რატომ იხრჩობა სულ უფრო მეტი ადამიანი თბილისის ზღვაზე და რა რეგულაციების დაწესებას ითხოვენ სპეციალისტები? | Allnews.Ge

რატომ იხრჩობა სულ უფრო მეტი ადამიანი თბილისის ზღვაზე და რა რეგულაციების დაწესებას ითხოვენ სპეციალისტები?

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ყო­ველ­წლი­უ­რად წყლის ობი­ექ­ტებ­ზე 150-დან 200 კა­ცამ­დე იღუ­პე­ბა, მათ შო­რის არი­ან მო­ზარ­დე­ბიც. გარ­დაც­ვლი­ლე­ბის ოჯა­ხე­ბი წლე­ბია ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას რე­ა­გი­რე­ბას სთხო­ვენ, ერთი მათ­გა­ნი იუ­რის­ტი ალე­კო ცქი­ტიშ­ვი­ლია, რომ­ლის დავა მე­რი­ას­თან უზე­ნა­ეს სა­სა­მარ­თლომ­დეც მი­ვი­და.

ის ხუთი წე­ლია თბი­ლი­სის ზღვა­ზე გა­მაფრ­თხი­ლე­ბე­ლი და ამ­კრძა­ლა­ვი ნიშ­ნე­ბის და­მონ­ტა­ჟე­ბას ითხოვს და სწო­რედ ამ მო­ტი­ვით და­ი­წყო დავა მე­რი­ი­სა და "ჯი­ვი­პი"-ს წი­ნა­აღ­მდეგ. სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლომ თბი­ლი­სის მე­რი­ას ად­გილ­ზე ბა­რი­ე­რე­ბი­სა და გა­მაფრ­თხი­ლე­ბე­ლი ბა­ნე­რე­ბის და­მონ­ტა­ჟე­ბა და­ა­ვა­ლა, მე­რი­ამ კი მო­სა­მარ­თლის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა სა­ა­პე­ლა­ციო სა­სა­მარ­თლო­ში გა­ა­სა­ჩივ­რა...

სტა­ტის­ტი­კა აჩ­ვე­ნებს, რომ ბოლო რამ­დე­ნი­მე წე­ლი­წად­ში მა­გა­ლი­თად თბი­ლი­სის ზღვა­ზე 30-მდე ადა­მი­ა­ნი და­იხ­რჩო, რო­მელ­თა შო­რის 10 არას­რულ­წლო­ვა­ნია. იქ გა­მო­იკ­ვე­თა ორი წი­თე­ლი ზონა: თემ­ქის მხა­რე ე.წ. ჩანჩქე­რის მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რია და ვარ­კე­თი­ლის მხა­რე - მდი­ნა­რე იო­რის შე­სარ­თა­ვი. წელს, სა­ბა­ნაო სე­ზონ­ზე, მარ­ტო ორ დღე­ში სა­ქარ­თვე­ლო­ში წყლის ობი­ექ­ტებ­ზე 4 ადა­მი­ა­ნი და­ი­ღუ­პა: ჩაქვში, სას­ტუმ­რო "ოა­ზი­სის" აუზ­ში 5 წლის და­ნი­ე­ლი და­იხ­რჩო. 19 წლის თორ­ნი­კე მესხს, რო­მე­ლიც 17 ივ­ლისს ზეს­ტა­ფო­ნის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში სამ­ცვე­რას ჩანჩქე­რი­დან გა­დახ­ტა, მყვინ­თა­ვე­ბი მდი­ნა­რე ძუ­სა­ში სამი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ეძებ­დნენ და 22 წლის ლუკა ლა­ცა­ბი­ძეს, რომ­ლის ცხე­და­რი თბი­ლი­სის ზღვი­დან ამო­იყ­ვა­ნეს. ლუკა ლა­ცა­ბი­ძის სამ­ძებ­რო სა­მუ­შა­ო­ე­ბის დროს მაშ­ვე­ლებ­მა თბი­ლი­სის ზღვა­ზე კი­დევ ერთი ცხე­და­რი აღ­მო­ა­ჩი­ნეს, რომ­ლის იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბი­სას დად­გინ­და, რომ გარ­დაც­ვლი­ლი 45 წლამ­დე უცხო­ე­ლი მა­მა­კა­ცია.

