"სანქციები თუ დაწესდა, ის ოჯახის ყველა წევრზე ვრცელდება ხოლმე. ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლებაში მყოფთა შვილებსაც შეეზღუდებათ დასავლურ ქვეყნებში ყოფნის საშუალება" - ექსპერტი | Allnews.Ge

"სანქციები თუ დაწესდა, ის ოჯახის ყველა წევრზე ვრცელდება ხოლმე. ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლებაში მყოფთა შვილებსაც შეეზღუდებათ დასავლურ ქვეყნებში ყოფნის საშუალება" - ექსპერტი

სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ ე.წ. აგენ­ტე­ბის კა­ნო­ნი მე­სა­მე მოს­მე­ნით სწო­რედ იმ დღეს მი­ი­ღო, რო­დე­საც თბი­ლისს ევ­რო­პი­სა და ევ­რა­ზი­ის სა­კი­თხებ­ში ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის სა­ხელ­მწი­ფო მდივ­ნის თა­ნა­შემ­წე ჯიმ ო ბრა­ი­ე­ნი სტუმ­რობ­და.

მან სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის­თვის სან­ქცი­ე­ბის და­წე­სე­ბის თე­მა­ზე ვი­ზი­ტის შე­მა­ჯა­მე­ბელ პრეს­კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე ისა­უბ­რა.

"ეს ძა­ლი­ან ახლო პერ­სპექ­ტი­ვაა. არ მინ­და, პროგ­ნო­ზი გა­ვა­კე­თო, მაგ­რამ ამა­ზე ვი­მუ­შა­ვებთ. რო­დე­საც ადა­მი­ა­ნებს სან­ქცი­ებს ვუ­წე­სებთ, ამას ვა­კე­თებთ ცხად მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბებ­სა და ძა­ლი­ან ძლი­ერ სა­მარ­თლებ­რივ სა­ფუძ­ველ­ზე დაყ­რდნო­ბით. ეს არ არის ისე­თი რამ, რომ ერთ ღა­მე­ში გა­კეთ­დეს“, - გა­ნა­ცხა­და მან.

მი­სი­ვე თქმით:

"ძა­ლი­ან ცუდი იქ­ნე­ბა, თუ კა­ნო­ნი ახ­ლან­დე­ლი სა­ხით და­ი­ნერ­გე­ბა. ასე რომ, სა­ნამ სა­ბო­ლო­ოდ შევა ძა­ლა­ში, გვჭირ­დე­ბა, რომ მას­ში არ­სე­ბი­თი ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­ვი­დეს. ეს და ასე­ვე რი­ტო­რი­კა, რა­საც ვხე­დავთ, მიგ­ვიყ­ვანს კი­თხვამ­დე, თუ რა დარ­ჩე­ბა ჩვე­ნი პარტნი­ო­რო­ბის­გან... გვსურს, რომ თავი ავა­რი­დოთ ყო­ველ­გვარ სტიგ­მას ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის მხო­ლოდ მცი­რე ჯგუ­ფი­სად­მი. არ­სე­ბობს ევ­რო­კავ­ში­რის ჩარ­ჩო, რო­მე­ლიც ამ­ჟა­მად გა­ნი­ხი­ლე­ბა, რო­მე­ლიც უკავ­შირ­დე­ბა უცხო­ურ და­ფი­ნან­სე­ბას. აშშ-შიც გვაქვს გარ­კვე­უ­ლი ჩარ­ჩო­ე­ბი. ასე რომ, არ მინ­და ვუ­კარ­ნა­ხო, ზუს­ტად რა უნდა გა­მო­ვი­დეს, მაგ­რამ გვსურს, რომ თავი ავა­რი­დოთ იმას, რაც ბოლო კვი­რა­ში ვნა­ხეთ - სა­ჯა­რო დის­კუ­სია ცალ­კე­ულ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­ზე გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლია გარ­კვე­უ­ლი ჯგუ­ფის მიერ, რომ და­ა­ზი­ა­ნონ კერ­ძო სა­კუთ­რე­ბა, და­ა­ზი­ა­ნონ ადა­მი­ა­ნე­ბი. ეს და­უშ­ვე­ბე­ლია“.

