"მოქალაქეს უნდა ესმოდეს, რომ ხელისუფლისთვის: მამული ის 10 ჰექტარი მიწაა, რომელიც 1 ლარად მიისაკუთრა. ენას მხოლოდ ტყუილის სათქმელად იყენებს, სარწმუნოება კი..." - გია ხუხაშვილი | Allnews.Ge

"მოქალაქეს უნდა ესმოდეს, რომ ხელისუფლისთვის: მამული ის 10 ჰექტარი მიწაა, რომელიც 1 ლარად მიისაკუთრა. ენას მხოლოდ ტყუილის სათქმელად იყენებს, სარწმუნოება კი..." - გია ხუხაშვილი

ე.წ. აგენ­ტე­ბის კა­ნონპ­რო­ექ­ტის ხე­ლახ­ლა ინი­ცი­ი­რე­ბის შემ­დეგ სა­ქარ­თვე­ლო­ში შექ­მნილ ვი­თა­რე­ბა­ზე ექ­სპერ­ტი გია ხუ­ხაშ­ვი­ლი "ფე­ის­ბუ­ქის" პი­რად გვერ­დზე წერს:

"რო­დე­საც და­სავ­ლე­თის­გან სუ­ვე­რე­ნი­ტე­ტი რუ­სეთ­თან სუ­ვე­რე­ნი­ტე­ტის და­კარ­გვის ხარ­ჯზე მო­ი­პო­ვე­ბა;

რო­დე­საც ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის “ღირ­სე­ბა” სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის ღირ­სე­ბის აყ­რის ხარ­ჯზე მო­ი­პო­ვე­ბა;

რო­დე­საც ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის თა­ვი­სუფ­ლე­ბა ხალ­ხის და­მო­ნე­ბის ხარ­ჯზე მო­ი­პო­ვე­ბა;

რო­დე­საც ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის კე­თილ­დღე­ო­ბა მო­სახ­ლე­ო­ბის გა­ღა­რი­ბე­ბის ხარ­ჯზე მო­ი­პო­ვე­ბა;

რო­დე­საც ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა აღ­სა­რე­ბას ეკ­ლე­სი­ა­ში კი არ აბა­რებს, თვი­თონ იბა­რებს სამ­ღვდე­ლო­ე­ბის­გან სუს-ში და “ამა­ყად” ეფა­რე­ბა ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძის “მა­მუ­ლი, ენა, სარ­წმუ­ნო­ე­ბას”;

მო­ქა­ლა­ქეს უნდა ეს­მო­დეს, რომ ხე­ლი­სუფ­ლის­თვის: მა­მუ­ლი ის 10 ჰექ­ტა­რი მი­წაა, რო­მე­ლიც 1 ლა­რად მი­ი­სა­კუთ­რა.

ენას მხო­ლოდ ტყუ­ი­ლის სათ­ქმე­ლად იყე­ნებს,

სარ­წმუ­ნო­ე­ბა კი ფა­რი­სევ­ლის­თვის მხო­ლოდ ძა­ლა­უფ­ლე­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბის ინ­სტრუ­მენ­ტია..."

myquiz