"პა­ტი­მა­რი ქა­ლე­ბი, თა­ვი­დან ში­შით მი­ყუ­რებ­დნენ, მაგ­რამ ვინც გა­მიც­ნო ყვე­ლა ჩემი მე­გო­ბა­რი გახ­და"- რას ჰყვება პატიმრობის წლებსა და ჩადენილ დანაშაულებზე ვენერა ობოლაშვილი | Allnews.Ge

"პა­ტი­მა­რი ქა­ლე­ბი, თა­ვი­დან ში­შით მი­ყუ­რებ­დნენ, მაგ­რამ ვინც გა­მიც­ნო ყვე­ლა ჩემი მე­გო­ბა­რი გახ­და"- რას ჰყვება პატიმრობის წლებსა და ჩადენილ დანაშაულებზე ვენერა ობოლაშვილი

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე რე­ზო­ნან­სუ­ლი და სა­ში­ში დამ­ნა­შა­ვე ქალი ვე­ნე­რა ობო­ლაშ­ვი­ლი თა­ვი­სუ­ფა­ლია. მან სას­ჯე­ლი, 13 წელი სრუ­ლად მო­ი­ხა­და და სა­პყრო­ბი­ლე რამ­დე­ნი­მე კვი­რის წინ და­ტო­ვა.

ვე­ნე­რა ობო­ლაშ­ვი­ლი მთელ­მა ქვე­ყა­ნამ გა­იც­ნო ცნო­ბი­ლი აღი­ა­რე­ბი­თი ვი­დეო-ჩვე­ნე­ბით, რო­მე­ლიც 2013 წელს გავ­რცელ­და, მა­შინ ქალი 4 წლის და­პა­ტიმ­რე­ბუ­ლი იყო და ჰყვე­ბო­და, რო­გორ ჩა­ი­დი­ნა სამი მკვლე­ლო­ბა.

ვი­დე­ომ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში დიდი პო­პუ­ლა­რო­ბა მო­ი­პო­ვა, ის ბევ­რი იუ­მო­რის­ტუ­ლი სკეტ­ჩის თუ პა­რო­დი­ის სა­ფუძ­ვე­ლიც კი გახ­და, რი­თაც უნე­ბუ­რად დამ­ნა­შა­ვი­სა თუ და­ნა­შა­უ­ლის რო­მან­ტი­ზე­ბის საფრ­თხე შე­იქ­მნა.

2009 წელს და­კა­ვე­ბულ ვე­ნე­რა ობო­ლაშ­ვილს, მა­შინ მოქ­მე­დი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბის შე­სა­ბა­მი­სად, სას­ჯე­ლის შეკ­რე­ბი­თო­ბის პრინ­ცი­პით, 32 წელი მი­ე­სა­ჯა. მას შემ­დეგ, რაც აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრინ­ცი­პი გა­უქ­მდა, უმაღ­ლე­სი სას­ჯე­ლი 17 წლი­ა­ნი პა­ტიმ­რო­ბა დარ­ჩა. ამის შემ­დეგ შე­ე­ხო სა­ყო­ველ­თაო ამ­ნის­ტია, რი­თაც პა­ტიმ­რო­ბის წლე­ბი კი­დევ ერთი მე­ო­თხე­დით შე­უმ­ცირ­და და სა­ბო­ლოო სას­ჯე­ლის ზო­მად 13 წელი გა­ნე­სა­ზღვრა.

რო­გორც ზე­ვით აღ­ვნიშ­ნეთ, ვი­დეო-ჩვე­ნე­ბა­ში ობოლ­შვი­ლი სამ მკვლე­ლო­ბას აღი­ა­რებ­და. დე­დო­ბი­ლის, 84 წლის ქა­ლის მა­რია აზა­მას­ცე­ვას გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბას და ორი მა­მა­კა­ცის, ყო­ფი­ლი მე­უღ­ლე­ე­ბის მკვლე­ლო­ბას.

13 წლი­ა­ნი პა­ტიმ­რობ­დან გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბუ­ლი ვე­ნე­რა დღეს მოხ­ლოდ ერთ მკვლე­ლო­ბას აღი­ა­რებს და აცხა­დებს, რომ და­ნარ­ჩე­ნი ჩვე­ნე­ბე­ბი იძუ­ლე­ბით მი­ა­ცე­მი­ნეს.