უსაფრ­თხო­ე­ბის ნორ­მე­ბის დაც­ვის მო­თხოვ­ნით, ალე­კო ცქი­ტიშ­ვი­ლის თა­ოს­ნო­ბით და­ი­წყო კამ­პა­ნია "იცუ­რე მშვი­დად", რო­მე­ლიც უსაფრ­თხო­ე­ბის ზო­მე­ბის გამ­კაც­რე­ბას და რე­გუ­ლა­ცი­ებს მო­ი­თხოვს იმ ად­გი­ლებ­ში, სა­დაც ხში­რად იღუ­პე­ბოდ­ნენ მო­ზარ­დე­ბი, სა­დაც არც გა­მაფრ­თხი­ლე­ბე­ლი ნი­შა­ნი იდგა და არც მაშ­ვე­ლე­ბი პატ­რუ­ლი­რე­ბენ.

ალე­კო ცქი­ტიშ­ვი­ლი, "ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა ცენ­ტრის" ხელ­მძღვა­ნე­ლი: - ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მხრი­დან პრე­ვენ­ცი­უ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი წყლის ობი­ექ­ტებ­ზე სხვა­დას­ხვა მი­მარ­თუ­ლე­ბით უნდა იყოს ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი, რა­საც სჭირ­დე­ბა და­გეგ­მვა, სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ბა­ზის მო­წეს­რი­გე­ბა, მათ შო­რის, ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი კო­დექ­სის მი­ხედ­ვით ჯა­რი­მე­ბის და­წე­სე­ბა და ა.შ. რო­დე­საც წყლის ობი­ექ­ტებ­ზე სიკ­ვდი­ლი­ა­ნო­ბის ასე­თი მა­ღა­ლი ციფ­რია, ეს პირ­ველ რიგ­ში, სწო­რედ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბაა.

