საქართველოს სუროგაციის ახალ კანონთან ადაპტაცია: რა იცლვება კანონში? | Allnews.Ge

საქართველოს სუროგაციის ახალ კანონთან ადაპტაცია: რა იცლვება კანონში?

12:17 / 23-08-2023 სა­ქარ­თვე­ლო, თვალ­წარმ­ტა­ცი პე­ი­ზა­ჟე­ბი­თა და თბი­ლი სტუ­მარ­თმოყ­ვა­რე­ო­ბით გან­თქმუ­ლი ქვე­ყა­ნა, დიდი ხა­ნია სუ­რო­გა­ცი­უ­ლი მომ­სა­ხუ­რე­ბის მა­ძი­ე­ბე­ლი წყვი­ლე­ბის­თვის პო­პუ­ლა­რულ დეს­ტი­ნა­ცი­ად იქცა. თუმ­ცა, სუ­რო­გა­ცი­ის მზარდ ბიზ­ნეს­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი შეშ­ფო­თე­ბის გამო, ინ­დუსტრი­ის და­სა­რე­გუ­ლი­რებ­ლად, სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბამ, გარ­კვე­უ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი გა­დად­გა. შე­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი კა­ნო­ნი, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენტს წა­რედ­გი­ნა, უცხო­ე­ლე­ბის­თვის სუ­რო­გა­ცი­ის აკ­რძალ­ვას გუ­ლის­ხმობს. შე­სა­ბა­მი­სად, ამ პრო­ცე­სებ­ში მო­ნა­წი­ლე ყვე­ლა პი­რი­სათ­ვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ამ ცვლი­ლე­ბე­ბის ცოდ­ნა და მათ­თან ადაპ­ტა­ცია.

ეს ყოვ­ლის­მომ­ცვე­ლი გზამ­კვლე­ვი დაწ­ვრი­ლე­ბით აღ­წერს სა­ქარ­თვე­ლოს ახალ სუ­რო­გა­ცი­ის კა­ნონს, გან­მარ­ტავს მის შე­დე­გებს, IVF გა­და­ზიდ­ვე­ბის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა­სა და გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი სა­მარ­თლებ­რი­ვი ჩარ­ჩოს დაც­ვის უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად აუ­ცი­ლე­ბელ ნა­ბი­ჯებს.

სა­ქარ­თვე­ლოს ახა­ლი სუ­რო­გა­ცი­უ­ლი კა­ნო­ნის გან­მარ­ტე­ბა

ძი­რი­თა­დი დე­ბუ­ლე­ბე­ბი

1. და­საშ­ვე­ბო­ბის კრი­ტე­რი­უ­მე­ბი

სუ­რო­გა­ცი­ის ახა­ლი კა­ნო­ნი მო­ი­ცავს და­საშ­ვე­ბო­ბის კარ­გად გან­სა­ზღვრულ კრი­ტე­რი­უ­მებს, რო­გორც მო­მა­ვა­ლი მშობ­ლე­ბის, ასე­ვე, სუ­რო­გა­ტე­ბის­თვის. მო­მა­ვალ­მა მშობ­ლებ­მა უნდა და­აკ­მა­ყო­ფი­ლონ კა­ნო­ნი­ე­რი ასა­კი­სა და გო­ნებ­რი­ვი კომ­პე­ტენ­ცი­ის მო­თხოვ­ნე­ბი და უნდა იყ­ვნენ და­ქორ­წი­ნე­ბულ­ნი ან იმ­ყო­ფე­ბოდ­ნენ სტა­ბი­ლურ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. ამას­თან, მათ უნდა წარ­მო­ად­გი­ნონ სა­მე­დი­ცი­ნო მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბა, რო­მე­ლიც და­ა­სა­ბუ­თებს ბუ­ნებ­რი­ვი ჩა­სახ­ვის უუ­ნა­რო­ბას. მე­ო­რე მხრივ, სუ­რო­გა­ტებ­მა უნდა და­აკ­მა­ყო­ფი­ლონ სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­მე­დი­ცი­ნო, ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი და სა­მარ­თლებ­რი­ვი წი­ნა­პი­რო­ბე­ბი.

2. სუ­რო­გა­ცი­ის სა­ა­გენ­ტო­ე­ბის რე­გუ­ლი­რე­ბა

სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე მოქ­მე­დი სუ­რო­გა­ცი­ის სა­ა­გენ­ტო­ე­ბის სა­მარ­თა­ვად, კა­ნო­ნი ყოვ­ლის­მომ­ცველ დე­ბუ­ლე­ბებს ით­ვა­ლის­წი­ნებს. აღიშ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტო­ე­ბი უნდა იყ­ვნენ სა­თა­ნა­დოდ ლი­ცენ­ზი­რე­ბულ­ნი და მკაც­რად და­ე­მორ­ჩი­ლონ ეთი­კი­სა და გამჭვირ­ვა­ლო­ბის ნორ­მებს.

