"მოვუწოდებთ უკრაინის ხელისუფლებას, რომ..." - როგორ პასუხობს ირაკლი კობახიძე დავით არახამიას განცხადებას: პრემიერი უკრაინის ხელისუფლებას მიმართავს | Allnews.Ge

"მოვუწოდებთ უკრაინის ხელისუფლებას, რომ..." - როგორ პასუხობს ირაკლი კობახიძე დავით არახამიას განცხადებას: პრემიერი უკრაინის ხელისუფლებას მიმართავს

"კი­დევ ერთხელ მო­ვუ­წო­დებთ უკ­რა­ი­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას, მი­ი­ღონ ისე­თი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი, რო­მე­ლიც ხელს შე­უ­წყობს ის­ტო­რი­უ­ლი მე­გობ­რო­ბის კი­დევ უფრო მე­ტად გაღ­რმა­ვე­ბას და ხელს არ შე­უ­წყობს ხალ­ხე­ბის, ქვეყ­ნე­ბის ხე­ლოვ­ნუ­რად და­შო­რე­ბას", - ამის შე­სა­ხებ პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრმა, ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძემ, უკ­რა­ი­ნე­ლი მა­ღალ­ჩი­ნოს­ნის, და­ვით არა­ხა­მი­ას გან­ცხა­დე­ბის სა­პა­სუ­ხოდ ჟურ­ნა­ლის­ტებს გა­ნუ­ცხა­და. სა­უ­ბა­რია გან­ცხა­დე­ბა­ზე, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც, ის სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტის, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა­სა და რუ­სეთ­თან პირ­და­პი­რი ფრე­ნე­ბის შე­წყვე­ტას სთხოვს.

რო­გორც კო­ბა­ხი­ძემ გა­ნა­ცხა­და, "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა“ არ აპი­რებს არა­ხა­მი­ა­სა და სხვა პო­ლი­ტი­კო­სებ­თან პო­ლე­მი­კა­ში შეს­ვლას.

"არა­ხა­მი­ას გან­ცხა­დე­ბამ და­ა­დას­ტუ­რა ის, რა­საც ჩვენ ვამ­ბობ­დით ჩვენს გან­ცხა­დე­ბა­ში. ეს არის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა, რო­მელ­საც უკ­რა­ი­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის კონ­კრე­ტუ­ლად ეს წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი აჩ­ვე­ნებს, რაც ძა­ლი­ან და­სა­ნა­ნია, სამ­წუ­ხა­როა. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ძა­ლი­ან მყა­რად ვუ­ჭერთ მხარს უკ­რა­ი­ნელ ხალ­ხს, სო­ლი­და­რო­ბას ვუ­ცხა­დებთ უკ­რა­ი­ნის სა­ხელ­მწი­ფოს, რაც არის გა­მო­ხა­ტუ­ლი არამ­ხო­ლოდ სი­ტყვე­ბით, არა­მედ კონ­კრე­ტუ­ლი საქ­მით. ეს არის 600-ზე მეტი მხარ­და­ჭე­რი­ლი აქტი, რე­ზო­ლუ­ცი­ე­ბი და სხვა გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი.

ეს არის ძა­ლი­ან ფარ­თო ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი დახ­მა­რე­ბა. როცა ასეთ ფონ­ზე კეთ­დე­ბა ასე­თი გა­უ­გე­ბა­რი გან­ცხა­დე­ბე­ბი, ეს ამ­ყა­რებს ჩვენს რწმე­ნას იმას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, რომ რა­ღა­ცე­ბი არ ხდე­ბა ისე, რო­გორც უნდა ხდე­ბო­დეს. თუმ­ცა, უკ­რა­ი­ნა დღეს არის ძა­ლი­ან მძი­მე ვი­თა­რე­ბა­ში. უკ­რა­ი­ნე­ლი ხალ­ხი არის ომის მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში, ძა­ლი­ან მძი­მე მდგო­მა­რე­ო­ბაა უკ­რა­ი­ნა­ში. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ჩვენ პირ­ველ რიგ­ში, რა თქმა უნდა, პა­ტივს ვცემთ უკ­რა­ი­ნელ ხალ­ხს და შე­სა­ბა­მი­სად არ ვა­პი­რებთ არა­ხა­მი­ა­სა თუ სხვა პო­ლი­ტი­კო­სებ­თან პო­ლე­მი­კა­ში შეს­ვლას.

