ნასამართლეობა ბოტასების ქურდობისთვის, მაღალჩინოსნის ცემის ბრალდება და სკანდალი ექსმინისტრის გატაცებაზე - რა არის ცნობილი ამერიკის მიერ სანქცირებულ ფარცხალაძეზე? | Allnews.Ge

ნასამართლეობა ბოტასების ქურდობისთვის, მაღალჩინოსნის ცემის ბრალდება და სკანდალი ექსმინისტრის გატაცებაზე - რა არის ცნობილი ამერიკის მიერ სანქცირებულ ფარცხალაძეზე?

აშშ-მა ახა­ლი სა­სან­ქციო პა­კე­ტის ფარ­გლებ­ში “ქარ­თვე­ლი-რუსი ოლი­გარ­ქი” ოთარ ფარ­ცხა­ლა­ძე და­ა­სან­ქცი­რა. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას Associated Press აშშ-ის სა­ხელ­მწი­ფო დე­პარ­ტა­მენტზე დაყ­რდნო­ბით ავ­რცე­ლებს.

მათი ცნო­ბით, აშშ რუ­სე­თი­დან, თურ­ქე­თი­დან, არაბ­თა გა­ერ­თი­ა­ნე­ბულ სა­ა­მი­რო­ე­ბი­დან და სა­ქარ­თვე­ლო­დან 150-ზე მეტ ბიზ­ნეს­სა და ინ­დი­ვიდს ასან­ქცი­რებს, რათა კრემ­ლის ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­ზე, ფულ­სა და ფი­ნან­სურ არ­ხებ­ზე წვდო­მა აღ­კვე­თოს უკ­რა­ი­ნის წი­ნა­აღ­მდეგ ომის სა­წარ­მო­ებ­ლად.

რო­გორც მე­დია წერს, სან­ქცი­რე­ბულ­თა სი­ა­ში ქარ­თვე­ლი-რუსი ოლი­გარ­ქი ოთარ ფარ­ცხა­ლა­ძეც მოხ­ვდა.

გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­ყუ­რა­დღე­ბოა აშშ-ს სა­ხელ­მწი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტის ინ­ფორ­მა­ცია, რომ­ლის მი­ხედ­ვით, ოთარ ფარ­ცხა­ლა­ძეს­თან რუ­სე­თის უშიშ­რო­ე­ბის ფე­დე­რა­ლუ­რი სამ­სა­ხუ­რი (“ეფეს­ბე”) მუ­შა­ობ­და, რათა რუ­სე­თის სა­სარ­გებ­ლოდ გავ­ლე­ნა მო­ეხ­დი­ნა ქარ­თულ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­სა და პო­ლი­ტი­კა­ზე.

რა არის ცნო­ბი­ლი ფარ­ცხა­ლა­ძე­ზე?

ოთარ ფარ­ცხლა­ძე სა­ქარ­თვე­ლოს მთა­ვარ პრო­კუ­რო­რად და­ნიშ­ვნი­დან მა­ლე­ვე გა­ეხ­ვია სკან­დალ­ში. იგი თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე 2013 წლის 7 ნო­ემ­ბერს და­ი­ნიშ­ნა, ამა­ვე წლის 30 დე­კემ­ბერს გა­დად­გა. პოს­ტის და­ტო­ვე­ბამ­დე ფარ­ცხა­ლა­ძემ სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში და­წე­რა:

"ბოლო დროს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში დას­მუ­ლი კი­თხვე­ბის გამო, რომ­ლე­ბიც გაჩ­ნდა ჩემს ბი­ოგ­რა­ფი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, თავს ვალ­დე­ბუ­ლად ვთვლი, პა­ტი­ვი ვცე და გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის აზრი და დავ­ტო­ვო მთა­ვა­რი პრო­კუ­რო­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბა. დღეს ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობს სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბის დამ­კვიდ­რე­ბის პრო­ცე­სი და მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ მთა­ვა­რი პრო­კუ­რო­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე ჩემს ყოფ­ნას არ გა­აჩ­ნია სა­მარ­თლებ­რი­ვი პრობ­ლე­მე­ბი, არ მინ­და ეჭვქვეშ დად­გეს იმ საქ­მე­ე­ბის გა­მო­ძი­ე­ბის ლე­გი­ტი­მა­ცია, რო­მელ­საც ამ დრო­ის­თვის აწარ­მო­ებს მთა­ვა­რი პრო­კუ­რა­ტუ­რა. გარ­და ამი­სა, ჩემი თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე ყოფ­ნით არ მინ­და ჩრდი­ლი მი­ად­გეს პრე­მი­ერ-მი­ნისტრს და იმ პო­ლი­ტი­კურ ძა­ლას, ვის­თვი­საც მთა­ვა­რია ქვე­ყა­ნა­ში სა­მარ­თლი­ა­ნო­ბის დამ­კვიდ­რე­ბა“, - წერს ოთარ ფარ­ცხა­ლა­ძე, რომ­ლის შე­სა­ხე­ბაც იმ დროს ოპო­ზი­ცი­ამ გა­ავ­რცე­ლა ინ­ფორ­მა­ცია, რომ ის გერ­მა­ნი­ა­ში იყო ნა­სა­მარ­თლე­ვი "ყა­ჩა­ღუ­რი ქურ­დო­ბის" მუხ­ლით. კერ­ძოდ, ოპო­ზი­ცია ამ­ტკი­ცებ­და, რომ ფარ­ცხა­ლა­ძემ გერ­მა­ნი­ა­ში ბო­ტა­სე­ბი მო­ი­პა­რა.

ფარ­ცხა­ლა­ძემ არ უარ­ყო, რომ გერ­მა­ნი­ა­ში ინ­ცი­დენ­ტი შე­ემ­თხვა:

"2000 წელს ნამ­დვი­ლად ვიმ­ყო­ფე­ბო­დი გერ­მა­ნი­ა­ში, სა­დაც ინ­ცი­დენ­ტი შე­მემ­თხვა პო­ლი­ცი­ას­თან. სა­მარ­თალ­დამ­ცველს, რო­მელ­საც, მოგ­ვი­ა­ნე­ბით დად­გინ­და, რომ ინ­ფორ­მა­ცია ჰქონ­და სხვა პი­რის მი­მართ ჩა­დე­ნილ და­ნა­შა­ულ­ზე, მო­უ­ვი­და შეც­დო­მა, მო­მა­ყე­ნა ფი­ზი­კუ­რი შე­უ­რა­ცხყო­ფა და სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი თავ­შეყ­რის ად­გი­ლას მოხ­და კონ­ფლიქ­ტი...წა­ი­კი­თხეთ სრუ­ლად

myquiz