79% ევროკავშირში გაწევრების მომხრეა, 62% ამბობს, რომ მის ინტერესებს არცერთი პარტია არ ემსახურება, 16% ქვეყნიდან წასვლას გეგმავს - როგორია NDI- ის მორიგი კვლევის შედეგები? | Allnews.Ge

79% ევროკავშირში გაწევრების მომხრეა, 62% ამბობს, რომ მის ინტერესებს არცერთი პარტია არ ემსახურება, 16% ქვეყნიდან წასვლას გეგმავს - როგორია NDI- ის მორიგი კვლევის შედეგები?

გა­მოქ­ვეყ­ნდა ეროვ­ნულ-დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი ინ­სტი­ტუ­ტი­სა (NDI) და CRRC- სა­ქარ­თვე­ლოს მიერ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი სა­ზა­ოგ­დო­ებ­რი­ვი აზ­რის მო­რი­გი კვლე­ვის შე­დე­გე­ბი, რომ­ლის თა­ნახ­მა­დაც, სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი ერ­თსუ­ლოვ­ნად უჭე­რენ მხარს ქვეყ­ნის ევ­რო­პულ და ევ­რო­ატ­ლან­ტი­კურ ინ­ტეგ­რა­ცი­ას. ახა­ლი კვლე­ვა, რო­მე­ლიც ევ­რო­კო­მი­სი­ის 8 ნო­ემ­ბერს გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბამ­დე ჩა­ტარ­და, ადას­ტუ­რებს, რომ ევ­რო­ინ­ტეგ­რა­ცია სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბის ურ­ყე­ვი ნე­ბაა - 79% მხარს უჭერს ქვეყ­ნის ევ­რო­კავ­შირ­ში გა­წევ­რე­ბას. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ბოლო ერთი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად გა­ი­ზარ­და იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის რი­ცხვი, რომ­ლე­ბიც ევ­რო­კავ­შირს სა­ქარ­თვე­ლოს უმ­თავ­რეს ეკო­ნო­მი­კურ და პო­ლი­ტი­კურ პარტნი­ო­რად აღი­ა­რე­ბენ.

სი­ღა­რი­ბე და ეკო­ნო­მი­კას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი და­უც­ვე­ლო­ბის გრძნო­ბის გა­მომ­წვე­ვი მთა­ვა­რი ფაქ­ტო­რე­ბია - აღ­ნიშ­ნუ­ლი მიგ­ნე­ბა სხვა­დას­ხვა პო­ლი­ტი­კუ­რი სიმ­პა­თი­ის მი­ხედ­ვით არ გან­სხვავ­დე­ბა. უმე­ტე­სო­ბის შე­ფა­სე­ბით, ქვე­ყა­ნა­ში ჯან­დაც­ვას­თან, სი­ტყვის თა­ვი­სუფ­ლე­ბას­თან, ქალ­თა უფ­ლე­ბებ­თან და გა­ნათ­ლე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით წინსვლაა, თუმ­ცა ყო­ვე­ლი მე­ო­რე მო­ქა­ლა­ქე იმა­საც ამ­ბობს, რომ კრი­მი­ნალ­თან და სი­ღა­რი­ბეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით მდგო­მა­რე­ო­ბა გა­უ­ა­რე­სე­ბუ­ლია. მე­ტიც, ათი­დან ერთი მო­ქა­ლა­ქე ამ­ბობს, რომ ოჯახს საკ­ვებ­ზე ფული არ ჰყოფ­ნის, ხოლო ოთხში ერთი ადა­მი­ა­ნის თქმით, ოჯახს შე­მო­სა­ვა­ლი მხო­ლოდ საკ­ვებ­ზე ჰყოფ­ნის და სხვა არა­ფერ­ზე. ამ კუ­თხით კი­დევ უფრო რთუ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბაა ეთ­ნი­კუ­რი უმ­ცი­რე­სო­ბე­ბის და­სახ­ლე­ბებ­ში, სა­დაც მო­სახ­ლე­ო­ბის მე­ო­თხე­დი ამ­ბობს, რომ საჭ­მლის ფული არ აქვთ.

მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი - გა­ნურ­ჩევ­ლად პო­ლი­ტი­კუ­რი სიმ­პა­თი­ე­ბი­სა - ემიგ­რა­ცი­ის ნე­გა­ტი­ურ შე­დე­გებ­ზე წუ­ხან. 16% ემიგ­რა­ცი­ა­ში წას­ვლას გეგ­მავს, უმ­რავ­ლე­სო­ბა კი ამ­ბობს, რომ პი­რა­დად იც­ნობს ვინ­მეს, ვინც ბოლო 12 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში ემიგ­რა­ცი­ა­ში წა­ვი­და. მო­სახ­ლე­ო­ბის აზ­რით, ემიგ­რა­ცი­ას და­ბა­ლი ხელ­ფა­სე­ბი და სა­მუ­შაო ად­გი­ლე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბა იწ­ვევს.

