ჩილეში მშობიარობა - რას ჰყვება ქართველი ბლოგერი, რომლის შვილიც სამხრეთამერიკულ ქვეყანაში დაიბადა? | Allnews.Ge

ჩილეში მშობიარობა - რას ჰყვება ქართველი ბლოგერი, რომლის შვილიც სამხრეთამერიკულ ქვეყანაში დაიბადა?

ბლო­გე­რი გი­ორ­გი გო­გეშ­ვი­ლი "პა­ლიტ­რა­ვი­დე­ოს" უყ­ვე­ბა, რა­ტომ გა­და­წყვი­ტეს მან და მის­მა მე­უღ­ლემ, რომ მათი შვი­ლი ჩი­ლე­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი­ყო. სამ­ხრე­თა­მერ­კუ­ლი ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბა, რო­გორც შან­სი აშშ-სა და კი­დევ 170-მდე ქვე­ყა­ნა­ში ლე­გა­ლუ­რად და უსაფრ­თხოდ გა­სამ­გზავ­რებ­ლად.

გი­ორ­გი გო­გეშ­ვილი:

"ჩი­ლე­ში მშო­ბი­ა­რო­ბა არის ნაკ­ლე­ბად სტრე­სუ­ლი და გაძ­ლევს იმ შე­საძ­ლებ­ლო­ბას, თუ მოგ­ზა­უ­რო­ბა გიყ­ვარს ან სხვა ქვე­ყა­ნა­ში გაქვს სა­მუ­შა­ოდ წას­ვლა გა­და­წყვე­ტი­ლი. რო­დე­საც გა­ვი­გეთ, რომ მე და ჩემი მე­უღ­ლე ბავ­შვს ვე­ლო­დე­ბო­დით, და­ვი­წყეთ ფიქ­რი იმა­ზე, სად გაგ­ვე­ჩი­ნა, რო­მე­ლი ქვე­ყა­ნა იქ­ნე­ბო­და ისე­თი, სა­დაც ბავ­შვის მო­მა­ვა­ლი იქ­ნე­ბო­და პერ­სპექ­ტი­უ­ლი.

ჩემ­მა მე­უღ­ლემ ნახა, რომ ამის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას ჩი­ლეს კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა იძ­ლე­ვა. ბავ­შვს აქვს ასე­ვე სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბა. შე­დე­გად შეგ­ვიძ­ლია დიდი რვი­ა­ნის ქვეყ­ნებ­ში, კა­ნა­და­ში, აშშ-ში და ია­პო­ნი­ა­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბა.

ბავ­შვი ჩი­ლეს მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბას და სა­ერ­თა­შო­რი­სო პას­პორ­ტს ავ­ტო­მა­ტუ­რად და­ბა­დე­ბი­დან 7-8 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში იღებს, მარ­ტი­ვად ხდე­ბი­ან ამ ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი მშობ­ლე­ბიც.

ჩი­ლე­ში მშო­ბი­ა­რო­ბის მიზ­ნით ჩას­ვლა ლე­გა­ლუ­რია. ამას არ სჭირ­დე­ბა მუც­ლის და­მალ­ვა, მე­სა­ზღვრის მო­ტყუ­ე­ბა.

სამ­შო­ბი­ა­რო ტუ­რებს რამ­დე­ნი­მე უცხო­უ­რი კომ­პა­ნია ბევ­რი წე­ლია ახორ­ცი­ე­ლებს, მათ შო­რის ჩაჰ­ყავთ ხალ­ხი აფ­რი­კის ქვეყ­ნე­ბი­დან, აზერ­ბა­ი­ჯა­ნი­დან, სა­ქარ­თვე­ლო­დან, თურ­ქე­თი­დან და ა.შ. იქ გა­ვი­ცა­ნით ხალ­ხი, რო­მე­ლიც ამ კომ­პა­ნი­ე­ბის ჩა­მოყ­ვა­ნი­ლი იყო და 40-50 ათა­სი დო­ლა­რი და­უჯ­დათ. ჩვენ თა­ვად დავ­გეგ­მეთ და 20 ათას დო­ლა­რამ­დე დაგ­ვიჯ­და ორი­ვეს, ამა­ში შე­დის სამი თვე ჩი­ლე­ში ცხოვ­რე­ბა.

ჩვენ გვქონ­და ენის ბა­რი­ე­რი, მაგ­რამ რო­დე­საც სა­მოგ­ზა­უ­რო ტუ­რით მი­დი­ხარ, მათ პა­კეტ­ში ყვე­ლა­ფე­რი შე­დის, მათ შო­რის თარ­ჯი­მა­ნიც..."

იხილეთ სრულად

myquiz