"ვისაც მართლა აინტერესებს სიმართლის გაგება..." - რას წერს თბილისის მერიის პრესსამსახურის ხელმძღვანელი წერეთლის გამზირთან დაკავშირებით? | Allnews.Ge

"ვისაც მართლა აინტერესებს სიმართლის გაგება..." - რას წერს თბილისის მერიის პრესსამსახურის ხელმძღვანელი წერეთლის გამზირთან დაკავშირებით?

თბი­ლი­სის მე­რი­ის პრეს­სამ­სა­ხუ­რის ხელ­მძღვა­ნე­ლი, მა­ნა­ნა თოქ­მა­ჯიშ­ვი­ლი წე­რეთ­ლის გამ­ზი­რის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ აჟი­ო­ტაჟს ეხ­მი­ა­ნე­ბა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში არ­სე­ბულ კი­თხვებს პა­სუ­ხობს. თოქ­მა­ჯიშ­ვი­ლი აღ­ნიშ­ნულ თე­მა­ზე სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში წერს:

"მარ­თა­ლია ეს ხალ­ხი, რად უნდა გზის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ას 8 თვე, აყა­რე ძვე­ლი, გა­და­ა­გე ახა­ლი. ყო­ფი­ლი­ყო გა­სუ­ლი სა­უ­კუ­ნის ინფრას­ტრუქ­ტუ­რით, რა უჭირ­და.არც დი­დუ­ბის ხიდი იყო გა­სა­ახ­ლე­ბე­ლი, მერე რა, რომ ინ­ტენ­სი­უ­რი მოძ­რა­ო­ბაა ხიდ­ზე და 70 წე­ლია ხელი არა­ვის უხ­ლია, სა­მა­გი­ე­როდ დის­კომ­ფორ­ტი ხომ არ გვექ­ნე­ბო­და.

ახლა კი უფრო სე­რი­ო­ზუ­ლად, ვი­საც მარ­თლა აინ­ტე­რე­სებს შექ­მნი­ლი აჟი­ო­ტა­ჟი­დან სი­მარ­თლის გა­გე­ბა, მოკ­ლე პა­სუ­ხე­ბი მთა­ვარ კი­თხვებ­ზე (ვრცლად ბევ­რჯერ ისა­უბ­რეს ჩემ­ზე უფრო კომ­პე­ტენ­ტუ­რებ­მა):

- რა­ტომ გა­ჭი­ა­ნურ­და სა­მუ­შა­ო­ე­ბის დას­რუ­ლე­ბა?

- გამ­ზი­რის სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო სა­მუ­შა­ო­ე­ბის დას­რუ­ლე­ბის თა­რი­ღად (პირ­ვე­ლი­ვე დღი­დან) და­სა­ხე­ლე­ბუ­ლი იყო 2024 წლის იან­ვრის ბოლო. დღეს 21 იან­ვა­რია, გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ და საგ­ზაო მოძ­რა­ო­ბა და­გეგ­მილ დროს, ისევ იმა­ვე თა­რიღ­ში (იან­ვრის ბო­ლოს) ორ­მხრი­ვად აღ­დგე­ბა.

- რა­ტომ არ გა­უ­წყვი­ტა თბი­ლი­სის მე­რი­ამ უპა­სუ­ხის­მგებ­ლო კომ­პა­ნი­ებს ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბი არა იან­ვარ­ში, არა­მედ 6 თვის წინ?

- 6 თვის წინ, 4 თვის წინ, 3 თვის წინ და ასე შემ­დეგ გამ­ზირ­ზე მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბის შეც­ვლის სა­მუ­შა­ო­ე­ბი, რაც არის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი და ხან­გრძლი­ვი პრო­ცე­სი. ამ სა­მუ­შა­ო­ებს აწარ­მო­ებ­დნენ სხვა­დას­ხვა კომ­პა­ნი­ე­ბი, მათ შო­რის- თბი­ლი­სი ენერ­ჯი, ჯი­ვი­პი, თე­ლა­სი... სწო­რედ ამის შემ­დეგ ხდე­ბა უშუ­ა­ლოდ გზის, ტრო­ტუ­ა­რე­ბის, თარ­გე­ბის მო­წყო­ბა და სხვა მსგავ­სი ტი­პის სა­მუ­შაო. შე­სა­ბა­მი­სად, ხარ­ვე­ზე­ბი, რაც კომ­პა­ნი­ებს წინა თვე­ებ­შიც ჰქონ­დათ და ამის შე­სა­ხებ მუდ­მი­ვად ხდე­ბო­და მი­თი­თე­ბე­ბი მო­ნი­ტო­რინ­გის მიერ, თვალ­სა­ჩი­ნო გახ­და დას­კვნით ეტაპ­ზე. იხილეთ სრულად

myquiz