რო­გორც კვლე­ვის ავ­ტო­რე­ბი ამ­ბო­ბენ, ახალ­მა კვლე­ვამ კი­დევ რამ­დე­ნი­მე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხი გა­მოკ­ვე­თა, რომ­ლე­ბიც სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ებს აწუ­ხებთ - გა­ნურ­ჩევ­ლად მათი პო­ლი­ტი­კუ­რი კუთ­ვნი­ლე­ბი­სა, ესე­ნია: გა­ნათ­ლე­ბა, ჯან­დაც­ვა, უსახ­ლკა­რო ცხო­ვე­ლე­ბი და მენ­ტა­ლუ­რი ჯან­მრთე­ლო­ბა. აბ­სო­ლუ­ტუ­რი უმ­რავ­ლე­სო­ბა მი­იჩ­ნევს, რომ სა­ყო­ველ­თაო ჯან­დაც­ვის პროგ­რა­მა მენ­ტა­ლურ ჯან­მრთე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სერ­ვი­სებ­საც უნდა ფა­რავ­დეს. რაც შე­ე­ხე­ბა უსახ­ლკა­რო ცხო­ვე­ლებს, ნი­შან­დობ­ლივ ძაღ­ლებს, ეს სა­კი­თხი ად­გი­ლობ­რი­ვი დო­ნის ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვან პრობ­ლე­მად იქცა. 2020 წლის შემ­დეგ უსახ­ლკა­რო ცხო­ვე­ლებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მის სიმწვა­ვე საგ­რძნობ­ლად არის გაზ­რდი­ლი. ეს სა­კი­თხი მო­სახ­ლე­ო­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბას (68 პრო­ცენ­ტი) აწუ­ხებს, გან­სა­კუთ­რე­ბით თბი­ლის­სა და პა­ტა­რა ქა­ლა­ქებ­ში.

უმ­რავ­ლე­სო­ბის აზ­რით, გა­ნათ­ლე­ბის და­ბა­ლი ხა­რის­ხი სის­ტე­მის წი­ნა­შე მდგა­რი ყვე­ლა­ზე დიდი გა­მოწ­ვე­ვაა, ხოლო ჯან­დაც­ვის სის­ტე­მის პრობ­ლე­მე­ბი, უპირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა, წამ­ლე­ბი­სა და სა­მე­დი­ცი­ნო მომ­სა­ხუ­რე­ბის მა­ღალ სა­ფა­სურს უკავ­შირ­დე­ბა. უმ­რავ­ლე­სო­ბის შე­ფა­სე­ბით, დეპ­რე­სია და შფოთვი­თი აშ­ლი­ლო­ბა სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვან პრობ­ლე­მას წარ­მო­ად­გენს. თით­ქმის ყო­ვე­ლი მე­ო­რე მო­ქა­ლა­ქე (41%ი) ამ­ბობს, რომ არ იცის, ვის შე­იძ­ლე­ბა მი­მარ­თოს მენ­ტა­ლუ­რი ჯან­მრთე­ლო­ბის სერ­ვი­სის მი­სა­ღე­ბად.

“კვლე­ვა ნათ­ლად აჩ­ვე­ნებს მო­სახ­ლე­ო­ბის ერ­თსუ­ლო­ვან ხედ­ვას იმის შე­სა­ხებ, თუ რო­გორ წარ­მო­უდ­გე­ნი­ათ ძლი­ე­რი და გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი სა­ქარ­თვე­ლო. სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის ეს ხედ­ვა ეკო­ნო­მი­კურ კე­თილ­დღე­ო­ბა­სა და ევ­რო­პულ მო­მა­ვალ­ზე გა­დის. პო­ლი­ტი­კურ წრე­ებ­ში არ­სე­ბუ­ლი პო­ლა­რი­ზა­ცი­ის ფონ­ზე, ნა­თე­ლია, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბის ერ­თსუ­ლოვ­ნე­ბა პარ­ტი­ულ სიმ­პა­თი­ებ­ზე მაღ­ლა დგას. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ პო­ლი­ტი­კო­სე­ბი, რომ­ლე­ბიც ხალ­ხის ინ­ტე­რე­სებს უნდა ემ­სა­ხუ­რე­ბოდ­ნენ, მო­სახ­ლე­ო­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბებ­ზე ფო­კუ­სირ­დნენ და ხორ­ცი შე­ას­ხან სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის მო­მავ­ლის ხედ­ვას,” - გა­ნა­ცხა­და ალან გი­ლამ­მა, NDI სა­ქარ­თვე­ლოს ოფი­სის დი­რექ­ტორ­მა.

