"ნუ მიეცემით უიმედობას, ეს ქვეყანა და მისი დამოუკიდებლობა აქამდე თქვენი, ამ ქვეყნის მოქალაქეების მოყვანილია" - პრეზიდენტის მიმართვა | Allnews.Ge

"ნუ მიეცემით უიმედობას, ეს ქვეყანა და მისი დამოუკიდებლობა აქამდე თქვენი, ამ ქვეყნის მოქალაქეების მოყვანილია" - პრეზიდენტის მიმართვა

"ნუ მი­ე­ცე­მით უი­მე­დო­ბას, ეს ქვე­ყა­ნა და მისი და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა აქამ­დე თქვე­ნი, ამ ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის მოყ­ვა­ნი­ლია, შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბუ­ლია და დღეს, ჩვენ­ვე უნდა გა­ვაძ­ლი­ე­როთ და გან­ვამ­ტკი­ცოთ", - ამის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტმა, სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვილ­მა სა­ქარ­თვე­ლოს და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბი­სად­მი მი­ძღვნილ ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე სი­ტყვით გა­მოს­ვლი­სას გა­ნა­ცხა­და.

პრე­ზი­დენ­ტის გან­ცხა­დე­ბით, ჩვე­ნი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბაა, რომ წი­ნაპ­რე­ბის მიერ მო­პო­ვე­ბულ და გად­მო­ცე­მულ სა­გან­ძურს, თა­ვი­სუ­ფალ და და­მო­უ­კი­დე­ბელ სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ვუფრ­თხილ­დეთ."მი­ვე­სალ­მე­ბი პრე­მი­ერ-მი­ნისტრს, პარ­ლა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რეს, თავ­დაც­ვის მი­ნის­ტრსა და თავ­დაც­ვის ჯა­რე­ბის მე­თა­ურს, მი­ვე­სალ­მე­ბი ქარ­თულ ჯარს, მი­ვე­სალ­მე­ბი მთავ­რო­ბი­სა ა პარ­ლა­მენ­ტის წევ­რებს, სა­კონ­სტი­ტუ­ციო და უზე­ნა­ე­სი საბ­ჭოს თავ­მჯდო­მა­რე­ებს, აჭა­რი­სა და აფხა­ზე­თის ავ­ტო­ნო­მი­უ­რი რეს­პუბ­ლი­კე­ბის მთავ­რო­ბი­სა და უზე­ნა­ე­სი საბ­ჭოს წარ­მო­მად­გენ­ლებს, მი­ვე­სალ­მე­ბი სა­ქარ­თვე­ლოს სა­პატ­რი­არ­ქოს წარ­მო­მად­გენ­ლებს, მი­ვე­სალ­მე­ბი დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი კორ­პუ­სი­სა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებს, მი­ვე­სალ­მე­ბი სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თვე­ლოს.

მოგ­მარ­თავთ თქვენ, სა­ქარ­თვე­ლოს ჯა­რის­კა­ცე­ბო, თქვე­ნი უმაღ­ლე­სი მთა­ვარ­სარ­და­ლი, ვინც იცავთ სა­ქარ­თვე­ლოს და მის და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბას. მოგ­მარ­თავთ თქვენ, ვინც დღეს დებთ ფიცს და მზად ხართ, ემ­სა­ხუ­როთ სა­ქარ­თვე­ლოს, გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი და და­უ­მარ­ცხე­ბე­ლია ერი, რო­მე­ლიც ამ­დე­ნი სა­უ­კუ­ნის შემ­დეგ, ამ­დე­ნი ომი­სა და და­პყრო­ბის მცდე­ლო­ბის შემ­დეგ, დღეს დგას თა­ვი­სუ­ფა­ლი, ამა­ყი და უდ­რე­კი. ეს თქვე­ნი დამ­სა­ხუ­რე­ბაა და ჩვე­ნი სა­ერ­თო მო­ნა­პო­ვა­რია.

ჩვენ არა­სო­დეს და­ვი­ვი­წყებთ და არ ვუ­ღა­ლა­ტებთ იმ ადა­მი­ა­ნებს, იმ გმი­რებ­სა თუ უც­ნობ ჯა­რის­კა­ცებს, ვინც თავი შეს­წი­რა სამ­შობ­ლოს და მის და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბას. ჩვე­ნი მუდ­მი­ვი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბაა, რომ მათ მიერ მო­პო­ვე­ბულ და გად­მო­ცე­მულ სა­გან­ძურს, თა­ვი­სუ­ფალ და და­მო­უ­კი­დე­ბელ სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ვუფრ­თხილ­დეთ და არა­ვის და­ვუთ­მოთ. მივ­მარ­თავ სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თვე­ლოს, მოგ­მარ­თავთ თქვენ და ვიცი რამ­დე­ნად გტკი­ვათ ჩვე­ნი ქვეყ­ნის დღე­ვან­დე­ლო­ბა. ვიცი დღეს რა გან­ცდე­ბი­თაც მის­მენთ მა­შინ, როცა ქვეყ­ნის და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა და ევ­რო­პუ­ლი მო­მა­ვა­ლი საფრ­თხის ქვეშ გე­სა­ხე­ბათ. ნუ მი­ე­ცე­მით უი­მე­დო­ბას, ეს ქვე­ყა­ნა და მისი და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა აქამ­დე თქვე­ნი, ამ ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის მოყ­ვა­ნი­ლია, შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბუ­ლია და დღეს, ჩვენ­ვე უნდა გა­ვაძ­ლი­ე­როთ და გან­ვამ­ტკი­ცოთ.

