საგანგაშო მაჩვენებელი - 2050 წლისთვის ქართველები თავიანთ სამშობლოში ეთნიკურ უმცირესობაში აღმოჩნდებიან?! | Allnews.Ge

საგანგაშო მაჩვენებელი - 2050 წლისთვის ქართველები თავიანთ სამშობლოში ეთნიკურ უმცირესობაში აღმოჩნდებიან?!

სა­ქარ­თვე­ლო­ში შო­ბა­დო­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი კლე­ბუ­ლობს და მას გარ­დაც­ვა­ლე­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი აჭარ­ბებს

"ხოლო ანა­გე­ბით არი­ან კაც­ნი და ქალ­ნი შუ­ე­ნი­ერ­ნი, ჰა­ე­რო­ვან­ნი, შავ თუალ-წარბ-თმო­სან­ნი, თეთრყირ­მიზ­ნი, იშ­ვი­ათ შავ­გუ­რე­მან და მოყ­ვი­თან... მხნე­ნი მუ­შაკ­ნი, ჭირ­თა მომთმენ­ნი, ცხენ­სა ზედა და მხედ­რო­ბა­თა შინა კად­ნი­ერ­ნი, მკვირ­ცხლნი, ამაყ­ნი, ლაღ­ნი, სა­ხე­ლის მე­ძი­ე­ბელ­ნი ეს­რეთ, რა­მე­თუ თვი­სა სა­ხელ­თათ­ვის არა რი­დე­ბენ ქუ­ე­ყა­ნა­სა და მე­ფე­სა თვის­სა", - ამ­გვა­რი ეპი­თე­ტე­ბით ახა­სი­ა­თებს ქარ­თვე­ლებს ვა­ხუშ­ტი ბა­ტო­ნიშ­ვი­ლი და რა სა­წყე­ნია უცხო­ე­ლი დე­მოგ­რა­ფე­ბის დას­კვნა, რომ ქარ­თუ­ლი ეთ­ნო­სი ძა­ლი­ან სწრა­ფად მცირ­დე­ბა. გა­ე­როს მო­ნა­ცე­მე­ბით, 2050 წლის­თვის ქარ­თვე­ლე­ბი თა­ვი­ანთ სამ­შობ­ლო­ში ეთ­ნი­კურ უმ­ცი­რე­სო­ბა­ში აღ­მოჩ­ნდე­ბი­ან.

გვე­სა­უბ­რე­ბა თსუ-ის ასო­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­ფე­სო­რი, დე­მოგ­რა­ფი ან­ზორ სახ­ვა­ძე:

- ჩვე­ნი დე­მოგ­რა­ფი­უ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბა დამ­შვი­დე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას არ გვაძ­ლევს. დიდი ძა­ლის­ხმე­ვა გვმარ­თებს, რომ სა­კუ­თარ ქვე­ყა­ნა­ში უმ­ცი­რე­სო­ბა­ში არ აღ­მოვ­ჩნდეთ, მაგ­რამ ერთი რამ უნდა ვთქვა: გა­ე­როს წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ამ­გვარ პროგ­ნო­ზებს 10 წე­ლი­წად­ში ერთხელ მა­ინც აკე­თე­ბენ, მაგ­რამ მათი პროგ­ნო­ზი ყო­ველ­თვის არ მარ­თლდე­ბა. ჩვენ ეს დას­კვნა სე­რი­ო­ზულ გაფრ­თხი­ლე­ბად უნდა მი­ვი­ღოთ: თუ მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­მო­სას­წო­რებ­ლად არა­ფერს ვი­ღო­ნებთ, შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­ვა­ლა­ლო მდგო­მა­რე­ო­ბამ­დე მი­ვი­დეთ.

- იყო დრო, როცა ნა­ხე­ვა­რი მი­ლი­ო­ნიც არ ვი­ყა­ვით...