ახა­ლი კვლე­ვის თა­ნახ­მად, მო­სახ­ლე­ო­ბის პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტი­ე­ბით იმედ­გაც­რუ­ე­ბა გრძელ­დე­ბა - 62% გა­ნა­ცხა­და, რომ მათ ინ­ტე­რე­სებს არ­ცერ­თი პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტია არ ემ­სა­ხუ­რე­ბა. მო­ნა­ცე­მე­ბის პარ­ტი­უ­ლი მხარ­და­ჭე­რის ჭრილ­ში ანა­ლი­ზი აჩ­ვე­ნებს, რომ ამ გან­წყო­ბას “ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის” ყო­ვე­ლი მე­ხუ­თე, ოპო­ზი­ცი­უ­რი პარ­ტი­ე­ბის ყო­ვე­ლი მე­ო­რე, ხოლო გა­და­უ­წყვე­ტე­ლი ამომ­რჩევ­ლე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა იზი­ა­რებს. ამას­თა­ნა­ვე, უმ­რავ­ლე­სო­ბა (53 %) მი­იჩ­ნევს, რომ პარ­ლა­მენ­ტის წევ­რე­ბი მათ­ნა­ი­რი ადა­მი­ა­ნე­ბის შე­ხე­დუ­ლე­ბებს არ ით­ვა­ლის­წი­ნე­ბენ.

კვლე­ვი­დან ჩანს, რომ გა­მო­კი­თხულ­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბა პო­ლი­ტი­კუ­რად გა­და­უ­წყვე­ტე­ლია.

ამას­თან, ნათ­ქვა­მია, რომ მო­სახ­ლე­ო­ბის უმე­ტე­სო­ბამ არ იცის ან არ ასა­ხე­ლებს იმ პარ­ტი­ას, რო­მე­ლიც მის შე­ხე­დუ­ლე­ბებ­თან ყვე­ლა­ზე ახ­ლოს დგას. პარ­ტი­ე­ბის მხარ­და­ჭე­რის ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი მაჩ­ვე­ნებ­ლე­ბი იმ­დე­ნად და­ბა­ლია, რომ არ­ჩევ­ნე­ბის შე­დე­გე­ბის გა­მო­საც­ნო­ბად ვერ გა­მოდ­გე­ბა.

უფრო კონ­კრე­ტუ­ლად, კი­თხვა­ზე, სა­ქარ­თვე­ლო­ში მრა­ვა­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტია არ­სე­ბობს. რო­მე­ლი პარ­ტია დგას თქვენ­თან თქვენს შე­ხე­დუ­ლე­ბას­თან, პა­სუ­ხი შემ­დეგ­ნა­ი­რად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა:

47% - არ­ცერ­თი პარ­ტი­ას

19% - „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა“

13% - უარი პა­სუხზე

6% - არ ვიცი

4% - „ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბა“

12% - სხვა პარ­ტი­ე­ბი

"ახლა, ისე რო­გორც არას­დროს, სა­ჭი­როა, რომ პო­ლი­ტი­კო­სებ­მა სა­კუ­თა­რი საქ­მი­ა­ნო­ბა მო­სახ­ლე­ო­ბის მის­წრა­ფე­ბებ­სა და სა­ჭი­რო­ე­ბებს და­უ­კავ­ში­რონ. ეს კვლე­ვა არის უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი შეხ­სე­ნე­ბა ყვე­ლას­თვის, რომ პო­ლი­ტი­კო­სე­ბი ვიწ­რო პარ­ტი­ულ ინ­ტე­რე­სებ­ზე მაღ­ლა უნდა დად­გნენ და სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის სა­ერ­თო ოც­ნე­ბებ­სა და კე­თილ­დღე­ო­ბას ემ­სა­ხუ­რონ,” - გა­ნა­ცხა­და ალან გი­ლამ­მა.

აღ­ნიშ­ნუ­ლი ან­გა­რი­ში 14 ოქ­ტომ­ბრი­დან 4 ნო­ემ­ბრამ­დე ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით ჩა­ტა­რე­ბულ, სა­ქარ­თვე­ლოს ზრდას­რუ­ლი მო­სახ­ლე­ო­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბით პი­რის­პი­რი გა­მო­კი­თხვის შე­დე­გებს ემ­ყა­რე­ბა (ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის გა­მოკ­ლე­ბით). ოქ­ტომ­ბერ­ში ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი გა­მო­კი­თხვა სულ 2,068 დას­რუ­ლე­ბულ ინ­ტერ­ვი­უს მო­ი­ცავს. სა­შუ­ა­ლო ცდო­მი­ლე­ბის ზღვა­რი კვლე­ვა­ში +/- 2,2 პრო­ცენ­ტია. NDI-ის კვლე­ვა დიდი ბრი­ტა­ნე­თის მთავ­რო­ბის UK aid-ის ფი­ნან­სუ­რი ხელ­შე­წყო­ბით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა.

კვლე­ვა ჩა­ტა­რე­ბუ­ლია CRRC სა­ქარ­თვე­ლოს მიერ.

myquiz