რამდენი ნაბიჯის გავლაა დღეში საჭირო იმისთვის, რომ დაავადებების გაჩენის რისკი შემცირდეს და სიცოცხლე გახანგრძლივდეს? | Allnews.Ge

რამდენი ნაბიჯის გავლაა დღეში საჭირო იმისთვის, რომ დაავადებების გაჩენის რისკი შემცირდეს და სიცოცხლე გახანგრძლივდეს?

მკვლევ­რებ­მა გა­მო­ავ­ლი­ნეს, თუ რამ­დე­ნი ნა­ბი­ჯის გა­და­ად­გმაა სა­ჭი­რო დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში სხვა­დას­ხვა და­ა­ვა­დე­ბე­ბის გა­ჩე­ნის რის­კის შე­სამ­ცი­რებ­ლად და სი­ცო­ცხლის გა­სა­ხან­გრძლი­ვებ­ლად. ეს იმა­ზე ცო­ტაა, ვიდ­რე თქვენ გგო­ნი­ათ.

პრე­ვენ­ცი­უ­ლი კარ­დი­ო­ლო­გი­ის ევ­რო­პულ ჟურ­ნალ­ში გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი კვლე­ვა გვე­უბ­ნე­ბა, რომ დღე­ში მი­ნი­მუმ 2 337 ნა­ბი­ჯის გავ­ლა გულ-სის­ხლძარ­ღვთა და­ა­ვა­დე­ბე­ბის­გან გარ­დაც­ვა­ლე­ბის რისკს ამ­ცი­რებს, 3 967 ნა­ბი­ჯი კი სხვა და­ა­ვა­დე­ბე­ბით სიკ­ვდი­ლის რისკს.

ახალ­მა კვლე­ვამ აჩ­ვე­ნა, რომ ცო­ტა­ო­დე­ნი სი­ა­რუ­ლიც კი სა­სარ­გებ­ლოა ჯან­მრთე­ლო­ბის­თვის, თუმ­ცა მეც­ნი­ე­რე­ბი ხაზს უს­ვა­მენ, რომ რაც უფრო მეტს და­დის ადა­მი­ა­ნი, ჯან­მრთე­ლო­ბის­თვის მით უკე­თე­სია.

კვლე­ვა­ში ჩარ­თუ­ლი იყო 226 889 ადა­მი­ა­ნი.

"ჩვენ და­ვამ­ტკი­ცეთ, რომ რაც უფრო მეტს დავ­დი­ვართ, მით უკე­თე­სი გავ­ლე­ნა აქვს ამას ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე",- აცხა­დებს კვლე­ვის ხელ­მძღვა­ნე­ლი და კარ­დი­ო­ლო­გი­ის პრო­ფე­სო­რი, მა­ჩეი ბა­ნა­ხი.

ჯერ­ჯე­რო­ბით, იმის ლი­მი­ტი, თუ რამ­დე­ნი ნა­ბი­ჯი უნდა გა­ი­ა­როს ადა­მი­ან­მა დღე­ში, დად­გე­ნი­ლი არაა.

სი­ა­რუ­ლი ხში­რად ვარ­ჯი­შის და­უ­ფა­სე­ბე­ლი ფორ­მაა.კვლე­ვამ აჩ­ვე­ნა, რომ ცხოვ­რე­ბის აქ­ტი­ურ წესს, თუნ­დაც ეს მა­ღა­ზი­ებ­ში ფე­ხით სი­ა­რუ­ლი იყოს, ჯან­მრთე­ლო­ბის­თვის მრა­ვა­ლი სარ­გე­ბე­ლი მო­აქვს.

სხვა­დას­ხვა კვლე­ვა აჩ­ვე­ნებს, რომ მოძ­რა­ო­ბის და ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბა, მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით, სიკ­ვდი­ლი­ა­ნო­ბის ერთ-ერთი მთა­ვა­რი მი­ზე­ზია.

კვლე­ვის თა­ნახ­მად, და­ა­ვა­დე­ბებ­თან საბ­რძოლ­ვე­ლად, 60 წლამ­დე ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის უფრო ეფექ­ტი­ა­ნი სი­ა­რუ­ლი, ვიდ­რე უფ­რო­სი ასა­კის ადა­მი­ა­ნებ­ში. ხან­დაზ­მუ­ლებ­ში, რომ­ლე­ბიც დღე­ში 6 000-დან 10 000 ნა­ბიჯს გა­დი­ოდ­ნენ, 42%-ით შემ­ცირ­და სიკ­ვდი­ლი­ა­ნო­ბა, ხოლო ახალ­გაზ­რდებ­ში, რომ­ლე­ბიც დღე­ში 7 000-13 000 ნა­ბიჯს და­დი­ოდ­ნენ, 49%-ით. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ბა­ნახ­მა გა­ნა­ცხა­და, რომ სჯობს, რაც შე­იძ­ლე­ბა ად­რე­ულ ასაკ­ში და­ვი­წყოთ გან­სა­ზღვრუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბის გავ­ლა და რაც შე­იძ­ლე­ბა მეტი ვი­ა­როთ.

და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის და პრე­ვენ­ცი­ის ცენ­ტრის ცნო­ბით, აშშ-ში ყო­ველ 33 წამ­ში ერთი ადა­მი­ა­ნი იღუ­პე­ბა გულ-სის­ხლძარ­ღვთა და­ა­ვა­დე­ბე­ბის­გან.

გულ-სის­ხლძარ­ღვთა და­ა­ვა­დე­ბე­ბის მი­ზე­ზი ხში­რა­დაა უმოძ­რა­ო­ბა, ამი­ტომ, მეც­ნი­ე­რე­ბი თვლი­ან, რომ თუნ­დაც თუნ­დაც ხან­მოკ­ლე დრო­ით სი­ა­რულს შე­უძ­ლია, არა­ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წესი შეგ­ვიც­ვა­ლოს.

myquiz