"დაუშვებელია!" - რა წერია გეოლოგების დასკვნაში შოვში მომხდარი სტიქიის არეალში არსებულ ვითარებაზე და შესაძლებელი იქნება თუ არა ახალი ინფრასტრუქტურის მოწყობა? | Allnews.Ge

"დაუშვებელია!" - რა წერია გეოლოგების დასკვნაში შოვში მომხდარი სტიქიის არეალში არსებულ ვითარებაზე და შესაძლებელი იქნება თუ არა ახალი ინფრასტრუქტურის მოწყობა?

გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს მიერ მომ­ზა­დე­ბულ სა­ინ­ფორ­მა­ციო ბი­უ­ლე­ტენ­ში - "სა­ქარ­თვე­ლო­ში 2023 წელს სტი­ქი­უ­რი გე­ო­ლო­გი­უ­რი პრო­ცე­სე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის შე­დე­გე­ბი და პროგ­ნო­ზი 2024 წლის­თვის“ შო­ვის სტი­ქი­ის გან­ვი­თა­რე­ბის ეტა­პე­ბი და რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბია მო­ცე­მუ­ლი.

დო­კუ­მენ­ტში აღ­ნიშ­ნუ­ლია, რომ სტი­ქი­ის გავ­რცე­ლე­ბის არე­ალ­ში და­უშ­ვე­ბე­ლია რა­ი­მე სა­ხის ახა­ლი ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის მო­წყო­ბა და არ­სე­ბუ­ლი შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბის ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბა.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ გა­სუ­ლი წლის 3 აგ­ვის­ტოს შოვ­ში დატ­რი­ა­ლე­ბულ­მა სტი­ქი­ურ­მა უბე­დუ­რე­ბამ 33 ადა­მი­ა­ნის სი­ცო­ცხლე იმ­სხვერ­პლა.

რო­გორც გე­ო­ლო­გე­ბი წე­რენ, მდი­ნა­რე ბუ­ბის­წყლის ხე­ო­ბა­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი სა­ვე­ლე კვლე­ვე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე დად­გინ­და, რომ მყინ­ვარ ბუ­ბას და­სავ­ლე­თით, ად­გი­ლი ჰქონ­და კლდეზ­ვა­ვუ­რი მა­სის ჩა­მოშ­ლას, რო­მე­ლიც დი­ნა­მი­კურ კონ­ტაქ­ტში შე­ვი­და მყინ­ვარ­თან, მო­ახ­დი­ნა მისი გარ­კვე­უ­ლი ნა­წი­ლის დე­ფორ­მა­ცია და ჩა­მონ­გრე­ვა, რა­მაც გა­მო­იწ­ვია ყი­ნულ­ში და ნაპ­რა­ლებ­ში არ­სე­ბუ­ლი წყლე­ბის გად­მო­დი­ნე­ბა, ასე­ვე მყინ­ვა­რის ზე­და­პირ­ზე კლდეზ­ვა­ვის მყა­რი მა­სა­ლის ხა­ხუ­ნის შე­დე­გად მოხ­და მყინ­ვა­რის უს­წრა­ფე­სი დნო­ბა (ზე­მოთ აღ­ნიშ­ნუ­ლი ფაქ­ტო­რე­ბი სრუ­ლი­ად საკ­მა­რი­სი იყო ღვარ­ცო­ფის მოძ­რა­ო­ბა­ში მო­საყ­ვა­ნად - აღ­ნიშ­ნუ­ლია კვლე­ვა­ში), რის შე­დე­გად წარ­მოქ­მნილ­მა ნა­კად­მა დიდი სიჩ­ქა­რით და­ი­წყო მოძ­რა­ო­ბა ხე­ო­ბის კა­ლა­პოტ­ში.

