"ჩინელი მუშები ადგილზე მისვლის საშუალებას არ გვაძლევენ, გვეუბნებიან, რომ ეს მათი ტერიტორიაა" - რას ამბობს თეა გოდოლაძე რიკოთზე მიმდინარე მშენებლობაზე და მოსალოდნელ საფრთხეებზე | Allnews.Ge

"ჩინელი მუშები ადგილზე მისვლის საშუალებას არ გვაძლევენ, გვეუბნებიან, რომ ეს მათი ტერიტორიაა" - რას ამბობს თეა გოდოლაძე რიკოთზე მიმდინარე მშენებლობაზე და მოსალოდნელ საფრთხეებზე

რი­კო­თის მა­გის­ტრა­ლი, რო­მე­ლიც ერ­თმა­ნეთ­თან აკავ­ში­რებს სა­ქარ­თვე­ლოს აღ­მო­სავ­ლეთ და და­სავ­ლეთ ნა­წილს, ქვეყ­ნის სა­სი­ცო­ცხლოდ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი არ­ტე­რი­აა. მისი მას­შტა­ბუ­რი მშე­ნებ­ლო­ბა 2019 წელს და­ი­წყო.

მას­შტა­ბუ­რი პრო­ექ­ტი მთლი­ა­ნად უცხო­უ­რი ინ­ვეს­ტი­ცი­ით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. სა­მუ­შა­ო­ებს "აზი­ის გან­ვი­თა­რე­ბის ბან­კი“ (ADB) და "ევ­რო­პის სა­ინ­ვეს­ტი­ციო ბან­კი“ (EIB) აფი­ნან­სე­ბენ. ბოლო მო­ნა­ცე­მე­ბით, "სა­უ­კუ­ნის მშე­ნებ­ლო­ბა", ჯამ­ში, და­ახ­ლო­ე­ბით, 2.6 მლრდ ლარი ჯდე­ბა.

სა­მუ­შა­ო­ე­ბის უმე­ტეს ნა­წილს ჩი­ნუ­რი კომ­პა­ნი­ე­ბი ას­რუ­ლე­ბენ. სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის თა­ნახ­მად, რი­კო­თის უღელ­ტე­ხილ­ზე სა­ერ­თო ჯამ­ში და­გეგ­მი­ლია 51.6 კმ გზის მშე­ნებ­ლო­ბა, რო­მე­ლიც 96 ხიდ­სა და 53 გვი­რაბს მო­ი­ცავს.

347113264-255587370333068-188817175844884488-n-1684405477.jpg

რი­კო­თის გზის მშე­ნებ­ლო­ბა არა­ერ­თხელ გახ­და გან­ხილ­ვის სა­გა­ნი. ა.წ. გა­ზა­ფხულ­ზე არა­ერ­თხელ გავ­რცელ­და ინ­ფორ­მა­ცია, სამ­შე­ნებ­ლო მო­ნაკ­ვე­თებ­ზე ქვა­თაც­ვე­ნი­სა და მე­წყრუ­ლი პრო­ცე­სე­ბის თა­ო­ბა­ზე. სე­ის­მო­ლო­გე­ბი­სა და გე­ო­ლო­გე­ბის ნა­წი­ლის თქმით, პრო­ექ­ტის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა შე­სა­ბა­მი­სი კვლე­ვე­ბის გა­რე­შე და­ი­წყო. მა­თი­ვე თქმით, მსგავ­სი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი არა­ერთ გე­ო­ლო­გი­ურ პრობ­ლე­მას გა­მო­იწ­ვევს.

სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტმა არა­ერ­თხელ გა­ნა­ცხა­და, რომ ინ­ფორ­მა­ცია თით­ქოს რი­კო­თის პრო­ექ­ტის მშე­ნებ­ლო­ბა გე­ო­ლო­გი­უ­რი კვლე­ვე­ბის გა­რე­შე და­ი­წყო, სიც­რუ­ეა. "ეს არის მო­სახ­ლე­ო­ბის შეც­დო­მა­ში შეყ­ვა­ნა და გარ­კვე­ულ­წი­ლად, რი­კო­თის პრო­ექ­ტის დის­კრე­დი­ტა­ცია", - გა­ნა­ცხა­და დე­პარ­ტა­მენ­ტის თავ­მჯდო­მა­რემ, გი­ორ­გი წე­რე­თელ­მა ამ ცოტა ხნის წინ.

ამ სა­კი­თხზე ვე­სა­უბ­რეთ დე­და­მი­წის შემ­სწავ­ლელ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა ინ­სტი­ტუ­ტის ხელ­მძღვა­ნელს, გე­ო­ლოგ თეა გო­დო­ლა­ძეს, რო­მე­ლიც ახ­ლა­ხან ჩა­ვი­და მშე­ნებ­ლო­ბის ად­გილ­ზე და მისი აზ­რით, ხი­ლუ­ლად გა­მოკ­ვე­თი­ლი პრობ­ლე­მე­ბის თა­ო­ბა­ზე ინ­ფორ­მა­ცია სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­შიც გა­მო­აქ­ვეყ­ნა.

"ამ პრო­ექტს ყვე­ლა მი­მარ­თუ­ლე­ბით გა­აჩ­ნია პრობ­ლე­მე­ბი: რო­გორც და­გეგ­მა­რე­ბის, ასე­ვე შეს­რუ­ლე­ბი­სა და მო­ნი­ტო­რინ­გის მხრივ. ფაქ­ტობ­რი­ვად, არამ­დგრა­დია გა­რე­მო. რა თქმა უნდა, ვე­რა­ვინ შევ­ძლებთ იმის დად­გე­ნას, რო­დის გახ­დე­ბა ეს გზა პრობ­ლე­მუ­რი, მაგ­რამ ყო­ველ­თვის იქ­ნე­ბა საფრ­თხის შემ­ცვე­ლი - იქ მუდ­მი­ვად იქ­ნე­ბა ფერ­დე­ბის ჩა­მო­წო­ლის სა­შიშ­რო­ე­ბა. მისი გა­მაგ­რე­ბა კი შე­უძ­ლე­ბე­ლი გახ­დე­ბა. ქა­ნე­ბი ტექ­ტო­ნი­კუ­რად არის აშ­ლი­ლი, რაც ნიშ­ნავს იმას, რომ რე­გი­ონ­ში დიდი დე­ფორ­მა­ცია მი­დის… იხილეთ სრულად

myquiz