ვინ არიან ქართველები, რომლებიც საერთაშორისო თაღლითურ სქემაში კეზერაშვილთან ერთად ფიგურირებენ და რა აკავშირებთ მათ ექსმინისტრთან? | Allnews.Ge

ვინ არიან ქართველები, რომლებიც საერთაშორისო თაღლითურ სქემაში კეზერაშვილთან ერთად ფიგურირებენ და რა აკავშირებთ მათ ექსმინისტრთან?

BBC-მ ე.წ. "ქოლ-ცენ­ტრე­ბის“ შე­სა­ხებ მი­ლი­არდ დო­ლა­რი­ან თაღ­ლი­თურ სქე­მას­თან და­კავ­ში­რე­ბით ჟურ­ნა­ლის­ტუ­რი გა­მო­ძი­ე­ბა ჩა­ა­ტა­რა და სკან­და­ლურ მა­სა­ლებს მი­აკ­ვლია.

სა­გა­მო­ძი­ე­ბო სტა­ტია, სა­თა­უ­რით: "მი­ლი­არდ დო­ლა­რი­ა­ნი თაღ­ლი­თე­ბი, რომ­ლე­ბიც მო­ი­პა­რა­ვენ ცხოვ­რე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში შექ­მნილ და­ნა­ზოგს", მოგ­ვი­თხრობს იმა­ზე, თუ რო­გორ ით­ვი­სე­ბენ თაღ­ლი­თუ­რი გზე­ბით სა­პენ­სიო ასა­კის ადა­მი­ა­ნე­ბის და­ნა­ზოგს. სა­ერ­თა­შო­რი­სო თაღ­ლი­თუ­რი სქე­მის საქ­მე­ში სა­ქარ­თვე­ლოს თავ­დაც­ვის ყო­ფი­ლი მი­ნის­ტრი და­ვით კე­ზე­რაშ­ვი­ლი და კი­დევ 5 პირი ფი­გუ­რი­რებს. ესე­ნი არი­ან: და­ვით თო­დუა, რატი ჭე­ლი­ძე, გუ­რამ გო­გეშ­ვი­ლი, იო­სებ მგე­ლა­ძე და მა­იკლ ბე­ნი­მი­ნი, რომ­ლე­ბიც Milton Group-ის მხარ­დამ­ჭე­რი ტექ­ნი­კუ­რი კომ­პა­ნი­ე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლე­ბად არი­ან მოხ­სე­ნი­ე­ბულ­ნი. აღ­ნიშ­ნუ­ლი გვა­რე­ბი Panama Paper-ის დო­კუ­მენ­ტებ­შიც იძებ­ნე­ბა.

თაღ­ლი­თუ­რი სქე­მა ასე­თია:ქოლ­ცენ­ტრის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი ძი­რი­თა­დად სა­პენ­სიო ასა­კის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნებს ურე­კა­ვენ და სთა­ვა­ზო­ბენ და­მა­ტე­ბი­თი შე­მო­სავ­ლის მი­ღე­ბას. ამის­თვის კი სთხო­ვენ ინ­ვეს­ტი­რე­ბას სხვა­დას­ხვა კომ­პა­ნი­ებ­ში, ასე­ვე სთხო­ვენ მათ სა­ბან­კო ან­გა­რი­შის მო­ნა­ცე­მებს. რო­გორც კი მსხვერ­პლი მა­ხე­ში გა­ებ­მე­ბა, მოქ­მე­დე­ბას იწყებს თაღ­ლი­თუ­რი სქე­მა, რაც მსხვერ­პლებს მთე­ლი ცხოვ­რე­ბის და­ნა­ზო­გის გა­რე­შე ტო­ვებს.

AMBEBI.GE და­ინ­ტე­რეს­და, ვინ არი­ან, რას საქ­მი­ა­ნო­ბენ და რა აკავ­ში­რებთ და­სა­ხე­ლე­ბულ პი­რებს და­ვით კე­ზე­რაშ­ვილ­თან.

