რა უნდა იცოდეთ უძრავი ქონების გასხვისება-გაჩუქებასა და თავდებობაზე - რა პასუხისმგებლობას კისრულობთ თითოეული ხელშეკრულების დადებისას: იურისტის რეკომენდაციები | Allnews.Ge

რა უნდა იცოდეთ უძრავი ქონების გასხვისება-გაჩუქებასა და თავდებობაზე - რა პასუხისმგებლობას კისრულობთ თითოეული ხელშეკრულების დადებისას: იურისტის რეკომენდაციები

გა­ზეთ "კვი­რის პა­ლიტ­რა­ში" სა­მო­ქა­ლა­ქო სა­კი­თხებ­ზე შე­მო­სულ მკი­თხვე­ლე­ბის შე­კი­თხვებს პა­სუ­ხობს ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ, სა­მო­ქა­ლა­ქო საქ­მე­თა და ბავ­შვთა უფ­ლე­ბებ­ში სპე­ცი­ა­ლი­ზე­ბუ­ლი ად­ვო­კა­ტი ნუგ­ბა­რა როს­ტი­აშ­ვი­ლი:

- მაქვს ბინა და მინ­და ძმის­შვი­ლის სა­ხელ­ზე ჩუ­ქე­ბა გა­ვა­ფორ­მო. ამის­თვის რა თან­ხის გა­დახ­და მო­მი­წევს და სა­ჯა­რო რე­ესტრში რა სა­ბუ­თე­ბია სა­ჭი­რო. ასე­ვე მა­ინ­ტე­რე­სებს, ჩემს ძმის­შვილს ხომ არ ექ­ნე­ბა რა­ი­მე გა­და­სა­ხა­დი?

- თუ თქვენ გსურთ ბინა ჩუ­ქე­ბით გა­და­უ­ფორ­მოთ ძმის­შვილს, ამ შემ­თხვე­ვა­ში თქვენ­სა და თქვენს ძმის­შვილს შო­რის უნდა და­ი­დოს ჩუ­ქე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა, რო­მე­ლიც უნდა წა­რად­გი­ნოთ სა­ჯა­რო რე­ესტრში პი­რა­დო­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბელ მოწ­მო­ბებ­თან ერ­თად, ოპე­რა­ტო­რის დახ­მა­რე­ბით შე­ავ­სებთ გან­ცხა­დე­ბას. მომ­სა­ხუ­რე­ბის სა­ფა­სუ­რი გა­ნი­სა­ზღვრე­ბა მისი ვა­დის მი­ხედ­ვით და მერ­ყე­ობს 150-დან 350 ლა­რამ­დე. ჩუ­ქე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე მი­ღე­ბუ­ლი სა­კუთ­რე­ბა არ იბეგ­რე­ბა, შე­სა­ბა­მი­სად, თქვენს ძმის­შვილს არა­ნა­ი­რი გა­და­სა­ხა­დი არ და­ე­კის­რე­ბა.

- რამ­დე­ნი­მე წლის წინ გარ­და­იც­ვა­ლა ჩემი მე­ზო­ბე­ლი. მისი მემ­კვიდ­რე ამ დრომ­დე არ იფორ­მებს ქო­ნე­ბას და ბინა წლე­ბია და­კე­ტი­ლია. მე არა ვარ მისი მემ­კვიდ­რე, მაგ­რამ მა­ინ­ტე­რე­სებს, რო­გორ შე­მიძ­ლია გა­ვარ­კვიო, ჰქონ­და თუ არა ამ პირს სი­ცო­ცხლე­ში ან­დერ­ძი და­წე­რი­ლი? ან როცა არ გა­მოჩ­ნდე­ბა მემ­კვიდ­რე, ხომ არ არის მო­სა­ლოდ­ნე­ლი, ნო­ტა­რი­უს­მა და­მა­ლოს ან­დერ­ძის არ­სე­ბო­ბა. მგო­ნი, ეს ადა­მი­ა­ნი და­წერ­და სი­ცო­ცხლე­ში ან­დერძს, რად­გან ბევ­რჯერ უსა­უბ­რია ამა­ზე.

- არ­სე­ბობს ან­დერ­ძის ორი ფორ­მა, ში­ნა­უ­რუ­ლი და სა­ნო­ტა­რო ან­დერ­ძი. ში­ნა­უ­რუ­ლი ან­დერ­ძი გუ­ლის­ხმობს მო­ან­დერ­ძის ხე­ლით შედ­გე­ნილ ან­დერძს, რო­მელ­საც ისე­თი­ვე სა­მარ­თლებ­რი­ვი ძალა აქვს, რო­გო­რიც სა­ნო­ტა­რო ან­დერძს, თუმ­ცა ში­ნა­უ­რუ­ლი ან­დერ­ძის არ­სე­ბო­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია ვერ ექ­ნე­ბა ნო­ტა­რი­უსს იქი­დან გა­მო­მომ­დი­ნა­რე, რომ ში­ნა­უ­რუ­ლი ან­დერ­ძი მო­ან­დერ­ძეს­თან ინა­ხე­ბა. რაც შე­ე­ხე­ბა სა­ნო­ტა­რო წე­სით შედ­გე­ნილ ან­დერძს, ის დგე­ბა ნო­ტა­რი­უს­თან. მამ­კვიდ­რებ­ლის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის შემ­დგომ ნო­ტა­რი­უ­სი ან­დერ­ძის ში­ნა­არსს გა­ან­დობს პი­რებს, რო­მელ­თა სა­ხელ­ზეც არის შედ­გე­ნი­ლი ან­დერ­ძი, შე­სა­ბა­მი­სად, თუ თქვენ არ ბრძან­დე­ბით მემ­კვიდ­რე, ინ­ფორ­მა­ცი­ას ვერ მი­ი­ღებთ, ვი­ნა­ი­დან წარ­მო­ად­გენს პერ­სო­ნა­ლურ მო­ნა­ცე­მებს.

