ქალი ყოფილ მულს სოციალურ ქსელში მამაკაცის სახელით გაეცნო, მისი შიშველი სხეულის ამსახველი ფოტოები მოიპოვა და გაასაჯაროვა - რა ინფორმაციას ავრცელებს საგამოძიებო სამსახური | Allnews.Ge

ქალი ყოფილ მულს სოციალურ ქსელში მამაკაცის სახელით გაეცნო, მისი შიშველი სხეულის ამსახველი ფოტოები მოიპოვა და გაასაჯაროვა - რა ინფორმაციას ავრცელებს საგამოძიებო სამსახური

სპე­ცი­ა­ლურ­მა სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სამ­სა­ხურ­მა, პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის სა­ი­დუმ­ლოს ხელ­ყო­ფის ფაქ­ტე­ბი გა­მო­ავ­ლი­ნა. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სამ­სა­ხუ­რი ავ­რცე­ლებს.

სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სამ­სა­ხუ­რის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის მიერ, პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის სა­ი­დუმ­ლოს ხელ­ყო­ფის ფაქ­ტზე, და­კა­ვე­ბუ­ლია 20 წლის მა­მა­კა­ცი. უწყე­ბის ცნო­ბით, გა­მო­ძი­ე­ბით დად­გინ­და, რომ 2003 წელს და­ბა­დე­ბულ­მა მა­მა­კაც­მა, მისი მე­გობ­რის ყო­ფი­ლი შეყ­ვა­რე­ბუ­ლის ინ­ტი­მუ­რი ში­ნა­არ­სის ფო­ტო­სუ­რა­თე­ბი და ვი­დე­ო­ჩა­ნა­წე­რე­ბი უკა­ნო­ნოდ მო­ი­პო­ვა."მიმ­დი­ნა­რე წლის იან­ვარ-თე­ბერ­ვლის პე­რი­ოდ­ში, ბრალ­დე­ბუ­ლი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ "Facebook”-ის ყალ­ბი გვერ­დის გა­მო­ყე­ნე­ბით და­უ­კავ­შირ­და და­ზა­რა­ლე­ბულს და ინ­ტი­მუ­რი ში­ნა­არ­სის ფო­ტო­სუ­რა­თე­ბი­სა და ვი­დეო ჩა­ნა­წე­რე­ბის გავ­რცე­ლე­ბის მუ­ქა­რით, უსი­ტყვო მორ­ჩი­ლე­ბა და კონ­კრე­ტუ­ლი ქმე­დე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა, მათ შო­რის, ინ­ტი­მუ­რი ში­ნა­არ­სის ფო­ტო­სუ­რა­თე­ბის გა­დაგ­ზავ­ნა და და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლის სო­ცი­ა­ლურ ქსელ "Facebook”-ის პა­რო­ლის გა­და­ცე­მა მოს­თხო­ვა. გარ­და ამი­სა, იგი პი­რა­დად უკავ­შირ­დე­ბო­და და­ზა­რა­ლე­ბულს და სთხოვ­და ჰქო­ნო­დათ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბა, ხოლო უა­რის მი­ღე­ბის შემ­დეგ, და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლი ქა­ლის დაკ­ნი­ნე­ბის მიზ­ნით, სო­ცი­ა­ლურ ქსელ "Facebook”-ის ყალბ გვერ­დზე ინ­ტი­მუ­რი ში­ნა­არ­სის ვი­დე­ო­ჩა­ნა­წე­რე­ბი სა­ჯა­როდ გა­ნა­თავ­სა.

და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლის მო­მარ­თვის შემ­დეგ, სპე­ცი­ა­ლურ­მა სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სამ­სა­ხურ­მა სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბი მოკ­ლე დრო­ში წარ­მარ­თა. პი­რა­დი ჩხრე­კი­სას მო­ბი­ლურ ტე­ლე­ფონ­ში, ნა­ნა­ხი და ამო­ღე­ბუ­ლი იქნა და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლი ქა­ლის ამ­სახ­ვე­ლი ინ­ტი­მუ­რი ში­ნა­არ­სის მა­სა­ლა, რის შემ­დე­გაც და­კა­ვე­ბუ­ლი იქნა ბრალ­დე­ბუ­ლი.სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სამ­სა­ხუ­რის მიერ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის სა­ი­დუმ­ლოს ხელ­ყო­ფის ფაქ­ტზე ასე­ვე, მხი­ლე­ბუ­ლია 2000 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ქალი. გა­მო­ძი­ე­ბით დად­გინ­და, რომ 2023 წელს, სო­ცი­ა­ლურ ქსელ "ინ­სტაგ­რა­მის“ ყალ­ბი პრო­ფი­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბით, 2000 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ქალი, შუ­რის­ძი­ე­ბის მო­ტი­ვით მა­მა­კა­ცის სა­ხე­ლით მისი ყო­ფი­ლი მე­უღ­ლის დას გა­ეც­ნო და ნდო­ბა მო­ი­პო­ვა. და­ზა­რა­ლე­ბულ­მა მი­თი­თე­ბულ ყალბ პრო­ფილ­ზე ყო­ფილ რძალს, რო­მე­ლიც მა­მა­კა­ცის სა­ხე­ლით, ყალ­ბი პრო­ფი­ლით ესა­უბ­რე­ბო­და, თა­ვი­სი შიშ­ვე­ლი სხე­უ­ლის ამ­სახ­ვე­ლი ფო­ტო­ე­ბი და ვი­დე­ო­ე­ბი გა­და­უგ­ზავ­ნა.

ბრალ­დე­ბულ­მა, ამ გზით, მო­ტყუ­ე­ბით, უკა­ნო­ნოდ მო­ი­პო­ვა და შე­ი­ნა­ხა და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლის პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის სა­ი­დუმ­ლოს ამ­სახ­ვე­ლი ფოტო-ვი­დეო მა­სა­ლა, რომ­ლე­ბიც შემ­დგომ სა­ხე­ლის გა­ტე­ხის მიზ­ნით და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლის ნა­თე­სა­ვებ­თან გა­ავ­რცე­ლა. სა­სა­მარ­თლოს გან­ჩი­ნე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ბრალ­დე­ბუ­ლი ქა­ლის პი­რა­დი ჩხრე­კი­სას, მო­ბი­ლურ ტე­ლე­ფო­ნი­დან ამო­ღე­ბულ იქნა და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლის შიშ­ვე­ლი სხე­უ­ლის ამ­სახ­ვე­ლი ფოტო-ვი­დეო მა­სა­ლა.

და­ნა­შა­ულ­ში მხი­ლე­ბულ ქალს ბრალ­დე­ბა პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის სა­ი­დუმ­ლოს ხელ­ყო­ფის ფაქ­ტზე წა­რედ­გი­ნა.

და­ნა­შა­უ­ლი 7 წლამ­დე თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სამ­სა­ხუ­რი ორი­ვე ფაქ­ტზე აგ­რძე­ლებს გა­მო­ძი­ე­ბას“,- აღ­ნიშ­ნუ­ლია უწყე­ბის მიერ გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

myquiz