საგანგაშო კვლევა, რომელზეც ქართველი ექიმი წერს - "მაღაზიაში შეფუთული საჭმლის უმეტესობა, ასევე ულტრა-დამუშავებული საკვები დიდ გავლენას ახდენს ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე" | Allnews.Ge

საგანგაშო კვლევა, რომელზეც ქართველი ექიმი წერს - "მაღაზიაში შეფუთული საჭმლის უმეტესობა, ასევე ულტრა-დამუშავებული საკვები დიდ გავლენას ახდენს ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე"

ჯან­დაც­ვის სა­კი­თხე­ბის ექ­სპერ­ტი, ზაზა წე­რე­თე­ლი ახა­ლი კვლე­ვის შე­სა­ხებ ავ­რცე­ლებს ინ­ფორ­მა­ცი­ას. კვლე­ვა ეხე­ბა ზო­გი­ე­რი საკ­ვე­ბი პრდუქ­ტის მავ­ნე ზე­გავ­ლე­ნას ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზ­მზე.

"ულტრა და­მუ­შა­ვე­ბულ­მა საკ­ვებ­მა შე­იძ­ლე­ბა გავ­ლე­ნა მო­ახ­დი­ნოს არა მარ­ტო ჩვენს სხე­ულ­ზე, არა­მედ ჩვენს ტვინ­ზეც. ახალ­ა­ხან გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი კვლე­ვა გვთა­ვა­ზობს კავ­შირს ულტრა-და­მუ­შა­ვე­ბულ საკ­ვებს შო­რის - რო­გო­რი­ცაა ჩიფ­სე­ბი, ბევ­რი მარ­ცვლე­უ­ლი და სა­სურ­სა­თო მა­ღა­ზი­ა­ში შე­ფუ­თუ­ლი საჭ­მლის უმე­ტე­სო­ბა - იმას­თან თუ რო­გორ ვსწავ­ლობთ, ვი­მახ­სოვ­რებთ თუ ვგრძნობთ ამა თუ იმ სა­განს.

unhealthy-products-food-bad-figure-78246698-39165-1710488251.webp

მკვლე­ვა­რე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ ეს საკ­ვე­ბი შე­იძ­ლე­ბა იყოს მსგავ­სი იმ ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი­სა რომ­ლე­ბიც იწ­ვე­ვენ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას და ზო­გი­ერ­თი მეც­ნი­ე­რი უკვე გვთა­ვა­ზობს შე­მო­ვი­დეს ფსი­ქი­კუ­რი ჯან­მრთე­ლო­ბის ახა­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბა, რო­მელ­საც ეწო­დე­ბა "დარ­ღვე­ვე­ბი რომ­ლე­ბიც გა­მოწ­ვე­უ­ლია ულტრა და­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი საკ­ვე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით ". ბევ­რი ულტრა-და­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი საკ­ვე­ბი სწრა­ფად მოქ­მე­დებს ტვინ­ზე, რო­დე­საც მათ ვჭამთ და ძლი­ერ გავ­ლე­ნას ახ­დენს მის იმ ნა­წილ­ზე , რო­მე­ლიც ჩარ­თუ­ლია სი­ა­მოვ­ნე­ბა­ში, მო­ტი­ვა­ცი­ა­სა და სწავ­ლა­ში. ეს ეფექ­ტე­ბი მსგავ­სია, იმი­სა რო­დე­საც ადა­მი­ა­ნე­ბი იყე­ნე­ბენ ნი­კო­ტინს, ალ­კოჰოლს და სხვა ნარ­კო­ტი­კულ სა­შუ­ა­ლე­ბებს. ამ ფაქტს ნა­წი­ლობ­რივ ხსნის ასე­თი საკ­ვე­ბის წარ­მო­ე­ბის გზა.

კერ­ძოდ ისე­თი პრო­დუქ­ტე­ბის და­სამ­ზა­დებ­ლად, რო­გო­რი­ცაა ჩიფ­სე­ბი, სა­უზ­მის მარ­ცვლე­უ­ლი და სნეკ ბა­რე­ბი, მწარ­მო­ებ­ლე­ბი ხში­რად ან­გრე­ვენ ინ­გრე­დი­ენ­ტე­ბის უჯრე­დულ სტრუქ­ტუ­რას, აშო­რე­ბენ მათ წყალს და ბოჭ­კო­ებს, აად­ვი­ლე­ბენ მათ ღეჭ­ვას, ჭა­მას და სწრა­ფად მო­ნე­ლე­ბას. შე­სა­ბა­მი­სად კომ­პო­ნენ­ტე­ბი სწრა­ფად ხვდე­ბა ჩვენს ტვინ­ში, რაც საკ­ვებს უფრო და­მო­კი­დე­ბულს ხდის. ცხი­მე­ბის და ნახ­შირ­წყლე­ბის მა­ღა­ლი დო­ნის კომ­ბი­ნა­ცია ბევრ ულტრა-და­მუ­შა­ვე­ბულ საკ­ვებ­ში, სა­ვა­რა­უ­დოდ, კი­დევ ერთი მი­ზე­ზია იმი­სა თუ რა­ტომ მოს­წონთ ასე­თი საკ­ვე­ბი და უჭირთ მის ჭა­მის­გან თავ­შე­კა­ვე­ბა კვლე­ვე­ბის თა­ნახ­მად, შო­კო­ლა­დი, ნა­ყი­ნი, კარ­ტო­ფი­ლი ფრი, პიცა და ჩიფ­სე­ბი ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლი საკ­ვე­ბია, რომ­ლის მი­მარ­თაც ბევრ ადა­მი­ანს უჩ­ნდე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. ბევ­რი მათ­გა­ნი მდი­და­რია რო­გორც რა­ფი­ნი­რე­ბუ­ლი ნახ­შირ­წყლე­ბით, ასე­ვე ცხი­მე­ბით, კომ­ბი­ნა­ცია, რო­მე­ლიც ჩვე­უ­ლებ­რივ ბუ­ნე­ბა­ში არ არის ნა­პოვ­ნი. იხილეთ სრულად

myquiz