რატომ გაძვირდა ხახვი საქართველოში? | Allnews.Ge

რატომ გაძვირდა ხახვი საქართველოში?

გა­სუ­ლი წლის ანა­ლო­გი­ურ პე­რი­ოდ­თან შე­და­რე­ბით, მარ­ტში ხახ­ვი 110.7%-ით გაძ­ვირ­და.

ოფი­ცი­ა­ლუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბი, რამ­დე­ნად გა­ი­ზარ­და ხახვზე ფასი აპ­რილ­ში, არ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლა, თუმ­ცა დახ­ლებ­ზე ხახ­ვის ფასი საგ­რძნობ­ლად გა­ი­ზარ­და და სა­შუ­ა­ლოდ, 5-7 ლარს შე­ად­გენს. აგ­რა­რულ ბაზ­რებ­ში გაძ­ვი­რე­ბის მთა­ვარ მი­ზე­ზად შემ­ცი­რე­ბულ იმ­პორ­ტს ასა­ხე­ლე­ბენ.

მიმ­დი­ნა­რე წლის 3 თვე­ში სა­ქარ­თვე­ლომ 2.7 მლნ აშშ დო­ლა­რის 7 220 ტონა ხახ­ვი იყი­და, რაც თით­ქმის არ გან­სხვავ­დე­ბა გა­სუ­ლი წლის ანა­ლო­გი­უ­რი პე­რი­ო­დის მო­ნა­ცე­მის­გან, 2022 წლის იან­ვარ-მარ­ტში სა­ქარ­თვე­ლო­ში 2.4 მლნ აშშ დო­ლა­რის 7 744 ტონა პრო­დუქ­ტი შე­მო­ვი­და. თუმ­ცა 3-თვი­ან მაჩ­ვე­ნე­ბელ­თან გან­სხვა­ვე­ბით, მკვეთ­რად არის შემ­ცი­რე­ბუ­ლი იმ­პორ­ტი მარ­ტში. გა­აგ­რძლეთ კი­თხვა

myquiz