ჩემი წი­ნაპ­რე­ბი­სა და ქვეყ­ნის წი­ნა­შე ჩემს ვალ­დე­ბუ­ლე­ბად მი­ვიჩ­ნევ ყვე­ლა­ფე­რი გა­ვა­კე­თო, ამ ქვეყ­ნის და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბი­სა და მისი ევ­რო­პუ­ლი მო­მავ­ლი­სათ­ვის. სა­ქარ­თევ­ლო­ში ჩა­მოს­ვლამ­დე, ეს პი­რო­ბა ჩემს თავს მი­ვე­ცი და ჩა­მოს­ვლის პირ­ვე­ლი­ვე დღი­დან სწო­რედ ეს მი­ზა­ნი მა­მოძ­რა­ვებს", - აღ­ნიშ­ნა პრე­ზი­დენ­ტმა.

მი­სი­ვე თქმით, "დღეს თქვე­ნით და ახა­ლი თა­ო­ბის შე­მარ­თე­ბით იბა­დე­ბა ახა­ლი სა­ქარ­თვე­ლო და წარ­მო­იქ­მნე­ბა ახა­ლი ენერ­გია“.“ჩემი წი­ნაპ­რე­ბი­სა და ქვეყ­ნის წი­ნა­შე ჩემს ვალ­დე­ბუ­ლე­ბად მი­ვიჩ­ნევ ყვე­ლა­ფე­რი გა­ვა­კე­თო, ამ ქვეყ­ნის და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბი­სა და მისი ევ­რო­პუ­ლი მო­მავ­ლი­სათ­ვის. სა­ქარ­თევ­ლო­ში ჩა­მოს­ვლამ­დე ეს პი­რო­ბა ჩემს თავს მი­ვე­ცი და ჩა­მოს­ვლის პირ­ვე­ლი­ვე დღი­დან სწო­რედ ეს მი­ზა­ნი მა­მოძ­რა­ვებს. ეს პი­რო­ბა მო­გე­ცით თქვენ, რო­დე­საც კონ­სტი­ტუ­ცი­ა­ზე დავ­დე ფიცი და მინ­და იცო­დეთ, რომ არც ჩემს თავს, არც ჩემს ფიცს და არც ჩემს ხალ­ხს არ ვუ­ღა­ლა­ტებ. თქვე­ნი ხმა მეს­მის და ვიცი თქვე­ნი დღე­ვან­დე­ლი გან­ცდე­ბი და ემო­ცი­ე­ბი. ვიცი რა­ღაც გა­რუკ­ვევ­ლო­ბა, ში­შიც კი და აუ­ტა­ნე­ლი შე­მო­პა­რუ­ლი ფიქ­რი, რომ რის­თვი­საც აქამ­დე ყვე­ლა ერ­თად ვიბ­რძო­დით, დღეს ხე­ლი­დან ვი­თომ­ცდა გვეც­ლე­ბა, მაგ­რამ ისიც ვიცი, რომ ამას ქარ­თვე­ლი ხალ­ხი არ და­უშ­ვებს! არ და­ვუშ­ვებთ! ჩვენ აქ ვართ ადა­მი­ა­მი­ა­ნე­ბი ამ მიზ­ნის ირ­გვლივ გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი, ვი­საც სა­ქარ­თვე­ლო და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბამ­დე გვახ­სოვს და ვი­საც სწამ­და, რომ და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის აღ­დგე­ნის მი­ზანს მი­ვაღ­წევ­დით და აქ ხართ ადა­მა­ი­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი, თა­ვი­სუ­ფალ სა­ქარ­თვე­ლო­ში და­ი­ბა­დეთ და ვერც წარ­მო­გიდ­გე­ნი­ათ სხვა­ნა­ი­რი სა­ქარ­თვე­ლო, ვერ წარ­მო­გიდ­გე­ნი­ათ, სწო­რედ იმი­ტომ, რომ თა­ვი­სუ­ფალ­ნი ხართ, და­მო­უ­კი­დე­ბელ­ნი და ვე­რას­დროს მო­ნო­ბას ვერ შე­ე­გუ­ე­ბით. დღეს თქვე­ნით და ახა­ლი თა­ო­ბის შე­მარ­თე­ბით იბა­დე­ბა ახა­ლი სა­ქარ­თვე­ლო და წარ­მო­იქ­მნე­ბა ახა­ლი ენერ­გია. სა­ქარ­თვე­ლომ კი­დევ ერთხელ, ისე­ვე რო­გორც მრა­ვალ­ჯერ სა­კუ­თარ ის­ტო­რი­ა­ში თა­ვი­სი ნამ­დვი­ლი სახე გვაჩ­ვე­ნა. ში­შის, შუ­რის, სი­ძულ­ვი­ლის გა­რე­შე“, - აღ­ნიშ­ნა პრე­ზი­დენ­ტმა.

myquiz