3. გეს­ტა­ცი­უ­რი სუ­რო­გა­ცი­ის ექ­სკლუ­ზი­უ­რო­ბა

ახა­ლი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა ექ­სკლუ­ზი­უ­რად უშ­ვებს გეს­ტა­ცი­ურ სუ­რო­გა­ცი­ას, სა­დაც სუ­რო­გა­ტი არ არის ბი­ო­ლო­გი­უ­რად და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ნა­ყოფ­თან, რო­მელ­საც ატა­რებს. ამით, კა­ნო­ნი უზ­რუნ­ველ­ყოფს მშობ­ლის უფ­ლე­ბე­ბის მკა­ფი­ოდ ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას, რაც ამ­ცი­რებს პო­ტენ­ცი­ურ სა­მარ­თლებ­რივ სირ­თუ­ლე­ებს, რომ­ლე­ბიც ტრა­დი­ცი­უ­ლი სუ­რო­გა­ცი­ის შემ­თხვე­ვა­ში შე­იძ­ლე­ბა წარ­მო­იშ­ვას.

4. მშობ­ლის უფ­ლე­ბე­ბი და თან­ხმო­ბა

კა­ნო­ნი ჩა­სახ­ვის დღი­დან ცალ­სა­ხად ად­გენს მო­მა­ვა­ლი მშობ­ლე­ბის უფ­ლე­ბებს. ის ავალ­დე­ბუ­ლებს სუ­რო­გატ დე­დას, რომ მან ნე­ბა­ყოფ­ლო­ბით თქვას უარი მშობ­ლის ყვე­ლა უფ­ლე­ბა­ზე. პრო­ცეს­ში მო­ნა­წი­ლე ყვე­ლა მხა­რემ უნდა უზუნ­ველ­ყოს ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი თან­ხმო­ბა ფორ­მა­ლუ­რი სა­მარ­თლებ­რი­ვი შე­თან­ხმე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით.

5. კომ­პენ­სა­ცია და ხარ­ჯე­ბი

კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა ად­გენს, რომ სუ­რო­გა­ტებს შე­უძ­ლი­ათ მი­ი­ღონ გო­ნივ­რუ­ლი კომ­პენ­სა­ცია მათ მიერ გა­წე­უ­ლი მომ­სა­ხუ­რე­ბის­თვის. ამას­თან, კრძა­ლავს სუ­რო­გა­ცი­ის ნე­ბის­მი­ე­რი ფორ­მის კო­მერ­ცი­ა­ლი­ზა­ცი­ას ან ექ­სპლუ­ა­ტა­ცი­ას.

რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი

მო­მა­ვა­ლი მშობ­ლე­ბის და­საშ­ვე­ბო­ბის კრი­ტე­რი­უ­მე­ბი

მო­მა­ვა­ლი მშობ­ლე­ბი, რომ­ლებ­საც სურთ სუ­რო­გა­ცი­ით სარ­გებ­ლო­ბა, უნდა აკ­მა­ყო­ფი­ლებ­დნენ და­საშ­ვე­ბო­ბის კარ­გად გან­სა­ზღვრულ კრი­ტე­რი­უ­მებს. აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, კარ­გი რე­პუ­ტა­ცი­ის მქო­ნე, აღი­ა­რე­ბუ­ლი სა­გენ­ტოს შერ­ჩე­ვა, რო­მე­ლიც მკაც­რად მოქ­მე­დებს სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ჩარ­ჩო­ებ­ში. ამას­თან, მო­მა­ვა­ლი მშობ­ლე­ბი ძირ­ფეს­ვი­ა­ნად უნდა იც­ნობ­დნენ თა­ვი­ანთ უფ­ლე­ბებ­სა და მო­ვა­ლე­ო­ბებს ჩა­სახ­ვის მო­მენ­ტი­დან.

შე­დე­გე­ბი სუ­რო­გატ­თათ­ვის

ახალ კა­ნონ­მდებ­ლო­ბას შე­მო­აქვს სუ­რო­გა­ცი­ის პრო­ცეს­ში ჩარ­თუ­ლი სუ­რო­გა­ტე­ბის დაც­ვის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა და სხვა მკა­ფიო დი­რექ­ტი­ვე­ბი. სუ­რო­გა­ტე­ბი და­ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბი­ან სა­ფუძ­ვლი­ან სა­მე­დი­ცი­ნო და ფსი­ქო­ლო­გი­ურ შე­ფა­სე­ბას, რაც უზ­რუნ­ველ­ყოფს მათ ფი­ზი­კურ და გო­ნებ­რივ მზა­ო­ბას მო­მა­ვა­ლი პრო­ცე­სე­ბი­სათ­ვის. გარ­და ამი­სა, თა­ნაბ­რად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია მათი უფ­ლე­ბე­ბი­სა და კომ­პენ­სა­ცი­ის ცოდ­ნა.

სუ­რო­გა­ცი­ის სა­ა­გენ­ტო­ე­ბის პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბე­ბი

კა­ნო­ნი­ე­რად მუ­შა­ო­ბის­თვის, სა­ა­გენ­ტო­ებ­მა უნდა მო­ი­პო­ვონ სა­ჭი­რო ლი­ცენ­ზი­ე­ბი და ურ­ყე­ვად და­იც­ვან ეთი­კის ნორ­მე­ბი. თი­თო­ე­უ­ლი მო­ნა­წი­ლე მხა­რის ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი თან­ხმო­ბის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა მათი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის კრი­ტი­კუ­ლი ას­პექ­ტია. სა­თა­ნა­დო შე­მოწ­მე­ბა და რო­გორც მო­მა­ვა­ლი მშობ­ლე­ბის, ასე­ვე სუ­რო­გა­ტე­ბის ურ­ყე­ვი მხარ­და­ჭე­რა, ფუნ­და­მენ­ტუ­რია მთე­ლი პრო­ცე­სის წარ­მა­ტე­ბის­თვის. იხილეთ სრულას

myquiz