"ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ანტიდასავლური რიტორიკა ძალიან უხეშად გამოიყენეს და ხალხს, უბრალოდ, შეეშინდა" - რას აჩვენებს IRI-ის მორიგი კვლევა | Allnews.Ge

"ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ანტიდასავლური რიტორიკა ძალიან უხეშად გამოიყენეს და ხალხს, უბრალოდ, შეეშინდა" - რას აჩვენებს IRI-ის მორიგი კვლევა

25 აპ­რილს, IRI-ის კვლე­ვა გა­მოქ­ვეყ­ნდა, რო­მე­ლიც 2023 წლის 4-23 მარ­ტის პე­რი­ოდ­ში სა­ერ­თა­შო­რი­სო რეს­პუბ­ლი­კუ­რი ინ­სტი­ტუ­ტის კვლე­ვე­ბის ცენ­ტრის სა­ხე­ლით, ბალ­ტი­ის კვლე­ვე­ბი­სა და გე­ლა­პის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლის, დოქ­ტო­რი რასა ალი­შა­უს­კი­ნეს მიერ ჩა­ტარ­და. რო­გორც მათ მიერ გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­შია ნათ­ქვა­მი, სა­ერ­თა­შო­რი­სო რეს­პუბ­ლი­კუ­რი ინ­სტი­ტუ­ტის (IRI) ახა­ლი სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი აზ­რის კვლე­ვა (Center for Insights in Survey Research) აჩ­ვე­ნებს, რომ გა­მო­კი­თხულ­თა 89% სრუ­ლად, ან მეტ-ნაკ­ლე­ბად უჭერს მხარს სა­ქარ­თვე­ლოს ევ­რო­კავ­შირ­ში გა­წევ­რე­ბას. მხარ­და­ჭე­რა, ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ცნო­ბით, წინა კვლე­ვას­თან შე­და­რე­ბით, 4%-ით არის გაზ­რდი­ლი და ის­ტო­რი­ულ მაქ­სი­მუმს აღ­წევს.

ასე­ვე, გა­მო­კი­თხულ­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბა პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტი­ე­ბის მი­მართ ნდო­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბას გა­მო­ხა­ტავს და უკ­მა­ყო­ფი­ლოა ქვე­ყა­ნა­ში რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის ყოფ­ნის გამო. გა­მო­კი­თხულ­თა 79% წი­ნა­აღ­მდე­გია რუ­სე­თის მო­ქა­ლა­ქე­ებს ბიზ­ნე­სის რე­გის­ტრა­ცი­ის, ქო­ნე­ბის შე­ძე­ნის, ან სა­ქარ­თვე­ლო­ში უვი­ზოდ შე­მოს­ვლის უფ­ლე­ბა ჰქონ­დეთ.

რო­გორც კვლე­ვამ აჩ­ვე­ნა, პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტი­ე­ბის მი­მართ ნდო­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი და­ბა­ლია - გა­მო­კი­თხულ­თა 42% აცხა­დებს, რომ არც ერთი პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტია არ გა­მო­ხა­ტავს მათ ინ­ტე­რე­სებს, ხოლო, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის 78% -ს პო­ლი­ტი­კა­ში მეტი ახალ­გაზ­რდის ხილ­ვა სურს.

"სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ახ­ლე სა­ქარ­თვე­ლო­დან! "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბი­სა“ და მისი სა­ტე­ლი­ტე­ბის ევ­რო­კავ­ში­რის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო კამ­პა­ნია სრუ­ლი­ად ჩა­ვარ­და. ქარ­თვე­ლე­ბის თით­ქმის 90% ახლა ევ­რო­კავ­შირ­ში გა­წევ­რე­ბას უჭერს მხარს. ის­ტო­რი­უ­ლი მაქ­სი­მუ­მი. ხალ­ხმა მშვე­ნივ­რად იცის, ვინ არის ნამ­დვი­ლი მე­გო­ბა­რი და ვინ - არა!“ - ასე ეხ­მა­უ­რე­ბა ევ­რო­პარ­ლა­მენ­ტა­რი ვი­ო­ლა ფონ კრა­მო­ნი IRI-ს კვლე­ვის შე­დე­გებს, რო­მე­ლიც აჩ­ვე­ნებს, რომ გა­მო­კი­თხულ­თა 89% სრუ­ლად, ან მეტ-ნაკ­ლე­ბად უჭერს მხარს სა­ქარ­თვე­ლოს ევ­რო­კავ­შირ­ში გა­წევ­რე­ბას.

