"ისტორიული სამურზაყანო მოსახლეობას კარგავს... მათ საქართველოში ურჩევნიათ ცხოვრება" - თითქმის დაცლილი გალის რაიონი | Allnews.Ge

"ისტორიული სამურზაყანო მოსახლეობას კარგავს... მათ საქართველოში ურჩევნიათ ცხოვრება" - თითქმის დაცლილი გალის რაიონი

ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი გა­ლის რა­ი­ო­ნის ე.წ. ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა ამ­ბობს, რომ ის­ტო­რი­უ­ლი სა­მურ­ზა­ყა­ნო მო­სახ­ლე­ო­ბას კარ­გავს, რად­გან ისი­ნი და­ნარ­ჩენ აფხა­ზეთ­ში ვერ ინ­ტეგ­რირ­დნენ. ახალ­გაზ­რდე­ბი, რო­გორც კი სკო­ლას ამ­თავ­რე­ბენ, სწავ­ლის გა­საგ­რძე­ლებ­ლად სა­ქარ­თვე­ლო­ში მი­დი­ან, სა­დაც მათ­თვის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი შე­ღა­ვა­თე­ბია და­წე­სე­ბუ­ლი.. ამის შე­სა­ხებ, ვრცე­ლი მოხ­სე­ნე­ბა ჰქონ­და დე­პუ­ტატს, "სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი პა­ლა­ტის" წევ­რს და­ვით ფი­ლი­ას.

apsnypress.info-ს ცნო­ბით, ბოლო ოცი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, გა­ლის რა­ი­ო­ნის მო­სახ­ლე­ო­ბა 40%-ით შემ­ცირ­და, რაც კა­ტას­ტრო­ფუ­ლი მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლია."საბ­ჭო­თა წლებ­ში ის­ტო­რი­ულ სა­მურ­ზა­ყა­ნო­ში 92 ათას­ზე მეტი ადა­მი­ა­ნი ცხოვ­რობ­და, ახლა კი მთლი­ა­ნად აფხა­ზე­თის აღ­მო­სავ­ლე­თით მო­სახ­ლე­ო­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა 55 ათა­სამ­დე შემ­ცირ­და. რაც ყვე­ლა­ზე უა­რე­სია, ახალ­გაზ­რდე­ბის გა­დი­ნე­ბამ მა­სობ­რი­ვი ხა­სი­ა­თი შე­ი­ძი­ნა. მიმ­დი­ნა­რე წელს, გა­ლის რა­ი­ონ­ში სკო­ლა 230 პირ­მა და­ამ­თავ­რა და ძა­ლი­ან მე­ეჭ­ვე­ბა, რომ ერთი მათ­გა­ნი მა­ინც აფხა­ზეთ­ში დარ­ჩეს" - ამ­ბობს ფი­ლია.

მი­სი­ვე თქმით, მე­ზო­ბელ ქვე­ყა­ნა­ში არ­სე­ბობს სპე­ცი­ა­ლუ­რი პროგ­რა­მე­ბი და მო­ზარ­დებს, ჯერ კი­დევ სკო­ლა­ში სწავ­ლის პე­რი­ოდ­ში უკავ­შირ­დე­ბი­ან.

"იცით რა­ტომ არის ასე?.. იმი­ტომ, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში რუ­სუ­ლი ენა სულ უფრო მო­თხოვ­ნა­დი ხდე­ბა, ჩვე­ნი ახალ­გაზ­რდე­ბი კი კარ­გად ფლო­ბენ რუ­სულს" - მი­აჩ­ნია აფხაზ დე­პუ­ტატს.

მათი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ბოლო ოც­და­ა­თი წლის გან­მა­ლო­ბა­ში, გა­ლის რა­ი­ო­ნი­დან 15,5 ათას­ზე მეტი ახალ­გაზ­რდა წა­ვი­და, რაც სა­გან­გა­შოა.

"თუ ასე გაგ­რძელ­და, შე­საძ­ლოა, გა­ლის რა­ი­ონ­მა კო­დო­რის ხე­ო­ბის ბედი გა­ი­ზი­ა­როს, სა­დაც უკვე აღა­რა­ვინ ცხოვ­რობს... სა­მურ­ზა­ყა­ნო­ე­ლებს სა­ქარ­თვე­ლო­ში ურ­ჩევ­ნი­ათ ცხოვ­რე­ბა, იმი­ტომ, რომ ის პი­რო­ბე­ბი, რაც ჩვენ მათ ბოლო რვა წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში შე­ვუქ­მე­ნით, აუ­ტა­ნე­ლია. რო­დე­საც ბავ­შვი იბა­დე­ბა, თუ მშობ­ლებს აფხა­ზუ­რი სა­ბუ­თე­ბი არ აქვთ, ჩვილს და­ბა­დე­ბის მოწ­მო­ბა არ ეძ­ლე­ვა... ასე­თი მი­ზე­ზე­ბის გამო, გა­ლის მო­სახ­ლე­ო­ბის უმე­ტე­სო­ბას ქარ­თუ­ლი პას­პორ­ტე­ბი აქვს, მშობ­ლე­ბიც ზუგ­დიდ­ში მი­დი­ან სამ­შო­ბი­ა­როდ თუ სხვა სა­მე­დი­ცი­ნო მომ­სა­ხუ­რე­ბის მი­სა­ღე­ბად... თუ ასე გაგ­რძელ­და, რა­ი­ო­ნი ცოტა ხან­ში და­ცა­რი­ელ­დე­ბა. ჩვენ უნდა ვე­ცა­დოთ, მათ შვი­ლე­ბის გა­ჩე­ნა აფხა­ზურ სამ­შო­ბი­ა­რო­ში მო­უნ­დეთ და სა­ბუ­თე­ბიც აქა­უ­რი მი­ი­ღონ" - ამ­ბობს დე­პუ­ტა­ტი.

აფხა­ზუ­რი მე­დი­ის ცნო­ბით, აფხა­ზე­თის აღ­მო­სავ­ლეთ ნა­წილ­ში იმ­ყო­ფე­ბო­და ვიცე-პრე­ზი­დენ­ტი ბად­რა გუნ­ბა, რო­მელ­მაც რა­ი­ონ­ში მიმ­დი­ნა­რე სამ­ხედ­რო ინფრას­ტრუქ­ტუ­რის მშე­ნებ­ლო­ბა და­ათ­ვა­ლი­ე­რა.

ად­გილ­ზე იმ­ყო­ფე­ბო­და ე.წ. უშიშ­რო­ე­ბის საბ­ჭოს მდი­ვა­ნი სერ­გეი შამ­ბა და ე.წ. ეროვ­ნუ­ლი უსაფრ­თხო­ე­ბი­სა და თავ­დაც­ვის სა­კი­თხებ­ში აფხა­ზე­თის პრე­ზი­დენ­ტის მრჩე­ვე­ლი, რაულ ლო­ლუა. იხილეთ სრულად

myquiz