იო­სებ მგე­ლა­ძე

იო­სებ მგე­ლა­ძე და­ვით კე­ზე­რაშ­ვი­ლის კურ­სე­ლი, უახ­ლო­ე­სი მე­გო­ბა­რი და ბიზ­ნეს­პარტნი­ო­რია. მე­დი­ა­ში იძებ­ნე­ბა მა­სა­ლე­ბი, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც, ის კე­ზე­რაშ­ვი­ლის მფლო­ბე­ლო­ბა­ში არ­სე­ბუ­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბის უმე­ტეს ნა­წილ­ში ფი­გუ­რი­რებს, ძი­რი­თა­დად, რო­გორც დი­რექ­ტო­რი ან მე­წი­ლე.

mgelaze-54576-1681361244.jpeg

გა­სუ­ლი წლის ნო­ემ­ბერ­ში ე.წ. "ქოლ - ცენ­ტრე­ბის” საქ­მე­ზე სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბა (ჩხრე­კა) ბიზ­ნეს­მენ იო­სებ მგე­ლა­ძის სა­ცხოვ­რე­ბელ მი­სა­მარ­თზეც კი ჩა­ტარ­და. ამის პა­სუ­ხად მგე­ლა­ძემ პრეს­კონ­ფე­რენ­ცია ჩა­ა­ტა­რა, სა­დაც კა­ტე­გო­რი­უ­ლად უარ­ყო რა­ი­მე სა­ხის კავ­ში­რი ე.წ. ქოლ-ცენ­ტრე­ბის საქ­მეს­თან.

მა­შინ მგე­ლა­ძემ აღ­ნიშ­ნა, რომ მისი ბიზ­ნეს­საქ­მი­ა­ნო­ბა მო­ი­ცავს უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის შე­ძე­ნა­სა და გა­ქი­რა­ვე­ბას. მისი მტკი­ცე­ბით, ჭავ­ჭა­ვა­ძის გამ­ზირ­ზეც გა­ქი­რა­ვე­ბუ­ლი ჰქონ­და სა­ო­ფი­სე ფარ­თი და მის უძ­რავ ქო­ნე­ბა­ში იჯა­რით შე­სუ­ლი კომ­პა­ნი­ის საქ­მი­ა­ნო­ბა­ზე პა­სუ­ხი მის­თვის არ უნდა მო­ე­თხო­ვათ.

"ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძის 37-ში მდე­ბა­რე კომ­პა­ნია არის შპს "თი&ემ ფრო­ფერ­თი“, რომ­ლის 50%-იანი წი­ლიც მე­კუთ­ვნის მე, სოსო მგე­ლა­ძეს. ფარ­თი შე­ვი­ძი­ნე და­ახ­ლო­ე­ბით 2 წლის წინ და გა­ვა­ქი­რა­ვეთ კომ­პა­ნია "ბი-ჯი-თი“-ზე. ჩვე­ნი ინ­ფორ­მა­ცი­ით და კონ­ტრაქ­ტის მი­ხედ­ვით, კომ­პა­ნია საქ­მი­ა­ნობს ონ­ლა­ინ­მარ­კე­ტინ­გი­სა და IT-მომ­სა­ხუ­რე­ბის სფე­რო­ში.

კომ­პა­ნი­ა­ში ჩხრე­კის შე­სა­ხებ ჩემ­თვის ცნო­ბი­ლი გახ­და 8 ნო­ემ­ბერს. არ ვიმ­ყო­ფე­ბო­დი სა­ქარ­თვე­ლო­ში, თუმ­ცა რო­გორც კი ინ­ფორ­მა­ცია მი­ვი­ღე, მა­შინ­ვე დავ­ბრუნ­დი და მზად ვარ, აბ­სო­ლუ­ტუ­რად ღიად ვი­თა­ნამ­შრომ­ლო გა­მო­ძი­ე­ბას­თან და ყვე­ლა კი­თხვას ვუ­პა­სუ­ხო. თა­მა­მად შე­მიძ­ლია ვთქვა, რომ არ­ცერთ ჩემს კომ­პა­ნი­ას არა­ნა­ი­რი კავ­ში­რი არ აქვს ქოლ - ცენ­ტრებ­თან“, - გა­ნა­ცხა­და მგე­ლა­ძემ პრეს­კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე.