"გვახ­სოვს, რომ ეს კვლე­ვე­ბი 7-8-ჯერ გა­და­მოწ­მდა დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი არ­ჩევ­ნე­ბით სა­ქარ­თვე­ლო­ში და გა­მოჩ­ნდა, რომ აც­დე­ნი­ლი იყო რე­ა­ლო­ბას. ახ­ლაც ერ­თად გა­და­ვა­მოწ­მებთ 2024 წელს ვის რა მხარ­და­ჭე­რა აქვს სა­ქარ­თვე­ლო­ში, - ამის შე­სა­ხებ პარ­ლა­მენ­ტის ვიცე-სპი­კერ­მა, არ­ჩილ თა­ლაკ­ვა­ძემ გა­ნა­ცხა­და ჟურ­ნა­ლის­ტებ­თან.

IRI-ის კვლე­ვის თა­ნახ­მად, უახ­ლო­ეს შა­ბათს რომ არ­ჩევ­ნე­ბი იყოს, გა­მო­კი­თხულ­თა 19% ხმას "ქარ­თულ ოც­ნე­ბას“ მის­ცემ­და, 14% - "ნა­ცი­ო­ნა­ლურ მოძ­რა­ო­ბას“, 3%-მა გი­ორ­გი გა­ხა­რი­ას "სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის“ და­ა­სა­ხე­ლა, 3%-მა კი - ზუ­რაბ ჯა­ფა­რი­ძის "გირ­ჩი - მეტი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა“. გა­მო­კი­თხულ­თა 39% აცხა­დებს, რომ არა­ვი­თარ შემ­თხვე­ვა­ში არ მის­ცემ­და ხმას "ნა­ცი­ო­ნა­ლურ მოძ­რა­ო­ბას“, გა­მო­კი­თხულ­თა 34% კი არა­ვი­თარ გა­რე­მო­ე­ბა­ში არ მის­ცემ­და ხმას "ქარ­თულ ოც­ნე­ბას“.

IRI-ის კვლე­ვის შე­დე­გებ­სა და ძი­რი­თად ას­პექ­ტებ­ზე ambebi.ge - სთან სა­ქარ­თვე­ლოს სტრა­ტე­გი­ი­სა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის კვლე­ვის ფონ­დის ევ­რო­პუ­ლი კვლე­ვე­ბის ცენ­ტრის დი­რექ­ტო­რი კახა გო­გო­ლაშ­ვი­ლი სა­უბ­რობს:

"კვლე­ვამ გვიჩ­ვე­ნა, რომ "ოც­ნე­ბის“ რე­ი­ტინ­გი საგ­რძნობ­ლად და­ე­ცა. შევ­ხე­დოთ, რა შე­დე­გია დი­ნა­მი­კა­ში - მა­გა­ლი­თად, რუ­სეთ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში მო­სახ­ლე­ო­ბა­ში გაჩ­ნდა მეტი წუ­ხი­ლე­ბი, ხალ­ხის დიდ ნა­წილს რუ­სეთ­თან და­ახ­ლო­ე­ბა არ უნდა, არ მოს­წონს რუ­სეთ­თან უვი­ზო მი­მოს­ვლა და ის, რომ იზ­რდე­ბა ეკო­ნო­მი­კუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა რუ­სეთ­თან და ამ ყვე­ლა­ფერს საფრ­თხედ აღიქ­ვამს. შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ ასე­ვე ეს არის შე­დე­გი აგენ­ტე­ბის შე­სა­ხებ კა­ნო­ნის, რი­თაც მოხ­და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის დის­კრე­დი­ტა­ცია. ეს გა­მო­კი­თხვე­ბი ზუს­ტად მარ­ტშია ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი და ვხე­დავთ, რომ ამ ყვე­ლაფ­რის გამო და­ე­ცა "ოც­ნე­ბის“ რე­ი­ტინ­გი. პლუს ამას, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ თა­ვი­სი თავი და­ა­ფიქ­სი­რა, რო­გორც ევ­როს­კეპ­ტი­კურ­მა ძა­ლამ, მო­სახ­ლე­ო­ბა­ში კი ევ­რო­კავ­ში­რის მხარ­და­ჭე­რა გა­ი­ზარ­და. მოკ­ლედ, მათ ან­ტი­და­სავ­ლუ­რი რი­ტო­რი­კა ძა­ლი­ან უხე­შად გა­მო­ი­ყე­ნეს და ხალ­ხს, უბ­რა­ლოდ, შე­ე­შინ­და. ოპო­ზი­ცია თუ აქამ­დე ლა­პა­რა­კობ­და, რომ "ოც­ნე­ბა“ პრო­რუ­სუ­ლი ძა­ლაა, მას არ უნდა ამე­რი­კა - ევ­რო­პა, უნდა რუ­სეთ­ში შეგ­ვათ­რი­ოს და ა.შ. ხალ­ხს ამის არ სჯე­რო­და, ფიქ­რობ­და, რომ ეს არის ოპო­ზი­ცი­ის პო­ლი­ტი­კუ­რი სტიგ­მა­ტი­ზა­ცია. ახლა "ოც­ნე­ბამ“ თა­ვი­სი რი­ტო­რი­კით მო­სახ­ლე­ო­ბა შე­ა­ში­ნა და, შე­სა­ბა­მი­სად, მისი მხარ­და­ჭე­რაც შემ­ცირ­და.

