"სანქციების ახალი პოლიტიკა გამოვაცხადეთ... მათ დაწესებაზე არ ვიყოყმანებთ" - რას აცხადებს მეთიუ მილერი სანქციების შესახებ | Allnews.Ge

"სანქციების ახალი პოლიტიკა გამოვაცხადეთ... მათ დაწესებაზე არ ვიყოყმანებთ" - რას აცხადებს მეთიუ მილერი სანქციების შესახებ

"სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის მიერ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ ქმე­დე­ბებ­ზე აშშ-ს პა­სუხს გან­ვი­ხი­ლავთ", - ამის შე­სა­ხებ აშშ-ის სა­ხელ­მწი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტის სპი­კერ­მა მე­თიუ მი­ლერ­მა გა­ნა­ცხა­და.

"უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის შე­სა­ხებ“ კა­ნონ­თან და­კავ­ში­რე­ბით მე­თიუ მი­ლერ­მა გა­ნა­ცხა­და, რომ კა­ნონ­მა შე­საძ­ლოა, სა­მო­ქა­ლა­ქო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის სტიგ­მა­ტი­ზა­ცია და გა­ერ­თი­ა­ნე­ბი­სა და გა­მო­ხატ­ვის თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თა გა­მო­იწ­ვი­ოს."ჩვენ საკ­მა­ოდ შეშ­ფო­თე­ბუ­ლე­ბი ვართ ზუს­ტად იმ სა­კი­თხით, რაც თქვენ ახ­სე­ნეთ, კერ­ძოდ იმით, რომ ეს კა­ნო­ნი სა­ქარ­თვე­ლოს დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი კურ­სი­დან აშო­რებს და შე­იძ­ლე­ბა სა­მო­ქა­ლა­ქო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის სტიგ­მა­ტი­ზა­ცია, გა­ერ­თი­ა­ნე­ბი­სა და გა­მო­ხატ­ვის თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თა გა­მო­იწ­ვი­ოს. ეს ქმე­დე­ბე­ბი რა­დი­კა­ლუ­რად ცვლის აშშ-ის ურ­თი­ერ­თო­ბას სა­ქარ­თვე­ლოს­თან, რის გა­მოც ჩვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­და­ხედ­ვა და­ვი­წყეთ და სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის მიერ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ ქმე­დე­ბებ­ზე ჩვენს პა­სუხს გან­ვი­ხი­ლავთ“, - გა­ნა­ცხა­და მი­ლერ­მა.

მი­ლე­რის თქმით, აშშ-მ სან­ქცი­ე­ბის ახა­ლი პო­ლი­ტი­კის შე­სა­ხებ გა­ნა­ცხა­და, თუმ­ცა ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი სან­ქცი­ე­ბი ჯერ არ გა­მო­უ­ცხა­დე­ბია. "ჩვენ სან­ქცი­ე­ბის ახა­ლი პო­ლი­ტი­კა გა­მო­ვა­ცხა­დეთ, ჩვენ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი სან­ქცი­ე­ბი ჯერ არ გა­მოგ­ვი­ცხა­დე­ბია და აქ გავ­ჩერ­დე­ბი, მაგ­რამ ჩვენ ნათ­ლად გან­ვა­ცხა­დეთ, რომ მათ და­წე­სე­ბა­ზე არ ვი­ყოყ­მა­ნებთ“, - აღ­ნიშ­ნა აშშ-ის სა­ხელ­მწი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტის სპი­კერ­მა.

კი­თხვა­ზე, თუ რა­ტომ არ ისა­უბ­რა აშშ-ის სა­ხელ­მწი­ფო მდი­ვან­მა სა­ქარ­თვე­ლოს შე­სა­ხებ აღ­მო­სავ­ლეთ ევ­რო­პა­ში ყოფ­ნი­სას, მე­თიუ მი­ლერ­მა აღ­ნიშ­ნა, რომ ამ სა­კი­თხზე ენ­ტო­ნი ბლინ­კე­ნის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ნა­თე­ლია."მდი­ვან­მა ახ­ლა­ხან გა­მო­აქ­ვეყ­ნა გან­ცხა­დე­ბა, რო­მელ­შიც სა­ქარ­თვე­ლოს მი­მართ ჩვე­ნი პო­ლი­ტი­კის ყოვ­ლის­მომ­ცვე­ლი გა­და­ხედ­ვა გა­მო­ა­ცხა­და, რა­მაც შე­იძ­ლე­ბა საფრ­თხე შე­უქ­მნას ასო­ბით მი­ლი­ო­ნი დო­ლა­რის დახ­მა­რე­ბას, რო­მელ­საც ჩვენ სა­ქარ­თვე­ლოს ვუ­წევთ და ასე­ვე, ახა­ლი სა­ვი­ზო შე­ზღუდ­ვის პო­ლი­ტი­კა გა­მო­ა­ცხა­და, რო­მელ­ზეც აშშ-ის მხრი­დან მოქ­მე­დე­ბას თქვენ უნდა ელო­დოთ. ვფიქ­რობ, რომ აქ გავ­ჩერ­დე­ბი, მისი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ამის შე­სა­ხებ, ძა­ლი­ან ნა­თე­ლია“, - აღ­ნიშ­ნა მე­თიუ მი­ლერ­მა.

myquiz