"კიდევ დაიღუპა გოგო და კიდევ მოხვდა რეანიმაციაში რამდენიმე ახალგაზრდა... ნარკოტიკებისადმი საფრთხის შეგრძნების მოხსნას ემსახურება სიტყვები - "კლუბური", "მსუბუქი" - რას წერს ნათია ფანჯიკიძე | Allnews.Ge

"კიდევ დაიღუპა გოგო და კიდევ მოხვდა რეანიმაციაში რამდენიმე ახალგაზრდა... ნარკოტიკებისადმი საფრთხის შეგრძნების მოხსნას ემსახურება სიტყვები - "კლუბური", "მსუბუქი" - რას წერს ნათია ფანჯიკიძე

ფსი­ქო­ლო­გი ნა­თია ფან­ჯი­კი­ძე ეხ­მი­ა­ნე­ბა ე.წ. კლუ­ბუ­რი ნარ­კო­ტი­კე­ბის თე­მას და საფრ­თხე­ებ­ზე წერს.

"კი­დევ და­ი­ღუ­პა გოგო და კი­დევ მოხ­ვდა რე­ა­ნი­მა­ცი­ა­ში რამ­დე­ნი­მე ახალ­გაზ­რდა.

ნარ­კო­ტი­კე­ბის მი­მართ საფრ­თხის შეგ­რძნე­ბის მოხ­სნას იდე­ა­ლუ­რად ემ­სა­ხუ­რე­ბა მარ­კე­ტინ­გუ­ლად კარ­გად გათ­ვლი­ლი სი­ტყვე­ბი - "კლუ­ბუ­რი" - თით­ქოს რო­მე­ლი­მე სა­სიკ­ვდი­ლოდ სა­ში­ში ნივ­თი­ე­რე­ბა გარ­თო­ბას­თან ასო­ცი­რე­ბუ­ლი და სო­ცი­ა­ლუ­რი გა­რე­მოს­თვის ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი და­ნა­მა­ტი იყოს, "სა­აფ­თი­ა­ქო" - თით­ქოს ლე­გა­ლუ­რი წამ­ლის ზე­დო­ზი­რე­ბა ვი­ტა­მი­ნის, ან ძა­ლი­ან მარ­ტი­ვი პრე­პა­რა­ტის მი­ღე­ბის შემ­თხვე­ვა­შიც კი არ იწ­ვევ­დეს მო­წამ­ვლას, ან სიკ­ვდილს;

"მსუ­ბუ­ქი" - თით­ქოს თრო­ბის მხრივ მსუ­ბუ­ქი ისე­ვე არ აზი­ა­ნებ­დეს ტვი­ნის ემო­ცი­ურ სის­ტე­მას, ან რე­ცეპ­ტო­რებს, ან არ აზი­ა­ნებ­დეს რუხი ნივ­თი­ე­რე­ბის კონ­ცენ­ტრა­ცი­ას, რო­გორც "მძი­მე".ცნო­ბი­ე­რე­ბის შეც­ვლა ნე­ბის­მი­ერ ადა­მი­ანს გვი­ნატ­რია ზოგ­ჯერ, გან­სა­კუთ­რე­ბით მა­შინ, როცა ტკი­ვილს ვერ ვუძ­ლებთ, ან მა­შინ, როცა ყვე­ლა­ფე­რი სუ­ლერ­თი და უღიმ­ღა­მოა და ერთხელ მა­ინც დავმთვრალ­ვართ ასეთ დროს ყვე­ლა, ნივ­თი­ე­რე­ბის იმ არ­ჩე­ვა­ნით, რო­მე­ლიც ხელთ მოგ­ვხვდა, ან უბ­რა­ლოდ სურ­ვი­ლად დაგ­ვი­ტო­ვე­ბია მო­რა­ლუ­რი ტან­ჯვის გა­ყუ­ჩე­ბის მო­თხოვ­ნი­ლე­ბა.

როცა ადა­მი­ანს რე­ა­ლო­ბის­გან დამ­ცა­ვი გარ­სის შე­მოკ­ვრა, გა­ყუ­ჩე­ბა უნ­დე­ბა ხში­რად, მი­თუ­მე­ტეს ყო­ველ­დღე, ეს მი­უ­თი­თებს ფსი­ქი­კურ პრობ­ლე­მა­ზე.რა არის ფსი­ქი­კუ­რი პრობ­ლე­მა? არა­ფე­რი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი, არა­მედ სტრე­სის გა­და­უ­ტან­ლო­ბა, მას­თან გამ­კლა­ვე­ბის შე­უძ­ლებ­ლო­ბა.გთხოვთ, ნარ­კო­ტიკ­ში ნუ ეძებთ გა­მო­სა­ვალს. ვუმ­კურ­ნა­ლოთ იმ ტკი­ვილს, ან სი­ცა­რი­ე­ლეს, რო­მე­ლიც გვა­ი­ძუ­ლებს გა­ვა­ყუ­ჩოთ სი­ცო­ცხლე და ცო­ცხა­ლი შეგ­რძნე­ბე­ბი. ტან­ჯვა­სა და სი­ხა­რულს შო­რის ისე­თი­ვე თხე­ლი ტი­ხა­რია, რო­გორც სი­ცილ­სა და ტი­რილს შო­რის.

ხში­რად თუ გა­ა­ყუ­ჩებ ტკი­ვილს, მა­ლე­ვე, სრუ­ლად გაქ­რე­ბა სი­ხა­რუ­ლიც. ვის­წავ­ლოთ გრძნო­ბე­ბის ატა­ნა, ზიდ­ვა. ეს არის შე­საძ­ლე­ბე­ლი. არ გე­უბ­ნე­ბით ამას ზე­პი­რად. გე­უბ­ნე­ბით იმ ცოდ­ნით, რო­მე­ლიც სწო­რედ ტკი­ვი­ლის ატა­ნა და შემ­დეგ მისი ტრანსფორ­მა­ცია რომ შემ­ძლე­ბო­და, იმი­ტომ მი­ვი­ღე.დრო­უ­ლად აღ­მო­ა­ჩი­ნეთ თქვენს გრძნო­ბებ­ში გაქ­ცე­ვის, გა­ყუ­ჩე­ბის ან მხი­ა­რუ­ლე­ბის ხე­ლოვ­ნუ­რად გა­მოწ­ვე­ვის ხში­რი სურ­ვი­ლი, რო­გორც სიმპტო­მი და მი­ი­ღეთ დახ­მა­რე­ბა. არ­სე­ბობს ად­გი­ლე­ბი დღეს, სა­დაც შეძ­ლებთ თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბის მარ­თვის სწავ­ლას. ერთ-ერთი კა­მა­რა­ცაა და უკვე ლი­ვინგ მუ­ზე­უ­მი თბი­ლი­სი, რომ­ლე­ბიც შე­გიძ­ლი­ათ გა­მო­ი­ყე­ნოთ ტკი­ვი­ლის გარ­დაქ­მნის სა­ხე­ლოს­ნოდ", - წერს ნა­თია ფან­ჯი­კი­ძე.

myquiz