გაიგეთ რომელი სმარტფონი სთავაზობს მომხმარებელს ფასისა და ხარისხის საუკეთესო კომბინაციას | Allnews.Ge

გაიგეთ რომელი სმარტფონი სთავაზობს მომხმარებელს ფასისა და ხარისხის საუკეთესო კომბინაციას

ხა­რის­ხი და ფასი - ეს ის ორი ძი­რი­თა­დი კრი­ტე­რი­უ­მია, რო­მელ­საც მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა სმარ­ტფო­ნის შერ­ჩე­ვი­სას ით­ვა­ლის­წი­ნებს. უკა­ნას­კნე­ლი პე­რი­ო­დის ტრენ­დე­ბი­დან აღ­ნიშ­ნუ­ლი კრი­ტე­რი­უ­მე­ბის სა­უ­კე­თე­სო თან­ხვედ­რას HONOR გვთა­ვა­ზობს.

HONOR გახ­ლავთ 2013 წელს და­არ­სე­ბუ­ლი ბრენ­დი, რო­მე­ლიც დღეს სმარტ მო­წყო­ბი­ლო­ბე­ბის მო­წი­ნა­ვე მწარ­მო­ე­ბელს წარ­მო­ად­გენს. კომ­პა­ნი­ის მი­ზა­ნია მომ­ხმა­რებ­ლებს შეს­თა­ვა­ზოს სმარტ გა­და­წყვე­ტე­ბი სხვა­დას­ხვა სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბი­სა და გა­რე­მოს­თვის. HONOR მთა­ვარ აქ­ცენტს ინო­ვა­ცი­ებ­ზე, ხა­რისხსა და სრულ­ყო­ფილ მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე აკე­თებს. ბრენ­დი ქმნის მო­წყო­ბი­ლო­ბებს, რომ­ლე­ბიც მომ­ხმა­რებ­ლებს მთე­ლი მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით გან­სა­კუთ­რე­ბულ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს სთა­ვა­ზობს. ეს გახ­ლავთ მო­წი­ნა­ვე ტექ­ნო­ლო­გია, რო­მე­ლიც ინო­ვა­ცი­ებ­სა და სმარტ გა­და­წყვე­ტებს ნე­ბის­მი­ე­რი ადა­მი­ა­ნის­თვის ხელ­მი­საწ­ვდომს ხდის მისი ფა­სი­სა და ხა­რის­ხის სა­უ­კე­თე­სო კომ­ბი­ნა­ცი­ი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე.

ბა­ზარ­ზე მძაფ­რი კონ­კუ­რენ­ცი­ის მი­უ­ხე­და­ვად HONOR ლი­დე­რია მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის­თვის არა­ერ­თი ინო­ვა­ცი­ის შე­თა­ვა­ზე­ბის თვალ­საზ­რი­სით. კომ­პა­ნი­ის თი­თო­ე­უ­ლი სმარ­ტფო­ნი ხა­რის­ხის მკაცრს კონ­ტროლს გა­დის, ბა­ზარ­ზე გა­მო­ჩე­ნამ­დე ასე­უ­ლო­ბით ერ­თე­უ­ლი იტეს­ტე­ბა და მხო­ლოდ ამის შემ­დეგ ხდე­ბა ახა­ლი მო­დე­ლი მომ­ხმა­რებ­ლის­თვის ხელ­მი­საწ­ვდო­მი.

HONOR მსოფ­ლი­ოს 100-მდე ქვე­ყა­ნა­ში ოფი­ცი­ა­ლუ­რად არის წარ­მოდ­გე­ნი­ლი და მომ­ხმა­რებ­ლებს სთა­ვა­ზობს რო­გორც ხა­რის­ხი­ან პრო­დუქ­ცი­ას ხელ­მი­საწ­ვდომ ფა­სად, ისე მა­ღა­ლი დო­ნის სერ­ვისს.