- ჩემი ბან­კის ვალი გა­და­ცე­მუ­ლია სა­აღ­სრუ­ლე­ბოს­თვის. ვარ მო­ვა­ლე­თა რე­ესტრშიც, ახლა ვა­პი­რებ ქვეყ­ნი­დან სა­მუ­შა­ოდ წას­ვლას. სა­ზღვარ­ზე ხომ არ შე­მექ­მნე­ბა პრობ­ლე­მა?

- ფუ­ლა­დი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის არ­სე­ბო­ბა არ წარ­მო­შობს პი­რის ქვეყ­ნი­დან გას­ვლის აკ­რძალ­ვას. შე­სა­ბა­მი­სად, სა­ზღვრის კვე­თი­სას აღ­ნიშ­ნუ­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა დაბ­რკო­ლე­ბას არ შე­გიქ­მნით.

- ჩემი სეს­ხის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბას ვადა გა­უ­ვი­და, ხან­დაზ­მუ­ლი­აო, მი­თხრეს. სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ ვი­ყა­ვი და, ამ ფაქ­ტო­რის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, მაქვს შან­სი თან­ხის დაბ­რუ­ნე­ბის?

- კა­ნო­ნით დად­გე­ნი­ლია სეს­ხის დაბ­რუ­ნე­ბის მო­თხოვ­ნის უფ­ლე­ბის სამ­წლი­ა­ნი ვადა, ხან­დაზ­მუ­ლო­ბის ვადა იწყე­ბა მო­თხოვ­ნის წარ­მო­შო­ბის მო­მენ­ტი­დან. მო­თხოვ­ნის წარ­მო­შო­ბის მო­მენ­ტად მი­იჩ­ნე­ვა დრო, როცა პირ­მა შე­ი­ტყო ან პირს უნდა შე­ე­ტყო უფ­ლე­ბის დარ­ღვე­ვის შე­სა­ხებ. თუ აღ­ნიშ­ნუ­ლი ვადა გა­სუ­ლია, შე­უძ­ლე­ბე­ლია ვა­დის აღ­დგე­ნა, არც იმას მი­ექ­ცე­ვა ყუ­რა­დღე­ბა, იმ­ყო­ფე­ბო­დით თუ არა სა­ქარ­თვე­ლო­ში.

- წლე­ბის წინ არა­კა­ნო­ნი­ე­რად გა­მის­ხვი­სეს ბინა, იყო სა­სა­მარ­თლო პრო­ცე­სე­ბი, მაგ­რამ ვერ და­ვამ­ტკი­ცე ჩემი სი­მარ­თლე. ახლა გა­ვი­გე, რომ რამ­დე­ნი­მე თვის წინ და­უ­კა­ვე­ბი­ათ ის ნო­ტა­რი­უ­სი, რო­მელ­მაც მა­შინ ეს უკა­ნო­ნო­ბა ჩა­ი­დი­ნა. საქ­მე­ში ანა­ლო­გი­უ­რი სქე­მით და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლე­ბი არი­ან. ამ­დე­ნი წლის მერე შან­სი მექ­ნე­ბა, რომ ისევ წა­მო­ვი­წყო დავა?

- აღ­ნიშ­ნუ­ლი ფაქ­ტი შე­იძ­ლე­ბა გახ­დეს საქ­მე­ზე სა­სა­მარ­თლო წარ­მო­ე­ბის გა­ნახ­ლე­ბის სა­ფუძ­ვე­ლი, ახ­ლად აღ­მო­ჩე­ნი­ლი/ახ­ლად გა­მოვ­ლე­ნი­ლი გა­რე­მო­ე­ბე­ბის გამო. მსგავ­სი სა­კი­თხი შეს­წავ­ლას სა­ჭი­რო­ებს, თუნ­დაც იმ თვალ­საზ­რი­სით, რომ ახ­ლად აღ­მო­ჩე­ნი­ლი გა­რე­მო­ე­ბე­ბის გამო სა­სა­მარ­თლოს­თვის მი­მარ­თვის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას აქვს თა­ვი­სი საპ­რო­ცე­სო ვადა და ამ ვა­და­ში უნდა ჩა­ე­ტი­ოს მხა­რე. გა­ნაგ­რძეთ კი­თხვა

myquiz