაshyნაshyმეshyმაshyმუshyლის მკვლეshy
ეროვნული ბანკის საბჭოს არსებულ ორ ვაკანტურ ადგილზე პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით ნანა ყეინიშვილი და თეიმურაზ ხომერიკი აირჩია. ნანა ყეინიშვილის კანდიდატურას 84მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, ხოლო თეიმურა
კლიმატური ცვლილებების შედეგად გამოწვეულ საფრთხეებზე მეცნიერები ბევრს საუბრობენ. ძლიერი ქარი, კატასტროფული შედეგების მომტანი წყალდიდობები და გვალვები სულ უფრო საშიშ სახეს იღებს. როგორც Business Inside
myquiz