როდის აღუდგებათ წყლის მიწოდება იმ აბონენტებს, რომელთაც წყალმომარაგება წიწამურთან მომხდარი ავარიის გამო შეეზღუდათ? - "ჯივიპის" განცხადება | Allnews.Ge

როდის აღუდგებათ წყლის მიწოდება იმ აბონენტებს, რომელთაც წყალმომარაგება წიწამურთან მომხდარი ავარიის გამო შეეზღუდათ? - "ჯივიპის" განცხადება

სო­ფელ წი­წა­მუ­რის მიმ­დე­ბა­რედ წყალ­მო­მა­რა­გე­ბის ცენ­ტრა­ლუ­რი მა­გის­ტრა­ლუ­რი მილ­სა­დე­ნის და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი მო­ნაკ­ვე­თე­ბი აღ­დგე­ნი­ლია - მომ­ხმა­რებ­ლებს წყალ­მო­მა­რა­გე­ბა დღე­ი­დან ეტა­პობ­რი­ვად აღუდ­გე­ბათ, - ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას "ჯორ­ჯი­ან უო­თერ ენდ ფა­უ­ე­რი“ ავ­რცე­ლებს.

კომ­პა­ნი­ის ცნო­ბით, მიმ­დი­ნა­რე­ობს მილ­სა­დე­ნის რე­ცხვა, რის შემ­დე­გაც და­ი­წყე­ბა ქსე­ლის შევ­სე­ბა ლა­ბო­რა­ტო­რი­უ­ლად შე­მოწ­მე­ბუ­ლი, მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის სას­მე­ლი წყლით.

„ცენ­ტრა­ლუ­რი მა­გის­ტრა­ლუ­რი მილ­სა­დე­ნის სას­მე­ლი წყლით შევ­სე­ბა რთუ­ლი და კომ­პლექ­სუ­რი პრო­ცე­სია, რა­საც მილ­სა­დენ­ში წყლის მა­ღა­ლი წნე­ვით დატ­ვირ­თვა გა­ნა­პი­რო­ბებს. ქსე­ლის შევ­სე­ბის შემ­დეგ „ჯი­ვი­პის“ ტექ­ნი­კუ­რი ჯგუ­ფე­ბი და­ი­წყე­ბენ აღ­ნიშ­ნუ­ლი მილ­სა­დე­ნი­სა და მას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ქსე­ლე­ბის სრუ­ლი პე­რი­მეტ­რის დაკ­ვირ­ვე­ბას და ახა­ლი გა­დაბ­მის წერ­ტი­ლე­ბის ტექ­ნი­კურ მო­ნი­ტო­რინგს აღ­დგე­ნი­ლი მილ­სა­დე­ნის წყლის წნე­ვით დატ­ვირ­თვის მი­მართ მდგრა­დო­ბის შე­სა­ფა­სებ­ლად

„ჯორ­ჯი­ან უო­თერ ენდ ფა­უ­ე­რის“ ტექ­ნი­კუ­რი ჯგუ­ფე­ბი სო­ფელ წი­წა­მუ­რის მიმ­დე­ბა­რედ წყალ­მო­მა­რა­გე­ბის ცენ­ტრა­ლუ­რი მა­გის­ტრა­ლუ­რი მილ­სა­დე­ნის აღ­სად­გენ სა­მუ­შა­ო­ებს 17 ივ­ნი­სი­დან 24 სა­ა­თი­ან უწყვეტ რე­ჟიმ­ში ახორ­ცი­ე­ლე­ბენ. სა­მუ­შა­ო­ე­ბის შე­დე­გად და­მუ­შავ­და და და­ტე­რას­და მე­წყრუ­ლი ფერ­დი, იდენ­ტი­ფი­ცირ­და და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი მო­ნაკ­ვე­თე­ბის კო­ორ­დი­ნა­ტე­ბი და გა­ნი­სა­ზღვრა და­ზი­ა­ნე­ბის ხა­რის­ხი. მა­გის­ტრა­ლუ­რი მი­ლის დი­აგ­ნოს­ტი­რე­ბის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ მი­წის სა­ფა­რის­გან გა­მო­თა­ვი­სუფ­ლდა მილ­სა­დე­ნის შე­სა­ბა­მი­სი მო­ნაკ­ვე­თე­ბი, ჩა­ტარ­და და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი მო­ნაკ­ვე­თე­ბის ამოც­ვლი­თი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი და თი­თო­ე­უ­ლი ახა­ლი გა­დაბ­მის წერ­ტი­ლის შე­დუ­ღე­ბის ხა­რის­ხის ექ­სპერ­ტი­ზა.

„ჯორ­ჯი­ან უო­თერ ენდ ფა­უ­ე­რის“ იმ აბო­ნენ­ტებს, რო­მელ­თაც წყალ­მო­მა­რა­გე­ბა სო­ფელ წი­წა­მურ­თან მომ­ხდა­რი ინ­ცი­დენ­ტის გამო ჰქონ­და შე­ზღუ­დუ­ლი, წყალ­მო­მა­რა­გე­ბა 24 ივ­ნი­სი­დან ეტა­პობ­რი­ვად აღუდ­გე­ბა“,- ნათ­ქვა­მია გან­ცხა­დე­ბა­ში.

myquiz