მკვლევ­რე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მდი­ნა­რე ბუ­ბის­წყლის ხე­ო­ბა­ში 2023 წლის 3 აგ­ვის­ტოს კა­ტას­ტრო­ფუ­ლი ხა­სი­ა­თის ჰიდ­რო­მე­ტე­ო­რო­ლო­გი­უ­რი და გე­ო­ლო­გი­უ­რი მოვ­ლე­ნე­ბი გა­ნა­პი­რო­ბა: მყინ­ვა­რის და შე­მორ­ჩე­ნი­ლი თოვ­ლის სა­ფა­რის ინ­ტენ­სი­ურ­მა დნო­ბამ, წინა პე­რი­ოდ­ში მო­სულ­მა ატ­მოს­ფე­რულ­მა ნა­ლე­ქებ­მა, მყინ­ვა­რის მიმ­დე­ბა­რედ კლდეზ­ვა­ვის ჩა­მოშ­ლამ, რა­საც თან და­ერ­თო ნაპ­რა­ლო­ვა­ნი გე­ნე­ზი­სის მი­წის­ქვე­შა წყლე­ბის ფრონ­ტა­ლუ­რი გად­მო­დი­ნე­ბა, მე­წყრულ-ერო­ზი­ულ­მა პრო­ცე­სებ­მა და გლა­ცი­ა­ლუ­რი ღვარ­ცო­ფის გავ­ლამ, რაც და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია მხო­ლოდ ბუ­ნებ­რივ ფაქ­ტო­რებ­თან.

"ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი კვლე­ვე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე ღვარ­ცო­ფუ­ლი ნა­კა­დის შე­მად­გენ­ლო­ბის, ხე­ო­ბის დახ­რი­ლო­ბის ენერ­გე­ტი­კუ­ლი პო­ტენ­ცი­ა­ლი), მორ­ფო­ლო­გი­უ­რი პი­რო­ბე­ბის მან­ძი­ლის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით და FLAMMS-ის პროგ­რა­მუ­ლი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფით გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი მო­დე­ლი­რე­ბით, ღვარ­ცო­ფუ­ლი მა­სის გა­და­ად­გი­ლე­ბის სა­შუ­ა­ლო სიჩ­ქა­რემ 18-24 მ/წმ შე­ად­გი­ნა. სტი­ქი­ის ჩა­სახ­ვა-გა­აქ­ტი­უ­რე­ბის ზო­ნი­დან, შო­ვის ე.წ. კო­ტე­ჯე­ბის უბ­ნამ­დე ღვარ­ცო­ფულ ნა­კადს უნდა მი­ეღ­წია 7.5-10 წუთ­ში;

სტი­ქი­ის და­წყე­ბამ­დე და მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბის პრო­ცეს­ში მდი­ნა­რე ბუ­ბის­წყლის აუზ­ში წყლის გრძელ­ვა­დი­ან შე­გუ­ბე­ბას ად­გი­ლი არ ქო­ნია, რა­საც ადას­ტუ­რებს სტი­ქი­ამ­დე და­ახ­ლო­ე­ბით 3 სა­ა­თით ადრე გა­და­ღე­ბუ­ლი სა­ტე­ლი­ტუ­რი სუ­რა­თი და მდი­ნა­რე ჭან­ჭახ­ზე (მდ. რი­ო­ნის შე­სარ­თავ­თან) არ­სე­ბუ­ლი ჰიდ­რო­ლო­გი­უ­რი სად­გუ­რის მო­ნა­ცე­მე­ბი. მცი­რე ზო­მის შე­გუ­ბე­ბას ად­გი­ლი ჰქონ­და მხო­ლოდ სტი­ქი­ის შემ­დგომ მდ. ბუ­ბის­წყლის და მდ. ჭან­ჭა­ხის შე­სარ­თავ­თან, რა­საც მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი უარ­ყო­ფი­თი შე­დე­გი არ მოჰ­ყო­ლია“ - წე­რია დას­კვნა­ში.

ბი­უ­ლე­ტე­ნის მი­ხედ­ვით, ბუ­ბის­წყლის ხე­ო­ბა ერთ-ერთ იშ­ვი­ა­თო­ბას წარ­მო­ად­გენ­და 2023 წლის 3 აგ­ვის­ტოს სტი­ქი­ამ­დე, სა­დაც ღვარ­ცო­ფის მნიშ­ვნე­ლო­ვან გავ­ლას უკა­ნას­კნე­ლი 100 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ად­გი­ლი არ ჰქო­ნია, თუ არ ჩავ­თვლით მდი­ნა­რის კა­ლა­პოტ­ში გან­ვი­თა­რე­ბულ ცალ­კე­ულ წყალ­მო­ვარ­დნებს.

myquiz