როგორ ტარდება რეფერენდუმი, ვის არ აქვს მასში მონაწილეობის უფლება და როგორია ხელმოწერების შეგროვების წესი? | Allnews.Ge

როგორ ტარდება რეფერენდუმი, ვის არ აქვს მასში მონაწილეობის უფლება და როგორია ხელმოწერების შეგროვების წესი?

სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტი სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბას რე­ფე­რენ­დუმს სთა­ვა­ზობს.

რო­გორც სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა "უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის შე­სა­ხებ" კა­ნო­ნის მო­წი­ნა­აღ­მდე­გე­ე­ბი­სად­მი მი­მარ­თვა­ში გა­ნა­ცხა­და, რე­ფე­რენ­დუ­მი იქ­ნე­ბა იმის თა­ო­ბა­ზე, თუ რა უნდა სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბას - ევ­რო­პუ­ლი მო­მა­ვა­ლი, თუ რუ­სუ­ლი მო­ნო­ბა."მე ამ სა­ღა­მოს თქვენთ ვარ, 84 შუ­ა­ლა­ვე­რე­ლი, თუ 84 ორ­ჯო­ნი­კი­ძე ვე­რა­ფერს შე­უც­ვლის ამ ქვეყ­ნის მო­მა­ვალს, ეს მო­მა­ვა­ლი ჩვე­ნია. გაბ­რა­ზე­ბუ­ლე­ბი ხართ დღეს ხომ? - გაბ­რაზ­დით, მაგ­რამ და­ვი­წყოთ საქ­მე. საქ­მე არის ის, რომ უნდა მო­ვამ­ზა­დოთ ნამ­დვი­ლი რე­ფე­რენ­დუ­მი. ენერ­გია, რაც დღეს თქვენ­შია, იმას უნდა მოხ­მარ­დეს, რომ ხელ­მო­წე­რე­ბი მო­აგ­რო­ვოთ და მო­ი­ტა­ნოთ ჩემ­თან. მო­ვა­წერ ხელს რე­ფე­რენ­დუმს - გვინ­და ევ­რო­პუ­ლი მო­მა­ვა­ლი, თუ რუ­სუ­ლი მო­ნო­ბა. 84 კაცი ამას ვერ გა­და­წყვეტს. ჩვენ გა­დავ­წყვეტთ, ყვე­ლა ერ­თად. 84 კაცი არა­ვი­ნაა იმას­თან შე­და­რე­ბით, დღეს ვინც ხართ აქ, ახა­ლი სა­ქარ­თვე­ლო, მო­მავ­ლის სა­ქარ­თვე­ლო" - გა­ნა­ცხა­და პრე­ზი­დენ­ტმა.

რე­ფე­რენ­დუ­მის შე­სა­ხებ

რე­ფე­რენ­დუ­მი არის სა­ერ­თო-სა­ხალ­ხო გა­მო­კი­თხვა კენ­ჭისყ­რით, გან­სა­კუთ­რე­ბით მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­ვი სა­კი­თხე­ბის სა­ბო­ლო­ოდ გა­და­სა­წყვე­ტად.რე­ფე­რენ­დუ­მი იმარ­თე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს მთელ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე.რე­ფე­რენ­დუ­მი ეწყო­ბა სა­ყო­ველ­თაო, თა­ნას­წო­რი და ნე­ბის პირ­და­პი­რი გა­მოვ­ლე­ნის მიზ­ნით, ფა­რუ­ლი კენ­ჭისყ­რით.მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი რე­ფე­რენ­დუმ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბენ უშუ­ა­ლოდ და პი­რა­დად. რე­ფე­რენ­დუ­მის ყო­ველ მო­ნა­წი­ლეს აქვს ერთი ხმა.რე­ფე­რენ­დუმ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა თა­ვი­სუ­ფა­ლია, მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის ნება-სურ­ვი­ლის გა­მოვ­ლი­ნე­ბი­სად­მი კონ­ტრო­ლი და­უშ­ვე­ბე­ლია.რე­ფე­რენ­დუ­მი მზად­დე­ბა და იმარ­თე­ბა ღიად და სა­ჯა­როდ. -0:16 ვის აქვს ან არ აქვს რე­ფე­რენ­დუმ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის უფ­ლე­ბა?

რე­ფე­რენ­დუმ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის უფ­ლე­ბა აქვს სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქეს, რო­მელ­საც რე­ფე­რენ­დუ­მის გა­მარ­თვის დღი­სათ­ვის შე­უს­რულ­და 18 წელი, გა­ნურ­ჩევ­ლად რა­სი­სა, კა­ნის ფე­რი­სა, ენი­სა, სქე­სი­სა, რე­ლი­გი­ი­სა, პო­ლი­ტი­კუ­რი და სხვა შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი­სა, ეროვ­ნუ­ლი, ეთ­ნი­კუ­რი და სო­ცი­ა­ლუ­რი კუთ­ვნი­ლე­ბი­სა, წარ­მო­შო­ბი­სა, ქო­ნებ­რი­ვი და წო­დებ­რი­ვი მდგო­მა­რე­ო­ბი­სა, სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ად­გი­ლი­სა.

