"რაღაც პერიოდის შემდეგ ერი აღარ იქნება, თუ ყველა ოჯახი დაბადებს მხოლოდ 2 ბავშვს“ - დემოგრაფის საგანგაშო პროგნოზი | Allnews.Ge

"რაღაც პერიოდის შემდეგ ერი აღარ იქნება, თუ ყველა ოჯახი დაბადებს მხოლოდ 2 ბავშვს“ - დემოგრაფის საგანგაშო პროგნოზი

"რა­ღაც პე­რი­ო­დის შემ­დეგ ერი აღარ იქ­ნე­ბა, თუ ყვე­ლა ოჯა­ხი და­ბა­დებს მხო­ლოდ 2 ბავ­შვს“, - ამის შე­სა­ხებ დე­მოგ­რაფ­მა ან­ზორ თო­თა­ძემ "ბიზ­ნესპრეს­ნი­უს­თან“ ისა­უბ­რა. მისი თქმით, იქი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, რომ სტა­ტის­ტი­კუ­რად, ქვე­ყა­ნა­ში ყო­ვე­ლი მე­ხუ­თე ადა­მი­ა­ნი პენ­სი­ო­ნე­რია, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია შო­ბა­დო­ბის წა­ხა­ლი­სე­ბა, რათა ერის და­ბა­დე­ბის და შო­ბა­დო­ბის კლე­ბის პრო­ცე­სი შე­ჩერ­დეს.

ცნო­ბის­თვის, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ყო­ვე­ლი მე­ხუ­თე ადა­მი­ა­ნი პენ­სი­ო­ნე­რია. ბოლო 5 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ამ მაჩ­ვე­ნე­ბელ­მა 9,8%-ით მო­ი­მა­ტა და მთლი­ა­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის 22,4%-ს გა­უ­ტოლ­და. ამა­ვე პე­რი­ოდ­ში კი მო­სახ­ლე­ო­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა მხო­ლოდ 0,3%-ით გა­ი­ზარ­და. ბოლო, 2023 წლის მო­ნა­ცე­მე­ბით, მო­სახ­ლე­ო­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა 3 736 357 იყო, სა­ი­და­ნაც 838 097 პირი ასა­კით პენ­სი­ო­ნე­რია."უნდა შედ­გეს სა­ქარ­თვე­ლოს დე­მოგ­რა­ფი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის პროგ­რა­მა და უნდა გა­ი­წე­როს, თუ რა უნდა გა­ვა­კე­თოთ, რომ შო­ბა­დო­ბის კლე­ბა შე­ჩერ­დეს და მერე ვიზ­რუ­ნოთ შო­ბა­დო­ბის ზრდა­ზე. თუ ეს დრო­ზე არ გა­ვა­კე­თეთ, შემ­დეგ რამ­დე­ნი დროც არ უნდა დავ­ხარ­ჯოთ, შე­იძ­ლე­ბა ეფექ­ტი ამა­საც აღარ ჰქონ­დეს და ეს პრო­ცე­სი სა­სი­კე­თოდ ვე­ღარ შე­მო­ვაბ­რუ­ნოთ. სამ­თავ­რო­ბო სტრუქ­ტუ­რებ­ში უნდა იყოს ეს რგო­ლი შექ­მნი­ლი, ზო­გი­ერთ ქვე­ყა­ნა­ში ამის­თვის სა­მი­ნის­ტროც კი არის შექ­მნი­ლი“,- ამ­ბობს ან­ზორ თო­თა­ძე.

მისი თქმით, სტა­ტის­ტი­კუ­რად, თუ ერთ ოჯახ­ზე, 2,1 ბავ­შვი მო­დის ეს ნიშ­ნავს, რომ ერის რა­ო­დე­ნო­ბა იგი­ვე რჩე­ბა, ხოლო 3 ბავ­შვის შემ­თხვე­ვა­ში, ერის რი­ცხოვ­ნო­ბა შე­სა­ნიშ­ნა­ვი მაჩ­ვე­ნებ­ლით იზ­რდე­ბა.

"აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, შო­ბა­დო­ბის წა­ხა­ლი­სე­ბა. მა­გა­ლი­თად, გერ­მა­ნი­ა­ში წა­ა­ხა­ლი­სეს ყო­ვე­ლი მე­სა­მე ბავ­შვი იმი­ტომ, რომ მე­სა­მე ბავ­შვი არის მო­სახ­ლე­ო­ბის გამ­რავ­ლე­ბის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ფაქ­ტო­რი. რო­დე­საც ორი ბავ­შვი იბა­დე­ბა, ამას ჰქვია, რომ "ანა­ზღა­ურ­და“ მშობ­ლე­ბი, დედა და მამა, მაგ­რამ რა­ღაც პე­რი­ო­დის შემ­დეგ ერი აღარ იქ­ნე­ბა, თუ ყვე­ლა ოჯა­ხი და­ბა­დებს მხო­ლოდ 2 ბავ­შვს. იმი­ტომ, რომ სტა­ტის­ტი­კუ­რად ასეა, 1 წლამ­დე ასა­კის ბავ­შვე­ბის (ჩვი­ლე­ბის) რა­ღაც რა­ო­დე­ნო­ბა იღუ­პე­ბა, შე­სა­ბა­მი­სად, მხო­ლოდ მშობ­ლე­ბის "ანა­ზღა­უ­რე­ბაც“ ვერ ხდე­ბა. გა­ნაგ­რძეთ კი­თხვა

myquiz