ბრენ­დის ბოლო დრო­ის ფლაგ­მა­ნე­ბია Honor X9a და Honor X8a, რომ­ლე­ბიც ხა­რის­ხი­ა­ნი კა­მე­რი­თა და მა­ღა­ლი დო­ნის ეკ­რა­ნით გა­მო­ირ­ჩე­ვა.

capture-47057-1689945064.png

Honor X9a-ს ეკ­რა­ნის დი­ა­გო­ნა­ლი 6.67 ინ­ჩია, ხოლო პიქ­სე­ლი თი­თო­ე­ულ ინჩზე 395. ეკ­რა­ნის ტიპი გახ­ლავთ AMOLED 800 nits სი­კაშ­კა­ში­თა და 1B ფე­რე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბით. აღ­ნიშ­ნუ­ლი მო­დე­ლის კი­დევ ერთი უპი­რა­ტე­სო­ბა მისი უძ­ლე­ვე­ლი 5100mAh ელე­მენ­ტია. თქვენ ნამ­დვი­ლად გა­გა­ო­ცებთ სმარ­ტფო­ნი, რო­მე­ლიც ორი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში შე­უ­ჩე­რებ­ლად იმუ­შა­ვებს. 40W HONOR-ის სუ­პერ სწრა­ფი და­ტე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბით, შე­გიძ­ლი­ათ HONOR X9a სულ რა­ღაც 30 წუთ­ში და­მუხ­ტოთ და შემ­დეგ 12-სა­ათ­ნა­ხევ­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში უწყვე­ტი ვი­დეო სტრი­მინ­გის­თვის გა­მო­ი­ყე­ნოთ. რთუ­ლი წარ­მო­სად­გე­ნია, თუმ­ცა ამ დრო­ში მთლი­ა­ნი მი­ნი­სე­რი­ა­ლის ყუ­რე­ბა­საც კი შეძ­ლებთ.

Honor X8a-ს მთა­ვა­რი უპი­რა­ტე­სო­ბა მისი 100 მე­გა­პიქ­სე­ლი­ა­ნი კა­მე­რაა. HONOR X8a-ს უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის კა­მე­რა და და­ბა­ლი ნა­თე­ბის მა­ღა­ლი აღ­ქმა­დო­ბა უზ­რუნ­ველ­ყოფს, რომ თქვე­ნი თვალ­წარმ­ტა­ცი ღა­მის ცაზე თი­თო­ე­უ­ლი ვარ­სკვლა­ვი მკა­ფი­ოდ ჩან­დეს. სა­ერ­თო ჯამ­ში ამ მო­დელ­ში სამი კა­მე­რაა ინ­ტეგ­რი­რე­ბუ­ლი. 100 მე­გა­პიქ­სე­ლი­ა­ნი ძი­რი­თა­დი კა­მე­რის გარ­და ის აღ­ჭურ­ვი­ლია 5 MP, f/2.2-იანი მე­ო­რე კა­მე­რი­თა და 2 MP, f/2.4-იანი მე­სა­მე კა­მე­რით. მას HDR-ისა და პა­ნო­რა­მის გა­და­ღე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა აქვს. სელ­ფის ძი­რი­თა­დი კა­მე­რის პა­რა­მეტ­რე­ბია 16 MP, f/2.0, ვი­დე­ოს გარ­ჩე­ვა­დო­ბა კი - 1080p@30fps.

1-46580-1689945110.jpg

მსოფ­ლი­ოს სხვა მრა­ვა­ლი ქვეყ­ნის მსგავ­სად Honor სა­ქარ­თვე­ლო­შიც ოფი­ცი­ა­ლუ­რად არის წარ­მოდ­გე­ნი­ლი. „ალ­ტას“ მა­ღა­ზი­ა­თა ქსელ­ში შე­გიძ­ლი­ათ შე­ი­ძი­ნოთ სმარ­ტფო­ნე­ბი ოფი­ცი­ა­ლუ­რი გა­რან­ტი­ით.

დროა და­ი­ვი­წყოთ, ბნე­ლი და და­ბუ­რუ­ლი ფო­ტო­ე­ბი­თა თუ სწრა­ფად დამ­ჯდა­რი ელე­მენ­ტით გა­მოწ­ვე­უ­ლი სა­სო­წარ­კვე­თა. Honor-ის მო­დე­ლე­ბი თქვენს ყო­ველ­დღი­ურ საქ­მი­ა­ნო­ბა­სა თუ ცხოვ­რე­ბას უფრო სა­სი­ა­მოვ­ნოს და სრულ­ყო­ფილს გახ­დის.

(R)

myquiz