შსს-ის ინფორმაციით, თბილისში 25 წლის ბიჭი მეგობარმა მოკლა - რას ვკითხულობთ უწყების განცხადებაში? | Allnews.Ge

შსს-ის ინფორმაციით, თბილისში 25 წლის ბიჭი მეგობარმა მოკლა - რას ვკითხულობთ უწყების განცხადებაში?

შინ­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო თბი­ლის­ში, 25 წლის ბი­ჭის მკვლე­ლო­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას ავ­რცე­ლებს.

უწყე­ბის გან­ცხა­დე­ბით, აღ­ნიშ­ნულ საქ­მე­ზე ორი პი­რია და­კა­ვე­ბუ­ლი. ერთ-ერთს ბრა­ლად ჯგუ­ფუ­რად ჩა­დე­ნი­ლი გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბა და ცე­ცხლსას­რო­ლი ია­რა­ღის უკა­ნო­ნო შე­ძე­ნა-შე­ნახ­ვა-ტა­რე­ბა ედე­ბა, ხოლო მე­ო­რე ცრუ ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­წო­დე­ბის­თვის არის და­კა­ვე­ბუ­ლი.

გა­მო­ძი­ე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, 18 თე­ბერ­ვალს, ღა­მის სა­ა­თებ­ში, მკვლე­ლო­ბა­ში ბრალ­დე­ბულს თბი­ლის­ში მდე­ბა­რე ერთ-ერთ კაფე-ბარ­ში თა­ვი­სი­ვე მე­გო­ბარ­თან შე­ლა­პა­რა­კე­ბა მო­უ­ვი­და, მოგ­ვი­ა­ნე­ბით კი მან სხვა პი­რებ­თან ერ­თად, ავ­ტო­მო­ბი­ლით მი­ა­კი­თხა, ან­გა­რიშს­წო­რე­ბის მიზ­ნით, ია­რა­ღი­დან გას­რო­ლით სა­სიკ­ვდი­ლო ჭრი­ლო­ბე­ბი მი­ა­ყე­ნა და თან­მხლებ პი­რებ­თან ერ­თად შემ­თხვე­ვის ად­გი­ლი­დან მი­ი­მა­ლა.

"ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს თბი­ლი­სის პო­ლი­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა, ცხელ კვალ­ზე ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ოპე­რა­ტი­ულ-სამ­ძებ­რო ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი­სა და სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბის შე­დე­გად, 1991 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ჯ.ს. და 1983 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი გ.ზ. და­ა­კა­ვეს.

ჯ.ს.-ს ბრა­ლად ედე­ბა ჯგუ­ფუ­რად ჩა­დე­ნი­ლი გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბა და ცე­ცხლსას­რო­ლი ია­რა­ღის უკა­ნო­ნო შე­ძე­ნა-შე­ნახ­ვა-ტა­რე­ბა. ხოლო გ.ზ. ცრუ ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­წო­დე­ბის­თვის არის და­კა­ვე­ბუ­ლი.

ჯ.ს.-ს მიერ ჩა­დე­ნი­ლი და­ნა­შა­უ­ლი 20 წლამ­დე ან უვა­დო თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას, ხოლო გ.ზ.-ს ქმე­დე­ბა 3-დან 7 წლამ­დე ვა­დით პა­ტიმ­რო­ბას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

გა­მო­ძი­ე­ბით დად­გინ­და, რომ მიმ­დი­ნა­რე წლის 18 თე­ბერ­ვალს, ღა­მის სა­ა­თებ­ში, ჯ.ს.-ს თბი­ლის­ში მდე­ბა­რე ერთ-ერთ კაფე-ბარ­ში შე­ლა­პა­რა­კე­ბა მო­უ­ვი­და მე­გო­ბარ­თან, 1998 წელს და­ბა­დე­ბულ მ.ლ. - სთან. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, ჯ.ს.-მ მას, ალექ­სან­დრე ჭავ­ჭა­ვა­ძის ქუ­ჩა­ზე, მე­გობ­რებ­თან ერ­თად ავ­ტო­მო­ბი­ლით მი­ა­კი­თხა, ან­გა­რიშს­წო­რე­ბის მიზ­ნით, ია­რა­ღი­დან გას­რო­ლით სა­სიკ­ვდი­ლო ჭრი­ლო­ბე­ბი მი­ა­ყე­ნა და თან­მხლებ პი­რებ­თან ერ­თად შემ­თხვე­ვის ად­გი­ლი­დან მი­ი­მა­ლა.

გა­მო­ძი­ე­ბით, ასე­ვე, დად­გინ­და, რომ სრო­ლის ფაქტს შე­ეს­წრო, ბრალ­დე­ბუ­ლის და მოკ­ლუ­ლის სა­ერ­თო მე­გო­ბა­რი გ.ზ.-ც, რო­მელ­მაც მომ­ხდა­რი მკვლე­ლო­ბის საქ­მის გა­მო­ძი­ე­ბის პრო­ცეს­ში, მოწ­მის სა­ხით გა­მო­კი­თხვის დროს, მარ­თლმსა­ჯუ­ლე­ბის­თვის ხე­ლის შეშ­ლის მიზ­ნით, სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებს ცრუ ინ­ფორ­მა­ცია მი­ა­წო­და.

სა­მარ­თალ­დამ­ცვე­ლებ­მა, ჯ.ს. და გ.ზ. ბრალ­დე­ბუ­ლის სა­ხით, ცხელ კვალ­ზე და­ა­კა­ვეს.

პო­ლი­ცი­ამ და­ნა­შა­უ­ლის ჩა­დე­ნის ია­რა­ღი ნივთმტკი­ცე­ბის სა­ხით ამო­ი­ღო.

და­ნა­შა­ულ­ში მო­ნა­წი­ლე სხვა პი­რე­ბის დად­გე­ნა-და­კა­ვე­ბის მიზ­ნით, ტარ­დე­ბა შე­სა­ბა­მი­სი ოპე­რა­ტი­უ­ლი და სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბი.

და­მამ­ძი­მე­ბელ გა­რე­მო­ე­ბა­ში, ჯგუ­ფუ­რად ჩა­დე­ნი­ლი გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბის, ცე­ცხლსას­რო­ლი ია­რა­ღის ჯგუ­ფუ­რად, უკა­ნო­ნო შე­ძე­ნა-შე­ნახ­ვა-ტა­რე­ბი­სა და ცრუ ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ცე­მის ფაქ­ტებ­ზე გა­მო­ძი­ე­ბა სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 109-ე მუხ­ლის "ი" ქვე­პუნ­ქტით, სსკ-ის 236-ე მუხ­ლის მე-6 ნა­წი­ლის "ა" ქვე­პუნ­ქტი­თა და სსკ-ის 370-ე მუხ­ლის მე-3 ნა­წი­ლით მიმ­დი­ნა­რე­ობს,“ - აღ­ნიშ­ნუ­ლია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

myquiz