ჩვენ და­ვი­წყეთ კამ­პა­ნია "იცუ­რე მშვი­დად" და იმ ად­გი­ლას, სა­დაც ჩემი შვი­ლი და­იხ­რჩო, მო­ვა­ხერ­ხეთ გა­მაფრ­თხი­ლე­ბე­ლი და ამ­კრძა­ლა­ვი ბა­ნე­რე­ბის და წარ­წე­რე­ბის, ასე­ვე, ვი­დე­ო­კა­მე­რე­ბის და­მონ­ტა­ჟე­ბა. ხუ­თწ­ლი­ა­ნი ბრძო­ლა დაგ­ვჭირ­და, რომ იქ ელე­მენ­ტა­რუ­ლი რა­ღაც გა­კე­თე­ბუ­ლი­ყო და მას შემ­დეგ იმ კონ­კრე­ტულ ად­გი­ლას, სა­დაც ცოტ­ნე და­ი­ღუ­პა, არც ერთი ადა­მი­ა­ნი აღარ დამ­ხრჩვა­ლა. ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას არ აქვს გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბუ­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა. ამას ჩვენ ვხე­დავ­დით სა­სა­მარ­თლო პრო­ცეს­ზე, სა­დაც ჩემი ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი სარ­ჩე­ლი გა­ნი­ხი­ლე­ბო­და თბი­ლი­სის მე­რი­ი­სა და წყლის გა­მა­ნა­წი­ლე­ბე­ლი კომ­პა­ნი­ის წი­ნა­აღ­მდეგ. მე­რი­აც და კომ­პა­ნია GჭP-იც არა­ნა­ირ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას არ გრძნობ­დნენ იქამ­დე, სა­ნამ პირ­ვე­ლი ინ­სტან­ცი­ის მო­სა­მარ­თლე ნა­თია ბუს­კა­ძემ თა­ვი­სი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბით არ და­ა­ვალ­დე­ბუ­ლა, იქ მო­წყო­ბი­ლი­ყო გა­მაფრ­თხი­ლე­ბე­ლი და ამ­კრძა­ლა­ვი ბა­ნე­რე­ბი. მად­ლო­ბა ამ მო­სა­მარ­თლეს მა­მა­ცო­ბის­თვის, რომ არა ეს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა, შე­საძ­ლოა, უპა­სუ­ხის­მგებ­ლო მერ­სა და მის ჯგუ­ფებს არ შე­ე­ბერ­ტყათ ყური. ჩვენ გავ­მარ­თეთ რამ­დე­ნი­მე საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცია არა მარ­ტო თბი­ლი­სის ზღვა­ზე (სა­დაც 2 ყვე­ლა­ზე სა­ში­ში ლო­კა­ცი­აა ე.წ. ჩანჩქე­რის და მე­ო­რე - ვარ­კე­თი­ლის მხა­რეს ე.წ. კოშ­კის ტე­რი­ტო­რია), არა­მედ რე­გი­ო­ნებ­ში. ვი­ყა­ვით ქა­ლაქ რუს­თავ­ში წყალ­სა­ცა­ვის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, სა­დაც მის­მა კერ­ძო მე­პატ­რო­ნემ მე­რი­ას­თან ერ­თად გა­ნი­ხი­ლა ეს სა­კი­თხი და ტე­რი­ტო­რია მავ­თულხლარ­თე­ბით შე­მო­ღო­ბა, მე­თევ­ზე­ე­ბის შეს­ვლაც აიკ­რძა­ლა, ბა­ნა­ო­ბაც. მას შემ­დეგ, რაც ჩვე­ნი მო­თხოვ­ნა დაკ­მა­ყო­ფილ­და, იქ უბე­დუ­რი შემ­თხვე­ვა აღარ მომ­ხდა­რა. გვქონ­და საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცია მტკვარ­ზეც, სა­დაც პან­დე­მი­ამ­დელ პე­რი­ოდ­ში, ორი ძმა - 20-22 წლის ბი­ჭე­ბი და­ი­ღუპ­ნენ.

- რა სა­ხის რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბი და პრე­ვენ­ცი­უ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი უნდა გა­ტარ­დეს, უბე­დუ­რი შემ­თხვე­ვე­ბის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად?