- გე­თან­ხმე­ბით - XVIII-XIX სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის მიჯ­ნა­ზე სა­ქარ­თვე­ლოს მთელ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე 400-600 ათა­სად­მე კაცი ცხოვ­რობ­და - ასე­თია მეც­ნი­ერ­თა ვა­რა­უ­დი. უფრო ზუს­ტი მო­ნა­ცე­მე­ბი ხელთ არა გვაქვს. სა­ყო­ველ­თაო აღ­წე­რა სა­ქარ­თვე­ლო­ში 1897 წლამ­დე არ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლა და ამ აღ­წე­რის მი­ხედ­ვით, მე-19 სა­უ­კუ­ნის მი­წუ­რულს სა­ქარ­თვე­ლო­ში 2 მი­ლი­ონ­ზე მეტი ადა­მი­ა­ნი ცხოვ­რობ­და. რამ გა­ნა­პი­რო­ბა მა­ტე­ბა? - შე­და­რე­ბით მშვი­დო­ბი­ან­მა წლებ­მა. რო­გორც წესი, მო­სახ­ლე­ო­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა ომე­ბი­სა და ეპი­დე­მი­ე­ბის შე­დე­გად მცირ­დე­ბა და როცა ეს საფრ­თხე გა­და­ივ­ლის, ისევ მა­ტუ­ლობს. არ შე­მიძ­ლია არ ვახ­სე­ნო ალექ­სან­დრე ჭავ­ჭა­ვა­ძის წე­რი­ლი რუ­სე­თის იმ­პე­რა­ტო­რი­სად­მი, რო­მე­ლიც მე-19 სა­უ­კუ­ნის და­სა­წყის­შია და­წე­რი­ლი. ამ წე­რილ­ში ჩვე­ნი სა­სი­ქა­დუ­ლო პო­ე­ტი წერს, მე-5 სა­უ­კუ­ნე­ში სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბა 16 მი­ლი­ონს აღ­წევ­დაო. მარ­თა­ლია, არ­გუ­მენ­ტე­ბი არ მოჰ­ყავს, არც წყა­რო აქვს მი­თი­თე­ბუ­ლი, მაგ­რამ ასე­თი ცნო­ბა არ­სე­ბობს. ამ წე­რილ­საც ად­ვი­ლად იპო­ვით "ქარ­თუ­ლი პრო­ზის" ტო­მე­უ­ლებ­ში.

- ბა­ტო­ნო ან­ზორ, ალ­ბათ, უფრო სარ­წმუ­ნო, არ­გუ­მენ­ტი­რე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­აც გექ­ნე­ბათ ძვე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს დე­მოგ­რა­ფი­ულ სუ­რათ­ზე.

- ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის გათ­ვლე­ბით, მე-13 სა­უ­კუ­ნე­ში სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბა სა­შუ­ა­ლოდ, 4,5-5 მი­ლი­ო­ნი იყო. მან ეს ციფ­რი ის­ტო­რი­უ­ლი დო­კუ­მენ­ტე­ბის მი­ხედ­ვით და­ად­გი­ნა, კერ­ძოდ, იმ დრო­ში ყო­ველ მე­ცხრე ოჯახს ბრძო­ლა­ში ერთი მე­ო­მა­რი გა­მოჰ­ყავ­და, ქარ­თუ­ლი ჯა­რის რა­ო­დე­ნო­ბა კი 90 ათას კაცს შე­ად­გენ­და. ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვილ­მა, ხუთ­სუ­ლი­ა­ნი ოჯა­ხე­ბის მი­ხედ­ვით იან­გა­რი­შა და ასე მი­ი­ღო 4,5-5 მი­ლი­ო­ნი. თუმ­ცა ამა­ში არ შე­დი­ო­და მდი­დარ­თა კლა­სი - დიდ­გვა­როვ­ნე­ბი და სამ­ღვდე­ლო­ე­ბა, რომ­ლე­ბიც გა­და­სა­ხა­დებს არ იხ­დიდ­ნენ და ჯარ­შიც არ მი­დი­ოდ­ნენ, ასე­ვე, ქვრივ-ობ­ლე­ბი. თუ მა­თაც და­ვუ­მა­ტებთ, იმ­დრო­ინ­დე­ლი მო­სახ­ლე­ო­ბა, სა­ვა­რა­უ­დოდ, 8 მი­ლი­ო­ნი კაცი იქ­ნე­ბო­და. ამა­ზე უფრო ზუს­ტი წყა­რო ძვე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს დე­მოგ­რა­ფი­ა­ზე მე არ შემ­ხვედ­რია, თუმ­ცა ზოგი ვა­რა­უ­დობს, რომ თა­მა­რის დროს სა­ქარ­თვე­ლო­ში 12 მი­ლი­ო­ნი კაცი ცხოვ­რობ­და.

