"ფაქტობრივად, ვრჩებით იზოლაციაში ყოველგვარი ცივილური სამყაროსგან. როგორ შეიძლება აქამდე დახვიდე?! რაციონალიზმიდან მთელი ხელისუფლება გასულია" - ექსპერტი კობახიძის ბრალდებებზე | Allnews.Ge

"ფაქტობრივად, ვრჩებით იზოლაციაში ყოველგვარი ცივილური სამყაროსგან. როგორ შეიძლება აქამდე დახვიდე?! რაციონალიზმიდან მთელი ხელისუფლება გასულია" - ექსპერტი კობახიძის ბრალდებებზე

შო­კის­მომ­გვრე­ლი აღ­მოჩ­ნდა სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრ ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძის გან­ცხა­დე­ბა, რომ სა­ტე­ლე­ფო­ნო სა­უბ­რი­სას ერთ-ერთი ევ­რო­კო­მი­სა­რი მას თურ­მე და­ე­მუქ­რა. მისი გან­ცხა­დე­ბით, ეს უკავ­შირ­დე­ბა "აგენ­ტე­ბის კა­ნონ­ზე“ პრე­ზი­დენ­ტის ვე­ტოს დაძ­ლე­ვის შემ­დეგ მო­სა­ლოდ­ნელ ზო­მებს. კო­ბა­ხი­ძე აღ­ნიშ­ნავს, რომ მას სლო­ვა­კე­თის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის ბე­დის გა­ზი­ა­რე­ბით და­ე­მუქრნენ.

"ხან­გრძლი­ვი შან­ტა­ჟის ფონ­ზეც კი, გა­მა­ოგ­ნე­ბე­ლი იყო მუ­ქა­რა, რო­მე­ლიც ერთ-ერთ ევ­რო­კო­მი­სარ­თან სა­ტე­ლე­ფო­ნო სა­უბ­რი­სას გაჟ­ღერ­და. კერ­ძოდ, ჩემ­თან სა­უ­ბარ­ში, ევ­რო­კო­მი­სარ­მა ჩა­მოთ­ვა­ლა მთე­ლი რიგი ზო­მე­ბი, რომ­ლე­ბიც და­სავ­ლელ­მა პო­ლი­ტი­კო­სებ­მა გამჭვირ­ვა­ლო­ბის კა­ნონ­ზე ვე­ტოს დაძ­ლე­ვის შემ­დეგ შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღონ და ამ ზო­მე­ბის ჩა­მოთ­ვლი­სას ახ­სე­ნა - "ხომ ნა­ხეთ ფი­ცოს რა და­ე­მარ­თა და ძა­ლი­ან ფრთხი­ლად უნდა იყო­თო“.

რო­დე­საც გამჭვირ­ვა­ლო­ბის შე­სა­ხებ კა­ნონ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი შან­ტა­ჟის კონ­ტექ­სტში ახ­სე­ნე­ბენ სლო­ვა­კე­თის პრე­მი­ერ-მი­ნისტრს, რო­მელ­ზეც რამ­დე­ნი­მე დღის წინ ტე­რო­რის­ტუ­ლი თავ­დას­ხმა გან­ხორ­ცი­ელ­და და რო­მე­ლიც ამ­ჟა­მა­დაც მკურ­ნა­ლო­ბას გა­დის, ეს ჩვენ­თვის უკი­დუ­რე­სად შე­მაშ­ფო­თე­ბე­ლია“, - და­წე­რა სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის მე­თა­ურ­მა.

ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძე ფი­ცო­ზე თავ­დას­ხმას "გლო­ბა­ლუ­რი ომის პარ­ტი­ას“ უკავ­ში­რებს.

"ხაზს გა­ვუს­ვამ იმა­საც, რომ წი­ნას­წა­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრზე თავ­დას­ხმის უკან იკ­ვე­თე­ბა ერთ-ერთი ქვეყ­ნის სპეც­სამ­სა­ხუ­რის კვა­ლი, რო­მე­ლიც გლო­ბა­ლურ ომის პარ­ტი­ას­თან გან­სა­კუთ­რე­ბით მჭიდ­როდ არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი.

პრე­ვენ­ცი­ის მიზ­ნით, თავი ვალ­დე­ბუ­ლად მი­ვიჩ­ნიე, ამ მუ­ქა­რის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია ქარ­თუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის მი­მე­წო­დე­ბი­ნა. რო­ბერტ ფი­ცოს მკვლე­ლო­ბის მცდე­ლო­ბას­თან გავ­ლე­ბუ­ლი პა­რა­ლე­ლი შეგ­ვახ­სე­ნებს, რომ გლო­ბა­ლუ­რი ომის პარ­ტი­ის სა­ხით, საქ­მე გვაქვს უაღ­რე­სად სა­შიშ ძა­ლას­თან, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში არე­უ­ლო­ბის შე­მო­სა­ტა­ნად ყვე­ლა­ფერ­ზეა წამ­სვლე­ლი“, - აცხა­დებს კო­ბა­ხი­ძე.

რო­გორც მოგ­ვი­ა­ნე­ბით აღ­მოჩ­ნდა, ევ­რო­კო­მი­სა­რი, რო­მელ­საც კო­ბა­ხი­ძემ ეს მუ­ქა­რა და­აბ­რა­ლა უნ­გრე­ლი დიპ­ლო­მა­ტი ოლი­ვერ ვარ­ჰე­ია, რომ­ლის გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ გან­ცხა­დე­ბა­ში ვკი­თხუ­ლობთ.

"სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის გან­ცხა­დე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, მინ­და გულ­წრფე­ლი მწუ­ხა­რე­ბა გა­მოვ­თქვა, რომ ჩემი სა­ტე­ლე­ფო­ნო სა­უბ­რის კონ­კრე­ტუ­ლი ნა­წი­ლი კონ­ტექ­სტი­დან იქნა ამო­ღე­ბუ­ლი.

რო­გორც ევ­რო­კო­მი­სა­რი, რო­მე­ლიც სა­მე­ზობ­ლო და გა­ფარ­თო­ე­ბის პო­ლი­ტი­კა­ზეა პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი, ჩემი პო­ზი­ცი­ის­თვის შე­სა­ბა­მი­სი ქვეყ­ნე­ბის მთავ­რო­ბე­ბის ოფი­ცი­ა­ლურ პი­რებ­თან მუდ­მივ კონ­ტაქ­ტში ვარ, ვი­ნა­ი­დან, სა­კო­მუ­ნი­კა­ციო ხა­ზე­ბი ყო­ველ­თვის ღია უნდა იყოს პო­ლი­ტი­კუ­რი აზ­რე­ბის პირ­და­პი­რი გაც­ვლის­თვის.

სა­ქარ­თვე­ლოს ამ­ჟა­მინ­დელ პო­ლი­ტი­კურ ვი­თა­რე­ბა­ში, დიდ ძა­ლის­ხმე­ვას ვდებ­დი იმა­ში, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს პო­ლი­ტი­კუ­რი ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა და­მერ­წმუ­ნე­ბი­ნა არ მი­ე­ღოთ "უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის შე­სა­ხებ" კა­ნო­ნი, რო­მელ­საც შე­უძ­ლია ძირი გა­მო­უ­თხა­როს სა­ქარ­თვე­ლოს ევ­რო­კავ­ში­რის­კენ გზას.

ქარ­თუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ძლი­ე­რი პრო­ევ­რო­პუ­ლი სენ­ტი­მენ­ტე­ბის სრუ­ლი­ად გა­აზ­რე­ბით, ჩემი სა­ტე­ლე­ფო­ნო სა­უბ­რის დროს სა­ჭი­როდ ჩავ­თვა­ლე პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის ყუ­რა­დღე­ბა მი­მექ­ცია იმის მნიშ­ვნე­ლო­ბა­ზე, რომ ამ კა­ნო­ნის მი­ღე­ბით კი­დევ უფრო არ გამ­წვავ­დეს ისე­დაც მყი­ფე ვი­თა­რე­ბა, რა­მაც უფრო გაღ­რმა­ვე­ბულ პო­ლა­რი­ზა­ცი­ამ­დე და თბი­ლი­სის ქუ­ჩებ­ში შე­საძ­ლო უკონ­ტრო­ლო ვი­თა­რე­ბამ­დე შე­იძ­ლე­ბა მი­იყ­ვა­ნოს საქ­მე. ამ მხრივ, ბოლო ტრა­გი­კუ­ლი შემ­თხვე­ვა სლო­ვა­კეთ­ში მა­გა­ლი­თად იქნა მოყ­ვა­ნი­ლი იმის­თვის, თუ სა­დამ­დე შე­უძ­ლია პო­ლა­რი­ზა­ცი­ის ასეთ­მა მა­ღალ­მა დო­ნემ მიგ­ვიყ­ვა­ნოს, თუნ­დაც ევ­რო­პა­ში.

კი­დევ ერთხელ, ვწუხ­ვარ, რომ ჩემი სა­ტე­ლე­ფო­ნო ზა­რის ერთი ნა­წი­ლი არა მხო­ლოდ სრუ­ლი­ად ამო­ი­ღეს კონ­ტექ­სტი­დან, არა­მედ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას ისე­თი ფორ­მით წა­რუდ­გი­ნეს, რო­მე­ლიც ჩემი სა­ტე­ლე­ფო­ნო ზა­რის თავ­და­პირ­ვე­ლი მიზ­ნის სრულ არას­წორ ინ­ტერპრე­ტა­ცი­ას გა­მო­იწ­ვევს.

კვლავ მო­ვუ­წო­დებ სა­ქარ­თვე­ლოს ოფი­ცი­ა­ლურ პი­რებს, არ მი­ი­ღონ ეს კა­ნო­ნი.

ამას ასე­ვე ვი­თხოვ რო­გორც სა­ქარ­თვე­ლოს კარ­გად ცნო­ბი­ლი და პა­ტივ­ცე­მუ­ლი მე­გო­ბა­რი.

ვაგ­რძე­ლებ სა­ქარ­თვე­ლოს ევ­რო­პუ­ლი მო­მავ­ლის­კენ მუ­შა­ო­ბის მხარ­და­ჭე­რას”

ambebi.ge-სთან პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის გან­ცხა­დე­ბის შე­ფა­სე­ბი­სას პო­ლი­ტო­ლო­გი ვახ­ტანგ ძა­ბი­რა­ძე გვე­უბ­ნე­ბა, რომ ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძის და ზო­გა­დად "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის გან­ცხა­დე­ბე­ბი რა­ცი­ო­ნა­ლურ ახ­სნას აღარ ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა, ვი­ნა­ი­დან ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ყო­ველ­გვა­რი რე­ა­ლუ­რო­ბის ზო­ნი­დან არის გა­სუ­ლი. იხილეთ სრულად

myquiz