"აუცილებელია მთავრობამ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან გამონახოს კომპრომისი" - რას წერს თბილისის საკრებულოს დეპუტატი "ქართული ოცნებიდან" კონსტანტინე ზარნაძე? | Allnews.Ge

"აუცილებელია მთავრობამ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან გამონახოს კომპრომისი" - რას წერს თბილისის საკრებულოს დეპუტატი "ქართული ოცნებიდან" კონსტანტინე ზარნაძე?

თბი­ლი­სის საკ­რე­ბუ­ლო­ში გლ­და­ნის მა­ჟო­რი­ტა­რი დე­პუ­ტა­ტი "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბი­დან" კონ­სტან­ტი­ნე ზარ­ნა­ძე სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში წერს, რომ მთავ­რო­ბამ და­სავ­ლელ პარტნი­ო­რებ­თან კომ­პრო­მი­სი უნდა გა­მო­ნა­ხოს. პო­ლი­ტი­კო­სი თბი­ლი­სის მე­რის, კახა კა­ლა­ძის ახლო მე­გო­ბა­რია და "ოც­ნე­ბა­ში" მის კად­რად მო­ი­აზ­რე­ბა.

კონ­სტან­ტი­ნე ზარ­ნა­ძე:

"აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რომ მთავ­რო­ბამ ჩვენს და­სავ­ლელ პარტნი­ო­რებ­თან გა­მო­ნა­ხოს კომ­პრო­მი­სი, და­სავ­ლუ­რი დე­მოკ­რა­ტია არის ერ­თა­დერ­თი ხსნა ამ ქვეყ­ნის გან­ვი­თა­რე­ბის გზა­ზე, ვე­ლო­დე­ბი პო­ზი­ტი­ურ ცვლი­ლე­ბებს ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით.

ასე­ვე, მჯე­რა, რომ ყვე­ლა ფაქ­ტზე, სა­დაც თვალ­სა­ჩი­ნოა ძა­ლა­დო­ბა, პო­ლი­ცია მო­ახ­დენს რე­ა­გი­რე­ბას და დას­ჯის ყვე­ლა იმ პირს, ვინც ამ პრო­ცე­სებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღო".

myquiz