- რა მდგო­მა­რე­ო­ბა გვაქვს ახლა?

- ყვე­ლა­ზე ცუდი ის არის, რომ შო­ბა­დო­ბა ბოლო ათწლე­უ­ლებ­ში ძა­ლი­ან შემ­ცირ­და, რა­მაც სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბის რა­ო­დე­ნო­ბას დაღი და­ას­ვა. 1990-იანი წლე­ბი­დან სა­ქარ­თვე­ლო­ში მო­სახ­ლე­ო­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა თან­და­თან მცირ­დე­ბო­და, რაც გა­მოწ­ვე­უ­ლი იყო მძი­მე ეკო­ნო­მი­კუ­რი და სო­ცი­ა­ლუ­რი კა­ტაკ­ლიზ­მე­ბით. იმ­ხა­ნად ბავ­შვე­ბის გა­ჩე­ნა­ზე არა­ვინ ფიქ­რობ­და. ამი­ტომ, თუ 1989 წლის აღ­წე­რით სა­ქარ­თვე­ლო­ში 5 მი­ლი­ონ 400 ათა­სი კაცი ცხოვ­რობ­და, ათ წე­ლი­წად­ში ეს რი­ცხვი 1 მი­ლი­ო­ნით შემ­ცირ­და, ხოლო ახ­ლან­დე­ლი, 2024 წლის 1-ლი იან­ვრის მო­ნა­ცე­მე­ბით, სა­ქარ­თვე­ლო­ში 3 მი­ლი­ონ 694 600 კაცი ცხოვ­რობს. 1980-იანი წლე­ბის ბო­ლოს სა­ქარ­თვე­ლო­ში სა­შუ­ა­ლოდ 90-91 ათა­სი ბავ­შვი იბა­დე­ბო­და, რომ­ლე­ბიც 25-27 წლის შემ­დეგ თვი­თონ შე­ვიდ­ნენ რეპ­რო­დუქ­ცი­ულ ასაკ­ში. 2000-იან წლებ­ში ეს რი­ცხვი ლა­მის გა­ნა­ხევ­რდა: წე­ლი­წად­ში და­ახ­ლო­ე­ბით 46 ათა­სი ბავ­შვი იბა­დე­ბო­და - ამან გა­მო­იწ­ვია ის, რომ რეპ­რო­დუქ­ცი­ულ ასაკ­ში მყოფ ქალ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა ორ­ჯერ შემ­ცირ­და, რის გა­მოც ამ წლებ­ში უფრო ცოტა ბავ­შვი გაჩ­ნდე­ბა, რად­გან სწო­რედ ეს, ორ­ჯერ შემ­ცი­რე­ბუ­ლი თა­ო­ბა შე­დის რეპ­რო­დუქ­ცი­ულ ასაკ­ში. ამი­ტომ შო­ბა­დო­ბის მაჩ­ვე­ნებ­ლის ზრდას უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში არ უნდა ვე­ლო­დოთ. სამ­წუ­ხა­როდ, სა­ქარ­თვე­ლო­ში შო­ბა­დო­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი კლე­ბუ­ლობს და მას გარ­დაც­ვა­ლე­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი აჭარ­ბებს.

- შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, ქარ­თვე­ლი ერი მი­ლე­ვად რე­ჟიმ­შია?

- შე­იძ­ლე­ბა ასეც ით­ქვას, მაგ­რამ სხვა­დას­ხვა ღო­ნის­ძი­ე­ბით შე­იძ­ლე­ბა ამ კრი­ზი­სუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ი­დან გა­მოს­ვლა: სწო­რი დე­მოგ­რა­ფი­უ­ლი პო­ლი­ტი­კა და დე­მოგ­რა­ფი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის მი­ზა­ნი უნდა გვქონ­დეს. გა­ნაგ­რძეთ კი­თხვა

myquiz