ვინ არის ტოპ 10 ყველაზე პოპულარული ქართველი TikTok ინფლუენსერი? | Allnews.Ge

ვინ არის ტოპ 10 ყველაზე პოპულარული ქართველი TikTok ინფლუენსერი?

ციფ­რუ­ლი სამ­ყა­რო, სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბი, თა­ვი­სი უარ­ყო­ფი­თი და და­დე­ბი­თი მხა­რე­ე­ბით, ჩვე­ნი ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბაა. რო­გორ ვცხოვ­რობ­დით ადრე სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბის გა­რე­შე, რო­გორ ვამ­ყა­რებდთ კო­მუ­ნი­კა­ცი­ას, რო­გორ ვეც­ნო­ბო­დით სი­ახ­ლე­ებს ან ,უბ­რა­ლოდ, რა იყო გარ­თო­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა, რო­გორ ვმუ­შა­ობ­დით მათ გა­რე­შე? - დღეს, ფა­ტობ­რი­ვად, წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია ცხოვ­რე­ბა ციფ­რუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გა­რე­შე.

მსოფ­ლი­ო­ში არა­ერ­თი სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლი არ­სე­ბობს, ჩნდე­ბა ახა­ლი ქსე­ლე­ბი, ძვე­ლე­ბი ახ­ლდე­ბა და ბა­ზარ­ზე არ­სე­ბულ კონ­კუ­რენ­ცი­ას უძ­ლე­ბენ, ზო­გი­ერ­თი ქსე­ლი აქ­ტუ­ა­ლო­ბას კარ­გავს, ზო­გიც პი­რი­ქით, უფრო მე­ტად პო­პუ­ლა­რუ­ლი ხდე­ბა.

ამ ეტაპ­ზე ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე მზარ­დი სო­ცი­ა­ლუ­რი პლატ­ფორ­მა, "ტი­კტო­კია". მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ არა­ერ­თი კი­თხვა არ­სე­ბობს, გან­სა­კუთ­რე­ბით კი მის უსაფრ­თხო­ე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, მთელ მსოფ­ლი­ო­ში სულ უფრო მეტი ადა­მი­ა­ნი ხდე­ბა "ტი­კტო­კის" მომ­ხმა­რე­ბე­ლი.

ბოლო კვლე­ვის მი­ხედ­ვით, თუკი აქამ­დე "ტი­კტო­კი" გა­ნი­ხი­ლე­ბო­და რო­გორც გარ­თო­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბად, სა­დაც ძი­რი­თა­დად ცეკ­ვი­სა, თუ სიმ­ღე­რე­ბის და სხვა ათას­გვა­რი გა­სარ­თო­ბი აქ­ტი­ვო­ბის ვი­დე­ო­ებს ათავ­სებ­დნენ, ახლა უფრო,მე­ტად იზ­რდე­ბა მისი, რო­გორც ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ღე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბის როლი. თუმ­ცა ამ კვლე­ვა­ზე უფრო დე­ტა­ლუ­რად ქვე­მოთ ვი­სა­უბ­რებთ.

"ტი­კტო­კი" მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა ქვე­ყა­ნა­ში და მათ შო­რის, სა­ქარ­თვე­ლო­ში, გან­სა­კუთ­რე­ბით პო­პუ­ლა­რუ­ლი კო­რო­ნა­ვირუ­სის პან­დე­მი­ის დროს გახ­და, როცა კა­რან­ტინ­ში, ჩა­კე­ტი­ლო­ბის­გან მო­წყე­ნილ­მა ადა­მი­ა­ნებ­მა გა­სარ­თო­ბად სწო­რედ ამ პლატ­ფორ­მას მი­მარ­თეს.

მო­დით, ვნა­ხოთ ვინ არი­ან სა­ქარ­თვე­ლო­ში ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლი "ტი­კტო­კე­რე­ბი", - ვის ჰყავს ყვე­ლა­ზე მეტი გა­მომ­წე­რი და რა ტი­პის კონ­ტენტს სთა­ვა­ზო­ბენ ისი­ნი მომ­ხმა­რე­ბელს:

1. "ტი­კტო­კის" ქარ­თვე­ლი მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი­დან ყვე­ლა­ზე მეტი გა­მომ­წე­რი ბე­რას ჰყავს.

maxresdefault-1695877302.jpg

ბერა ნა­ნუ­კა - ასე ჰქვია რე­პე­რი­სა და მისი მე­უღ­ლის ოფი­ცი­ა­ლურ სა­ერ­თო გვერდს, რო­მელ­საც 7.2 მი­ლი­ო­ნი გა­მომ­წე­რი ჰყავს. თუმ­ცა ბერა დიდი ხა­ნია აღარ აქ­ტი­უ­რობს სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში. ბოლო ვი­დეო 2022 წელს აქვს გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი და ნა­ნუ­კა გუ­და­ვა­ძის და­ბა­დე­ბის დღეს ეძღვნე­ბა.

2. გა­მომ­წე­რე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბის მი­ხედ­ვით, მე­ო­რე ად­გილ­ზე თა­მარ გე­ლო­ვა­ნია. მისი გა­მომ­წე­რე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა 708 000-ს შე­ად­გენს. თა­მა­რის გვერ­დზე ნა­ხავთ სტან­დარ­ტულ გა­სარ­თობ "ტი­კტოკ" ვი­დე­ო­ებს.

117645311-2769020519866429-7817215207133387000-n-1695877384.jpg

3. ელე­ნი­კო ფოქ­სი (ელე­ნე რუ­ხა­ძე) - ელე­ნი­კოს 442 000-ზე მეტი გა­მომ­წე­რი ჰყავს. გა­მომ­წე­რებს უზი­ა­რებს ვი­დე­ო­ებს თა­ვი­სი ცხოვ­რე­ბის, სხვა­დას­ხვა აქ­ტი­ვო­ბის შე­სა­ხებ, მოგ­ზა­უ­რო­ბა­ზე, ასე­ვე სხვა­დას­ხვა რე­ცეპ­ტებს. მისი კონ­ტენ­ტი მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნია.

maxresdefault-1-1695877426.jpg

4. და­თუ­ნა­თათ - ამ სა­ხე­ლით არის "ტი­კტოკ­ზე" უკვე ცნო­ბი­ლი იუ­მო­რის­ტი, რო­მელ­საც 416 000-ზე მეტი გა­მომ­წე­რი ჰყავს. მისი ვი­დე­ო­ე­ბი არის სხვა­დას­ხვა ყო­ველ­დღი­უ­რი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის შარ­ჟი. და­თუ­ნას კონ­ტენ­ტი თით­ქმის ყო­ველ­თვის ვირუ­სუ­ლად ვრცელ­დე­ბა არა მხო­ლოდ "ტი­კტოკ­ზე", არა­მედ "ფე­ის­ბუქ­ზეც".

257779010-100205962496042-7721895301941667720-n-1695877467.jpg

5. იკა­ნა­თია - ამ სა­ხე­ლი­თაა "ტი­კტოკ­ზე" წყვი­ლი, რო­მელ­საც 383 900 გა­მომ­წე­რი ჰყავს და ისი­ნი თა­ვი­ანთ ოჯა­ხუ­რი ცხოვ­რე­ბის შე­სა­ხებ უზი­ა­რე­ბენ გა­მომ­წე­რებს ვი­დე­ო­ებს.

72084475-588473565023747-4185350127059206144-n-1695877519.jpg

იხილეთ სრულად

myquiz