"ბოლომდე ვფიქრობდი, რომ ჩვენმა განვლილმა გზამ რაღაც გვასწავლა... დავბრუნდი სამშობლოში და ვეძებ საკუთარ ქვეყანას!" - რას წერს ნანა მახარაძე? | Allnews.Ge

"ბოლომდე ვფიქრობდი, რომ ჩვენმა განვლილმა გზამ რაღაც გვასწავლა... დავბრუნდი სამშობლოში და ვეძებ საკუთარ ქვეყანას!" - რას წერს ნანა მახარაძე?

9 აპ­რი­ლის სიმ­ბო­ლოდ ქცე­უ­ლი ქალი ნანა მა­ხა­რა­ძე რუს­თა­ვე­ლის გამ­ზირ­ზე გან­ვი­თა­რე­ბულ უმ­ძი­მეს მოვ­ლე­ნებს სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ეხ­მა­უ­რე­ბა. რო­გორც ამ­ბობს, სამ­შობ­ლო­ში ცოტა ხნის წინ დაბ­რუნ­და, მაგ­რამ "სა­კუ­თარ ქვე­ყა­ნას ეძებს". მისი თქმით, სა­ქარ­თვე­ლოს ად­გი­ლი ცი­ვი­ლი­ზე­ბულ სამ­ყა­რო­შია.

"სა­ქარ­თვე­ლოს კონ­სტი­ტუ­ცი­ის 78-ე მუხ­ლის თა­ნახ­მად, რო­მე­ლიც ქვეყ­ნის "ევ­რო­პულ და ევ­რო­ატ­ლან­ტი­კურ სტრუქ­ტუ­რებ­ში ინ­ტეგ­რა­ცი­ას" შე­ე­ხე­ბა, კონ­სტი­ტუ­ცი­ურ­მა ორ­გა­ნო­ებ­მა თა­ვი­ან­თი უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის ფარ­გლებ­ში, უნდა მი­ი­ღონ ყვე­ლა ზომა ევ­რო­პის კავ­შირ­სა და ჩრდი­ლო­ატ­ლან­ტი­კუ­რი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ა­ში სა­ქარ­თვე­ლოს სრუ­ლი ინ­ტეგ­რა­ცი­ის უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად.

ფაქ­ტია, რომ ჩვე­ნი ქვე­ყა­ნა მყა­რად ვერ დგას ორი­ვე ფეხ­ზე.. "ცალ ფეხ­ზე" დგო­მა, მა­ვანთ, ღირ­სე­ბის აყ­რად, მი­აჩ­ნი­ათ. და­ჩო­ქი­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­თი კი არა­სო­დეს გა­ვა­ხა­რებთ ოკუ­პან­ტებს.. ჩვენ ბრძო­ლით და სის­ხლით მო­ვი­პო­ვეთ სა­კუ­თა­რი და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა და თა­ვი­სუფ­ლე­ბა! ბო­ლომ­დე ვფიქ­რობ­დი, რომ ჩვენ­მა გან­ვლილ­მა გზამ თუ ის­ტო­რი­ამ, რა­ღაც მა­ინც გვას­წავ­ლა... დავ­ბრუნ­დი სამ­შობ­ლო­ში და ვე­ძებ სა­კუ­თარ ქვე­ყა­ნას!!!

ნუთუ ღირს ერთი კა­ნო­ნი ქარ­თვე­ლი ხალ­ხის ასეთ და­პი­რის­პი­რე­ბად...საით მივ­დი­ვართ?....რა შე­დეგს მო­ი­ტანს ეს პო­ლა­რი­ზა­ცია? რა­ტომ ხდე­ბა, რომ გა­ე­რო, ევ­რო­კავ­ში­რი, აშშ ჩვენ­თვის "რა­დი­კა­ლუ­რი ოპო­ზი­ცი­აა"?

რა­ტომ ხდე­ბა, რომ "აყ­ვა­ვე­ბუ­ლი ეკო­ნო­მი­კის" დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი და თა­ვი­სუ­ფა­ლი ქვეყ­ნი­დან გარ­ბი­ან ადა­მი­ა­ნე­ბი? რა­ტომ ეში­ნია მო­მავ­ლის ამ ქვე­ყა­ნა­ში ახალ­გაზ­რდებს? და რა­ტომ ვერ შე­ვიგ­ნეთ, რომ ჩვენ უკან და­სა­ხე­ვი გზა არ გვაქვს... ჩვე­ნი ად­გი­ლი ცი­ვი­ლი­ზე­ბუ­ლი სამ­ყა­რო­შია, ჩვენ ვიმ­სა­ხუ­რებთ ღირ­სე­ულ ცხოვ­რე­ბას.

ადა­მი­ა­ნი ჰგავს იმ ქვე­ყა­ნას, რო­მელ­საც მისი სამ­შობ­ლო ჰქვია, ხოლო სამ­შობ­ლო თავს ურ­ჩევ­ნით ადა­მი­ა­ნებს და არა მო­ნებს. არა სხე­უ­ლის, არა­მედ სუ­ლის სა­ჭუ­რი­სო­ბას ნიშ­ნავს მო­ნო­ბა! და ვინც სხვას არ­თმევს თა­ვი­სუფ­ლე­ბას, მო­ნაა ისიც..." - წერს ნანა მა­ხა­რა­ძე.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრომ პარ­ლა­მენ­ტთან შეკ­რე­ბი­ლი აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბის დაშ­ლა, რომ­ლე­ბიც სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ორ­გა­ნოს მიერ ე.წ. აგენ­ტე­ბის შე­სა­ხებ კა­ნონპ­რო­ექ­ტე­ბის პირ­ვე­ლი მოს­მე­ნით მი­ღე­ბას აპ­რო­ტეს­ტებ­დნენ, 7 მარტს, სა­ღა­მოს და­ი­წყო. მო­მი­ტინ­გე­ე­ბის და­საშ­ლე­ლად უწყე­ბამ არა­ერ­თხელ წყლის ჭავ­ლი, წი­წა­კის სპრეი და ცრემლსა­დე­ნი გაზი გა­მო­ი­ყე­ნა, თუმ­ცა აღ­ნიშ­ნუ­ლის შემ­დეგ აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი კვლავ პარ­ლა­მენ­ტთან ბრუნ­დე­ბოდ­ნენ. რუს­თა­ვე­ლის გამ­ზი­რის მო­მი­ტინ­გე­ე­ბის­გან გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბას შსს რამ­დე­ნი­მე სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში ცდი­ლობ­და.

myquiz