Allnews.Ge

საზოგადოება ეკონომიკა მსოფლიო განათლება HI-Tech კულტურა მოგზაურობა საინტერესო პოლიტიკა
ვაშინგტონის შტატში მცხოვრები ახალგაზრდა ქართველი მეცნიერის ოთარ იოსელიანისგან საინტერესო ამბავი გავიგე, რის მერეც პატარა გამოიძიების ჩატარება დამჭირდა. აი, რას მომიყვა ოთარი ვიდრე სიეტლში ჩამოვიდოდ
ევshyროshyკავshyშიshyრი იძუshyლეshyბუshyლია იყიshyდოს ნავshyთოshyბი რუshyსეshyთისshyგან. თუ მასshyზე უარს ვიshyტყვით, პუshyტიshyნი იპოshyვის მყიდshyვეshyლებს ს
მეფე ერეკshyლესshyთან დაshyკავshyშიshyრეshyბით საshyზოshyგაshyდოshyეshyბაshyში დისshyკუshyსია კვლავ გრძელshyდეshyბა. განshyხილshyვა აქshyტიshyუshyრად მას შემ
სოshyფეshyლი ზეshyნოshyბაshyნი ჩვეshyნი საყshyვაshyრეshyლი მწერshyლის, ნოshyდარ დუმshyბაshyძის სოshyფეshyლია. ამ სოფshyლის მკვიდshyრეshyბი მწეshyრალshyმა თაshy
პაshyტაshyრა უკshyრაshyიshyნელshyმა ბიჭshyმა ილია კოსshyტუshyშეshyვიჩshyმა, როshyმელshyმაც 6 წლის ასაკshyში მშობshyლეshyბი მაshyრიshyუshyპოლshyში დაshyკარshy
დღევანდელ სტატიაში წარმოგიდგენთ ავტომობილების ბრენდების სახელწოდებეს. სასარგებლოა იცოდეთ, თუ რას ნიშნავს სინამდვილეში, ამა თუ იმ ავტომობილის ბრენდის სახელწოდება Mitsubishi ცნობილი, იაპონური მძიმე
ჟურნალისტმა თამაზ სულაძემ თბილისის ერთერთ ყველაზე ძველ და ლამაზ უბანში, წინაპრების დანატოვარ სახლში გვიმასპინძლა. ჟვანიას ქუჩაზე მდებარე სახლი XIX საუკუნის მიწურულს არის აგებული და ბატონი თამაზის ბებ
საკვები კანის ჯანმრთელობისთვის უმნიშვნელოვანეს ნაწილია.თუ ადამიანი დაბალანსებულ საკვებს იღებს და იკვებება ჯანსაღად, კანიც უფრო ახალგაზრდულად და ჯანმრთეალად გამოიყურება. არსებობს სხვადასხვა პროდუქტი, რ
წიგshyნის გაshyმომshyცეshyმელshyთა და გაshyმავshyრცეshyლეshyბელshyთა ასოshyციshyაshyციshyის თავshyმჯდოshyმაshyრის, გვანshyცა ჯოshyბაshyვას ინshyფორshyმაshy
რუshyსეshyთის ფეshyდეshyრაshyციshyის ტეshyრიshyტოshyრიshyაshyზე ფაshyრუshyლი მოshyბიshyლიshyზაshyცია გრძელshyდეshyბა. მტეshyრი აგshyრძეshyლებს მოძshyვეsh
1998 წლის 26 მაისი, ნაშუადღევი, 5 საათი და 10 წუთი თბილისი, გოლოვინის გამზირზე მდებარე კავკასიის მეფისნაცვლის ყოფილი რეზიდენცია დრო და ადგილი, რომელმაც ჩვენი ქვეყნის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა გ
ბოლო დროს ინტერნეტში, ტლევიზიით სულ უფრო ხშირად ვაწყდებით ისეთ ინფორმაციას, რომელიც ნებისმიერი დიასახლისის ინტერესს გამოიწვევს. ვისაც საშუალება აქვს, გარბის და ყიდულობს ამ ნივთებს დიდი სიხარულით, ვისა
უკshyრაshyიshyნის უმshyდიდshyრეshyსი ადაshyმიshyაshyნი, რიshyნატ ახshyმეshyტოshyვი აპიshyრებს, უჩივshyლოს რუshyსეთს 17დან 20 მიshyლიshyარდ დოshyლაshyრამshyდე
უკshyრაshyიshyნის სამshyხრეთაღshyმოshyსავshyლეshyთით კვლავ ურshyთუshyლეshyსი მდგოshyმაshyრეshyოshyბაა, საshyდაც რუსი ოკუshyპანshyტეshyბი მთეshyლი ძაshyლეshy
სწორფრობის იგივე წაწლობის ტრადიციის შესახებ ბევრმა იცის, თუმცა ტრადიციის შესახებ არასწორ ინფორმაციას ფლობს. ზოგი მას არასწორ რიტუალს უწოდებს და მის გაქრობასაც სწორედ ამას უკავშირებს. ცხადია ის ფაქტი,
მეცნიერებმა დაადგინეს, რამდენი უნდა მივირთვათ პური, რომ მან ჯანმრთელობას კი არ ავნოს, პირიქით, სასარგებლო იყოს. ხორბლეულის მიღება ამცირებს გულსისხლძარღვთა დაავადებების გაჩენის, ასევე სიმსივნის, დიაბეტ
რუსეთი გეგმავს ახალი კანონი მიიღოს, რომლითაც მას საშუალება ექნება იმ დასავლური კომპანიების ადგილობრივ ბიზნსებს აქტივები ჩამოართვას, რომლებიც რუსეთის დატოვებას უკრაინაში შეჭრის გამო გადაწყვეტენ. ინფორ
თბიshyლისshyმა ქაshyლაshyქის სტაshyტუshyსი ვახshyტანგ გორshyგასshyლისshyგან მიshyიshyღო, ხოლო დეshyდაshyქაshyლაshyქად მისი მემshyკვიდshyრის დაshyჩის დროს იქცა.
