პრეზიდენტის იმპიჩმენტის განხილვა დაიწყო: სალომე ზურაბიშვილს პარლამენტის თავმჯდომარე ეზოში დახვდა, უმრავლესობა კი დარბაზში შესვლისას ფეხზე არ წამოუდგა | Allnews.Ge

პრეზიდენტის იმპიჩმენტის განხილვა დაიწყო: სალომე ზურაბიშვილს პარლამენტის თავმჯდომარე ეზოში დახვდა, უმრავლესობა კი დარბაზში შესვლისას ფეხზე არ წამოუდგა

პარ­ლა­მენ­ტში პრე­ზი­დენ­ტი სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის იმ­პიჩ­მენ­ტის თა­ო­ბა­ზე სხდო­მა და­ი­წყო. სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი პარ­ლა­მენ­ტშია. მას პარ­ლა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რე შალ­ვა პა­პუ­აშ­ვი­ლი ეზო­ში შეხ­ვდა. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ სხდო­მა 87 დე­პუ­ტა­ტი ეს­წრე­ბა ამ­ჟა­მად, რო­გორც გა­ცხად­და ფრაქ­ცია "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბა" სხდო­მას არ ეს­წრე­ბა, დე­პუ­ტატ­მა ნატო ჩხე­ი­ძემ გან­ცხა­დე­ბა გა­ა­კე­თა, რის მე­რეც სხდო­მა­თა დარ­ბა­ზი და­ტო­ვა. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ პრე­ზი­დენ­ტის დარ­ბაზ­ში შეს­ვლი­სას მას მხო­ლოდ ოპო­ზი­ცი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი წა­მოდ­გნენ ფეხ­ზე, უმ­რავ­ლე­სო­ბა კი - არა.

სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტის - სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის იმ­პიჩ­მენ­ტის წე­სით თა­ნამ­დე­ბო­ბი­დან გა­და­ყე­ნე­ბის სა­კი­თხის გან­ხილ­ვი­სა და კენ­ჭისყ­რის ვა­დის გან­სა­ზღვრის თა­ო­ბა­ზე დად­გე­ნი­ლე­ბა პარ­ლა­მენ­ტმა გუ­შინ მი­ი­ღო.

"სა­ქარ­თვე­ლოს კონ­სტი­ტუ­ცი­ის 48-ე მუხ­ლის პირ­ვე­ლი და მე-2 პუნ­ქტე­ბი­სა და სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის რეგ­ლა­მენ­ტის 179-ე მუხ­ლის მე-2 და მე-4 პუნ­ქტე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტი ად­გენს: 1. სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტმა სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტის − სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის იმ­პიჩ­მენ­ტის წე­სით თა­ნამ­დე­ბო­ბი­დან გა­და­ყე­ნე­ბის სა­კი­თხი სა­ქარ­თვე­ლოს სა­კონ­სტი­ტუ­ციო სა­სა­მარ­თლოს მიერ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტის მიერ კონ­სტი­ტუ­ცი­ის დარ­ღვე­ვის თა­ო­ბა­ზე დას­კვნის (№3/1/1797, 16.10.2023) სა­ფუძ­ველ­ზე გა­ნი­ხი­ლოს და აღ­ნიშ­ნულ სა­კითხს კენ­ჭი უყა­როს 2023 წლის სა­შე­მოდ­გო­მო სე­სი­ის 17−20 ოქ­ტომ­ბრის მო­რი­გი პლე­ნა­რუ­ლი სხდო­მე­ბის კვი­რა­ში. 2. ეს დად­გე­ნი­ლე­ბა ამოქ­მედ­დეს მი­ღე­ბის­თა­ნა­ვე,“ - აღ­ნიშ­ნუ­ლია დად­გე­ნი­ლე­ბა­ში.

myquiz