კომპანიები სარეკლამო შეტყობინებებს თქვენი თანხმობის გარეშე ვეღარ გამოგზავნიან - რა ცვლილება ამოქმედდება 1-ლი მარტიდან? | Allnews.Ge

კომპანიები სარეკლამო შეტყობინებებს თქვენი თანხმობის გარეშე ვეღარ გამოგზავნიან - რა ცვლილება ამოქმედდება 1-ლი მარტიდან?

1-ლი მარ­ტი­დან, სულ რა­ღაც 2 დღე­ში ქვე­ყა­ნა­ში რამ­დე­ნი­მე ცვლი­ლე­ბა ამოქ­მედ­დე­ბა, რო­მე­ლიც შე­ე­ხე­ბა რო­გორც ბიზ­ნეს სექ­ტორს, ასე­ვე მომ­ხმა­რებ­ლებს.

სა­რეკ­ლა­მო შე­ტყო­ბი­ნე­ბე­ბი წი­ნას­წა­რი თან­ხმო­ბის გა­რე­შე აღარ გა­მო­იგ­ზავ­ნე­ბა

სა­რეკ­ლა­მო შე­ტყო­ბი­ნე­ბე­ბი წი­ნას­წა­რი თან­ხმო­ბის გა­რე­შე აღარ გა­მო­იგ­ზავ­ნე­ბა. ეს ერთ-ერ­თია იმ სი­ახ­ლე­ე­ბი­დან, რომ­ლებ­საც პერ­სო­ნა­ლურ მო­ნა­ცემ­თა დაც­ვის შე­სა­ხებ ახა­ლი კა­ნო­ნი ით­ვა­ლის­წი­ნებს. კა­ნონ­ში ეს სი­ახ­ლე 2024 წლის 1-ლი მარ­ტი­დან ამოქ­მედ­დე­ბა.

ბიზ­ნე­სი აღ­ნიშ­ნულ რე­გუ­ლა­ცი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, აცხა­დებს, რომ და­მა­ტე­ბით ხარჯს მო­ი­თხოვს, რად­გან თი­თო­ე­უ­ლი კომ­პა­ნია ვალ­დე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა, გა­ნა­ახ­ლოს მათი დო­კუ­მენ­ტა­ცია, თუმ­ცა, მა­თი­ვე ცნო­ბით, ინ­ფორ­მა­ცი­ის მომ­ხმა­რებ­ლამ­დე მი­ტა­ნის­თვის სხვა მი­მარ­თუ­ლე­ბას გა­მო­ი­ყე­ნე­ბენ.

myquiz