"მსგავსი სტიქია დასავლეთ საქართველოში არასოდეს მომხდარა, თუ არ ჩავთვლით 1991 წლის მიწისძვრას, როცა სოფელი ხახიეთი ჩაიმარხა... 5 მილიონ კუბურ მეტრზე მეტი მასა მოვიდა დინამიკაში" - გეოლოგი | Allnews.Ge

"მსგავსი სტიქია დასავლეთ საქართველოში არასოდეს მომხდარა, თუ არ ჩავთვლით 1991 წლის მიწისძვრას, როცა სოფელი ხახიეთი ჩაიმარხა... 5 მილიონ კუბურ მეტრზე მეტი მასა მოვიდა დინამიკაში" - გეოლოგი

დარ­წმუ­ნე­ბით შე­მიძ­ლია გი­თხრათ, რომ ამ ეტაპ­ზე მსგავ­სი მას­შტა­ბის სტი­ქია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი არ არის, - ამის შე­სა­ხებ გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს გე­ო­ლოგ­მა მე­რაბ გაფ­რინ­დაშ­ვილ­მა 3 აგ­ვის­ტოს შოვ­ში მომ­ხდარ სტი­ქი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბით გა­ნა­ცხა­და.

რო­გორც მან ჟურ­ნა­ლის­ტებ­თან აღ­ნიშ­ნა, სტი­ქია ბევ­რი ბუ­ნებ­რი­ვი ფაქ­ტო­რის თან­ხვედ­რის შე­დე­გად გან­ვი­თარ­და და მისი გან­მე­ო­რე­ბის საფრ­თხე არ არ­სე­ბობს.

მი­სი­ვე თქმით, გარ­და 1991 წლის მი­წისძვრი­სა, მსგავ­სი სტი­ქი­უ­რი მოვ­ლე­ნა და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში არა­სო­დეს მომ­ხდა­რა.

"მიმ­დი­ნა­რე წლის 3 აგ­ვის­ტოს, დღის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში, ონის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში, კუ­რორტ შო­ვის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე ერ­თსა და იმა­ვე დროს გე­ო­ლო­გი­უ­რი და ჰიდ­რო­მე­ტე­ო­რო­ლო­გი­უ­რი მოვ­ლე­ნე­ბი მოხ­და. კერ­ძოდ, მდი­ნა­რის სა­თა­ვე­ებ­ში 2 მყინ­ვა­რია, რომ­ლე­ბიც ინ­ტენ­სი­უ­რად დნე­ბა. ამას უხვი ნა­ლე­ქი და­ემ­თხვა. ჩა­მო­ი­რე­ცხა ნა­პი­რე­ბი, გა­აქ­ტი­ურ­და ე.წ. სა­ნა­პი­რო ტი­პის მე­წყრუ­ლი პრო­ცე­სე­ბი. ეს ყვე­ლა­ფე­რი გა­და­ი­ზარ­და ღვარ­ცოფ­ში და შე­დე­გად მი­ვი­ღეთ ის, რაც ცნო­ბი­ლია.

მსგავ­სი სტი­ქი­უ­რი მოვ­ლე­ნა და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში არა­სო­დეს მომ­ხდა­რა, თუ არ ჩავ­თვლით 1991 წლის მი­წისძვრას რაჭა-იმე­რე­თის ზო­ნა­ში, სა­დაც სო­ფე­ლი ხა­ხი­ე­თი ჩა­ი­მარ­ხა. ჩვე­ნი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, 5 მი­ლი­ონ კუ­ბურ მეტრზე მეტი მასა მო­ვი­და დი­ნა­მი­კა­ში. გა­რე­მოს დაც­ვი­სა და სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის სა­მი­ნის­ტროს გე­ო­ლო­გე­ბი და ჰიდ­რო­ლო­გე­ბი სტი­ქი­ის ზო­ნა­ში უმოკ­ლეს პე­რი­ო­დი მი­ვიდ­ნენ და სა­მუ­შა­ო­ე­ბი და­ი­წყეს. დღე­საც 6 ჯგუ­ფი მუ­შა­ობს. ათ­ვა­ლი­ე­რე­ბენ არა მხო­ლოდ ვი­ზუ­ა­ლუ­რად, არა­მედ ატა­რე­ბენ ინ­სტრუ­მენ­ტულ მო­ნი­ტო­რინგს. დარ­წმუ­ნე­ბით შე­მიძ­ლია გი­თხრათ, რომ ამ ეტაპ­ზე მსგავ­სი მას­შტა­ბის სტი­ქია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი არ არის.

სი­ტუ­ა­ცია დას­ტა­ბი­ლურ­და, კვლე­ვე­ბი მიმ­დი­ნა­რე­ობს. სტი­ქია სრუ­ლად ბუ­ნებ­რივ ფაქ­ტო­რებ­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი. ამ ეტაპ­ზე, გა­მე­ო­რე­ბის საფრ­თხე არ არ­სე­ბობს“, - გა­ნა­ცხა­და მე­რაბ გაფ­რინ­დაშ­ვილ­მა.

შოვ­ში, მე­წყე­რი 3 აგ­ვის­ტოს ჩა­მოწ­ვა. ბოლო ოფი­ცი­ა­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თვის სამ­სა­ხუ­რის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის მიერ ონის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში მიმ­დი­ნა­რე სა­მაშ­ვე­ლო ღო­ნის­ძი­ე­ბის შე­დე­გად, ორი პი­რის ცხე­და­რია ნა­პოვ­ნი. 210 ადა­მი­ა­ნი სტი­ქი­ის ზო­ნი­დან გა­მო­იყ­ვა­ნეს და სხვა­დას­ხვა უსაფრ­თხო ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე მო­ა­თავ­სეს.

myquiz