რე­ფე­რენ­დუმ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის უფ­ლე­ბა არა აქვს მო­ქა­ლა­ქეს, რო­მე­ლიც:

ა) სა­სა­მარ­თლოს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით ცნო­ბი­ლია მხარ­და­ჭე­რის მიმ­ღე­ბად და მო­თავ­სე­ბუ­ლია შე­სა­ბა­მის სტა­ცი­ო­ნა­რულ სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში;

ბ) სა­სა­მარ­თლოს გა­ნა­ჩე­ნით გან­სა­კუთ­რე­ბით მძი­მე და­ნა­შა­უ­ლის­თვის იმ­ყო­ფე­ბა სას­ჯე­ლის აღ­სრუ­ლე­ბის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში.

რო­გო­რია რე­ფე­რენ­დუ­მის გა­მო­ცხა­დე­ბის პრო­ცე­დუ­რა?

"სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტი უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის, სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის ან არა­ნაკ­ლებ 200 000 ამომ­რჩევ­ლის მო­თხოვ­ნით და­ნიშ­ნოს რე­ფე­რენ­დუ­მი მისი და­ნიშ­ვნის მო­თხოვ­ნის მი­ღე­ბი­დან 30 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში. რე­ფე­რენ­დუ­მის გა­მარ­თვა არ შე­იძ­ლე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ზე შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი თავ­დას­ხმის შემ­თხვე­ვა­ში, ასე­ვე ქვეყ­ნის სა­ო­მარ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ყოფ­ნი­სას; ასე­ვე მა­სობ­რი­ვი არე­უ­ლო­ბის, სამ­ხედ­რო გა­დატ­რი­ა­ლე­ბის, შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ამ­ბო­ხე­ბის, ეკო­ლო­გი­უ­რი კა­ტას­ტრო­ფე­ბის და ეპი­დე­მი­ე­ბის დროს ან სხვა შემ­თხვე­ვებ­ში, როცა სა­ხელ­მწი­ფო ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ორ­გა­ნო­ე­ბი მოკ­ლე­ბულ­ნი არი­ან კონ­სტი­ტუ­ცი­ურ უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბა­თა ნორ­მა­ლუ­რი გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას. ერ­თსა და იმა­ვე სა­კი­თხზე რე­ფე­რენ­დუ­მის და­ნიშ­ვნა არ შე­იძ­ლე­ბა ერთ წლის მან­ძილ­ზე იმ დღი­დან, რო­დე­საც ოფი­ცი­ა­ლუ­რად გა­მოქ­ვეყ­ნდა ამ სა­კი­თხზე გა­მარ­თუ­ლი რე­ფე­რენ­დუ­მის შე­დე­გე­ბი" - ნათ­ქვა­მია კონ­სტი­ტუ­ცი­ა­ში.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ რე­ფე­რენ­დუმს ნიშ­ნავს სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტი ბრძა­ნე­ბუ­ლე­ბით, რო­მე­ლიც სა­ჭი­რო­ებს სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის თა­ნა­ხელ­მო­წე­რას, გარ­და იმ შემ­თხვე­ვი­სა, რო­დე­საც რე­ფე­რენ­დუ­მი ინიშ­ნე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის მო­თხოვ­ნით.

რო­გო­რია ხელ­მო­წე­რე­ბის შეგ­რო­ვე­ბის წესი და ვა­დე­ბი?

1 სა­ი­ნი­ცი­ა­ტი­ვო ჯგუ­ფი ხელ­მო­წე­რე­ბის შეგ­რო­ვე­ბას იწყებს რე­გის­ტრა­ცი­ის მოწ­მო­ბის მი­ღე­ბის დღი­დან.

2. ხელ­მო­წე­რე­ბი უნდა შეგ­როვ­დეს სა­ი­ნი­ცი­ა­ტი­ვო ჯგუფ­თან შე­თან­ხმე­ბუ­ლი და ცენ­ტრა­ლუ­რი სა­რ­ე­ფე­რენ­დუ­მო კო­მი­სი­ის მიერ დად­გე­ნი­ლი ნი­მუ­შის ფურ­ცელ­ზე. ყო­ველ ასეთ ფურ­ცელ­ზე ხელი უნდა მო­ა­წე­როს არა­უ­მე­ტეს 50-მა მო­ქა­ლა­ქემ, რომ­ლებ­მაც თა­ვად უნდა ჩა­წე­რონ სა­ხე­ლი, გვა­რი, და­ბა­დე­ბის წელი, პი­რა­დო­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი მოწ­მო­ბის ნო­მე­რი, მი­სა­მარ­თი და ხელ­მო­წე­რის თა­რი­ღი. ზე­მო­აღ­ნიშ­ნუ­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბით შევ­სე­ბულ ყო­ველ ფურ­ცელს, თა­ვი­სი მი­სა­მარ­თის მი­თი­თე­ბით, ხელს აწერს ხელ­მო­წე­რე­ბის შეგ­რო­ვე­ბა­ზე პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი პირი და მისი ხელ­მო­წე­რა უნდა და­მოწ­მდეს სა­ნო­ტა­რო ბი­უ­რო­ში...

myquiz