"დიაგნოზი სრულიად მოულოდნელი - თავის ტვინის ანევრიზმა" - ჩვენს კოლეგას, ჟურნალისტ ია თინიკაშვილს საზოგადოების დახმარება ესაჭიროება | Allnews.Ge

"დიაგნოზი სრულიად მოულოდნელი - თავის ტვინის ანევრიზმა" - ჩვენს კოლეგას, ჟურნალისტ ია თინიკაშვილს საზოგადოების დახმარება ესაჭიროება

შიდა ქარ­თლის რე­გი­ონ­ში "ინ­ტერპრეს­ნი­უ­სის“ კო­რეს­პონ­დენტს, ია თი­ნი­კაშ­ვილს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დახ­მა­რე­ბა ესა­ჭი­რო­ე­ბა.

მას თა­ვის ტვი­ნის ანევ­რიზ­მა და­უდ­გინ­და, რის გა­მოც და­მა­ტე­ბი­თი სა­მე­დი­ცი­ნო კვლე­ვე­ბი და ქი­რურ­გი­უ­ლი ჩა­რე­ვა სჭირ­დე­ბა.

"ძა­ლი­ან არ მინ­დო­და ამ­გვა­რი ში­ნა­არ­სის პოს­ტის და­წე­რა, მაგ­რამ, სამ­წუ­ხა­როდ, მდგო­მა­რე­ო­ბა სას­წრა­ფოა, ამი­ტომ, შე­უძ­ლე­ბე­ლია, რომ სა­კუ­თა­რი ფი­ნან­სუ­რი რე­სურ­სით სა­ჭი­რო თან­ხის მო­ბი­ლი­ზე­ბას და­ვე­ლო­დო.

დი­აგ­ნო­ზი, სრუ­ლი­ად მო­უ­ლოდ­ნე­ლი - თა­ვის ტვი­ნის ანევ­რიზ­მა! მაგ­ნი­ტურ რე­ზო­ნან­სუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფი­ით დი­აგ­ნო­ზის დას­მის შემ­დეგ, რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია თა­ვის ტვი­ნის კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფია ან­გი­ოგ­რა­ფი­უ­ლი რე­ჟი­მით, ასე­ვე თა­ვის ტვი­ნის დი­გი­ტა­ლუ­რი ან­გი­ოგ­რა­ფია, ოპე­რა­ცი­უ­ლი მე­თო­დის შერ­ჩე­ვა და შემ­დგომ - თა­ვის ტვი­ნის ოპე­რა­ცია, რაც საკ­მა­ოდ ძვი­რა­დღი­რე­ბუ­ლი ყო­ფი­ლა (გა­ნი­ხი­ლე­ბა ქვეყ­ნის ფარ­გლებს გა­რეთ და­მა­ტე­ბი­თი კვლე­ვე­ბი და შე­საძ­ლებ­ლო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში - ოპე­რა­ცი­უ­ლი ჩა­რე­ვა).

ჩემ­თვის ძა­ლი­ან რთუ­ლია, ვინ­მე შე­ვა­წუ­ხო, ამი­ტომ, თუ გაქვთ ქველ­მოქ­მე­დე­ბის­თვის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი თან­ხა, მხო­ლოდ ამ შემ­თხვე­ვა­ში შე­მე­წი­ეთ

ისე, ვინც იცით, ხომ ამ­დე­ნი კრი­ზი­სი გა­მო­ვი­ა­რე დღემ­დე და ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი ყო­ფი­ლა, როცა ამ­გვა­რი გან­საც­დე­ლი­სას, და-ძმა და მე­უღ­ლე არ გყავს და იმე­დად მხო­ლოდ 29 წლის შვი­ლი და დე­დის ლოც­ვა გე­გუ­ლე­ბა“, - წერს ია თი­ნი­კაშ­ვი­ლი "ფე­ის­ბუ­ქის“ სა­კუ­თარ გვერ­დზე.

თან­ხის ჩა­რი­ცხვა შე­საძ­ლე­ბე­ლია შემ­დეგ ან­გა­რი­შის ნომ­რებ­ზე:

GE08TB7086845064300018

GE23BG0000000161762834

myquiz