რას ამ­ბობს ვე­ნე­რა ობო­ლაშ­ვი­ლი მა­რია აზა­მას­ცე­ვას მკვლე­ლო­ბა­ზე

ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს მიერ 2009 წელს გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი გან­ცხა­დე­ბის მი­ხედ­ვით, ობო­ლაშ­ვი­ლი კონ­ტაქ­ტში მარ­ტო­ხე­ლა ადა­მი­ა­ნებ­თან შე­დი­ო­და, ცდი­ლობ­და მათი ნდო­ბის მო­პო­ვე­ბას, რის შე­დე­გა­დაც თაღ­ლი­თუ­რი გზით იფორ­მებ­და მათ კუთ­ვნილ ბი­ნებს. სწო­რედ ამ მო­ტი­ვით მოკ­ლა მან 84 წლის მა­რია აზა­მას­ცე­ვა, რო­მე­ლიც მას­ზე 4 წლის ასა­კი­დან ზრუ­ნავ­და.

"4 წლის ვი­ყა­ვი, როცა გა­ვი­ცა­ნია მა­რია. ერთი ცუდი თვი­სე­ბა ჰქონ­და, და­ლე­ვა უყ­ვარ­და და მერე აფ­რენ­და.მოვ­კი­დებ­დი ხელს, პა­ტა­რა ქალი იყო ტა­ნით, და­ვაწ­ვენ­დი ლო­გინ­ზე, მი­ვუწ­ვე­ბო­დი და და­ე­ძი­ნე­ბო­და. აი, იმ დღე­საც მი­ვე­დი და ვნა­ხე რომ ნას­ვა­მია, ერთ ამ­ბავ­შია. ვამ­შვი­დებ­დი და მო­მა­ფურ­თხა. ე, მეთ­ქი ქალო, რას აკე­თებ. პირ­ზე და­ვა­ფა­რე ხელი, ცხვი­რი­დან სუნ­თქავ­და. რო­გორც გე­ლა­პა­რა­კებთ, ასე ალა­ლად მო­ვუყ­ვი გა­მომ­ძი­ე­ბელს - ო, შემ­დეგ და­გიხ­რჩვი­აო. გა­გი­გუ­დი­აო. არა მეთ­ქი, ყო­ველ­თვის ასე ვა­ძი­ნებ­დი-მეთ­ქი და და­ი­ხოც­ნენ სი­ცი­ლით...

რომ აღარ გა­იღ­ვი­ძა, გა­და­ვაგ­დე. მი­ვე­დი პო­ლი­ცი­ა­ში და წა­ვი­და რუ­სეთ­ში მეთ­ქი. რუ­სეთ­ში კი არ წა­ვი­და, ვი­პო­ვე­თო, მი­თხრეს. ან­დერ­ძი იყო და­წე­რი­ლი, მაგ­რამ ალ­ბათ იმას გა­ა­უქ­მებ­დნენ არ მო­მი­კი­თხავს, არ მა­ინ­ტე­რე­სებს, იქეთ გა­ხედ­ვა არ მინ­და." - აცხა­დებს ვე­ნე­რა ობო­ლაშ­ვი­ლი "კუ­რი­ერ­თან".

რას ამ­ბობს ობო­ლაშვვი­ლი იური იურ­კი­ნის მკვლე­ლო­ბა­ზე

შსს-ს ცნო­ბით, გა­მო­ძი­ე­ბის შე­დე­გად დად­გე­ნი­ლია, რომ ობო­ლაშ­ვილ­მა მოკ­ლა მას­თან ოფი­ცი­ა­ლურ ქორ­წი­ნე­ბა­ში მყო­ფი 1941 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი იური იურ­კი­ნი და მისი ბინა 4000 აშშ დო­ლა­რად გა­ყი­და.

