ვინ არიან და რას საქმიანობენ მილიონერი პოლიტიკოსების ნაკლებად ცნობილი ცოლები? | Allnews.Ge

ვინ არიან და რას საქმიანობენ მილიონერი პოლიტიკოსების ნაკლებად ცნობილი ცოლები?

ქარ­თულ პო­ლი­ტი­კას მი­ლი­ო­ნე­რი დე­პუ­ტა­ტე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბა არ აქვს. პი­რი­ქით, ვინც ქვე­ყა­ნა­ში ერთი მი­ლი­ო­ნი მა­ინც იშო­ვა, თით­ქმის ყვე­ლა პო­ლი­ტი­კა­ში წა­ვი­და ან სხვა­დას­ხვა აქ­ტი­ვო­ბით მო­ნა­წი­ლე­ო­ბენ პო­ლი­ტი­კურ ცხოვ­რე­ბა­ში. მი­ლი­ო­ნერ ქმრებს ყვე­ლა იც­ნობს, ცო­ლებს ნაკ­ლე­ბად. თუმ­ცა ეს ყვე­ლა პო­ლი­ტი­კოს­ზე არ ვრცელ­დე­ბა, ზო­გი­ერ­თი მათ­გა­ნი აქ­ტი­უ­რი სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ცხოვ­რე­ბი­თაც გა­მო­ირ­ჩე­ვა, მაგ­რამ ძი­რი­თა­დად პო­ლი­ტი­კო­სე­ბის ცო­ლე­ბი თავს არი­დე­ბენ მე­დი­ას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას...

წარ­მო­გიდ­გენთ მი­ლი­ო­ნე­რი პო­ლი­ტი­კო­სე­ბის ცო­ლებს, მათ ყო­ველდდღი­ურ ცხოვ­რე­ბას და სა­ინ­ტე­რე­სო დე­ტა­ლებს ყო­ველ­დღი­ურ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ზე...

ბექა ოდი­შა­რი­ას მე­უღ­ლე მე­უღ­ლე მა­კუ­ნა გამ­ცემ­ლი­ძე

125948881-3783007448376588-6316561306430248763-n-47316-1669533537.jpg

მე-10 მოწ­ვე­ვის პარ­ლა­მენ­ტის დე­პუ­ტა­ტის, "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა - დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს" წარ­მო­მად­გენ­ლის ბექა ოდი­შა­რი­ას მე­უღ­ლეს - მა­კუ­ნა (მა­რი­ამ) გამ­ცემ­ლი­ძეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა კარ­გად იც­ნობს. მა­კუ­ნა ერთ-ერთ სამ­შე­ნებ­ლო კომ­პა­ნი­ა­ში პი­ა­რი­სა და მარ­კე­ტინ­გის დე­პარ­ტა­მენტს ხელ­მძღვა­ნე­ლობს. მე­გობ­რობს ცნო­ბილ სა­ხე­ებ­თან, კარ­გად მღე­რის და ტე­ლე­გა­და­ცე­მე­ბის ხში­რი და სა­სურ­ვე­ლი სტუ­მა­რია.

წყვილს 22-წლი­ა­ნი ქორ­წი­ნე­ბა და სამი შვი­ლი აკავ­ში­რებთ.

ლე­ვან კო­ბი­აშ­ვი­ლის მე­უღ­ლე თა­მარ წუ­ლე­ის­კი­რი

316484404-418816120321052-5358730324960311448-n-47738-1669533592.jpg

ფეხ­ბურ­თის ფე­დე­რა­ცი­ის პრე­ზი­დენ­ტის ლე­ვან კო­ბი­აშ­ვი­ლის მე­უღ­ლე თა­მარ წუ­ლე­ის­კი­რია, რო­მე­ლიც სხვა ფეხ­ბურ­თე­ლე­ბის ცო­ლე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, მე­დი­ა­ში თით­ქმის არა­სო­დეს ჩნდე­ბა. წყვილს 23 წე­ლია ოჯა­ხი აქვს და ორი შვი­ლი - 23 წლის ნიკა და 15 წლის სა­ლო­მე კო­ბი­აშ­ვი­ლე­ბი ჰყავთ, რომ­ლე­ბიც ფრა­ი­ბურ­გში და­ი­ბად­ნენ, როცა კობი გერ­მა­ნი­ა­ში თა­მა­შობ­და და მისი ოჯა­ხიც იქ ცხოვ­რობ­და.

ელ­გუ­ჯა გო­ცი­რი­ძის მე­უღ­ლე რუ­სუ­დან ავა­ლი­ა­ნი

14088409-298028717219682-2877537082077901445-n-72317-48085-1669533634.jpg

ელ­გუ­ჯა გო­ცი­რი­ძის ქო­ნე­ბა გა­სუ­ლი წლის მო­ნა­ცე­მე­ბით 6 000 000 ლარს შე­ად­გენს. დე­პუ­ტატს ჰყავს მე­უღ­ლე რუ­სუ­დან ავა­ლი­ა­ნი, რო­მე­ლიც ექი­მია. ასე­ვე სა­მე­დი­ცი­ნო სფე­რო­ში მუ­შა­ობს მისი ქა­ლიშ­ვი­ლი - ქეთი გო­ცი­რი­ძე ჩა­ჩა­ვას კლი­ნი­კა­ში რეპ­რო­დუქ­ტო­ლო­გია. დე­პუ­ტატს ბი­ნე­ბის დიდი ნა­წი­ლი ცო­ლის სა­ხელ­ზე აქვს რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლი - რუ­სუ­დან ავა­ლი­ა­ნის სა­ხელ­ზეა 95 000 დო­ლა­რად შე­ძე­ნი­ლი სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ფარ­თი იტა­ლი­ურ ეზო­ში, ღამ­ბა­ში­ძის ქუ­ჩა­ზე, ასე­ვე ბინა დე­და­ქა­ლაქ­ში ონი­აშ­ვი­ლის ქუ­ჩა­ზე, რო­მე­ლიც 80000 დო­ლა­რად შე­ი­ძი­ნა, ასე­ვე მი­წის ნაკ­ვე­თი წავ­კის­ში, რამ­დე­ნი­მე არა­სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ფარ­თი თბი­ლის­ში და ავ­ტო­ფა­რე­ხე­ბი. განაგრძეთ კითხვა

myquiz