ვინ არის და რა ქონებას ფლობს სალომე ქურასბედიანი, რომელსაც "ოცნებამ" ვენეციის კომისიის დასკვნის შეფასება ანდო? | Allnews.Ge

ვინ არის და რა ქონებას ფლობს სალომე ქურასბედიანი, რომელსაც "ოცნებამ" ვენეციის კომისიის დასკვნის შეფასება ანდო?

ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ "უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის შე­სა­ხებ“ კა­ნონპ­რო­ექ­ტზე ვე­ნე­ცი­ის კო­მი­სი­ის დას­კვნის შე­ფა­სე­ბა მმარ­თვე­ლი პარ­ტი­ის ახალ­გაზ­რდა წარ­მო­მად­გე­ნელს, პარ­ლა­მენ­ტარ სა­ლო­მე ქუ­რას­ბე­დი­ანს ანდო, რომ­ლის თა­ო­ბა­ზეც სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის ბევ­რი არა­ფე­რია ცნო­ბი­ლი. შე­სა­ბა­მი­სად, გაჩ­ნდა ინ­ტე­რე­სი, ვინ არის დე­პუ­ტა­ტი სა­ლო­მე ქუ­რას­ბე­დი­ა­ნი?

სა­ლო­მე სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ორ­გა­ნო­ში ნინო იო­ბაშ­ვი­ლის ად­გილ­მო­ნაც­ვლედ 2023 წელს შე­ვი­და.

გა­ნათ­ლე­ბამო­მა­ვა­ლი პარ­ლა­მენ­ტა­რი 1992 5 ოქ­ტომ­ბერს, თბი­ლის­ში და­ი­ბა­და.

2014 წელს და­ამ­თავ­რა ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სა­მარ­თალმცოდ­ნე­ო­ბის ფა­კულ­ტე­ტი;

2017 წელს და­ას­რუ­ლა ტუ­ლუ­ზის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში სა­მა­გის­ტრო პროგ­რა­მა, სა­ერ­თა­შო­რი­სო და ევ­რო­პუ­ლი სა­მარ­თლის სპე­ცი­ა­ლო­ბით;

2020 წელს ასე­ვე ტუ­ლუ­ზის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში და­ას­რუ­ლა სა­ერ­თა­შო­რი­სო ეკო­ნო­მი­კუ­რი სა­მარ­თლის სპე­ცი­ა­ლო­ბის კურ­სი.

"მო­ლო­დი­ნი მაქვს ძა­ლი­ან კარ­გი, რად­გან მი­ვი­ღებ გა­ნათ­ლე­ბას საფ­რან­გეთ­ში, რაც შემ­ძენს პრო­ფე­სი­ულ და ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ გა­მოც­დი­ლე­ბას. ვფიქ­რობ, სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, ამ კონ­კურ­სში ჩემი გა­მარ­ჯვე­ბა და საფ­რან­გეთ­ში სწავ­ლის­თვის წას­ვლა, და­მეხ­მა­რე­ბა წარ­მა­ტე­ბულ პი­როვ­ნე­ბად ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა­ში", - ამ­ბობ­და ის 2016 წელს ტუ­ლუ­ზის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში სწავ­ლის გაგ­რძე­ლე­ბის თა­ო­ბა­ზე.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ის საფ­რან­გეთ­ში სას­წავ­ლებ­ლად წა­ვი­და გა­ნათ­ლე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ცენ­ტრის, კამ­პუს ფრან­სი­სა და სა­ქარ­თვე­ლო­ში საფ­რან­გე­თის სა­ელ­ჩოს შო­რის მე­მო­რან­დუ­მის გა­ფორ­მე­ბის შე­დე­გად გა­მო­ცხა­დე­ბულ კონ­კურ­სში "სა­მა­გის­ტრო პროგ­რა­მე­ბი საფ­რან­გეთ­ში 2016-2017" გა­მარ­ჯვე­ბის შემ­დეგ. ის ერთ-ერთი იყო 17 გა­მარ­ჯვე­ბულს შო­რის.

სა­მუ­შაო გა­მოც­დი­ლე­ბა2014 წელს კორ­ძა­ძის სა­ად­ვო­კა­ტო ბი­უ­რო­ში იყო სტა­ჟი­ო­რი;

2014-2016 წწ. გახ­ლდათ ა(ა)იპ "ად­ვო­კატ­თა ალი­ან­სის", იუ­რის­ტი;

2014-2016 წწ. კი სა­ად­ვო­კა­ტო ბი­უ­რო Legal Consulting Group-ის იუ­რის­ტი;

2015 წელს და­ი­წყო მუ­შა­ო­ბა იუ­რის­ტად შპს -ში "მდი­ნა­რა­ძე და ად­ვო­კა­ტე­ბი", იუ­რის­ტი;

2016 წლი­დან კი ასე­ვე იყო შპს "ფრე­გოს" იუ­რის­ტი;

2023 წლი­დან სა­ქარ­თვე­ლოს მე-10 მოწ­ვე­ვის პარ­ლა­მენ­ტის წევ­რია, სა­არ­ჩევ­ნო ბლო­კი­დან "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა - დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო". იხილეთ სრულად

myquiz