- მი­ნი­მა­ლუ­რი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბია გა­მაფრ­თხი­ლე­ბე­ლი და ამ­კრძა­ლა­ვი ბა­ნე­რე­ბის და­მონ­ტა­ჟე­ბა. როცა ამა­ზე ად­ვო­კა­ტი­რე­ბას ვა­კე­თებ­დით, შევ­ხვდით რო­გორც ად­გი­ლობ­რი­ვი მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლებს, ასე­ვე, პარ­ლა­მენ­ტში გა­რე­მოს დაც­ვის კო­მი­ტე­ტის წარ­მო­მად­გენ­ლებს - კახა კუ­ჭა­ვა­სა და ევ­რო­პას­თან ინ­ტეგ­რა­ცი­ის კო­მი­ტე­ტის იმ­ჟა­მინ­დელ ხელ­მძღვა­ნელს თა­მარ ხუ­ლორ­და­ვას. ჩვე­ნი ერთ-ერთი მთა­ვა­რი მო­თხოვ­ნა იყო სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ბა­ზის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა, კონ­კრე­ტუ­ლად, უნდა იყოს მი­ღე­ბუ­ლი მთავ­რო­ბის დად­გე­ნი­ლე­ბა, რო­მე­ლიც მო­ა­წეს­რი­გებს ამ სფე­რო­ში არ­სე­ბულ ქა­ო­სურ ვი­თა­რე­ბას. სამ­წუ­ხა­როდ, ეს ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა თით­ქმის 10 წე­ლია შე­უს­რუ­ლე­ბე­ლია და მთავ­რო­ბა ამ­გვა­რი დად­გე­ნი­ლე­ბის გა­მო­ცე­მი­სა და დამ­ტკი­ცე­ბის თა­რიღს ყო­ვე­ლი წლის 1 იან­ვრამ­დე გა­და­ა­ვა­დებს ხოლ­მე. ფაქ­ტობ­რი­ვად, ამ ნორ­მა­ტი­ულ აქ­ტზე მუ­შა­ო­ბა შე­ა­ჩე­რეს. არა­და, სწო­რედ ამ აქ­ტით, კა­ნო­ნის დო­ნე­ზე უნდა მო­წეს­რიგ­დეს წყლის ობი­ექ­ტებ­ზე არ­სე­ბუ­ლი ვი­თა­რე­ბა. აქ იგუ­ლის­ხმე­ბა არა მხო­ლოდ ბა­ნე­რე­ბის და­მონ­ტა­ჟე­ბა, არა­მედ პო­ლი­ტი­კის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა, ვინ იქ­ნე­ბა პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი ამა თუ იმ ობი­ექ­ტზე. მაგ. და­ცულ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, ლა­გო­დე­ხის ნაკ­რძალ­ში გურ­გე­ნი­ა­ნის ჩანჩქერ­ში, რამ­დე­ნი­მე წლის წინ მოს­წავ­ლე და­იხ­რჩო. იქაც ვი­ყა­ვით ასუ­ლი და ნაკ­რძა­ლის დი­რექ­ტო­რი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით შეხ­ვდა ჩვენს წა­მო­წყე­ბას, რის შემ­დე­გაც მო­წეს­რიგ­და ტუ­რის­ტუ­ლი ბი­ლი­კი, გაჩ­ნდა ბა­ნე­რე­ბიც...

- სა­შიშ ზო­ნებ­ზე ბა­ნე­რე­ბი და ამ­კრძა­ლა­ვი ნიშ­ნე­ბი საკ­მა­რი­სია? შე­საძ­ლოა ადა­მი­ა­ნებ­მა არც გა­ით­ვა­ლის­წი­ნონ ეს ნიშ­ნე­ბი, მა­ინც გა­რის­კონ, რაც სა­ბე­დის­წე­რო გა­მოდ­გეს მათ­თვის...

- რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკ­მა­რი­სი, ჩვენ ვამ­ბობთ, რომ კონ­კრე­ტუ­ლი ად­გი­ლე­ბის დაც­ვა უნდა მოხ­დეს და ასე­თი ად­გი­ლი თბი­ლი­სის ზღვა­ზე არის სულ რამ­დე­ნი­მე. ერთ-ერთი ასე­თი იყო ზღვა­ზე ე.წ. ჩანჩქე­რი, სა­დაც ბა­რი­ე­რე­ბი გა­კეთ­და. ვარ­კე­თი­ლის მხა­რეს შე­იძ­ლე­ბა ბა­რი­ე­რე­ბი ვერ გა­კეთ­დეს იმი­ტომ, რომ ზღვას მთლი­ა­ნად ვერ შე­მო­ღო­ბავ, მაგ­რამ შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ი­ყოს და­რა­ჯი, რო­მე­ლიც მო­ქა­ლა­ქე­ებს გა­აფრ­თხი­ლებს. შე­იძ­ლე­ბა და­წეს­დეს ჯა­რი­მე­ბიც - რო­დე­საც ამ­კრძა­ლა­ვი ნი­შა­ნია და­მაგ­რე­ბუ­ლი, მაგ­რამ მო­ქა­ლა­ქე არ­ღვევს აკ­რძალ­ვას და შე­დის წყალ­ში, სწო­რედ ამ შემ­თხვე­ვა­ში უნდა ამოქ­მედ­დეს ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი ჯა­რი­მე­ბი. ეს, თა­ვის მხრივ, მო­ი­თხოვს ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ კო­დექსში ცვლი­ლე­ბის შე­ტა­ნას. ასე­ვე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ხაზი გა­ეს­ვას მო­ქა­ლა­ქე­თა ცნო­ბი­ე­რე­ბის ამაღ­ლე­ბას, რა­შიც მთე­ლი რიგი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი იგუ­ლის­ხმე­ბა, მათ შო­რის სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბა­ში უნდა იყოს სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გა­ნი. ბავ­შვს ეს გან­სა­კუთ­რე­ბით იმ ასაკ­ში სჭირ­დე­ბა, როცა თავ­გა­და­სავ­ლებს ეძებს. ასე­ვე დავ­სვით სა­კი­თხი, რომ ცურ­ვა იყოს ბავ­შვის­თვის ხელ­მი­საწ­ვდო­მი (ფა­სიც). გვქონ­და იდეა მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის სმს-ებით გაფრ­თხი­ლე­ბი­საც. მა­გა­ლი­თად, თუ შავ ზღვა­ზე შტორ­მია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი, ან წყალ­დი­დო­ბა - მდი­ნა­რე ალა­ზა­ნი იქ­ნე­ბა, არაგ­ვი თუ რი­ო­ნი, მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი უნდა გა­აფრ­თხი­ლონ, რომ არ შე­ვიდ­ნენ წყალ­ში... გვქონ­და შეხ­ვედ­რე­ბი სკო­ლებ­ში, მო­ვამ­ზა­დეთ 2 სა­გა­მო­ძი­ე­ბო ფილ­მი, გა­მო­ვაქ­ვეყ­ნეთ ორი კვლე­ვა თა­ვი­სი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბით და ა.შ.

- წყალ­ში დახ­რჩო­ბის სტა­ტის­ტი­კა კლე­ბის­კენ მი­დის თუ ზრდის­კენ?

- ზო­გა­დი დი­ნა­მი­კა შეს­წავ­ლი­ლი გვაქვს და ჯერ კი­დევ პან­დე­მი­ამ­დე ის კლე­ბის­კენ მი­დი­ო­და. ეს იმი­ტომ, რომ შავი ზღვის სა­ნა­პი­რო­ზე, ტუ­რის­ტუ­ლი ნა­კა­დის ზრდას­თან ერ­თად, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ ნა­წი­ლობ­რივ მო­ა­წეს­რი­გა ვი­თა­რე­ბა - პლა­ჟებ­ზე სის­ტე­მა­ტუ­რად დგა­ნან მაშ­ვე­ლე­ბი. თუმ­ცა შავი ზღვის პე­რი­მეტრზე არის ად­გი­ლე­ბი, სა­დაც მაშ­ვე­ლე­ბი არ იმ­ყო­ფე­ბი­ან და, სამ­წუ­ხა­როდ, რო­გორც თბი­ლი­სის ზღვა­ზე, იქაც არის მო­წყო­ბი­ლი კუს­ტა­რუ­ლი რეკ­რი­ა­ცი­უ­ლი ზო­ნე­ბი, პლა­ჟე­ბი, სა­დაც ბა­ნა­ო­ბენ ადა­მი­ა­ნე­ბი, არა­და, იქ ბა­ნა­ო­ბა არ შე­იძ­ლე­ბა. იქაც უნდა იყოს გა­მაფრ­თხი­ლე­ბე­ლი ბა­ნე­რე­ბი, ან მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტებ­მა აი­ღონ ამ ად­გი­ლებ­ზე კუ­რა­ტო­რო­ბა, რაც იმას გუ­ლის­ხმობს, რომ იქაც იყოს მაშ­ვე­ლი. გა­ნაგ­რძეთ კი­თხვა

myquiz