"არ შეგვარგეს ის ზეიმი, რომელიც თვეების განმავლობაში უნდა გაგრძელებულიყო... დაუშვებელია მომავალი თაობის მიმართ მოქნეული ხელი ვინმეს შერჩეს... გაიწვიეთ უკან ეს კანონი" - შოთა არველაძე | Allnews.Ge

"არ შეგვარგეს ის ზეიმი, რომელიც თვეების განმავლობაში უნდა გაგრძელებულიყო... დაუშვებელია მომავალი თაობის მიმართ მოქნეული ხელი ვინმეს შერჩეს... გაიწვიეთ უკან ეს კანონი" - შოთა არველაძე

არ შეგ­ვარ­გეს ის ზე­ი­მი, რო­მე­ლიც კვი­რე­ბის და თვე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში უნდა გაგ­რძე­ლე­ბუ­ლი­ყო, არ შე­არ­გეს გან­სა­კუთ­რე­ბით იმ მო­ზარ­დებს, რომ­ლე­ბიც სი­ხა­რუ­ლით სტა­დი­ონ­ზე გა­დახ­ტნენ და მთე­ლი ღამე, დრო­შით ხელ­ში, რუს­თა­ვე­ლი­დან თა­ვი­სუფ­ლე­ბის მო­ედ­ნამ­დე ია­რეს, - ამის შე­სა­ხებ ვე­ტე­რა­ნი ქარ­თვე­ლი ფეხ­ბურ­თე­ლი შოთა არ­ვე­ლა­ძე სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში წერს.

რო­გორც ის აღ­ნიშ­ნავს, და­უშ­ვე­ბე­ლია მო­მა­ვა­ლი თა­ო­ბის მი­მართ მოქ­ნე­უ­ლი ხელი ვინ­მეს შერ­ჩეს.

"არ შეგ­ვარ­გეს ის ზე­ი­მი, რო­მე­ლიც კვი­რე­ბის და თვე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში უნდა გაგ­რძე­ლე­ბუ­ლი­ყო, არ შე­არ­გეს გან­სა­კუთ­რე­ბით იმ მო­ზარ­დებს, რომ­ლე­ბიც სი­ხა­რუ­ლით სტა­დი­ონ­ზე გა­დახ­ტნენ და მთე­ლი ღამე, დრო­შით ხელ­ში, რუს­თა­ვე­ლი­დან თა­ვი­სუფ­ლე­ბის მო­ედ­ნამ­დე ია­რეს. და­უ­ჯე­რე­ბე­ლია, რომ წარ­სუ­ლის ამ­დე­ნი მა­გა­ლი­თი საკ­მა­რი­სი არ არის და სა­კუ­თა­რი ამ­ბი­ცი­ე­ბის თუ თავ­სმოხ­ვე­უ­ლი თე­მე­ბის გა­ტა­ნა კვლავ ასე­თი ფორ­მით ხდე­ბა. ხან­და­ხან ჩუ­მად ყოფ­ნა სჯობს, იმი­ტომ რომ ვხე­დავ თა­ო­ბას, რო­მე­ლიც ჩვენ­ზე მეტს შეძ­ლებს და ნა­წი­ლობ­რივ უკვე აკე­თებს. ხან­და­ხან არაფ­რის თქმა სჯობს იმი­ტო­მაც, რომ ზოგ­ჯერ ქმე­დე­ბის დროა და არა ლა­პა­რა­კის, მაგ­რამ და­უშ­ვე­ბე­ლია მო­მა­ვა­ლი თა­ო­ბის მი­მართ მოქ­ნე­უ­ლი ხელი ვინ­მეს შერ­ჩეს. არ გვჭირ­დე­ბა არა­ვინ და არა­ფე­რი, რო­მე­ლიც ძირს გა­მოგ­ვი­თხრის, ყვე­ლას და ყვე­ლა­ფერს დაგ­ვა­პი­რის­პი­რებს. გა­იწ­ვი­ეთ უკან ეს კა­ნო­ნი, მო­უ­ხა­დეთ ბო­დი­ში და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლებს და მი­ე­ცით ქვე­ყა­ნას ნორ­მა­ლუ­რად ცხოვ­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა“,- წერს შოთა არ­ვე­ლა­ძე.

myquiz