ვინ არის პირველი ქართველი ქალი, რომელიც BBC-ის "100 გავ­ლე­ნი­ან ინფლუ­ენ­სერს" შორის მოხვდა? | Allnews.Ge

ვინ არის პირველი ქართველი ქალი, რომელიც BBC-ის "100 გავ­ლე­ნი­ან ინფლუ­ენ­სერს" შორის მოხვდა?

ჟურ­ნა­ლის­ტი თა­მარ მუ­სე­რი­ძე პირ­ვე­ლი ქარ­თვე­ლი ქალი გახ­და, რო­მე­ლიც BBC-ის 100 გავ­ლე­ნი­ან ინფლუ­ენ­სერს შო­რის მოხ­ვდა, რო­მელ­თა საქ­მი­ა­ნო­ბაც სა­კუ­თა­რი ქვეყ­ნის ფარ­გლებს გას­ცდა.

გა­მო­ცე­მა წერს, რომ თა­მარ მუ­სე­რი­ძე 18 წლი­დან ცნო­ბი­ლი სახე იყო ქარ­თულ ტე­ლე­ეკ­რან­ზე, მაგ­რამ მისი ცხოვ­რე­ბა მკვეთ­რად შე­იც­ვა­ლა, რო­დე­საც 31 წლის ასაკ­ში აღ­მო­ა­ჩი­ნა, რომ ნაშ­ვი­ლე­ბი იყო. ბი­ო­ლო­გი­უ­რი მშობ­ლე­ბის ძებ­ნის პრო­ცეს­ში კი აღ­მო­ა­ჩი­ნა უამ­რა­ვი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბა იმი­სა, რომ გა­სუ­ლი სა­უ­კუ­ნის 50-იან წლებ­ში, სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ე.წ. შავ ბა­ზარ­ზე ბავ­შვე­ბით ვაჭ­რობ­დნენ.

მან შექ­მნა ფე­ის­ბუ­ქის ჯგუ­ფი "ვე­ძებ", რა­მაც უკა­ნო­ნო შვი­ლად აყ­ვა­ნის შე­სა­ხებ არ­სე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი სა­აშ­კა­რა­ო­ზე გა­მო­ი­ტა­ნა.

BBC წერს, რომ მუ­სე­რი­ძის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ ასო­ბით ოჯა­ხის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბას შე­უ­წყო ხელი, მაგ­რამ თა­ვად კვლავ ეძებს სა­კუ­თარ ოჯახს.

თა­მარ მუ­სე­რი­ძემ ამ ფაქ­ტის შე­სა­ხებ სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში წერს:

ღმერ­თო, არ მჯე­რა ეხლა ამას რომ ვწერ !!!!!!!!!!!!!!!! უკვე 10 წე­ლია, ყო­ვე­ლი წლის ბო­ლოს BBC მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნე­ბი­დან გა­მორ­ჩუ­ლი ქა­ლე­ბის ასე­ულს აქ­ვეყ­ნებს. იმ ქა­ლე­ბის, რომ­ლებ­მაც სა­კუ­თარ ქვე­ყა­ნა­ში გარ­კვე­უ­ლი წვლი­ლი შე­ი­ტა­ნეს და მის მი­მართ ინ­ტე­რე­სი მისი ქვეყ­ნე­ბის ფარ­გლებს გას­ცდა.

წელს პირ­ვე­ლად ბი-ბი-სი სა­ქარ­თვე­ლო­ში გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი მოვ­ლე­ნე­ბით და­ინ­ტე­რეს­და!!!

წელს პირ­ვე­ლად, ქარ­თვე­ლი ქალი მოხ­ვდა მსოფ­ლიო ინფლუ­ენ­სე­რი ქა­ლე­ბის ასე­ულ­ში!!!

წელს, მი­შელ ობა­მას­თან ერ­თად ამ ასე­ულ­ში მე აღ­მოვ­ჩნდი!!!

ჯერ ვცახ­ცა­ხებ და შე­იძ­ლე­ბა კარ­გად ვერ ვერ ვა­ლა­გებ ტექსტს. მაგ­რამ მთა­ვა­რი ის არის, რომ ეს ყვე­ლა­ფე­რი ამად ღირ­და.

სი­მარ­თლის არ­გა­გე­ბა და სი­მარ­თლის­თვის ბრძო­ლა ამად ღირ­და!

არას­დროს თქვათ თქვენ მიზ­ნებ­ზე უარი, არას­დროს და­ი­ხი­ოთ უკან.

არას­დროს ჩა­იქ­ნი­ოთ ხელი და გახ­სოვ­დეთ. ცუდს აუ­ცი­ლებ­ლად! აუ­ცი­ლებ­ლად მოს­დევს კარ­გი!

თუმ­ცა ამ სი­ა­ში მარ­ტო ჩემი ბრძო­ლით ვერ მოვ­ხვდე­ბო­დი".

myquiz