"ეს ტყუ­ი­ლი იყო, გა­მომ­ძი­ე­ბელ­მა მთხო­ვა, დაგ­ვეხ­მა­რე, წლის ბო­ლოა და გვჭირ­დე­ბა საქ­მე­ე­ბის გახ­სნაო და იძუ­ლე­ბუ­ლი ვი­ყა­ვი მეთ­ქვა. თუ არ გა­ვა­კე­თებ­დი, მი­თხრეს, შენს შვილს ავიყ­ვან და სა­რე­ცხის თოკ­ზე გა­და­გი­კი­დებ­თო. ბავ­შვე­ბით შე­მა­ში­ნეს, 21 წლის იყო მა­შინ ჩემი ბიჭი." - ამ­ბობს ვე­ნე­რა.

publika-1674459452.ge-quiz--.jpg

რას აცხა­დებს ვე­ნე­რა ობო­ლაშ­ვი­ლი ანა­ტო­ლი კა­ლინ­კას მკვლე­ლო­ბა­ზე

შსს-ს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ობო­ლაშ­ვილ­მა 2008 წელს მოკ­ლა მას­თან არა­რე­გის­ტრი­რე­ბულ ქორ­წი­ნე­ბა­ში მყო­ფი 1956 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ანა­ტო­ლი კა­ლინ­კა და მისი ბინა 50 000 ამე­რი­კულ დო­ლა­რად გა­ყი­და.

"ანა­ტო­ლი იყო კა­ნო­ნი­ე­რი ქურ­დი. გა­ექ­ცათ აქე­დან, ვერ და­ი­ჭი­რეს და და­მაბ­რა­ლეს მე. წა­მიყ­ვა­ნეს სა­დღაც დან­გრე­ულ ხიდ­ზე, სა­დაც არა­სო­დეს ვყო­ფილ­ვარ. ორი ბად­რა­გი გოგო აქეთ-იქე­დან მომ­ყვე­ბოდ­ნენ, თან მე­ში­ნო­და, ფეხი არ ჩამ­ვარ­დნო­და. ხე­ლე­ბი აწიე, რომ გა­და­გი­ღოთ რო­გორ გა­და­აგ­დე იქე­თო. მკვდა­რი ნახა ის ვინ­მემ? ის ცო­ცხა­ლია და რუ­სეთ­ში ცხოვ­რობს. " - აცხა­დებს ქალი.

ობო­ლაშ­ვი­ლის თქმით, პა­ტიმ­რო­ბის წლე­ბი მის­თვის ნა­ყო­ფი­ე­რი გა­მოდ­გა რად­გან, რო­გორც თა­ვად ამ­ბობს, ბევ­რი რა­მის შეს­წავ­ლა მო­ა­ხერ­ხა.

"პა­ტი­მა­რი ქა­ლე­ბი, თა­ვი­დან ში­შით მი­ყუ­რებ­დნენ, მე­რი­დე­ბოდ­ნენ, მაგ­რამ ვინც გა­მიც­ნო ყვე­ლა ჩემი მე­გო­ბა­რი გახ­და, ყვე­ლას ვუყ­ვარ­დი. ცი­ხე­ში 27 სერ­თი­ფი­კა­ტი ავი­ღე. ტრე­ნინ­გი არ ყო­ფი­ლა ისე­თი, მე არ გა­მევ­ლოს.

ზო­ნა­ში მკე­რა­ვი ვი­ყა­ვი, თა­ნა­მედ­რო­ვე მან­ქა­ნა­ზე კერ­ვა ვის­წავ­ლე.

აი, სე­რი­უ­ლი მკვლე­ლიო... რა­ტომ ვი­ყა­ვი მე სე­რი­უ­ლი მკვლე­ლი, სე­რი­ულ მკვლელს ხუთი ბავ­შვი მა­ინც უნდა ჰყავ­დეს მოკ­ლუ­ლი.

ჩემს თავს იმა­ში ვა­და­ნა­შა­უ­ლებ, რომ ცი­ხე­ში არ უნდა მოვ­ხვედ­რი­ლი­ყა­ვი. ნეტა, ასე­თი სი­სუ­ლე­ლე არ გა­მე­კე­თე­ბი­ნა. ასე არ უნდა დამ­მარ­თნო­და მე. " - ამ­ბობს ვე­ნე­რა ობო­ლაშ­ვი­ლი.

myquiz