ბევრ ოჯახშია შემორჩენილი ძველებური საკერავი მანქანა, რომლითაც, როგორც წესი, არავინ სარგებლობს და უფუნქციოდ დგას, ხშირ შემთხვევაში ადგილს ტყუილად იკავებს და ალბათ რამდენი დისახლისი ფიქრობს, რა შეიძლება
თაshyვიshyსუფshyლეshyბის მოshyეshyდანshyზე, დაshyმოshyუshyკიshyდებshyლოshyბის დღის აღshyსაshyნიშshyნაshyვად სამshyზაshyდიshyსი მიმshyდიshyნაshyრეshyობს.
რუshyსეshyთის ფეshyდეshyრაshyციshyის პრეshyზიshyდენshyტის, ვლაshyდიshyმერ პუshyტიshyნის ცხოვshyრეshyბის ადshyრეshyუshyლი წლეshyბის შეshyსაshyხებ, იმაshyზე,
26 მაshyისს საshyქარshyთვეshyლოshyში დაshyმოshyუshyკიshyდებshyლოshyბის დღე აღიshyნიშshyნეshyბა. 1918 წლის 26 მაshyისს, საshyქარshyთვეshyლოს ეროვshyნულshyმა საბ
ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ეკონომისტი ლალი მჭედლიშვილია. იტაცებს ხელსაქმე, კერავს, ქსოვს, ქარგავს და რაც მთავარია, იმდენად საოცარ მინიატურებს ქმნის, რომ ნებისმიერი მნახვნელის აღფრთოვანებას იწვევს. ჩვენი
საshyპატshyრიshyარshyქო სოshyციshyაshyლურ ქსელshyში გავshyრცეshyლეshyბულ ვიshyდეshyოshyკადshyრებshyთან დაshyკავshyშიshyრეshyბით, საshyდაც ერთერთი საshyსუs
ეს არ არის პროგshyრეshyსუshyლი თურshyქეshyთის, ათაshyთურshyქის გზა, როshyმეshyლიც კეshyთილshyდღეshyოshyბას მოგshyვიshyტანს.. ასე ეხshyმაshyუshyრეshyბიshyან
გაეროს გენერალური მდივნის, ანტონიო გუტერეშის განცხადებით, ბირთვული კონფლიქტის საფრთხე კვლავ რეალური გახდა, თუმცა მრავალი წლის განმავლობაში ეს წარმოუდგენლად ითვლებოდა. bdquoუკრაინის კონფლიქტის შედე
მშვიshyდი ცხოვshyრეshyბის მოყshyვაshyრულshyთათshyვის, შოტshyლანshyდიshyის მთავshyროshyბას შეshyთაshyვაshyზეshyბა აქვს 50 000 ფუნshyტის საshyნაცshyვლოდ დაshyახ
კედლით ორად გაყოფილ გერმანიას, გაქცევის უამრავი ისტორია ახსოვს, ბევრი ტრაგიკული თავისუფლების წყურვილს 140 ადამიანი ემსხვერპლა, უმეტესობა აღმოსავლეთ გერმანიის საზღვრის დაცვამ მოკლა... თუმცა, ისტორია
დაshyაshyვაshyდეshyბაshyთა კონshyტროshyლის ეროვshyნუshyლი ცენshyტრის ხელshyმძღვაshyნეshyლის, ამიshyრან გამshyყრეshyლიshyძის განshyცხაshyდეshyბით, მაshyიshy
26 მაshyიshyსიshyდან საshyქარshyთვეshyლოshyში გაshyმოshyიshyდაshyრებს და დათshyბეshyბა. 2627 მაshyისს ჰაshyეshyრის ტემshyპეshyრაshyტუshyრა დაბshyლობshyსა დ