პრო­პა­გან­დის თვალ­საზ­რი­სით ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მხრი­დან არას­წო­რი გათ­ვლე­ბი იყო - მგო­ნია, რომ მათ ზედ­მე­ტად აი­ღეს რუ­სე­თის­თვის მა­ა­მებ­ლუ­რი კურ­სი და ამის გამო დამ­კვიდ­რდა ასე­თი შე­ხე­დუ­ლე­ბა, რომ ამ უმ­რავ­ლე­სო­ბას მარ­თლა არ უნდა ევ­რო­კავ­ში­რი. ადრე თუ ახერ­ხებ­დნენ ლა­ვი­რე­ბას და ბა­ლან­სი­რე­ბას - თან პრო­რუ­სულ ძა­ლებს ელო­ლი­ა­ვე­ბოდ­ნენ და ეფე­რე­ბოდ­ნენ, თან ამ­ბობ­დნენ, ევ­რო­კავ­შირ­ში გვინ­დაო, რაც ეს "ხალ­ხის ძალა“ შე­იქ­მნა, მან აქ­ტი­უ­რად იმოქ­მე­და და გა­და­ა­ჭარ­ბა კი­დეც. ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ "ხალ­ხის ძალა“ ხომ იმის­თვის შექ­მნა, რომ პრო­რუ­სუ­ლად გან­წყო­ბი­ლი მო­სახ­ლე­ო­ბის ნა­წი­ლი და პრო­რუ­სუ­ლი პარ­ტი­ე­ბის - "ალ­ტინ­ფოს", "პატ­რი­ოტ­თა ალი­ან­სის" მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი მათ­თვის მო­ე­წყვი­ტათ და თა­ვის­კენ წა­მო­ეყ­ვა­ნათ, მაგ­რამ ზედ­მე­ტი მო­უ­ვი­დათ. ამ დროს, მო­სახ­ლე­ო­ბის შე­ხე­დუ­ლე­ბებ­ში "ხალ­ხის ძა­ლა­სა“ და "ოც­ნე­ბის“ და­ნარ­ჩენ ნა­წილს შო­რის კავ­ში­რი არ გა­წყვე­ტი­ლა, ისი­ნი მუდ­მი­ვად იცავ­დნენ მათ გა­ნა­ყარს, ხალ­ხი ვერ მო­ა­ტყუ­ეს, რომ ერთი გუნ­დი არ იყ­ვნენ და სა­ბო­ლოო ჯამ­ში მოხ­და ისე, რომ მათ პრო­რუ­სუ­ლი ძა­ლის გად­მო­ბი­რე­ბას შე­წი­რეს პრო­ევ­რო­პუ­ლად გან­წყო­ბი­ლი ნა­წი­ლი. ასე მგო­ნია, მათ შო­რის დიდი ნა­წი­ლია სა­ჯა­რო მო­ხე­ლე­ე­ბი, მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტებ­ში მო­მუ­შა­ვე ხალ­ხი, რომ­ლებ­საც ადრე იმე­დი ჰქონ­დათ, რომ "ოც­ნე­ბას“ ევ­რო­კავ­შირ­ში მიჰ­ყავს ქვე­ყა­ნა, მაგ­რამ რო­დე­საც ეს იმე­დი გა­და­უ­წუ­რეს, ეს კა­ტე­გო­რია ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას ხე­ლი­დან გა­ექ­ცა. იხილეთ სრულად

myquiz