მა­ნამ­დე ო ბრა­ი­ენ­მა და­ა­დას­ტუ­რა პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის, ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძის ნათ­ქვა­მი, რომ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილ­მა უარი გა­ნა­ცხა­და შეხ­ვედ­რა­ზე იმის გამო, რომ უკვე იმ­ყო­ფე­ბა დე ფაქ­ტო სან­ქცი­რე­ბის ქვეშ და ამ რე­ა­ლო­ბა­ში არ სურს შეხ­ვედ­რა. ამის სა­პი­რის­პი­როდ, ო ბრა­ი­ენ­მა გა­ნა­ცხა­და: "ამ ეტაპ­ზე ივა­ნიშ­ვი­ლის მი­მართ სან­ქცი­ე­ბი არ არის და­წე­სე­ბუ­ლი.“

"ფაქ­ტი, რომ ასე­თი გავ­ლე­ნი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნი ასე ცუ­დად არის ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი, ნამ­დვი­ლად სა­ო­ცა­რი და სამ­წუ­ხა­როა. ეს მი­ზე­ზი, რომ ადა­მი­ან­მა უარი გა­ნა­ცხა­დოს ქვეყ­ნის პარტნი­ორ­თან შეხ­ვედ­რა­ზე, ნიშ­ნავს, რომ პი­რა­დი ინ­ტე­რე­სი და­ა­ყე­ნო ქვეყ­ნის წი­ნა­შე ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა­ზე წინ, რაც კონ­სტი­ტუ­ცი­ა­შია გა­წე­რი­ლი“, - გა­ნუ­ცხა­და მან ჟურ­ნა­ლის­ტებს.

უმ­რავ­ლე­სო­ბა ჯერ­ჯე­რო­ბით არც მო­სა­ლოდ­ნე­ლი და­სან­ქცი­რე­ბის გამო იტეხს იხ­ტი­ბარს და ერ­თხმად იმე­ო­რებს, - როცა ქვეყ­ნის სუ­ვე­რე­ნი­ტეტს ეხე­ბა საქ­მე, სან­ქცი­ე­ბი რა მო­სა­ტა­ნი­აო.

ჯიმ ო ბრა­ი­ე­ნის ტექ­სტის ძი­რი­თად გზავ­ნი­ლებ­სა და სან­ქცი­ე­ბის საფრ­თხე­ზე, ambebi.ge - ს პო­ლი­ტო­ლო­გი, GIPA-ს პრო­ფე­სო­რი გი­ორ­გი კო­ბე­რი­ძე ესა­უბ­რა:

"ეს იყო უკი­დუ­რე­სად კრი­ტი­კუ­ლი გა­მოს­ვლა, დიპ­ლო­მა­ტი­ურ ენა­ზე ამა­ზე მე­ტად კრი­ტი­კუ­ლი გა­მოს­ვლა ვერ იქ­ნე­ბო­და. ჯიმ ო ბრა­ი­ენ­მა ახ­სე­ნა, რომ შეთ­ქმუ­ლე­ბა­ზე სა­უ­ბა­რი ზო­გა­დად არა­სე­რი­ო­ზუ­ლია და ეს არის ალ­ბათ ერთ-ერთი უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი მე­სი­ჯი, რომ­ლის მი­ხედ­ვით, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა არა მარ­ტო ამ შეთ­ქმუ­ლე­ბის თე­ო­რი­ებ­ში ცხოვ­რობს, არა­მედ ამ თე­ო­რი­ე­ბის გა­მავ­რცე­ლე­ბე­ლი თა­ვად ხდე­ბა. ეს კი და­მა­ზი­ა­ნე­ბე­ლია არა მხო­ლოდ მისი რე­პუ­ტა­ცი­ის­თვის, არა­მედ ზო­გა­დად სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის­თვის იმი­ტომ, რომ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნა­წი­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას უს­მენს ხოლ­მე. შე­სა­ბა­მი­სად, ძა­ლი­ან მძი­მეა, როცა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ამ არა­სე­რი­ო­ზულ გან­ცხა­დე­ბებს აკე­თებს, რო­გო­რი­ცაა მაგ. გლო­ბა­ლუ­რი ომის პარ­ტია და სხვა. მე­ო­რე ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მე­სი­ჯი შე­ე­ხე­ბა იმას, რომ სა­ხელ­მწი­ფო არ უნდა იქ­ცეს პი­რა­დი ინ­ტე­რე­სე­ბის გა­ტა­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბად და მე­ქა­ნიზ­მად. ეს, პრაქ­ტი­კუ­ლად, ნიშ­ნავს იმას, რომ სა­ხელ­მწი­ფო ინ­სტი­ტუ­ცი­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც აქამ­დე არ­სე­ბობს, ეკუთ­ვნის ხალ­ხს და თუკი ვი­ღა­ცის მიერ მოხ­და მისი მი­სა­კუთ­რე­ბა, პი­რად ინ­ტე­რე­სებ­ში გა­ტა­რე­ბა, ეს ნიშ­ნავს, რომ სა­ხელ­მწი­ფო მი­ტა­ცე­ბუ­ლია და ემ­სა­ხუ­რე­ბა ერთ ადა­მი­ანს, რაც, რა თქმა უნდა, კა­ტას­ტრო­ფუ­ლად და­მა­ზი­ა­ნე­ბე­ლია ნე­ბის­მი­ე­რი სა­ხის რე­პუ­ტა­ცი­ი­სა და ნდო­ბი­სათ­ვის ნე­ბის­მი­ე­რი ადა­მი­ა­ნი­სათ­ვის. იხილეთ სრულად

myquiz