მთე­ლი ამ ორი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, სა­ქარ­თვე­ლო­დან უკ­რა­ი­ნის ელ­ჩის გაწ­ვე­ვა მოხ­და. ეს იყო აბ­სო­ლუ­ტუ­რად გა­უ­გე­ბა­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა, როცა, პრაქ­ტი­კუ­ლად, გა­ა­ძე­ვეს ჩვე­ნი ელჩი უკ­რა­ი­ნი­დან. სა­ბა­ბი იყო, თით­ქოს, მო­მაკ­ვდავ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ყოფ­ნა. დღეს ეს სა­ბა­ბი ღი­მი­ლის მომ­გვრე­ლიც კი არაა. შე­გახ­სე­ნებთ გან­ცხა­დე­ბებს მე­ო­რე ფრონტთან და­კავ­ში­რე­ბით; შე­გახ­სე­ნებთ იმას, რომ ძებ­ნი­ლე­ბი, დამ­ნა­შა­ვე­ე­ბი, დღეს უკ­რა­ი­ნა­ში კვლა­ვაც იკა­ვე­ბენ მა­ღალ თა­ნამ­დე­ბო­ბებს. რა თქმა უნდა, ეს არ შე­ე­სა­ტყვი­სე­ბა ის­ტო­რი­ულ -მე­გობ­რულ ურ­თი­ერ­თო­ბებს, რო­მე­ლიც არ­სე­ბობს უკ­რა­ი­ნელ და ქარ­თველ ხალ­ხებს შო­რის, უკ­რა­ი­ნა­სა და სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ხელ­მწი­ფო­ებს შო­რის. ეს არის სრუ­ლი აც­დე­ნა ამ ის­ტო­რი­ულ- მე­გობ­რუ­ლი სუ­ლის­კვე­თე­ბი­დან. კი­დევ ერთხელ მო­ვუ­წო­დებთ უკ­რა­ი­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას, მი­ი­ღონ ისე­თი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი, რო­მე­ლიც ხელს შე­უ­წყობს ამ ის­ტო­რი­უ­ლი მე­გობ­რო­ბის კი­დევ უფრო მე­ტად გაღ­რმა­ვე­ბას და ხელს არ შე­უ­წყობს პი­რი­ქით ხალ­ხე­ბის, ქვეყ­ნე­ბის ხე­ლოვ­ნუ­რად და­შო­რე­ბას,“- გა­ნა­ცხა­და ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძემ.

ცნო­ბის­თვის, გუ­შინ სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბამ გან­ცხა­დე­ბა გა­ავ­რცე­ლა, სა­დაც უკ­რა­ი­ნას ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის მო­სა­წეს­რი­გებ­ლად კონ­კრე­ტუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბის გა­დად­გმის­კენ მო­უ­წო­დებს. მათი თქმით, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, უკ­რა­ი­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ სა­ქარ­თვე­ლოს გა­დას­ცეს დამ­ნა­შა­ვე­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც დღეს უკ­რა­ი­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში მა­ღალ თა­ნამ­დე­ბო­ბებს იკა­ვე­ბენ. სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის ამ გან­ცხა­დე­ბას, უკ­რა­ი­ნე­ლი მა­ღალ­ჩი­ნო­სა­ნი, და­ვით არა­ხა­მია გა­მო­ეხ­მა­უ­რა და აღ­ნიშ­ნა, რომ თუ მარ­თლა ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის ნორ­მა­ლი­ზე­ბა­ზეა სა­უ­ბა­რი, მა­შინ სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ უნდა გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლოს და უკ­რა­ი­ნას და­უბ­რუ­ნოს ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტი, მსჯავ­რდე­ბუ­ლი მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი, შე­წყვი­ტოს რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ას­თან პირ­და­პი­რი ავი­ა­მი­მოს­ვლა და შე­წყვი­ტოს აგ­რე­სო­რის დახ­მა­რე­ბა სან­ქცი­ე­ბის თა­ვი­დან არი­დე­ბის ნა­წილ­ში.

myquiz