აღ­ნიშ­ნულ კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე მგე­ლა­ძემ კე­ზე­რაშ­ვილ­თან კავ­შირ­ზეც ილა­პა­რა­კა.

"დათო კე­ზე­რაშ­ვი­ლი ჩემი კურ­სე­ლია. პირ­ვე­ლი კურ­სი­დან ვმე­გობ­რობთ, დღემ­დე გრძელ­დე­ბა ჩვე­ნი მე­გობ­რო­ბა. ნამ­დვი­ლად ვი­ყა­ვი მის სა­ინ­ვეს­ტი­ციო კომ­პა­ნი­ა­ში, უფრო სწო­რად, არ ვიცი რამ­დე­ნად იყო მისი, მაგ­რამ იყო დი­რექ­ტორ­თა საბ­ჭოს თავ­მჯდო­მა­რე. კომ­პა­ნია იყო "უნი­ვერ­სალ კა­პი­ტალ გრუ­პი“, სა­დაც წლე­ბის წინ ვი­ყა­ვი დი­რექ­ტო­რი, და რა თქმა უნდა, კე­ზე­რაშ­ვილ­თან ვი­ყა­ვი ან­გა­რიშ­ვალ­დე­ბუ­ლი. თუმ­ცა დღეს პარტნი­ო­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა მე დათო კე­ზე­რაშ­ვილ­თან არ მაქვს, მაგ­რამ არა­სო­დეს არ უარ­ვყოფ მას­თან მე­გობ­რო­ბას. ისე­ვე, რო­გორც "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ ბევრ მა­ღალ­ჩი­ნო­სან­თან…დათო კე­ზე­რაშ­ვი­ლი ნამ­დვი­ლად არის ჩემი მე­გო­ბა­რი, ვმე­გობ­რობთ. რომც მქონ­დეს ბიზ­ნეს­საქ­მი­ა­ნო­ბა, ამა­შიც ვერ ვხე­დავ პრობ­ლე­მას, მაგ­რამ ნამ­დვი­ლად არ მაქვს“, - აცხა­დებ­და მგე­ლა­ძე გა­სულ წელს.

რატი ჭე­ლი­ძე

chelize-55388-1681361261.jpg

რატი ჭე­ლი­ძე პრო­ფე­სი­ით იუ­რის­ტია. ის 2022 წელს გა­ემ­გზავ­რა კვიპ­როს­ში და მას შემ­დეგ აღარ დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლა. ე.წ. პა­ნა­მის დო­კუ­მენ­ტებ­ში მისი და კე­ზე­რაშ­ვი­ლის სა­ხე­ლე­ბი ერ­თმა­ნეთ­თან მჭიდ­როდ არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი. ისი­ნი ბიზ­ნეს­პარტნი­ო­რე­ბად არი­ან მოხ­სე­ნი­ე­ბუ­ლი.

რატი ჭე­ლი­ძეს 2010 წელს გარ­კვე­უ­ლი ფი­ნან­სუ­რი კავ­ში­რი ჰქონ­და “სა­ქარ­თვე­ლოს ლა­ტა­რი­ის კომ­პა­ნი­ას­თან” (2010 წელს ეს კომ­პა­ნია კე­ზე­რაშ­ვი­ლის სა­კუთ­რე­ბა იყო). გარ­და ამი­სა, ის 2017 წელს კე­ზე­რაშ­ვი­ლის საქ­მე­ზე სა­სა­მარ­თლო­ში დაც­ვის მხა­რის მოწ­მე იყო და ჩვე­ნე­ბაც უნდა მი­ე­ცა, თუმ­ცა, რო­გორც ცნო­ბი­ლია, სა­სა­მარ­თლო­ში არ გა­მო­ცხა­დე­ბუ­ლა. იხილეთ სრულად

myquiz