ამერიკა მიხელ ჩინჩალაძეს, ლევან მურუსიძეს, ირაკლი შენგელიას და ვალერიან ცერცვაძეს ასანქცირებს - რა განცხადებას ავრცელებს აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი? | Allnews.Ge

ამერიკა მიხელ ჩინჩალაძეს, ლევან მურუსიძეს, ირაკლი შენგელიას და ვალერიან ცერცვაძეს ასანქცირებს - რა განცხადებას ავრცელებს აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი?

აშშ-ის სა­ხელ­მწი­ფო მდი­ვა­ნი ენ­ტო­ნი ბლინ­კე­ნი მი­ხე­ილ ჩინ­ჩა­ლა­ძის, ლე­ვან მუ­რუ­სი­ძის, ირაკ­ლი შენ­გე­ლი­ას და ვა­ლე­რი­ან ცერ­ცვა­ძის სან­ქცი­რე­ბის შე­სა­ხებ გან­ცხა­დე­ბას ავ­რცე­ლებს.

სა­ხელ­მწი­ფო მდივ­ნის გან­ცხა­დე­ბის თა­ნახ­მად, ამე­რი­კის სა­ხელ­მწი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტი მი­ხელ ჩინ­ჩა­ლა­ძის, ლე­ვან მუ­რუ­სი­ძის, ირაკ­ლი შენ­გე­ლი­ას და ვა­ლე­რი­ან ცერ­ცვა­ძის სა­ჯა­რო სან­ქცი­რე­ბას ახ­დენს, ვი­ზის აკ­რძალ­ვის შე­სა­ხებ 7031(c) წე­სის სა­ფუძ­ველ­ზე, მნიშ­ვნე­ლო­ვან კო­რუფ­ცი­ულ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში მათი ჩარ­თუ­ლო­ბის გამო.

რო­გორც გან­ცხა­დე­ბა­ში ბლინ­კე­ნი აღ­ნიშ­ნავს, აღ­ნიშ­ნულ­მა პი­რებ­მა, ბო­რო­ტად გა­მო­ი­ყე­ნეს მათი თა­ნამ­დე­ბო­ბა რო­გორც სა­სა­მარ­თლოს თავ­მჯდო­მა­რე­ებ­მა და იუს­ტი­ცი­ის უმაღ­ლე­სი საბ­ჭოს წევ­რებ­მა, რი­თაც ზი­ა­ნი მი­ა­ყე­ნეს სა­მარ­თლის უზე­ნა­ე­სო­ბა­სა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ნდო­ბას სა­ქარ­თვე­ლოს სა­სა­მარ­თლო სის­ტე­მის მი­მართ. "ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბი აგ­რძე­ლებს სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის მხარ­და­ჭე­რას დე­მოკ­რა­ტი­ი­სა და სა­მარ­თლის უზე­ნა­ე­სო­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბის კუ­თხით და გა­აგ­რძე­ლებს იმ პირ­თა ან­გა­რიშ­ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფას, ვინც პი­რა­დი სარ­გებ­ლის მიზ­ნით, ბო­რო­ტად იყე­ნებს სა­ჯა­რო უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბას. ჩვენ ყვე­ლა იმ მოს­მარ­თლის გვერ­დით ვდგა­ვართ, ვი­საც აქვს გამ­ბე­და­ო­ბა და კე­თილ­სინ­დი­სი­ე­რე­ბა იმოქ­მე­დოს მი­უ­კერ­ძო­ებ­ლად და და­მო­უ­კი­დებ­ლად.

პი­რებს, რო­მელ­თა სან­ქცი­რე­ბაც გან­ხორ­ცი­ელ­და 2023 ფის­კა­ლუ­რი წლის და­ფი­ნან­სე­ბის აქ­ტის 7031(c) თა­ვის სა­ფუძ­ველ­ზე, რო­მე­ლიც ეხე­ბა სა­ხელ­მწი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტის სა­გა­რეო ოპე­რა­ცი­ებ­სა და მას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ პროგ­რა­მებს, (Div. K, P.L. 117-328) (“თავი 7031(c)”) და მათ უშუ­ა­ლო ოჯა­ხის წევ­რებს, ეკ­რძა­ლე­ბათ ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბულ შტა­ტებ­ში შეს­ვლა”, - წე­რია ბლინ­კე­ნის გან­ცხა­დე­ბა­ში.

myquiz